Горски инспектори от Регионална дирекция по горите - София са заловили двама нарушители на Закона за лова и опазване на дивеча по време на проверка в землището на кв. Ботунец, Столична Община. При инспекцията, направена след получен сигнал, е констатирано, че две физически лица са ловували, без да притежават разрешително за индивидуален лов. Служителите на дирекцията са изготвили констативни протоколи, с които са задържани общо 22 бр. ловни боеприпаси, две ловни оръжия и две яребици, като оръжията и боеприпасите са предадени на служители на РУ на СДРВ. Предстои съставяне на актове на нарушителите.

От началото на ловния сезон до момента, регионалните дирекции по горите са проверили повече от 4000 ловци като са съставени 8 акта за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 50 бр. ловни боеприпаси, три ловни оръжия и три броя дребен дивеч.

Публикувана в Бизнес

Промяна на наредбата за сечите в горите ускорява процесът на усвояване на повредената от корояд дървесина.

С влезлите в сила промени се дава възможност за незабавно пристъпване към усвояване на дървесината, когато засегната площ е до 5%. За целта е необходимо да се изготвиинвентаризационен опис на площите, който за горските територии - държавна собственост се утвърждава от директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство. За общинските горски територии такъв опис утвърждаваръководителя на съответната общинска горска структура, а за горските територии, частна собственост на физически и юридически лица управляващия горското сдружение. В останалите случаи описът се утвърждава отдиректора на регионалната дирекция по горите.

Когато засегната площ е над 5 % се предвижда издаване на предписание за провеждане на санитарни или принудителни сечи. Такова предписание могат да инициират всички собственици на гори, както и регионалните дирекции по горите и лесозащитни станции в страната. За издаването му, решение се взема след проверка на терена от служител на регионална дирекция по горите или на лесозащитна станция, при възможност в присъствието на представител на държавното горско или ловно стопанство, общинската горска служба, горското сдружение.

При проверката на терена задължително следва да се събере информация, която да е достатъчна за попълване на утвърдения образец на предписание.

Преценката за издаване на документа е на директора на РДГ и на директора на ЛЗС. За извършване на санитарни или принудителни сечи, за които не са издадени предписания, се изготвят план – извлечения.

Срокът за провеждане на сечта се определя от лицето, издало предписанието при отчитане на становището на служителя, извършил проверката на терена и на лицето, стопанисващото съответната територия. При определяне на срока ще се има предвид сезона, през който следва да се извърши сечта, технологичните и нормативни изисквания, обема на ползването и други фактори

С предимство ще се изготвят предписания за извършване на санитарни и принудителни сечи в защитени територии и зони по „Натура 2000“, райони с първи клас на пожарна опасност, насаждения в близост да урбанизирани територии и насаждения, в които дървесината е със запазени качества и осигурена достъпност.

Издаването на предписания не е административна услуга и за тях не се дължат такси. 

Публикувана в Бизнес

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – Берковица задържаха 5 моторни превозни средства и 20 куб. метра дърва за огрев. Нарушението е установено в землището на село Враняк, община Бяла Слатина, вчера вечерта по време на съвместна проверка със горски служители от Държавно горско стопанство – Враца.

Инспектиращите забелязват група лица от ромски произход, които извършват добив и товарене на незаконно добита дървесина и се насочват към тях за проверка. Възниква напрежение – нарушителите се опитват да нападат с колове проверяващите. След неколкократни предупреждения от страна на горски инспектор, са произведени изстрели във въздуха със служебно оръжие, при което нападателите се разбягват.

За констатираното нарушение е уведомено РУ на МВР - Бяла Слатина и е образувано дознание.

Работата по случая продължава.         

       

Миналата седмица горските инспектори от РДГ-Берковица са извършили 97 проверки и са съставили 4 акта за установени административни нарушения по Закона за горите.  Проверени са били 25 моторни превозни средства, 11 сечища за добив на дървесина, 11 обекта за складиране, преработка и търговия, 20 ловци, 5 риболовци, както и 25 физически лица.По  случаите са задържани около 3 куб. м. дървесина, 6 пр. куб. м. дърва за огрев и 2 моторни превозни средства.

Проверките в териториалния обхват на РДГ-Берковица продължават.   

Публикувана в Новини на часа

Продължават усилията за потушаване на възникналия вчера в обхвата на 
Регионална дирекция по горите – Благоевград, на територията държавни
горски стопанства Симитли и Кресна, горски  пожар.
В гасенето на огнената стихия участват 65 служители по горите, като
освен тези от РДГ – Благоевград, за потушаването на пожара се оказва
съдействие и от служители на съседните регионалните дирекции Кюстендил,Пазарджик и София.

До настоящия момент е засегната над 5000 дка горска територия - култури от черен бор, като в по-голямата си част пожарът е върхов.

Публикувана в Бизнес
Петък, 25 Август 2017 12:06

От днес започва Ломея 2017 г.

7 творци от четири държави ще вземат участие в 18 - то издание на Симпозиум за съвременно изкуство Ломея, който започва от днес /петък 25 август/ в Природен парк "Русенски Лом" и ще продължи до 3 септември. Художници от Италия, Франция, Испания и България ще творят вдъхновени от природата на природния парк. Форумът тази година ще премине под мотото "Горска орхидея“. В програмата са включени посещения на Ивановските скални църкви, средновековния град Червен, голям Нисовски манастир.

На 2 септември гостите на форума ще имат възможност да видят изложбата на завършените вече творби на открито в с. Бръшлен, общ. Сливо поле.

На 3 септември творците ще представят работата си от симпозиума в Русенската художествена галерия.

Публикувана в Новини на часа

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – Смолян са констатирали незаконен добив на общо 60 кубически метра дървесина. Нарушението е установено по време на рутинна проверка в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Хвойна.

Проверяващите са констатирали, че е извършен добив без писмено позволително на 25 броя иглолистни дървета, 5 от които не са маркирани с контролна горска марка, а останалите 20 са маркирани, но номерата на марката не се разчитат.

За констатираното нарушение са съставени констативни протоколи и са уведомени органите на МВР. Работата по случая продължава.

Миналата седмица горските инспектори от РДГ-Смолян са извършили 143 проверки. Проверени са били 58 моторни превозни средства, 57 сечища за добив на дървесина, 24 обекта за складиране, преработка и търговия, както и 4 физически лица.

Публикувана в Бизнес

Над 9 000 декара са съхнещите иглолистни култури в частни имоти, нападнати от върхов корояд, съобщават от Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/. С превантивна цел Югозападното държавно предприятие /ЮЗДП/ е изготвило брошура на тема „Съхненето на изкуствените иглолистни гори, предотвратимо природно бедствие”. Изданието е разработено съвместно с Лесозащитната станция в София и е насочено към всички, които се борят с проблема. Насоките съдържат актуална и полезна информация за въздействието на различните видове корояди върху иглолистните гори.

Брошурата се разпространява приоритетно сред собственици на частните гори в териториалния обхват на предприятието.

ЮЗДП напомня, че при заявен интерес има готовност да съдейства за бързо усвояване на повредената дървесина, като поеме разходите за изготвяне на необходимите документи. Сечта и реализацията на дървесината също могат да бъдат организирани от териториалните поделения на предприятието, след сключване на договори с частните собственици. Книжката е публикувана на интернет страницата на ЮЗДП в раздел „Новини”.

Публикувана в Бизнес

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – София са заловили двама нарушители на Закона за лова и опазване на дивеча по време на проверка в землището на с. Богданлия, Община Елин Пелин, м. „Асичалия”. По време на инспекцията на района, извършена в късните часове на вчерашния ден, проверяващите установили две физически лица, движещи се извън населеното място с извадени от калъф и сглобени ловни оръжия с неподвижно монтирани към тях електрически фенери.

При извършената документна проверка лицата не са представили документи за самоличност, разрешително за носене на оръжие, ловен билет, членска карта и писмено разрешително за лов.

Ловните оръжия и боеприпаси са иззети, а на нарушителите са съставени 2 акта за установените нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча.

Лицата са предадени на РУ на МВР Елин Пелин. 

Публикувана в Бизнес

3 780 нови ловци успешно са издържали изпитите за придобиване право на лов през тази година. В сравнение с миналата година те са със 70 повече.

На изпит след завършен курс на обучение и практическа подготовка се явиха общо 4 163 бяха кандидат-ловци. За 2017 г. общо 135 ловни сдружения имаха право да провеждат подготвителни курсове. Изпитите се проведоха от 5 юни до 20 юли. На една дата имаха право да се явят не повече от 25 души от съответния курс. Теоретичният изпит включва три нива - тест, писмен и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното. Тестът съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на бъдещите ловци, групирани по раздели на модулен принцип. Писменият изпит включва два въпроса от различни раздели на преподавания материал. Кандидатите, допуснати до устен изпит отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва стрелба по силует на дивеч (заек) и стрелба по панички.

Ловуването се разрешава на притежаващите членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година. За всеки конкретен лов се издава и съответно разрешително за лов.

Публикувана в Новини на часа

Периодични проверки на спазването на противопожарните мерки на територията на Природен парк „Витоша“ извършват горски служители на ДПП Витоша, Регионална дирекция по горите – София, горско стопанство – София.

До този момент са почистени 31 регламентирани огнища, които са обозначени с информационни табели. По време на инспекцията, направена от горските служители са констатирани и разрушени 70 нерегламентирани огнища.

Пожароопасният период за територията на ПП „Витоша“ е от 1 април до 30 ноември. В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. За територията на Природен парк „Витоша“ паленето на огън е допустимо с много голямо внимание САМО на определените за целта места.

Предстои почистване на електропроводи в землищните граници на кв. Бояна и с. Владая. Проверките продължават.

Умоляват се всички посетители на Природен парк „Витоша“ да спазват правилата за пожарна безопасност, да не проявяват престъпна небрежност, която би довела до възникване на пожари.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 13

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта