300x250z

От 5 до 31 октомври 2018 г. животновъдите, които са кандидатствали по схемите на директните плащания за Кампания 2018 г., трябва да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели. В същия период се подават и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството. За целта се подават документи по образец в областните  дирекции на ДФ „Земеделие“. 

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва по четири схеми, чиито изисквания са разписани в чл. 19, 19а, 23 и 24 от Наредба № 3 от 2015 г. Те са: Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – (СМлК), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол- мляко (ЕЖСК), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко – (ДПЖСК), Схема за обвързано подпомагане на биволи.

Само бенефициентите, които са кандидатствали едновременно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) и Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - месо (ЕЖСК), трябва декларират разпределението на новородените и регистрирани телета в стопанството за периода от 1 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. ( изискване по чл. 27а, ал. 8 Наредба № 3 от 17.02.2015 г.)

За кандидати, които имат само една заявена схема от следните: СМКЮ, ЕЖСК (месо) или ДПЖСК (породи за месо), не се изисква подаване на декларация по чл. 27а, ал. 8 от Наредба № 3 от 2015 г.

Всички новородени телета в стопанството трябва да бъдат регистрирани в ЖО на кандидата от дататаим на раждане и това да е отразено в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образец с електронен опис на документите от сайта на ДФЗ. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си. Те следва да бъдат издадени от съответния земеделски производител или от изкупвача на продукцията.

При попълване на описа кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване. Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен носител. 

Публикувана в Животновъдство

За периода 2019-2020 г. може да се повиши бюджетът за обвързано подпомагане на месодайни крави, предвижда предложението на работната група за схемите за обвързана подкрепа. Измененията в схемите за обвързана подкрепа е необходимо да бъдат нотифицирани пред Европейската комисия в срок до 1 август тази година. Това ще стане и по двете схеми, по които се подпомагат месодайните животни – схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) и схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол.

По първата схема условията за допустимост са следните:

 • 5 и повече крави и /или юници с направление за месо;
 • Реализация на пазара на 0,2 животни на 1 допустимо за подпомагане животно;
 • плащане до 250-то животно в стопанството.

Бюджетът през периода 2017 – 2018 г. е бил 18 750 000 лв., а за следващите две години е предвидено да бъде 19 230 000 лв., става ясно от предложението на работната група към МЗХГ.

При схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол има следните условия за допустимост:

 • 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо;
 • Реализация на пазара на 0,25 животни на 1 допустимо за подпомагане животно.
 • Модулирана ставка до 250-тото и над 250-тото заявено животно.

Предвидените средства са 4 630 000 лв., което е с 1.380 млн. лева повече от предходните две години.

Намалено финансиране има по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК), където е необходимо стопанинът да има 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко, а на пазара да има следната реализация – за планински райони най-малко на 1500 кг мляко на млечна крава, а за равнинни райони най-малко на 2000 кг мляко на млечна крава. По тази схема се плаща до 250-то животно в стопанството. Бюджетът от 30 094 000 лв. е намален на 28 714 000 лв. за 2019-2020 г.

Без промяна е бюджетът по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни), за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и схемата за обвързано подпомагане за биволи.

По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни) пък е предвидено намаляване на бюджета от 1.2 млн. лева на 720 хил. лева.

Публикувана в Животновъдство
Измененията в схемите за обвързана подкрепа е необходимо да бъдат нотифицирани пред Европейската комисия в срок до 1 август тази година. Според предложението на работната група трябва да се формират три схеми за подпомагане на зеленчуци.

Основна – домати и пипер

Нова – СЗ-краставици, корнишони, патладжан и картофи

Допълнителна – СЗ-кромид лук-зрял, моркови, чесън-зрял, дини, пъпеши и главесто зеле

От предложението става ясно, че при изчисляването на индикативния размер на подпомагането са взети предвид заявените за подпомагане площи през 2018г.

Преразпределението на бюджета между трите схеми е извършено на база отчитане на дела на обвързаната подкрепа в общия размер на разходите за производство на единица продукция, съгласно писмо на Института по зеленчукови култури Марица, като целта е при групирането на културите в отделните схеми да се постигне еднакъв дял на подпомагането спрямо разходите за производство.

По първата схема за подпомагане, която се отнася само за домати и пипер, бюджетът е 11.240 млн. лева, като заявените площи за тази година са 6 488.94 хектара. По втората схема, която се отнася за краставици, картофи и патладжасн бюджетът е 13 637 800 лева, а заявените площи – 13 638 хектара. Средствата предвидени за третата група зеленчуци – лук, моркови, чесън, дини, пъпеши и зеле е 7 947 000 лева, а заявените площи 13 371.34 хектара.

При плодовете се запазват условията за подпомагане на културите, както и бюджетите. За кампания 2019 г. обаче се актуализират добивите на следните култури – ябълки, круши, сливи и вишни, като и в четирите случая добивите са понижени. Актуализираните средни добиви по схемата са изчислени на база средногодишни добиви за петгодишен период от 2013 г. до 2017 г.

Публикувана в Бизнес
Променен е размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за обвързано за оранжерийни зеленчуци. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Утвърденият на 22 март размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за 2017 г. беше 15 984,04 лева на хектар. С промяна в заповедта тази сума става в размер на 18 141,80 лева на хектар.
На 23 март близо 6000 земеделски стопани, заявили площи с полски и оранжерийни зеленчуци, получиха подпомагане по схемите, за които са попълнили декларация по образец и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31 януари 2018 г. 
Общият размер на изплатените средства по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) е 5 843 889 лева.
Публикувана в Бизнес

На 18 или 19 юни фонд „Земеделие“ ще преведе остатъка от ставката по обвързаната подкрепа за животновъдите, обявени преди десетина дни от министерството на земеделието. Бюджетите по схемите за обвързано производство са нотифицирани на 1 август 2016 г. и не са променяни, но поради заделения през декември 2017 година резерв животновъдите не получиха пълния размер на помощта, съобщиха  от министерството на земеделието.

Големият проблем с доказването на предадените количества мляко, от които зависи изплащането на обвързаната подкрепа, принуди администрацията в края на 2017 г. да задели резерв от бюджета за миналата година. Тогава редица животновъди оспорваха отказа да им бъдат признати фактурите, затова се наложи всички жалби да минат щателен контрол, обясниха от агроведомството.

Само да припомним какви добавки ще бъдат преведени тези дни. Най-голяма е сумата за млечните крави - от 254 лв. ставката става 323,15 лв., като разликата от 69,15 лв. ще се плати сега.

При месодайните увеличението е от 583,75 лв. на 625,69, или сега ще бъдат добавени по 41,94 лв. за животно. При месодайните юници съответно покачването е от 467 лв. на 500,55 лв., като допълнително за животно ще се плати по 33,55 лв.

При биволите увеличението е от 583,75 лв. на 625,69. За малачетата ставката се увеличава от 467 лв. на 500,55 лв.

При месодайните крави под селекционен контрол става и нова ставка са съответно 271,25 лв. и 280,19 лв., а при елитните юници  217 лв. и 224,15 лв.

Новата ставка за овце-майки под селекционен контрол става 83,52, при стара 80 лева за животно. При козите ставката скача от 64 лв. на 66,82 лв.

Млечните крави под селекционен контрол ще бъдат с нова ставка 632,45 лв., при стар вариант от 596,25 лв. Юниците също получават разликата старата ставка от 477 лв. и новата от 505,96 лв.

На 18 или 19 юни фонд „Земеделие“ ще преведе остатъка от ставката по обвързаната подкрепа за животновъдите, обявени преди десетина дни от министерството на земеделието. Бюджетите по схемите за обвързано производство са нотифицирани на 1 август 2016 г. и не са променяни, но поради заделения през декември 2017 година резерв животновъдите не получиха пълния размер на помощта, съобщиха за Синор.БГ от министерството на земеделието.

Големият проблем с доказването на предадените количества мляко, от които зависи изплащането на обвързаната подкрепа, принуди администрацията в края на 2017 г. да задели резерв от бюджета за миналата година. Тогава редица животновъди оспорваха отказа да им бъдат признати фактурите, затова се наложи всички жалби да минат щателен контрол, обясниха от агроведомството.

Само да припомним какви добавки ще бъдат преведени тези дни. Най-голяма е сумата за млечните крави - от 254 лв. ставката става 323,15 лв., като разликата от 69,15 лв. ще се плати сега.

При месодайните увеличението е от 583,75 лв. на 625,69, или сега ще бъдат добавени по 41,94 лв. за животно. При месодайните юници съответно покачването е от 467 лв. на 500,55 лв., като допълнително за животно ще се плати по 33,55 лв.

При биволите увеличението е от 583,75 лв. на 625,69. За малачетата ставката се увеличава от 467 лв. на 500,55 лв.

При месодайните крави под селекционен контрол става и нова ставка са съответно 271,25 лв. и 280,19 лв., а при елитните юници  217 лв. и 224,15 лв.

Новата ставка за овце-майки под селекционен контрол става 83,52, при стара 80 лева за животно. При козите ставката скача от 64 лв. на 66,82 лв.

Млечните крави под селекционен контрол ще бъдат с нова ставка 632,45 лв., при стар вариант от 596,25 лв. Юниците също получават разликата старата ставка от 477 лв. и новата от 505,96 лв.

Публикувана в Животновъдство
Определени са нови ставки за едно допустимо животно по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2017. Това стана ясно от заповеди на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, публикувани на сайта на МЗХ. Ето какви са промените:
С новата заповед ставката за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2017 се променя от 596,25 лв. на 632,45 лв. за първите 250 животни (включително). Повишена е и ставката на животно за над 250-тото допустимо животно от 477,00 лв. на 505,96 лв.
 По схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2017, ставката от 142,00 лв. става 173,18 лв.
 При схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2017 модулираната ставка за първите 250 (включително) допустими животни от 271,25 лв. се повишава на 280,19 лв. А за над 250-тото допустимо животно, ставката от 217,00 лв. става 224,15 лв.
 Ставката по схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2017 също е променена. Модулираната ставка за първите 250 (включително) допустими животни от 583,75 лв. се повишава на 625,69 лв. Ставката за над 250-тото допустимо животно от 467 лв. се променя на 500,55 лв.
Определеният размер на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2017 става от 254,00 лв. на 323,15 лв.
 Промяна има и при размера на плащането за едно животно по схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол за Кампания 2017. По схемата ставката от 80,00 лв. се повишава на 83,52 лв. за първите 250 животни (включително). За над 250-тото допустимо животно ставката се повишава от 64,00 лв. на 66,82 лв.
 
Публикувана в Животновъдство

Запазваме философията на подпомагане при обвързаната подкрепа, заяви д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието, храните и горите

 • Г-н Димитров, животновъдите протестират срещу Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и по-точно за схемата за обвързано с производството подпомагане при животновъдите. Колко жалби са постъпили досега в земеделското министерство по този повод?

 • До момента са подадени над 300 жалби от животновъди и около 100 от тях вече са разгледани. От тях 40 са основателни.

 • Ще има ли промени в станалата вече прословута Наредба 3?

 • Надявам се да се опрости цялата процедура по приложението, но философията на Наредба 3 няма да бъде променена. Все пак тя се прилага за първи път. А нещо, което се прилага за първи път, винаги може да има и грешки, който се надявам да се елиминират. Предстои да бъдат променени някои административни режими при проверките, както и при удостоверяване на възможността бенефициентите да си получат средствата. Тъй като сега беше първи прием на заявления по тази наредба, установихме, че данните не винаги носят най-верния резултат. Например има режими, като примерно този, при който задължихме Държавен фонд „Земеделие“ да проверява първите изкупвачи на производителите на мляко и да ги връзва по някакъв начин към системата. Това се оказа излишно и натоварващо за самата администрация. В същото време се получават несъответствия между производителите, работещи по Наредба 26 и тези, които търсим в регистрите на първите изкупвачи на мляко. Затова подобни режими ще бъдат премахнати, за да се администрира по-лесно целият процес.

 • Някои животновъди предлагат асоциациите да издават документ за доказване на количество продукция?

 • Всяка суровина, в това число и млечната, се купува от някой. В случая суровината се купува от този, който я преработва или този, който я предлага на пазара. Следователно не може асоциацията като трети субект да издава документ по веригата. Документът го издава този, който продава. Казват, че мандрите не искали да издават фактури. В края на краищата ще сключиш договор с този, който ще ти издаде фактура, който работи на светло. Не е редно през субсидиите да поощряваме някой, който нарушава фискалната дисциплина на държавата.

 • А когато мандрата смени името си, признават ли се нейните фактури, дадени на фермерите?

 • Няма такъв случай. Когато мандра смени името си или собственика си, или местонахождението си, има описана процедура, по която се заявява в земеделското министерство. Това се нанася в регистъра и се изпраща в Държавен фонд „Земеделие“. Там се правят проверки по тези данни. Определени са и съответните срокове. Ако някъде това се е случило, значи някой не е спазил свое задължение или процедура. А това, че правилата, приети през миналата година, вършат някаква работа, ще видите след един-два месеца. По предварителна информация няколко десетки хиляди тона повече мляко е преработено в България. И то при положение, че през миналата година и по-миналата имаше кризисен период в млекопроизводството. Наистина има административни процедури, които могат да бъдат облекчени.

 • Вярно ли е, че големите ферми с над 200 говеда са освободени от доказване на предадено количество мляко?

 • Няма такова нещо. Всички са задължени да доказват за абсолютно всяко животно. Просто ставките са различни за ферми с до 200 крави и над 200 крави. Тук няма дребни, няма едри фермери. Има човек, който е на пазара и хоби-фермерство за собствена консумация. Разграничението е направено за автохтонни и комерсиални породи, а не за дребни и едри. Когато се случи някое неблагополучие по хранителната верига, от БАБХ не питат дали идва от дребна или от едра ферма. Щетата върху здравето на хората е една и съща.

 • Наредба 2 на МЗХГзадължава фермерите сами да си плащат изследванията на млякото на всеки 15 дни. Преди това са го правили мандрите, но за дребните стопани сега е изключително утежняване на бюджета. Може ли да се промени нещо в тази посока?

 • Не искам да споря с Вас, но това е прието навсякъде по света. Това е все едно да не си платиш техническия преглед на леката кола.

 • Но за дребните стопани този разход е голям.

 • Не бих казал. Ако сметнете колко е в проценти от продукцията, ще се учудите колко е малко.

Лили Мирчева

Публикувана в Животновъдство

ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2017 г. Преведени са общо над 40,5 млн. лева на 11 864 животновъди. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) подпомагане от общо 14 752 815 лева получиха 6 486 фермери. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) бяха изплатени 2 957 972 лева на 264 стопани. Още 22 770 278 лева субсидии бяха разпределени между 5 573 фермери по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) за Кампания 2017.

  Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по СМКЮ е 142 лв. Тя е определена със Заповед № РД 09-947 от 12.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Ставката за плащането по ЕЖСК-месо е 271,25 лв. за първите 250 допустими за подпомагане животни и 217 лв. на глава добитък за тези, които надхвърлят 250-тото животно. Размерът на подкрепата е определен със Заповед № РД 09-949от 12.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Ставката по СМлК е 254 лв. на едно допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-948 от 12.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

  Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави или юници. Финансовата подкрепа по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол се предоставя на фермери с най-малко 20 месодайни крави от една порода.

   Третата схема – за обвързано подпомагане за млечни крави е насочена към животновъди, които отглеждат в стопанството си над 10 глави добитък с цел производство на мляко.

  Земеделските стопани, кандидатствали по трите схеми на обвързана подкрепа трябва да продължат да отглеждат заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Публикувана в Бизнес

С промени в наредба 3 за прилагане на директните плащания министерството на земеделието въвежда важни изисквания за животновъдите, подали заявления за подпомагане по обвързаната подкрепа в Кампания 2017 г. Измененията са свързани с решенията, взети на Съвета по животновъдство, и са свързани с регистрацията на новородените във фермите.

В предложения проект се създава текст, който урежда начина на разпределение на новородените (приплодите) в стопанството, в случаите когато земеделският стопанин е заявил за подпомагане едновременно животни под селекционен контрол и извън селекционен контрол (по чл. 20 и 21 от наредба 3).

В тази връзка фермерите ще подават декларация за разпределение на приплодите между заявените за подпомагане схеми, като декларациите ще се подават в периода от 5 до 30 октомври в годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на фонд „Земеделие“.

Промените целят да се запази подходът, прилаган при отчитането на реализираните количества мляко за стопанството при схемите за обвързана подкрепа.

От кампания 2017 подпомагането за животни по схемите за директни плащания е обвързано с броя на приплодите в стопанството, родени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. Съгласно наредба 3 фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установява точният брой на новородените чрез проверка в системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните.

Проектът за промените в наредбата ще бъдат обсъждани с браншовите организации до 3 септември.

Публикувана в Животновъдство

Схемите за обвързана подкрепа по директните плащания за 2017 година ще бъдат 14, като основните промени са при животновъдите, където за първи път ще има отделно подпомагане за планинските райони. Това е записано в промените към наредба 3 за прилагане на директните плащания през 2017 г., обнародвани в последния брой на „Държавен вестник“.

Обвързаната подкрепа през тази година ще бъде за отглеждане само на млечни крави или за млечни крави под селекционен контрол, за млечни крави в планински райони, чиито стада са между 5 и 9 животни, за месодайни крави и/или юници, за месодайни крави под селекционен контрол, за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни), за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол, за подпомагане на биволи, за производство на плодове (основна група), за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде), за производство само на зеленчуци (основна група, отлеждани на полето, схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) и последната схема - за обвързано подпомагане за протеинови култури.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави имат земеделски стопани, които имат от 10 до 250 млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко.

Земеделските стопани, кандидати по схемата, трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

От фермерите се иска да са реализирали определени количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 1 500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и най-малко на 2 000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на броя допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени доказателства за тази реализация.“

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на мляко.

Важното е животните да са вписани в Главния раздел на родословна книга според „Регламента относно разплодните животни“;

Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

По тази схема кандидатите трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 4 000 кг мляко на млечна крава, с изключение на кравите от застрашените от изчезване породи съгласно приложение № 6, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Условията се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени доказателства за тази реализация.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни) имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 (включително) крави с предназначение за производство на мляко и чиито стопанства са в планински район.

Заявените животни трябва да имат по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер и да са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, а същи и в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя въз основа на броя заявени и допустими за подпомагане животни в стопанството.“

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си пет и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави и/или юници най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

В стопанството на земеделските стопани трябва да са регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,4 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Помощта по схемата по ал. 1 се изплаща до 250-ото допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от еднапорода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо.

Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

В стопанството на земеделските стопани трябва да са регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,5 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Размерът на помощта се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено условието по ал. 4.“

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) имат земеделски стопани, чиито стопанства са в планински райони и в тях се отглеждат:“.

Заявените за подпомагане животни по директните плащания трябва да имат обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г., обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;

Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя въз основа на броя на заявените и допустими за подпомагане животни в стопанството.“

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:

1. 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или

2. 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.

Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:

1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ:

а) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г.;

б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;

2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;

3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.

4. са с доказан произход;

5. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;

6. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.

Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

1. да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;

2. в стопанството на земеделския стопанин да са регистрирани приплоди от допустимите животни от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;

3. точки 1 и 2 не се прилагат за допустимите животни от автохтонни породи съгласно приложение № 7.

При помощта за биволи изискванията са аналогични. Заявените за подпомагане животни трябва да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер и в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132 от ЗВД.

Земеделските стопани трябда са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.“

Подпомагане по схемите по чл. 18, т. 1 – 8 се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили по реда на ал. 1, в животновъден обект – пасище, отговарящ на условията по съответната схема, регистриран на името на земеделския стопанин и това е отразено в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.“

Животните, заявени за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, не са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол.

Животните, заявени за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, не са допустими за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки.“

През периода на прилагане на схемите по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 считано от 2015 г. (включително) се изплаща финансова помощ за допустими животни само по едно направление – млечно или месодайно.

При прилагане на схемата по чл. 18, т. 3 се изплаща финансова помощ за допустими крави с предназначение за производство на мляко.

При промяна на предназначението на животно, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане или породата по схемата по чл. 18, т. 7, то се счита за животно с нередност по схемите.

В случай че при осъществяване на контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП при проверка на крави и биволи ДФЗ – РА, установи несъответствия във връзка със системата за идентификация и регистрация на БАБХ, които се отнасят до грешни данни в регистъра по чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД или паспортите на животните, при две последователни проверки за период от 24 месеца, животните се считат за животни с нередност.“

Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се доказва със:

1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФЗ – РА – когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. приемно-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФЗ – РА – когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави – членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък „Наредба № 26 от 2010 г.“;

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти – когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;

6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

Документите по ал. 1 трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване и се представят в срок от 5 до 30 октомври на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. Документите се подават лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ – РА на 1 октомври в годината на кандидатстване следните актуални списъци и регистри за определяне на директни продажби:

1. списък с одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход с държави членки – Секция IX Млечни продукти;

2. обекти, регистрирани съгласно чл. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 2010 г.;

3. обекти, регистрирани в съответствие с чл. 1, т. 2 от Наредба № 26 от 2010 г.;

4. списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и подали декларация като производители на първични фуражи.

(4) При превръщане на млякото от обемни в тегловни единици и при определяне на млечния еквивалент за млечни продукти се прилага методиката съгласно приложение № 8.

Кандидатите по схемите по чл. 19, 19а, 23 и 24 удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, като представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В декларацията кандидатите отбелязват по коя схема за подпомагане е представен всеки документ по ал. 1.

Документите по ал. 1 могат да бъдат предоставени от ДФЗ – РА за проверка от Националната агенция за приходите.

Държавен фонд „Земеделие“ – РА, установява приплодите от животните по чл. 20, 21 и 23 чрез проверка в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.“

Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на плащането за едно допустимо животно по схемите по чл. 18, т. 1 – 8.

Министърът на земеделието и храните определя размера на плащането по схемите по чл. 18, т. 2, 5 и 8, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 250 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 250-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.

Министърът на земеделието и храните определя размера на плащането по схемата по чл. 18, т. 7, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 300 (включително) допустими животни и за над 300-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.

Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ДФЗ – РА.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта