Какви приеми са предвидени в индикативния график за ПРСР през 2018 г. Избрана

През 2018 година ще бъдат отворени 17 прозореца, като продължителността на приемите ще бъде от два до три месеца, което ще даде възможност за реакция на кандидатите, но допълнително ще натовари администрацията. В края на миналата година беше подготвен и качен индикативният график за тези приеми, които е възможно да претърпят промени.

Първият прием, който се отнася само за Националната служба за съвети в земеделието, по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, ще бъде отворен от юли до октомври. Бюджетът по него е 8 милиона лева и ще се насочи за организиране и провеждане на курсове за обучение и семинари в областта на селското и горско стопанство. В тези семинари участват учени и експерти от опитните станции, които представят актуални данни, свързани със земеделската и животновъдна практика.

От януари до април ще протече вторият прием по подмярка 4,2 за преработка на селскостопанската продукция. Финансирането по тези проекти е между 40 и 50% от стойността им, като максималният размер на субсидията е 2 млн. евро, а минималният 15 хил. евро.

По подмярка 4.1.2. за "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ приемът ще тече от април до юли, като бюджетът по нея ще бъде 12,5 млн. евро. Тази помощ е за фермери с икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. Минималният размер на помощта за един проект е 1 250 евро, а максималният 25 хил. евро. Средствата се използват за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, покупка на нови машини, съоръжения и оборудване, както и за разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. Финансирането по тази мярка се движи между 60 и 80%.

От февруари до март е следващият дългоочакван прием по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери", където бюджетът е 22 млн. евро. Средствата се отпускат за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, като за един проект субсидията е 25 хил. евро.

Сериозен е интересът и към подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, чийто прозорец ще бъде отворен от април до юни. Там бюджетът е 100 млн. евро, като минималната субсидия за един проект е 10 хил. евро, а максималната – 200 хил. евро. По тази мярка кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Подпомагат се инвестиции в неземеделски дейности, като например производство или продажба на неселскостопански продукти, услуги, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и за развитие на занаятите.

Следват четирите общински подмерки, чиито приеми са по различно време – от февруари до юни е прозорецът за проектите по 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по 7.3 „ Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“ приемът е от март до юни. От септември до декември се приемат проектите по 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и от юни до август – по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“.

Бюджетът по 7.2 е 100 милиона евро, за широколентов интернет - 30 млн. евро, за отдих и туризъм - 10 млн. евро и 15 млн. евро и за възстановяване на културното наследство. Таваните на един проект по 7,2 са съответно 600 хил. евро за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях. За изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение таванът е 400 хил. евро. За реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони и за реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност таванът е 500 хил. евро и 250 хил. евро по някои дейности за енергийна ефективност. За изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура таванът е 50 хил. евро.

Таванът на проектите за туристическата инфраструктура ще бъде 50 хил. евро, а за възстановяване на културното наследство – 400 хил. евро.

От март до юни ще тече пет прием по три от горските подмерки -  8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

По 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ ще има два приема – първият е с бюджет от 12,559 млн. евро и е насочен към физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; общини, собственици/стопанисващи горски територии; регионални дирекции по горите; държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии; лесозащитни станции и юридически лица, стопанисващи горски територии. Вторият е с бюджет от 4,5 млн. евро и е за общините Кресна и Симитли и Югозападното държавно предприятие.

По 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ приемите също са дав – първият е бюджет от 1,6 млн. евро и е предназначен за Югозападното държавно предприятие плюс общините Кресна и Симитли. Вторият прием е с бюджет от 6,4 млн. евро и е за физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; общини, собственици/стопанисващи горски територии; регионални дирекции по горите; държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии; лесозащитни станции и юридически лица, стопанисващи горски територии.

Бюджетът по 8.6 е 18 млн. евро и е насочен към физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии, общини, собственици на горски територии; сдружения на частни собственици на горски територии или общини;  МСП; горски стопани, доставчици на услуги.

От април до юли е още един прием, който се очаква с нетърпение от фермерите – по мярка 9 за „Учредяване на групи и организации на производителите“. Неговият бюджет е 7 795 947 евро, като минималният размер на помощта по един проект е 100 хил. евро за всяка година и се изплаща в продължение на 5 години. Средствата са предназначени за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското стопанство.

От май до юли е приемът по друга важна подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации ЕПИ“. Там бюджетът по първата фаза за сформиране на оперативните групи е 150 000 евро, а втората фаза – 9 850 000 евро. Оперативните групи могат да се регистрират като дружества по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в тях участват научни институти или опитни станции, висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и Консултантска организация. Оперативните групи трябва да са сформирани от минимум два субекта един, от които задължително е земеделски стопанин. За един проект бюджетът на една оперативна група е 1 млн. евро.

През февруари се открива приемът на проекти по подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Бюджетът е за 6,5 млн. лв. и са насочени в подкрепа на подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество и дейности за сътрудничество в рамките на Република България или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави .

Покриват се разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции; за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие; за промоционални и маркетингови кампании; за обучения, семинари, съвместни събития, срещи и т. н.; за публикации в медиите; за създаването и оперативната поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение на проекта; за координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод, разходи за комуникация и др.).

За подготвителна помощ таванът на един проект е 10 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и 25 000 евро - за транснационално сътрудничество.

За изпълнение на проекти за сътрудничество помощта е 100 000 евро за транснационално сътрудничество и 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество.

Прочетена 3684 пъти
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта