Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект за промяна в наредбата за отчитане на продажбите на течни горива, която засяга и работата на земеделските стопани.
 Предлаганите промени се отнасят до вписването на размера на акциза и ДДС като допълнителни редове в касовите бележки по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. 
„С промените се въвежда изискване при извършване на продажби/зареждания на течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП), във фискалния бон да се отпечатва информация за размера на данъка върху добавената стойност, акциза, продажната цена на горивото без акциз и без ДДС (нето стойност) и покупна цена на горивото без акциз и без ДДС (покупна стойност)“, съобщи пресцентърът на министерството.
 Предлага се информацията да бъде изписвана на отделни редове по видове течни горива.
 „Промяната се отнася както за търговците на течни горива, така и за лицата, които извършват зареждания с течни горива за собствени нужди и регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна система с фискална памет“, уточняват от ведомството.
 Експертите коментират, че целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца.
Идеята за вписването на нови редове в касовите бележки се роди в отговор на гражданските протести в редица градове срещу високите цени на течните горива у нас.
 Ако наредбата бъде приета, бензиностанциите и ведомствените обекти ще трябва да направят промените във фискалните бонове не по-късно от 28 февруари 2019 г. Срокът за обществено обсъждане на промените е до 21 декември тази година.
Ето как ще изглеждат касовите бележки, според проекта на финансовото министерство:
Фискален бон1
Публикувана в Бизнес

В документа не само липсват облекчения, за които се говореше още при списването на закона, но и са предвидени повече ангажименти и затрупване с бумащина. Българските фермери отново попадат в клопката на необяснимо свръхрегулиране и тежко администриране на тяхната дейност. Този път абсурдни изисквания към земеделските стопани са заложени в проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Стопаните, запознати с документа са категорични, че това е наредба за свръхадминистриране и свръхрегулиране на дейността на земеделския производител. В нея не само няма заложени никакви облекчения за фермерите, за които се говореше още при списването на закона, а напротив предвижда повече ангажименти и затрупване с бумащина. Това ги поставя в невъзможност да изпълнят изискванията и съществува опасност да останат без регистрация, което ще им донесе големи санкции.

Документът вероятно е подготвен от експертите на икономическото министерство. Именно в това ведомство ще се води регистър на лицата, осъществяващи дейност, свързана с нефта. Наредбата има амбицията да създаде образец на специален регистър на земеделските производители, но в приложението към нея е предвидено само едно изброяване на документи с възможност за субективизъм и това изобщо не е регистър. Като пример посочват изискването фермерите да водят отделни регистри за всеки свой обект. Не е необходимо, когато едно стопанство има например три бази в три различни землища, да водят отделни регистри. Достатъчно е да има един с три подобекта.

В разрез с всякаква логика за дигиталното развитие на обществото, за хората, занимаващи се със земеделие е предвидено да водят регистъра си задължително на хартия. Всеки том следва да бъде прошнурован, номериран и заверен от компетентната Общинска служба земеделие(ОСЗ). След изчерпване на наличните страници на съответния том, регистрираното лице е длъжно да открие нов том, а всяко действие, подлежащо на вписване в специалния регистър, се декларира незабавно от регистрираното лице, неговия законен представител или пълномощника му. Вменяват се нови функции и на ОСЗ без да има оценка за техните възможности да поемат още работа.

Прегледът на документа показва, че с наредбата се вкарват по-рестриктивни регулации от Търговския закон, както и на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.Става дума за допълнителни декларации и изисквания, които не са посочени в закона.

С новия документ фермерите се препращат към Наредбата за противопожарната безопасност без да се отчита, че много от стопанските дворове не са въведени в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), а далеч преди това. Да се поставят такива изисквания в случай, че проектираш нов обект, чието строителство предстои е разбираемо, но за заварените положения – в стопански дворове, малки навеси на полето и други, няма никаква логика и обяснение. Старите обекти няма как да отговорят. Съществува опасностфермерите  да не изпълнят свръхизискванията, които не са съобразени с тяхната земеделска дейност.

Публикувана в Бизнес

Земеделските стопани ще водят специален регистър, в който ще се вписват всички обстоятелства, свързани с дейността им, когато използват горива. Това предвижда Наредбата за реда и условията за водете на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Документът е изготвен от експерти в икономическото министерство и общественото му обсъждане ще продължи до последния ден на ноември.

От проекта на наредба става ясно, че фермерът трябва да води специалният регистър на хартиен носител, като всеки том от регистъра се прошнурова и заверява от съответната Общинска служба по земеделие.

В спецрегистъра трябва да се впишат подробни данни за зареждане на земеделската техника извън обекта на фермера. Тук е необходимо упоменаването на регистрационния номер и вида на превозното средство, с което горивото е закарано до местоназначението – населено място и или землище. Трябва да се посочи също така основанието, на което стопанинът ползва техниката, вкл. вид и номер на документа за собственост, наем или други. Към документацията се добавя и удостоверение от пожарната служба, че техниката е безопасна.

Вписва се също така датата на зареждане на трактора или друга техника, количеството на налятото гориво, землището до което ще се транспортира и вида и регистрационния номер на всяка единица земеделска техника и приблизителното количество на зареждане за всяка машина.

В регистъра трябва да са описани също така идентификационни данни на обекта, за който се води регистъра, датата на зареждане на обекта и количеството на горивото. Вписва се още обектът, от който е доставено гориво за целите на земеделския стопанин и идентификация на превозното средство, с което горивото е превозено – за горивата, получавани от земеделския стопанин за собствената му дейност, гласи проектът.

Публикувана в Бизнес

Нови обозначения на горивата са в сила на бензиностанциите във всички 28 страни-членки на ЕС от 12 октомври, когато влезе в сила директива на Европейския парламент за развитието на алтернативни горива. Целта на промените е да бъдат улеснени жителите на ЕС в разпознаването на бензина или дизела, с който зареждат автомобилите си.

С нововъведението към октановото число на бензина ще се добавя обозначение за съдържанието на биогориво, обградено с кръг – например с E5 ще бъде маркиран бензинът с 5% биогориво, с Е10 – 10% и т.н., предава Дарик.

Така новото име на А-95/Euro 95 ще бъде E5 95. Дизелът също ще получи някое от новите обозначения B7, B10 и XTL – съответно за 7- и 10-процентно съдържание на биогориво и синтетична нафта. Вместо кръгли обаче пиктограмите вече ще бъдат квадратни.

С нови символи ще бъдат обозначавани и алтернативните горива. Те също ще имат квадратна форма, но наклонена под ъгъл 45 градуса, в която ще бъдат разположени съкращенията H2 (водород), CNG (сгъстен природен газ), LPG (втечнен пропан-бутан) и LNG (втечнен природен газ).

След средата на октомври стикерите ще бъдат слагани и на всички нови автомобили.

Днес SNG A-98 H поскъпна с 1 ст. до 2,30 лв./л. SNG Автогаз поскъпна с 1 ст. до 1,06 лв./л. SNG Евро Дизел поскъпна с 1 ст. до 2,36 лв./л. SNG A-95 H поскъпна с 1 ст. до 2,32 лв./л. Бензинът поскъпна средно с 1 ст. до 2,33 лв./л., по информация на bg.fuelo.net.

Публикувана в Агротехника

Биогаз, електричество, водород, масла: това са горивата, които могат да изместят нефтените продукти в близка и по-далечна перспектива. Кратък обзор на прототипните машини и техническите и икономически спирачки за тяхното внедряване представя френското сп. FranceAgricole

Алекс Петров

Какъв парадокс: цената на дизелово гориво за извънпътна техника, или т.нар. дизел за земеделие, не е била никога толкова достъпна, както сега! И ето че точно сега зачестиха алтернативните решения с предимствата за захранване на трактори с гориво без нефтен продукт. При тези условия е трудно да се намери икономическото основание за подобни надцаквания. Но в дългосрочна перспектива козовете на играта ще бъдат в ръцете на производителите на трактори, защото никой не може да се обзаложи, че цената на дизела за земеделие ще се задържи на сегашното равнище. Най-напред, защото геополитическата игра на покер между страните производителки на петрол може да провокира брутален „взрив” в цената на петрола. От друга страна, политическата воля за намаляване зависимостта от изкопаеми горива може да пренареди картите в полза на алтернативните решения.

Трактори, отхвърлили дизела като гориво, могат да се видят в действие във фермите на Франция, както и в други страни на Европа. Те представляват в по-голямата си част прототипи, които са в процес на изпитание по отношение на часовете за работа и за да подскажат какви са пречките за масовото им внедряване в практиката. Френското специализирано сп. FranceAgricole предлага кратък обзор на заместителите на дизела в близка и по-далечна перспектива.

Биогаз: най-напредничавият

Изминаха почти десет години, откогато тракторите, работещи на биогаз, бяха представени на международни изложения и салони. Две гигантски корпорации са особено активни в разработките: американската AGCO с адаптирана версия на трактор Valtra и мултинационалната CHNIndustrial с първия прототип на австрийската Steyr, а след това на New Holland. Именно нейният трактор Т6.180 с щемпела Methane Power преминава тест в много френски стопанства. Трябва да се отбележи, че той е оборудван с девет газови резервоара, поместени в задната част на кабината. Действието на този мотор е подобен на двигателите с искрово запалване, които притежават въртящ момент и отдаване на мощност, твърде различни от дизеловите модели. Компанията New Holland предпочете да оборудва трактора с по-проста скоростна кутия, защото „ако се избере по-сложно решение, трябва да се препрограмира взаимодействието мотор – скоростна кутия и да се преизчислят диаграмите на въртящия момент в зависимост от скоростта и натоварването”, обяснява Никола Морел. Той е шеф на производство на трактори и следи разработките на Methane Power (въз основа на метаново гориво), както „своята сянка”. Първите френски изпитатели са Кристиан и Давид Петершмит, фермери и производители на биогаз, включени в мрежата близо до град Белфор, област Бургундия. Двамата братя използват част от този газ за зареждане на трактора чрез малка тяхна станция, инсталирана в близост до производителя на метан.

Спирачки: логистиката, или управление на доставката на гориво. Невъзможно е да се изкара пълен работен ден с едно зареждане на резервоара. „В най-добрия случай горивото стига за пет часа, уточнява един от братята. – А зареждането после на всичките резервоари продължава цели шест часа. Отделни по-скъпи газостанции се справят по-бързо, но това, което ни притеснява най-вече, е, че не можем да зареждаме на полето. Трябва да се връщаме във фермата.”

Електричеството: най-желаното

Успехът на фирмата Tesla на автомобилния пазар дава идеи и на други производители на трактори. Задвижването с електричество на малки трактори бе постигнато от корейската фирма Tym, която представи прототипите си на последното изложение за селскостопанска техника Sima в Париж. Проблеми възникват при мощните трактори, консумиращи огромни количества енергия. John Deere показва трактор, снабден с батерии Li-Ion, поддържащ мощност 130 kW. Той запазва класическата си трансмисия с директно включване (Direct Drive). Основният мотор се използва за тяга, вторият задвижва силоотводния вал и хидравличната система. При необходимост двата електрически мотора могат да обединят мощността си.

Спирачки: батериите. За да предостави 175 к.с. на своя трактор, John Deere увеличи броя на акумулаторите под капака. Както и другите играчи на този пазар, американският производител се надява на прелом в развитието на технологиите, с цел да се намали пренасищането на трактора с оборудване.

Водород: Най-привлекателният

схема 327

Принципът на действие на този двигател е изнесен в отделен блок. Вземайки за образец модела на Fiat Panda, моделът NH2 на New Holland разби много закостенели представи при представянето си през 2009 година. Идеята е проста: тъй като не е възможно да се съхранява електричество в неговата изходна форма, водородът служи за посредник. Той се произвежда във фермата от електроенергия, генерирана от фотоволтаични панели или биореактори (на базата на метанол). Внесен в резервоарите на трактора, водородът превръща енергията си в електрическа, която задвижва двигателя и силоотводния вал. Този трактор, създаден на базата на Т6.140, се тества в момента в стопанство на фамилията Аниели (собственици на империята Фиат), близо до Торино.

Спирачки: цената. Инсталацията за производство на водород във ферма, газостанцията за зареждане и технологичните съоръжения, с които е оборудван тракторът, нямат нищо общо с обикновения модел Т6, поради което вдигат цената на прототипа до небето. Необходимо е техниката да продължи да се усъвършенства, за да се създаде един рентабилен двигател.

Масла: Най-старият метод

При него двигателят е в състояние да работи чрез изгаряне на множество горива от растителни масла. Търсенето на енергийна автономност през 90-те години накара френски фермери, заедно с кооперациите за ползване на земеделска техника (Cuma) да инвестират в преси за производство на гориво от маслодайните култури рапица и слънчоглед в самите ферми. Тази практика е незаконна, но разпространена. Появяват се моторите Tier 3 и Tier 4 с тяхното твърде високо налягане на инжектираната смес, на която не издържат чистите растителни масла. Вследствие, много от поклонниците на тази практика се отказаха от своите преси. Но привърженици все още има, машини също. Водещите фирми като John Deere и Deutz-Fahr продължават да работят за трактори multifioul, способни да зареждат както с дизелово гориво, така и с растителни масла.

Спирачки: регламентацията. Горивата от маслодайни култури не са сред регламентирани видовете във Франция и трактори, произведени на тази база, не се продават.

1 MG 0931

1.Биогаз. Прототипът T6 Methane Power е на изпитание в няколко стопанства във Франция. Той е предназначен за фермери, които имат собствена станция за прочистен метан. 

2 NH2 12 001

2. Водород. Този трактор Т6 на водород буди възхищение. Енергията от водорода се преобразува в електрическа за задвижване. 

 

3 JOHN DEERE MULTIFUEL

3. Масла. Този трактор е способен да работи с горива от различен произход – дизел и растителни масла. Използва се и продава в много страни, но не е разрешен във Франция

4 JOHN DEERE SESAM

 

4. Електричество. Този прототип на John Deere с мощност от 175 к. с. претърпя еволюционно развитие. Във версията, показана през ноември 2016 г., бяха внесени промени и прототипът блесна на изложението Sima в Париж в края на февруари т. г. 

схема 327

Принцип на действие на горивната клетка 

Водородът е универсален енергоносител. Най-ефективното му използване е преобразуването на неговата химична енергия в електрическа. Извършва се в горивната клетка, която работи подобно на батерия. Тя има два електрода – анод и катод, разделени с мембрана. Кислородът преминава през единия електрод, а водородът през другия. Водородът реагира с катализатора на анода, който го превръща в отрицателно заредени електрони и положително заредени йони. При водородната горивна клетка химичната реакция е окисление (загуба на електрони) на анода и редукция (увеличаване на електроните) при катода. Електролитът при полимерната мембрана е чиста киселина. Тя е разредена с вода, за да може да се осъществи транспортът на йони. При анода водородните молекули първо влизат в контакт с платинения катализатор. След като водородните молекули се разделят, окислението може да продължи. Всеки атом водород освобождава своя електрон, който започва да се движи около катода.

При катода кислородните молекули влизат в контакт с платинения катализатор на електродната повърхност. Кислородните молекули се разпадат и се свързват с платинената повърхност. Всеки кислороден атом след това напуска платинения катализатор, като се свързва с два електрона и два протона (които се движат през мембраната), за да формират една молекула вода. Електронният поток излиза от клетката, за да се използва като електрическа енергия. Водородните йони се движат през електролита на мембраната към катода, където те се комбинират с кислорода и електроните, като отпадният продукт е екологично чиста вода. За разлика от батериите, горивната клетка никога не се изтощава.

БОКС

Телескопичен товарач хибрид

През 2013 г. фирмата Merlo създава прототипаTurbofamer – телескопичен товарач хибрид с дължина 7 м. Под капака на трактора са инсталирани двигател с вътрешно горене с мощност 75 к.с. и два мотора, задвижвани с ток от батерии. Хибридът има три режима на работа: 100% само дизелово гориво, 100% на батерии и смесено – комбинация от двете. На електричество машината работи само два часа. От своя страна, фирма Manitou монтира два хидравлични акумулатора, инсталирани между кабината и мотора, които възстановяват енергията си при работа и рекуперират в режим на спиране. (Сн.5)

Публикувана в Агротехника

Умни съвети как да спестим гориво

Едва ли има някой, който да не е съгласен, че разходите за дизел са високи. Но въпреки че всички говорят за икономия на гориво, далеч не всички решения в тази посока са целесъобразни. Специализираното списание по агротехника Profi разкрива правилната стратегия за икономия на гориво във фермерското стопанство, като акцентира върху 10-те най-често срещани заблуди сред онези, за които българинът казва: „Евтини на брашното, скъпи на триците”...

Заблуда 1: Да не се оре

Отказът от оран при леки и средни почви позволява да се икономисат около 10 литра гориво на хектар. Но след това ще ви се наложи да обработите полето с хербициди, което няма да ви излезе по-евтино от 30 евро на хектар!

Заблуда 2: Да не се използват роторни брани

Ако се откажете от традиционните роторни брани, комбинирани със сеялка, може да икономисате още 10 литра гориво на хектар. Неравномерното прорастване на семената при сеитба върху мулч (например, провокирано от недостиг на влага или остатъци от предшестващи култури), може да доведе до намаляване на добивите със 100 кг от хектар!

Заблуда 3: Дълбока обработка

В това е трудно да се повярва, но 1 излишен сантиметър дълбочина е равен на 15 тона почва, която трябва да се премести при обработката на всеки декар! Поради това, особено при обработката на стърнища, трябва да си носите линийка. 5 см е достатъчна дълбочина за първия етап на обработката.

Заблуда 4: Борба със самосевката

Теоретично, борбата със самосевката винаги дава добри резултати. При това, ако в зимния ечемик остава някакво количество зърна от пшеницата, разходите за сушене неизбежно ще превишат икономисаното при оранта гориво.

Заблуда 5: ECO-режим за икономия

Красива дума, използвана за обозначаване на икономисващ горивото автоматичен режим на работа на скоростната кутия. Но често се случва тракторът да изразходва в ECO-режим повече гориво, отколкото в режим Power. Така, че доверявайте, но и проверявайте (тук ще ви помогне датчикът за разход на горивото).

Заблуда 6: Скоростта е гаранция за успех

Високата работна скорост прави впечатление. Но работата на скорост 14 км/ч вместо 8 км/ч увеличава потребяваната мощност два пъти, а това означава, че на участък с размер 1 декар за провеждането на една и съща работа ще е необходимо с 25 на сто повече гориво!

Заблуда 7: Икономично овършаване

Добре е, когато комбайнът изразходва 1,7 л/дка вместо 2,3 л/дка. Но такава икономия не е оправдана, тъй като загубите поради некачествено сепариране на остатъчното количество зърно достигат 10 кг на декар.

Заблуда 8: Мулчиране

Площите, където е проведена сеитба върху мулч, като правило страдат от охлюви. При това обработката на 1 декар струва 2,5 евро!

Заблуда 9: Икономия на материали

Ако износените детайли са заварят „на мъртво“ към плуга или култиватора, то може да се постигне икономия на части. Но при това необходимостта от тяга може да се увеличи с над 20 на сто, което е еквивалентно на 5 допълнителни литра гориво на хектар.

Заблуда 10: Не мислете!

Никой (и нищо) не оказва такова влияние върху разхода на гориво, както механизатора. И тук опитът и здравият разум значат много повече от дузина добри съвета!

ОТ ПЪРВА РЪКА

Доверявай се, но и сам проверявай!

Фермери разказват за собствения си опит пред сп. Profi

Франк Хартман: Спестих, като се отказах от обработка с плуг и брана

  1. Благодарение на отказа от обработката на почвата с плуг, спестявам не само от гориво, но и материали и работно време. Освен това давам своя принос за защита на почвите от ерозия.
  2. В моето стопанство няма необходимост от роторна брана.
  3. Пшеницата може да прорасне в посевите с ечемик и на площи след оран.
  4. При оран на скорост 15 км/час мощен трактор със скоростна кутия Vario работи по-икономично, тъй като педалът на газта се натиска само на две трети от хода на педала в сравнение с по-малко мощните трактори, които постигат такава работна скорост само на пълна газ.

Флориан Мой: Не може да се обобщава

Съгласен съм, че по-високата скорост невинаги означава по-голяма икономия на дизелово гориво. Това, разбира се, зависи от трактора, така че не може да се обобщава.

Мартин Майер: Високата скорост ускорява износването

Трикратната обработка на почвата с култиватор струва толкова, колкото и еднократната оран. Освен това при висока скорост на обработката износването на детайлите също трябва да се смята по две. Тоест, при двукратно увеличение на работната скорост износването нараства четири пъти. Само ако тракторът има скоростна кутия Vario, а режимът на скоростта се избира от педала, натиснат на две трети, може с някаква сигурност да се говори за липса на преразход при висока работна скорост.

Херберт Хайслер: Промяната е в главата, не на полето

Смятам, че на неизораните площи с ечемик добивите от пшеница са по-високи. През последните години мой колега многократно проведе подобен експеримент. Той ореше част от полето, останалата част обработваше с култиватор. Разликата между двете площи беше като ден и нощ, при това както при зимния, така и при пролетния ечемик.

Тогава колегата ми просто смени плуга с култиватор, а останалото остави без промяна. Разбира се, трябва да се направи много повече от една смяна на машината. Най-голямата промяна трябва да се случи в главата, а не на полето.

Дитрих Кнуф: Не се отказах от браната

За отглеждането на пшеница след ечемик без оран помага интензивната недълбока обработка на стърнището. Две минавания с къс дисков култиватор трябва да дадат добри резултати. Неголямо количество глифосат преди сеитба може да засили ефекта, но няма да замени обработката с култиватор. Добре развиващ се, не твърде нискостеблен сорт на ечемика много добре заглушава отделните растения на пшеницата, ако плътността на сеитбата не е твърде малка. Това, което наистина няма да се случи, е да отгледате зимна пшеница след ръж при безорна технология.

Що се отнася до комбинирането на роторна брана със сеялка, тук мога да кажа, че направих сеитба на пролетна пшеница със среден разход на гориво от 7,5 литра на хектар. Едва ли можех да спестя 10 литра на хектар, ако се бях отказал от браната. При мулчирането няма рохкаво сеитбено ложе, няма и големи буци. Поради това роторната брана трябва само малко да изравни и премеси почвата, а за това не е необходима много мощност. Преди след обработката с плуг с изравняващ валяк на скорост 6 – 7 км/час трактор с мощност 100 к.с. винаги се задъхваше. Днес ралниците на сеялките имат ограничение на скоростта от 10 км/час.

Йохан Велк: Оранта за мен е по-ефективна

 

Хм! И вие предлагате да спестявам, използвайки този метод? Две минавания с дисков култиватор, плюс още едно – за внасяне на раундъп. Ако сумирам всички разходи, то безорната обработка не излиза толкова икономична. Оранта за мен е по-ефективна. Растителните остатъци надеждно се заорават, а ако не се чака твърде дълго, то прясно изораната земя, още достатъчно рохка, е напълно готова за комбинираната сеялка.

Публикувана в Агроновини

Германският фермер Йоханес Бауер реши проблема с недостигащия дизел по време на работа. Той създава „мобилна бензиностанция“, която в същото време играе и ролята на преден баласт за трактора. Ето как обяснява той своята разработка:

Конструирах преден баласт за тракор, които всъщност представлява мобилна станция за зареждане с обем на резервоара от 225 литра. Съоръжението има външна и вътрешна вана. Двете части са стоманени и са заварени една за друга. Вътрешната вана е вградена на разстояние 4отстояния по 14 см във външната. Заварени плоски железа поддържат компонентите на съоръжението на нужното разстояние. В съединителната област допълнително са поставени поддържащи релси заварени напречно.

Междинната област е запълнена с тънък слой бетон. Подвижен капак придава цялост на конструкцията. На пръв поглед не може да се установи, че това е мобилна бензиностанция“. 

Публикувана в Агротехника

Новият 16-литров 6-цилиндров двигател Cursor 16, производство на компания FPT Industrial бе признат за дизелов двигател на 2014 година от авторитетното списание Diesel.
Cursor 16 е топ-моделът на серията Cursor, като при това е един от най-малките двигатели в серията. Cursor 16 е пригоден за използване в строителството, селскостопански машини, както и за производството на електрическа енергия.
При производството на двигателя е приложена патентованата от компания FPT Industrial технология на високоефективно избирателно каталитично разположение  (HI - eSCR). Двигателят отговаря на екологичните норми Stage IV/Tier 4 Final и Евро VI.
FPT Industrial е един от малкото производители, на които престижната награда е присъждана два пъти. През 2008 г. победител бе 3,2-литровият двигател  F5, които днес се използва в машините на  Carraro, CNH и Perkins.

Публикувана в Агротехника

 Дизелът поскъпва с всяка измината година и перспективата да запази още дълго монопола си е съвсем неопределена
 Шест нови метода за добиване на енергия – от слънцето, водата и въздуха до дървесината и рапицата, дават надежда на производителите на техника и на фермерите

Ангел Върбанов, по материали на чуждестранния печат
Вече повече от един век дизеловото гориво е избор номер едно за производителите на двигатели за земеделската техника. Първият дизелов трактор – Benz-Sendling, се появява на пазара през 1923 г. и оттогава производителите на транспортни машини са станали ултразависими от този енергиен източник. Но няма фермер на света, който да не е забелязал, че цените на дизела с всяка изминала година бъркат все по-надълбоко в джоба му. Това принуди доста от производителите на земеделска техника, които досега се съпротивляваха на всякакви промени, да заложат на изследователската дейност и да вложат значителни средства в откриването на нови източници на енергия за машините.
Прогнозите за цените на дизела за в бъдеще са мъгливи, но сигурното е, че те ще растат. В много страни от ЕС фермерите вече не получават субсидии за цената на червения дизел. И не е трудно да се пресметне, че ако в една ферма се харчат по 20 000 литра дизел всяка година, то те биха се зарадвали на всяка по-евтина алтернатива.
Какви са
възможностите?
Всъщност положението не е толкова драматично. Фермерите произвеждат огромно количество енергия – соларна, от вятър или от биомаса. Така че много от тях са енергийно независими. В статията ще ви представим шест от най-вероятните източници на гориво за тракторите на бъдещето. Много от производителите вече са пробвали някои от тях, а други са дошли на бял свят, създадени от самите фермери в задния им двор.
БИОГАЗ
Ако сте посещавали което и да е от големите европейски изложения на земеделска техника, то няма начин да не сте видели прототип на задвижван от биогаз трактор.
Австрийският производител Steyr (част от CNH Industrial) засега води в разработките с неговия модел 4135 Natural Power. Той има мощност от 136 к.с. и за първи път бе представен на Агритехника 2011. Но на Агритехника 2013 същият трактор се появи боядисан в синьо и наречен New Holland Т6.140.
Тракторът е задвижван от метан и отделя много малко вреден въглерод.
Само в Германия има 3500 инсталации за производство на биогаз, така че теоретично фермерите в Европа биха могли сами да задоволяват нуждата си от гориво. Излишната енергия, произвеждана от анаеробния процес от производството на биогаз, би могла да се продава по национална мрежа.
Как работи?
New Holland Т6.140 използва четирицилиндров, 3-литров двигател с мощност от 135 к.с. и 620 об/мин. Метанът се съхранява под високо налягане в стоманен резервоар, а 50 кг от него би трябвало да са достатъчни за половин ден работа. Има и резервоар за дизел с вместимост 15 литра, така че след като газът свърши, двигателят автоматично превключва в режим на работа с дизелово гориво.
Решението е много екологичносъобразно – вредните емисии на отработените газове се намаляват с до 80 на сто, частиците сажди – с 99 на сто. Икономията на разходите в сравнение с използването на дизел е 25 – 40 %, според New Holland. Освен това трактор, задвижван от метан, няма причина да е по-скъп от дизелова версия.
Но има и уловка – суровият газ трябва да бъде филтриран, преди да може да се използва на немодифициран дизелов двигател. Тази процедура прибавя няколко хиляди евро към разходите.
Освен това фермерите трябва да помнят, че ако възнамеряват да продават произведеният от тях биогаз в националната мрежа (каквато у нас няма), той трябва да има ниско ниво на влага и сяра, за да отговаря на търговските стандарти за природния газ.
Силни страни
 разходите за гориво намаляват с до 40 на сто;
 може да се произведе в стопанството;
 не изисква особена преработка в съществуващите двигатели – може да работи заедно с дизел;
 минимални загуби на конски сили (6 – 7 %).
Слаби страни
 изисква големи мощности за складиране – биогазът се компресира много трудно;
 филтриращите и компресиращите системи добавят значителни разходи;
 фермерите трябва да отглеждат царевица вместо други продоволствени култури.
ВОДОРОДНИ КЛЕТКИ
Въпреки че Allis-Chalmers има трактор с водородни клетки още през 1959 г., New Holland е лидер в днешните изследвания, насочени към създаването на трактор, задвижван от водород. Компанията тества второто поколение прототип във ферма, където се използват соларни панели и биогазови установки за производството на електричество, което генерира водород.
Системата е много ефективна и има само една слаба страна – цената. Водородните клетки засега са много скъпи, но икономиите, които създават, има вероятност да намалят стойността на технологията, ако тя стане популярна и в други индустрии.
В бъдеще електричеството може да се добива от вятъра, слънцето или биомаса, а водород да се генерира чрез електролиза на водата. Фермите биха могли да използват свои собствени възобновяеми източници на енергия, за да извличат водород от водата.
New Holland предположи, че трактор с водородно гориво би могъл да излезе на пазара през 2020 г., но всичко ще зависи от това дали цената на водородните клетки ще намалее.
Как работи?
Горивните клетки се състоят от два електродни сандвича около електролит. Кислородът (от въздуха) преминава над един електрод и водородът (в компресирана форма в резервоара) преминава над другия, генерирайки електричество.
Електричеството се складира в литиево-йонна батерия и се предава на колелата чрез електрически двигател. Единственият остатъчен продукт е водата, така че по отношение на нормите за отработените вредни вещества тази технология е лидер.
Задвижването на трактора от въглерод има поне 55 на сто ефективност по отношение на оползотворяване на енергията, докато двигателят с вътрешно горене оползотворява едва 40 на сто, в най-добрия случай.
Силни страни
 водород може да се произведе във фермата;
 много по-висока енергийна ефективност от двигателя с вътрешно горене;
 много малко остатъчни продукти.
Слаби страни
 скъп;
 нуждае се от източник на електричество.
ДЪРВЕСИНА
Фермерите днес може и да не са чували за трактори, задвижвани чрез изгаряне на дървесина, но точно дървесината е задвижвала много селскостопански машини от началото на 20-и век.
Недостигът на петрол направил тази алтернатива привлекателна по време на Първата световна война – във Франция и в Германия тя се използвала широко. Всъщност един от лидерите в съвременните технологии при производството на трактори – Fendt, е произвел 1600 машини, задвижвани от дървесина през годините.
Такива машини са произвеждани във Франция чак до 1980 г. за износ в развиващите се страни, но вече са минали 60 години, откакто не са правени никакви по-сериозни изследвания в тази насока.
Как работи?
Да управляваш трактор, задвижван на дърва, е все едно да караш стар локомотив. Това изисква много работа и ангажименти. Дори и след като огънят е запален, трактористът трябва да изчака 20 минути, преди в резервоара да се събере достатъчно газ, отделен в процеса на горенето, за да може да потегли.
Нарязаната дървесина (оптимален процент на влагата 15 %) се товари в голям изправен цилиндър. След като дървесината се нагрее до 1000 С, тя произвежда въглероден окис и азот. Нивата на кислорода внимателно се намаляват, за да се предотврати взрив на газа.
Газът се насочва през пречистваща система, която премахва частиците пепел и сажди, през охлаждаща система, за да се отделят субпродуктите на катрана. В противен случаи те ще запушат частите на горивната система.
Чистият газ, готов за изгаряне, преминава през специално създаден карбуратор, където се обогатява с кислород, за да може да гори в горивната камера. Fendt G25 с мощност 25 к.с. е изразходвал около 25 кг дървесина за час работа, при движение е имал нужда от пълнене с дървесина на всеки 3 часа.
Системата обаче има проблеми. Огромните резервоари значително ограничават видимостта, но не могат да поберат достатъчно дървесина за цял ден работа. Така че, след като петролът отново се намирал лесно, системите за задвижване на трактори с газ, произвеждан от дървесина, били забравени.
Силни страни
 ниска цена;
 относително екологично чисто;
 подходящо за гористи райони;
 със засаждане на подходящи за горене растения, фермерите много лесно могат да осигурят самозадоволяването си с гориво.
Слаби страни
 от 60 години никой не е правил изследвания в тази насока;
 15 % намаляване на мощността;
 изисква редовно изпразване на пепелта от трактора.
СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ
Соларните панели са популярни вече 15 години. Те не се поставят само на покривите на домовете, производителите вече пуснаха на пазара фуражораздаващи машини и малки косачки, задвижвани от слънчева енергия.
Но задвижването на мощен трактор от слънцето е вече друга работа. Вече 5 години австралийска компания, наречена Heliotrac, се е заела сериозно с решаването на тази задача.
Нейните планове за изцяло задвижван от слънцето трактор включват соларен панел с размер 26 кв. м, поставен на тавана на машината, който може да променя позицията си в зависимост от положението на слънцето. Така се повишава ефективността с 40 на сто в сравнение със стационарните панели.
Получаваната мощност е скромните 4 кW (5, 5 к.с.) и от компанията твърдят, че машината може да работи ден и половина при по-леки работи. Но изискващите повече мощност дейности имат нужда от по-голям акумулатор.
Няколко прогресивно мислещи американски фермери също са стигнали до идеята да поставят соларни панели на тавана на трактора, които да улавят слънчевите лъчи и да ги трансформират в електричество, което се съхранява в зарядни батерии и задвижва електрически двигатели.
Как работи?
Американецът Джон Хол е поставил 4 соларни панела с мощност 24 V на тавана на своя Farmall Club.
Панелите захранват девет 12-волтови батерии, монтирани на трактора. Те на свой ред захранват двигател с мощност 10 к.с., монтиран под седалката на водача, въпреки че тракторът може да се включи и в електрическата мрежа, за да се презаредят батериите.
Мистър Хол казва, че след зареждане тракторът може да работи около 5 часа, което прави машината перфектна за малки и семейни ферми.
Този подход е и много ефективен – електрическите двигатели са с до 90 на сто по-ефективни, така че соларните панели биха могли да произвеждат мощност за повечето от необходимите работи.
Няма напразен разход на гориво, както ако дизелов двигател работи на празни обороти например, а пък слънчевата светлина не струва и стотинка.
Задвижваните със соларни панели трактори имат две главни несъвършенства обаче. Първото е техният капацитет да складират енергия – необходими са много батерии, за да продължи тракторът да се движи. Съществува и проблемът на късите зимни дни, особено в северните страни, където самозареждането на батериите от слънцето се оказва трудно.
Силни страни
 малко допълнителни части;
 подобряване на видимостта;
 по-голяма мощност при потегляне;
 безстепенна скоростна кутия;
Слаби страни
 трудно складиране на необходимото количество енергия;
 соларните панели заемат място;
 технологията е ефективна само в места, където има дълги слънчеви часове;
 не е подходяща за големи стопанства с много обработваема земя.
Това е резултатът от усилията на американския фермер Тери Грифин да създаде соларен трактор. Той е поставил соларни панели с мощност 240 W на тавана на Ford 8N, произведен през 1950 г. Панелите поемат слънчевата светлина и я превръщат в енергия. С тази система тракторът постига скорост от 32 км/час и може да работи до 2 часа с 8 батерии. Пълното им презареждане трае от 8 до 10 часа.
ДИЗЕЛ И
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Електричеството е енергиен сектор, в който човечеството е доста напреднало. Но електрическите коли все още бавно си пробиват път и популярност. Не може да се каже, че електричеството не е подходящо за пазара на земеделски машини – пръскачки, торовнасящи машини и сеялки, двигателите на които могат да се заменят лесно с електрически, вече са на пазара.
John Deere предлага трактора с електрическо задвижване 6210 RE. И други производители вече демонстрираха на изложенията дизелово-електрически прототипи.
Швейцарският дизелово-електрически Rigitrac EWD 120 е може би най-радикалният образец в жанра. Неговият двигател Deutz с мощност 120 к.с. е в състояние да произведе 85 kW (115 к.с.), които задвижват четири мотора на колелата и дават на трактора мощност от 65 к.с.
Как работи?
Няма необходимост от трансмисия или диференциал – монтирането на електрически двигател в колелата означава, че всяко колело се задвижва индивидуално и няма горещина, шум и неефективност, присъщи на двигателя с вътрешно горене. Така могат прецизно да се контролират функции, които обикновено се контролират хидравлично, например завиването на машината и прикачването на инвентар. Силоотводният вал може да се захранва с мощност, независимо от скоростта.
Но е почти невъзможно да се задвижат големи трактори (над 50 к.с.) само от електричество. Няма проблем със захранването, но машините са толкова големи и тежки, че литиево-йонните батерии не могат да ги помръднат.
Има и проблем с високия волтаж на батериите и двигателите, необходими на трактора – създавайки напрежение от 100 kW, 500-волтовата система при мокри условия в средата на полето е предпоставка за беда. Далеч по-безопасна алтернатива е комбинирането на електрическата система с дизелов двигател.
Силни страни
 електрическите двигатели генерират висок въртящ момент при ниски обороти – ниска скорост, мощен инвентар;
 лесно окомплектоване;
 безстепенни скорости;
 няма празен ход, пести енергия.
Слаби страни
 високият волтаж е потенциално опасен;
 ремонтът на машините става по-сложен;
 струва скъпо.
БИОДИЗЕЛ
Биогоривото е най-очевидната алтернатива на дизела сред разгледаните варианти. То се произвежда от рапица и може да работи с повечето дизелови двигатели, без да се налага те да се модифицират. Биодизелът се използва или самостоятелно, или по-често като смес с дизел и е нещо обичайно на пазара от около 5 години. Съдържанието му в резервоарите на всяка земеделска машина е около 10 на сто. Но има и няколко недостатъка. Биодизелът привлича влагата от въздуха, което увеличава съдържанието на вода в резервоара. Той осигурява хранителна среда за бактериите, които вече се намират в горивото, и благоприятства тяхното размножаване, което може да запуши филтрите на двигателя. Това може да повлияе негативно върху работата на двигателя.
Как работи?
Биодизелът работи почти така, както и дизелът. Изгарянето му намалява въглеродния окис, твърдите частици и и въглеводородните емисии, но увеличава азотните окиси. От своя страна модерните двигатели със системи за намаляване на отработените вредни газове не са много толерантни към биодизела.
С въвеждането на Директивата за възобновяеми енергийни източници, която изисква 10 на сто от енергията за транспортните средства до 2020 г. да се осигурява от възобновяеми източници, изглежда, че биодизелът ще е единственият източник на енергия, който ще може да изпълни това изискване.
Но дали биодизелът е дългосрочната алтернатива на петрола, е сложно да се каже, тъй като световните нужди от храна непрекъснато нарастват и е трудно да се отделят толкова големи площи земеделска земя за отглеждането на достатъчно маслодайна рапица, от която да се произвеждат необходимите количества биогориво.
Силни страни
 може да се използва на съществуващите двигатели;
 достъпно;
 налично.
Слаби страни
 10 % по-малко мощност;
 2-3 % по-висока консумация на гориво;
 склонност към окисляване и абсорбиране на вода – ограничен срок на складиране;
 отглеждането му заема значителни площи, необходими за отглеждането на продоволствени култури.
Дори след като последният етап от екологичните норми за отработените газове вече е в сила, изглежда, че производителите на земеделска техника не могат да въздъхнат с облекчение. Сега те ще трябва да насочат бюджетите и ресурсите си към откриването на енергиен източник на бъдещето. След биодизела, биогазът изглежда като най-вероятната алтернатива. Другите варианти също имат своите привлекателни страни, но твърде много закони на физиката трябва да се преодолеят, за да станат реалност. Водородните клетки са много ефективни, но са твърде скъпи, за да получат масово разпространение във фермите.
Отговорът ще дойде, когато цената на дизела стане толкова висока, че вече ще бъде непосилна за фермерите. Това ще принуди производителите на земеделска техника да излязат на пазара с работеща алтернатива. Но дотогава, изглежда, че дизелът ще си остане най-разпространеното гориво.

Публикувана в Агротехника

Правилното съчетание на различни технологични методи на базата на съвременната техника може да даде осезателен ефект за увеличаването на печалбата от всеки хектар

Д-р Ханс-Хенрих Ковалевски, Селскостопанска палата на Долна Саксония, Германия

За предсеитбената поготовка на почвата и провеждането на сеитбата едно стопанство, което е специализиран в отглеждането на зърнени култури се изразходват от 6 до 20 литра дизелово гориво на хектар. Тази висока норма е свързана не само с различните разходи за обработката на почвата в зависимост от типа на почвата на полята на стопанството. Значителна роля при това имат прилаганите технологични методи. Какви потенциални възможности за икономия съществуват при провеждането на такива операции като оран, сеитба, торене и жътвата?

Работата по подготовката на сеитбеното ложе се провежда с помощта на пасивни агрегати или агрегати, работещи от силоотводен вал (активни). Сред прикачните има сравнително прости машини, такива като полския култиватор, и достатъчно скъпоструващи комбинирани агрегати, често самоходни. Малките комбинирани агрегати вследствие на по-ниската интензивност на тяхната работа трябва да бъдат използвани целесъобразно, най-вечи при леки почви. Разходът на гориво при това е от 6 до 8 литра на хектар. Това леко по-малко отколкото при използване на комбинация от машини и значително по-малко отколкото при използването на роторна брана, работеща от силоотводния вал.

Ако мощността на малката машина не е достатъчна, за да може с едно работна преминаване да се подготви сеитбеното ложе, възниква необходимост от използване на роторна брана. И тук може да има някои преимущества в разхода на горивото. Всеки път е необходимо да се оценяват машините, използвани за подготовка на сеитбеното ложе – обработват ли те почвата дотолкова, доколкото това е необходимо и толкова минимално, колкото е възможно. Онези машини, интензитета на работа на които, може да бъде регулиран в съответствие с необходимото, имат преимущество в разхода на гориво.

ПРИ СЕИТБАТА

Икономията на дизелово гориво се забелязва в много по-голяма степен, ако вместо традиционния подход, когато сеитбата става след изораване и подготовка на сеитбеното ложе, се прилага сеитбата върху мулч или директна сеитба. Но икономисването на 20-30 литра гориво от хектар е целесъобразно само тогава, когато при намалената почвообработка не падат добивите в сравнение с традиционната обработка. При прилагането на сеитба върху мулч това става доста по-често отколкото при директната сеитба, която се прави изобщо без никаква обработка на почвата. Преимуществата на сеитбата върху мулч и директната сеитба се обезмислят, ако почвите в стопанството са склонни към преоплътняване. Тогава необходимостта от разрахкване на дълбочината на орния хоризонт може значително да намали цялата потенциална икономия от прилагането на този метод в годината на провеждането на това меропиятие.

Разбира се, необходимостта от провеждането на подобни мероприятия не възниква всяка година, а през определени отрязъци от време. Обаче, ако при сеитбата върху мулч за по-добро заораване на сламата и растителните остатъци трябва да се проведе лющене втори път и тази обработка трябва да бъде по-дълбока, отколкото първата, цялата икономия на горивото в сравнение с варианта оран намалява.

Особено висока е потенциалната икономия на гориво при сеитбата върху мулч, ако почвите са разположени в долина, съдържат голямо количество глина и трудно се поддават на обработка. Да се премине на такива почви към сеитба върху мулч и да се запазят планираните нива на добивите, стопанинът трябва да приложи своите знания. Не може да се взема под внимание само икономисването на гориво, разбира се. Има и други причини, които могат да направят сеитбата върху мулч за предпочитане. Например, намаляването на ерозията и заблатяването.

ГРИЖИ ЗА ПОСЕВИТЕ

В много случаи мероприятията по грижите за посевите се свеждат до внасянето на средства за растителна защита, което изисква разход на гориво в размер на 1-2 литра на хектар. Такъв нисък разход на гориво е реален за пръскачки с много голяма работна ширина и съответния обем на резервоара. При използването на подобна техника има възможност значително да се повиши производителността на труда при условие, че водата се докарва до обработваемите площи със специален транспорт. Това не оказва голямо влияние върху разходът на гориво на хектар.  Что се отнася да използването на средствата за растителна защита, прекият разход на гориво за промеждането на обработката не е толкова значителен.

При внасянето на минералните торове малката необходимост от теглителна сила и голямата работна ширина на техниката позволяват разходът на гориво да бъде намален.

ЖЪТВА

Какво количество дизелово гориво ще бъде изразходвано,например за прибирането на зърното, почти не зависи от използваната растениевъдна технология. Работата на комбайн с барабан и сламотръс дава известна икономия на гориво в сравнение с използването на комбайн от роторен тип. Но това се постига за сметка на намалената производителност. Какна техника е по-правилно да бъде използвана, зависи от натоварването на комбайна. Съществена икономия може да бъде постигната при използването на комбайни с голяма работна ширина на хедера и система за автоматично управление. Необходимо е особено внимателно да се следи за точността на управлението по цялата работна ширина на хедера. Голяма значение има състоянието на острието на ножовете на сламораздробителя. Своевременната им подмяна не само само пести гориво, но и подобрява качеството на раздробяването.

Ако се прави редовно почистване на радиатора и въздушния филтър на комбайна и съществува възможност за провеждане на жътвата при оптимални метеорологични условия, това също дава значителна икономия на дизелово гориво. Но на първо място по икономия е т.нар. високо отрязване, когато стеблото на зърнената култура се отрязва в непосредствена близост до класа. Благодарение на това в комбайна влиза значително по-малко количество слама, което спестява гориво при овършаването. Ако възникне необходимост от допълнително раздробяване на сламата като отделна работна операция, то разходът на гориво, напротив, може да се увеличи.

При работите, свързани с транспортиране на продукцията, може значително да се намали разходът на гориво. Използването на претоварващи ремаркета не изисква големи разходи на енергия. Много възможности за спестяване възникват при консервирането и съхранението на зърното. Но това е отделна и голяма тема. Колкото до царевицата, вариантите за икономия за по-малки. Редовните грижи и своевременното техническо обслужване на прибиращата техника, а също използването на най-благоприятните метеорологични условия за жътвата, определено дават резерв за икономии. Може също така да бъдат избегнати неоправданите престои на техниката, като бъде оптимизирана транспортната логистика. И само при прибирането на царевицата и раздрабяването на кочаните има някаква възможност да са намали разхода на гориво чрез увеличаването на дължината на отреза. Но възниква необходимост от използването на отделни приспособления за последващо раздробяване на силажа до необходимата големина. Но и тук се прилага общото правило, че спестяването на гориво не бива да води до намаляване на качеството на работата.

Най-съществена икономия на дизелово гориво в растениевъдството може да се постигне само за сметка на отказа от оран преди сеитбата и намаляването на почвообработката. Сеитбата върху мулч е път, ро които могат да тръгнат много стопанства , за да намалят реално разходите си за енергия. При това не бива да страда качеството на реколтата. Определена икономия може да се получи не само намалявайки дълбочината на обработката, но и намалявайки нейната интензивност. При торенето могат да са намалят разходите за използване на минералните торове чрез по-активно използване на органика.

При растителната защита икономията на гориво не може да бъде толкова значителна колкото при торенето.

Жътвата е такъв етап в производството, където приоритет винаги се дава на високото качество на работата, а въпросите на икономията отиват на втори план.

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта