Екип на  Министерството на земеделието, храните и горите проведе среща с представители на животновъдния бранш, на която се обсъди допълнителното плащане по схемите за извънредно подпомагане, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Министър Порожанов обясни, че е направен анализ на начина, по който е плащано през 2016 г. Съотношението говеда спрямо овце е 13:1, а по някои от схемите достига и до 20:1, което е несправедливо, както и че стопаните с повече от 200 крави и 500 овце не са получили подпомагане за тях. Бяха представени аргументи за определяне на ставките като бе посочено, че са спазени изискванията на Регламента на ЕС за извънредната помощ в млечния сектор. В него няма изисквания подпомагането да е само за малките стопанства, а за дребномащабно производство е една от трите прилагани схеми и при нея няма различни ставки. 

На срещата бяха изслушани представителите на асоциациите, които не са съгласни с предложеното разпределение и настояват  средствата да са насочени към малките стопанства. Те смятат, че при тях загубите са най-големи и съответно подпомагането трябва да е по-голямо. Останалите браншови организации в животновъдния сектор подкрепиха предложеното разпределение на помощта и изтъкнаха аргументи, че подкрепа трябва да има за всички животни и че големите стопанства са генерирали дори по-големи загуби от кризата в млечния сектор от малките. Министър Порожанов обясни, че и при сегашната заповед малките получават повече за животинска единица, но с цел намирането на максимално балансирано решение за подпомагане ще бъде направен повторен анализ.

Министър Порожанов насрочи нов Консултативен съвет по животновъдство, който ще се проведе през следващата седмица, за да  бъдат изслушани отново предложенията на бранша и ако бъде постигнато съгласие за допълнителни мерки заповедта може да бъде изменена.

Публикувана в Животновъдство
Седем организации изпратиха протестна декларация до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, до зам.-министъра на земеделието, храните и горите Цветан Димитров и до председателя на Комисията по земеделие, храни и гори Десислава Танева. В писмото се казва, че браншът е недоволен от определените нови ставки за извънредна помощ.
Асоциацията на млекопроизводителите Тракия Милк-Пловдив, Националното сдружение на месо и млекопроизводителите, Националната животновъдна асоциация, Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, Асоциация на биволовъдите в България, Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството и Сдружението с нестопанска цел на животновъдите от Югозападна България застават срещу определените от министър Порожанов ставки и настояват за оттегляне на заповедта
 Част от техните доводи са, че по този начин напълно се измества фокуса от малките и средни производители, които са гръбнака в една икономика, и се поставя върху големите стопанства, което е изцяло в разрез с предизборната политика и като цяло политиката, която МЗХГ каза, че ще води, както и с всички регламенти, залегнали в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
Публикувана в Бизнес

11,3 млн. лева национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството бяха одобрени на 6 юли т.г. на заседание  на Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (УС на ДФЗ). Със Заповед № 09-576 от 19.07.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени и ставките, по които животновъдите ще получат допълнителна помощ. 

ДФЗ ще подпомогне земеделските стопани, отглеждащи крави, биволици, овце - майки и кози – майки, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните - Приложения № 1, 2 и 3. През 2016 в периода на прием са подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане. Крайният срок за изплащане на помощта е 18.08.2017 г.

Със заповедта е определен е размерът на допълнително плащане от националния бюджет за всяка от трите схеми за извънредно подпомагане:
По схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства:
•    За крави и биволици - 20,36 лв./животно.
•    За овце-майки и кози-майки - 4,20 лв./животно.
По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:
•    За крави и биволици:
-    в стопанства до 200 животни - 20,36 лв./животно.
-    в стопанства от 201 до 400 животни - 40,72 лв./животно за първите 200 животни.
-    в стопанства от 401 до 700 животни - 61,08 лв./животно за първите 200 животни.
-    в стопанства от 701 до 1000 животни - 81,44 лв./животно за първите 200 животни.
-    в стопанства от 1001 и повече животни - 101,80 лв./животно за първите 200 животни.
•    За овце-майки и кози-майки:
-    в стопанства до 500 животни - 4,20 лв./животно.
-    в стопанства от 501 до 1000 животни - 8,40 лв./животно за първите 500 животни.
-    в стопанства от 1001 до 1500 животни - 12,60 лв./животно за първите 500 животни.
-    в стопанства от 1501 до 2000 животни - 16,80 лв./животно за първите 500 животни.
-    в стопанства от 2001 и повече животни - 21,00 лв./животно за първите 500 животни.
По схемата за прилагане на екстензивни методи за производство:
•    За крави и биволици:
-    в стопанства до 200 животни - 20,36 лв./животно.
-    в стопанства от 201 до 400 животни - 40,72 лв./животно за първите 200 животни.
-    в стопанства от 401 до 700 животни - 61,08 лв./животно за първите 200 животни.
•    За овце-майки и кози-майки:
-    в стопанства до 500 животни - 4,20 лв./животно.
-    в стопанства от 501 до 1000 животни - 8,40 лв./животно за първите 500 животни.
-    в стопанства от 1001 до 1500 животни - 12,60 лв./животно за първите 500 животни.
-    в стопанства от 1501 до 2000 животни - 16,80 лв./животно за първите 500 животни.
Броят на животните в стопанствата се определя въз основа на заявените за подпомагане през 2016 г. животни по схемите за обвързани с производството директни плащания за животни и/или по преходната национална помощ за овце-майки и/или кози майки. Изискване към кандидатите по трите схеми за извънредна помощ е да не са заявили за подпомагане през 2016 година постоянно затревени площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) или да са заявили такива, чиито размер не надвишава 10 декара на една животинска единица.

 
Публикувана в Новини на часа

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (УС на ДФЗ) одобри над 11,3 млн. лева национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Подпомагането се предоставя в допълнение към помощта, осигурена от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година, който позволява на държавата членка да добави 100% национално финансиране към осигурения от ЕС финансов пакет. Европейската помощ беше предоставена през 2016-та година. В периода на прием бяха подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, която се разпределя по три схеми, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане. Помощта ще бъде изплатена от Държавен фонд „Земеделие” на отговарящите на условията за подпомагане земеделски стопани, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема.

По Схемата за предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие допълнителна национална помощ ще получат стопани – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които през 2016 г. са отглеждали и са заявили по схемите за обвързано подпомагане от 5 до 20 крави, юници и биволици, както и от 10 до 49 овце-майки и кози-майки.

По Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи на производство ще се подпомогнат животновъди, които през 2016 г. са отглеждали и са заявили за подпомагане по схемите за обвързано производство над 20 крави, юници или биволици, както и 50 и повече овце-майки и кози-майки. Помощта ще се предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 овце-майки и кози майки в едно стопанство. Изискване към кандидатите по схемата е и поне един от животновъдните обекти в стопанството им да е регистриран в населено място в състава на община, включена в нитратно уязвима зона или да имат работещи биогаз инсталации с преработка на биомаса от животновъдни обекти.

По Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екстензивни методи за производство допълнително национално финансиране ще получат земеделски стопани, които през 2016 г. са заявили за подпомагане по схемите за обвързано подпомагане и преходна национална помощ над 20 крави или биволици. Помощ ще се предостави и на животновъди, отглеждали и заявили за подпомагане 50 или повече овце-майки и кози-майки, допустими по същите две схеми. Кандидатите по тази схема трябва да прилагат екстензивни методи на производство – пасищно или оборно-пасищно, както и всички техни животновъдни обекти да са регистрирани в населени места, чиито землища не попадат в общини, включени в нитратно уязвими зони. Помощ се предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 овце-майки и кози майки в едно стопанство.

Изискване към кандидатите по трите схеми за извънредна помощ е да не са заявили за подпомагане през 2016 година постоянно затревени площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) или да са заявили такива, чиито размер не надвишава 10 декара на една животинска единица. Индикативните ставки на извънредната помощ и по трите схеми ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Публикувана в Животновъдство

Животновъдите няма да отстъпят от исканията си и насроченият за 22-ри март национален протест пред министерството на земеделието ще се състои. Това каза за "Хоризонт" председателят на Сдружение "Обединени български животновъди" Бойко Синапов.

Според него поканата на министър Бозуков за работна среща днес е закъсняла и единственият начин да се отмени протестът е министърът да отмени заповедта, с която спира кандидатстването по мерките за агроекология и биоземеделие.

Да изплатят незабавно всички средства, които са забавени, при положение че са осигурени средствата към сектор "Животновъдство", и отмяна на заповедта. Никой не ни даде обяснение защо се допуска да се случва това. Напрежението расте, да е ясно на всички! По този начин – всеки сам да взема решение от управляващите и да си мисли, че управлява собствена фирма, частна фирма – няма как да се случи. Ние този път сме категорични и ще му покажем, каза Синапов.

Публикувана в Животновъдство

Готови сме да протестираме и в София, ако след днешния ден проблемът ни не бъде решен. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин Иван Чалъков, председател на Съюза на животновъдите в България, във връзка с протест на животновъдите от Югозападна България, който ще се проведе на главен път Е – 79 в района на Сандански в 11.00 часа. „Ако не дойдат достатъчно хора и не ни се реши проблемът, ще предложим да се отрежат пари от други места. Има варианти как да ни се реши казусът“, подчерта Чалъков. По думите му, има вероятност част от представителите на сектора да не се включат в днешния протест, тъй като смятат, че тях не ги касае този проблем. Но според Чалъков, проблемите на животновъдите са общи. „Днес се надявам, че ще се съберем доста хора и проблемът ни ще бъде разрешен, за да не се налага да протестираме в София“, подчерта Чалъков.

Публикувана в Животновъдство

Днес, 8-ми март 2017 г., от 11 ч. на главен път Е79, посока Кулата земеделските стопани излизат на протест относно забраната за прием на заявления по Мярка 10 "Агроекология и климат" и Мярка 11 "Биологично земеделие".

Кампания 2017 за прием на заявления по Мярка 10 "Агроекология и климат" и Мярка 11 "Биологично земеделие" трябваше да стартира заедно със схемите за директни плащания, на 01 март 2017. Със Заповед  № 09-160/28.02.2017, с която се дава старт на кампанията, Министърът на земеделието и храните ограничи поемането на нови ангажименти и разширението на вече поети ангажименти по двете Мерки 10 и 11.

Ангажираните в сектора се обявиха остро против наложите ограничения и начина, по който са обявени, като настояват за отмяна на заповедта.

Спряганите мотиви за забраната на прием са липсата на средства, за което информация се появи едва преди дни сред земеделските стопани. Въпреки тиражирания недостиг на финансови средства до момента няма изнесени публично точни данни за това. Напомняме, че биологичното земеделие е сред приоритетите на ПРСР 2014-2020 и за периода са предвидени над 150 млн. евро.

От Съюза на  животновъдите в България призовават в социалните мрежи всички да ги подкрепят за отстояването на правата им.

Публикувана в Новини на часа

Тютюнопроизводители и животновъди на протест. Земеделци от Южна България се заканиха да блокират пътища в Хасковско и Благоевградско на 3 март,  съобщи Нова телевизия. 

Те са недоволни от последните решения на Консултативния съвет в Земеделското министерство, които според тях ги ощетяват финансово.

Те смятат, че националните доплащания се разпределят несправедливо, защото при повече продукция държавата плаща по-малко.

Публикувана в Новини на часа

Спор за животновъден обект остави без пасища стадо от 100 крави или как кметове и местни чиновници прилагат изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Лили Мирчева

Свищовският районен съд е подготвил обвинителен акт срещу Митка Иванова Митева заради неверни данни в заявлението, подадено в общината за включване в търг за разпределянето на общински пасища и мери. Наказателното дело е насрочено за 27 януари тази година.

Става дума за попълнена през април 2016 г. декларация, че собственичката на животновъден обект, за който се водят спорове в общината, е написала, че не дължи данъци в Националната агенция по приходите (НАП) и към държавния бюджет.

Сега районният съд ще съди г-жа Митева за невярно съдържание на декларацията. „Предстои глоба в размер от 100 до 300 лв., но най-лошото е, че на цялото семейство животновъди, което има 100 крави, вече е лепнат етикет: „Престъпник“, жалва се съпругът й Милко Марианов Митев. А невярното съдържание на декларацията касае данъчни задължения за един обор, намиращ се извън регулация в община Свищов и един лек автомобил, спрян от движение преди повече от 5 години. За обора се водят спорове с местната власт защото му е наложен данък-сгради, но пък до там не стига нито сметопочистваща фирма, нито снегорин през зимата, да не говорим за поддръжка на пътя. Това не пречи на местните власти да включат имота в данъчните задължения на семейството. „Ние оспорихме в общината данък-сгради за обора, но никой не ни е казал, докъде стигна преписката. Затова пък санкциите сега ни унищожават“, обяснява Митка Митева.

Заради оспорвания местен налог сега фермерката не само че ще плаща глоба, но и няма никакъв шанс да получи така необходимите за кравите й пасища. „Ще изгубим и към 20 хиляди лева от субсидии за земята, които бихме получили, ако я наемем“, коментира Милко Митев. „Ние не сме измамници. Просто се питам защо чиновниците в общината не ни казаха за тези спорни местни данъци още при приемането на документите ни? Можехме да потърсим изход от положението, а не сега да ни глобяват и да ни лишават от субсидии“, казва съпругът. Едва от призовката на районния съд семейството научава, че е допуснало нарушение в изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Питат се фермерите, питаме се и ние – как общинските чиновници не проверяват и не коментират със стопаните какви и как точно се попълват документите в заявлението за включване в търг за пасища? Трябва ли фермерите да знаят буквата и точката в закона или пък е работа на служителите в разните служби да им го съобщават? Да не забравяме, че в северозападния край с постоянна и сигурна безработица, техните чиновнически бюра са единственото сигурно работно място в Свищов? Затова пък сега се открива още работа за съдии и адвокати, а поредната глоба ще закърпва местната опърпана хазна. Но в този район има случай, в който за неизплатен местен данък от 10 стотинки, собственик на животни не е допуснат до търг за общински пасища. „Никъде не пише, че данъчно задължение, което е оспорвано от нас, може да ни лиши от право на участие в търг“, казва Митев. По думите му има и обратните случаи, когато „по-информирани“ фермери успяват навреме да се оправят. Както е известно – в нашата страна законите не са еднакви за всички.

Заради спорен данък за собствен обор и заради бракувана лека кола сега семейството фермери е изправено пред дилемата - дали да продължи с отглеждането на крави или просто да обяви фалит. А иначе Митеви си плащат редовно задълженията към НАП, нямат дългове и към фонд „Земеделие“, въпреки че отдавна са регистрирани земеделски производители. „ Поставиха ни пред свършен факт. Ще бъдем осъдени и обявени за престъпници, а можеше още при подаване на заявлението чиновниците в община Свищов да ни обяснят, за да можем навреме да обжалваме“, коментира Милко.

Докато за семейство Митеви Новата 2017 г. започва с призовка в съда, депутатите в Народното събрание усилено бранят парчето от баницата, което смятат, че им се полага. В последните дни от работа си или както заяви новият президент – в оставащата една седмица, те трябва да приемат на второ четене поредната кръпка в в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Преди година - точно на 2 февруари миналата година, народните избраници пак доизкъпрваха допълнения към злополучния закон. Тогава се чудеха как да разграничат реалните животновъди от тези без животни при раздаването на общинските и държавни пасища и ливади. Сега отделните кметове и общини правят свой прочит на закона.

В последните дни от работата на 43-то Народно събрание, на заседанието на Земеделската комисия, а и на Първо четене в Парламентарната зала, единодушно бе приета друга поправка в закона, която включва и пасищата, мерите и ливадите в сключването на споразумения за земите. В проекта пише :“Целта на промените е окрупняване на ползваните от животновъдите имоти, а тези, които ползват ливади под определената норма за изхранване на животните, да могат да я достигнат. Това ще стане, като на фермерите се дава право да ползват и имоти, определени като „бели петна“ – непотърсени от собствениците терени“.

През лятото на миналата година един от аргументите пасищата да бъдат изключени от споразуменията бе тъкмо това - как да се отсеят мнимите животновъди. Трябваше да се намери начин хора без животни да получават субсидии за наети пасища.

Дойде време за нова кръпка за тази най-кърпена риза в българското законодателство или тъкмо на аграрния закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Докато депутатите търсят аргументи как да се справят с казуса така, че пасищата да се стопанисват само от истинските животновъди, т.е. те да се получават евросубсидии, кметовете четат текстовете на закона както дявола чете евенгелието.

Но колкото и да е чудно – дори в северозапада пасищата не стигат, поне според практиката на кметовете да ги раздават на „правилните“ хора. За целта има много тънкости в прилагането на местните данъци и такси.

Като че споровете за българската земя са обречени. Наследниците са отдалечиха от нея и са на път да я изгубят. Доведеното да състояние на неконкурентноспособност, така нареченото малко и средно фермерство, също е на път да се откаже. Примерът със семейство Митеви от Свищов е показателен.

Но тук лъсна поредното недоумение или неумение на българските управници да мислят стратегически. Фактът, че малките и средни ферми нямат своя законова защита, да не говорим за лоби в парламента, да не говорим за единно и синхронизирано законодателство, което да гради национална стратегия – как да се развиват регионите в България, как да подкрепим и издигнем в приоритет на земеделието. Още повече, че 2020 г., когато субсидиите меко казано ще се променят или просто ще спрат, вече се задава на хоризонта. Богатите и силни държави вече знаят своите приоритети и със сигурност ще ги налагат на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, ако има такава и след петилетка. Ще оцелява онова земеделие, което може да работи и без субсидии, което продължава собствените си традиции, просъществували през вековете. На тези ниши големите държави в ЕС вече залагат в новата ОСП. Поне това се разбира от започналите дискусии за бъдещето на земеделието на Стария континент.

При нас останаха само добре изговорените намерения и отиващата си средна класа в аграрния сектор. Едва ли някой може да обясни защо досега не е написан Закон за браншовете организации? Нали те щели да поемат в свои ръце ръководството на съответните сектори? Как да си обясним, че злополучната Наредба 26 за директните продажби на фермерите, все се доизгражда и пак не е по мярка на стопаните? Защо само малцина производители се възползват от нея? Редичката с въпроси може да продължава още...

Пред поредните управници ще остане да тежи питането – какво да направят за малките и средни стопани, така че България да не остане само крайна територия на картата на Европа.

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 01 Декември 2016 13:50

Как да подготвим животните за зимата

  • Стопаните трябва да „запретват ръкави“, за да опазят стоката

  • Д-р Валентин Иванов, квмн

Тежката стопанска година не пожали нито земеделците, нито животновъдите. Неспирните валежи довлякоха куп заболявания по растенията и орляци комари-кръвопийци, които пък ни „дариха” с коварната и люта болест син език по преживната стока. Погинаха много животни. Много мъка се насъбра в душите на овчарите. Щетите в овцевъдството са огромни, защото и това дето оцеля, не се знае какво ще роди и дали въобще ще роди. Тежка ще бъде зимата за овчарите. Силно отслабналите преболедували животни отгоре на всичко трябва и да преминат към оборно отглеждане и хранене. Овцата, и особено козата, е свободолюбива стока.

Сеното и люцерната, които се прибраха през влажното лято, са с лошо качество, тъй като по време на сушенето непрекъснато валеше. Внимавайте много за фуражни отравяния – гъбичките са хиляди видове и са навсякъде около нас. Средствата, предвидени за обезпаразитяване на животните, сега се разбира, че са изчерпани за закупуване на препарати за борба със синия език. То не бяха антибиотици, аналгини, витамини, то не беше чудо!

Какво все пак е належащо да се направи с минимални средства и труд?

  • Прегледайте добре оборите и сеновалите.

  • Почистете, дезинфекцирайте помещенията и ги застелете с чиста постеля – слама, стърготини и др.

  • Задължително обезпаразитете преживните животни, защото както са отслабнали, до напролет много от тях няма да оцелеят. Използвайте таблетките Албендазол, Вермитан, инжективните – Пандекс, Норомек, Севамек и др. Сега е време да направите ваксината против ентеротоксемия (челекме), като използвате ваксината Ковексим 8. Ако в района „шета” болестта заразна агалаксия, ваксинирайте стоката срещу заболяването с ваксината Агалакс.

  • Добре е да подхраните овцете с по-качествени фуражи, витамини и минерали, тъй като на геройски преживелите синия език блеещи им предстои ново голямо изпитание- раждане.

  • Ако сте пропуснали да изкъпете овцете, можете да предотвратите разпространението на крастата с инжективни препарати, които много ефективно убиват кърлежите, а влияят и на много вътрешни паразити – Пандекс, Екомектин, Айвермектин СС, Кепромек, Сивамек и др.

  • Задължително напръскайте кошарите срещу комари, тъй като на топло тези кръвопийци спокойно си презимуват.

  • Сложете в яслите новите специални солно-минерални сини блокчета, които съдържат ароматни вещества. Последните се натрупват в мастната подкожна тъкан, откъдето се излъчват и гонят комари, въшки и др. и така ефективно предпазват от син език. В много европейски държави тази профилактика е напълно достатъчна и така се борят с лошата болежка.

Голяма част от свинете са вече обречени, наречени да живеят до Коледа. Сега е времето да ги изчистите от паразити, за да не зяносват фуража и бързо да натрупат килограми, че фризерите са пълни само със зеленчуци. Може да използвате инжективните Левамизол, Пандекс и др. и пероралния Булмектин на прах. Разбира се, ако искате да ядете чисто и вкусно месо, изключете от дажбата антибиотици, фуражни добавки, биостимулатори, ароматизатори и др. химия. Тъй като времето е студено и влажно, а свинете са податливи на респираторни инфекции, застелете кочината с дебел слой чиста слама или стърготини.

Птиците са особено чувствителни към температурния стрес, така че подсилете пернатите с витаминно-минерални препарати, за да презимуват успешно – Медистрес, Витамино и др. във водата за пиене. Добре е храната да се дава топла, за да снасят носачките и през зимата. Непременно опушете помещението да е топло и да не става течение.

Във всички ферми, около зърнохранилищата и сеновалите заложете отровни примамки срещу гризачите. Тази година се оказа особено плодовита и наспори, ако не друго, то толкова много мишки и плъхове, че човек може вече спокойно да ги срещне навсякъде. Със застудяването тази отвратителна гад буквално нахлува в помещенията на топличко и опустошава повече фураж дори от стоката. Да не говорим за вредите, които нанася от здравна гледна точка. Използвайте пелети, житни зърна, отровни пасти, лепила и др. Пазарът е пълен с всякакви ефективни препарати. От споделения опит със стопаните научаваме, че най-добър ефект дават т.нар. пастички, които са опаковани във фина филтърна хартия (приличат на готовите пакетчета чай). Такива препарати са Ракумин, Агрорат, Крысиная смерть и др. Ефектът е сигурен и настъпва след 2-3 дни – време, необходимо да ядат всички индивиди в стадото.

Ако все още не сте сложили лентички в кошерите срещу кърлежчето (вароатоза), използвайте някой наистина топъл ден да го направите, макар че по принцип вече е късничко. Непременно сложете отпред на прелката на входа на кошера мишепредпазители.

Зайцевъдите е добре щателно да прегледат помещенията и клетките. Зайците са изключително податливи на простудни заболявания и знаете, имат „кекава” храносмилателна система. Зачестяват подуванията, ушната краста (от повишената влажност) и диариите. Ваксинирайте периодично срещу чумата, миксоматозата и давайте във водата за пиене витаминно-минерални препарати и антибиотици през около 20 дни. Таушаните по принцип имат слаб имунитет , ограничени защитни механизми и адаптационни възможности. В тежките зимни дни трябва да им осигурим чисти и топли помещения, добра храна (гранули или цяло зърно), доброкачествено ливадно или люцерново сено, прясна и чиста вода и гореописаната профилактика. Сега е времето за залагане на зеле и туршии – внимавайте какви количества сочни фуражи давате на дългоухите. Те обичат зелеви листа, моркови, цвекло, тиква и др., но не прекалявайте с количествата. Дава се по малко.И най-важното – ако имате дори и най-малки съмнения, че плодовете и зеленчуците са обработвани с препарати, по-добре ги изхвърлете. В този период обикновено зайците не се пускат за разплод, а се изчаква пролетта, но пазете зайкините да не станат прекалено дебели. Последните няма да се заплодят и през пролетта. Поддържайте зайкините в елегантна, спортна форма – това е добрата развъдна кондиция. Последното се отнася с пълна сила и за мъжките зайци.

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 9

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта