Общинските служби по земеделие трябва в срок до 1 август да изготвят предварителни регистри на имотите, които трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване. В срок до 20 август местни комисии с участие на кметовете и службите по земеделие определят върху копие от кадастралната карта територията, върху която са създадени масиви за ползване и техните граници. Това е записано в заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с указания за прилагане на два от новите членове на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Документът от десет страници разписва всички процедури и срокове за внасяне на декларации в общинските служби по земеделие, както и за създаване на масиви за ползване на земеделски земи. Заповедта на министъра урежда прилагането на два члена от Закона – член 37б и 37в.
 
Споразуменията за ползване на масивите се сключват в срок до 30 август по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. За стопаните е важно да знаят, имотите, които са декларирани за ползване в реални граници, както и имотите с траен начин на ползване - пасища, мери, ливади, не се включват в процедурата за създаване на масиви за ползване.
 
Общинската служба по земеделие в срок до 25 август публикува обява да изготвените регистър и карта на ползването в кметството и в сградата на службата. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната областна служба „Земеделие".
Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.
 
В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция „Земеделие" издава заповед, с която одобрява сключеното споразумение за масивите за ползване, като до 10 октомври те трябва да бъдат обявени в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страниците им.
 
 
Ако собствениците и особено тези от тях, които обработват лично земите си и ги заявяват за подпомагане, не подадат декларация за ползването, имотите за които не са сключени договори за наем или аренда ще се включат в процедурата за създаване на масиви за ползване, като т.нар. имоти - бели петна.
 
За целта се публикуват съобщения на интернет страницата на МЗХГ и на областните дирекции „Земеделие“, както и обяви на видни места в кметствата, общините, областните администрации и местния печат. Декларациите за начина, по който ще се използва имотът през следващата стопанска година, се подават в срок до 31 юли, гласят Указанията.Всеки от съсобствениците може да подаде декларация, като всички останали съсобственици в имота могат да се ползват от нея. Ако собственик не желае някой от имотите му да се включва в масиви за ползване, той трябва изрично да посочи това в декларацията си.
 
Службите по земеделие няма да се занимават със споровете кой от два или повече договора за ползване на един и същи имот е действителен за съответната стопанска година. Това ще се решава от съсобствениците, а ако те не могат да се разберат, ще трябва да се обърнат към компетентен съд.
Публикувана в Новини на часа

Правителството промени статута на имот, управляван от Министерството на земеделието, храните и горите, Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Лесидрен“, от публична в частна - държавна собственост. Имотът се намира в с. Лесидрен и представлява терен с площ 4883 кв. м и четири сгради в него. Промяната на статута ще позволи учредяване правото на строеж в имота, с което ще се постигне по-ефективното му стопанисване, тъй като той не се използва от години от горското стопанство.

Част от имот - публична държавна собственост се предоставя безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Обектът се намира в землището на гр. Шумен, м. „Илчов баир“ и е необходим на Изпълнителната агенция за разполагане на нов радар за наблюдение на метеорологичната обстановка в Северна Централна и Североизточна България.Правителството реши също да бъде учредено безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от поземлен имот - публична държавна собственост, находящ в област София, община Столична, район Лозенец, местност НПЗ „Хладилника-Витоша“, за изграждане на отливен канал. Съоръжението представлява част от Главен канализационен клон I, обслужващ три района на Столична община - „Триадица“, „Витоша“ и „Лозенец“.

Отчуждават се части от имоти — частна собственост, в землищата на селата Розово, Равногор и Фотиново в Област Пазарджик, за въздушна линия от ВЕЦ „Въча 1“ до ВЕЦ „Цанков камък“. Терените ще бъдат използвани за изграждане на нов електропровод, представляващ втора връзка на съществуваща ВЕЦ „Цанков камък“ с електроенергийната система на България, по която трябва да се изнася произведената електроенергия от централата. Средствата за отчуждаване на имотите се осигуряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София. Решението на МС може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Безсрочно право на строеж се учредява върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на гр. Шумен, община Шумен. Имотът е с площ 1 000 кв. м и се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Шумен“ към ДП „Североизточно държавно предприятие“ - Шумен. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „SHU0129. A Дивдядово – Нова“. „А1 България“ ЕАД ще заплати по сметката на ДП „Североизточно държавно предприятие“ - Шумен цена за учредяване безсрочно право на строеж в размер на 15 515,50 лв., цена на дървесината на корен в сегашна възраст за оценяваното насаждение - 32,40 лева и цена за компенсационно залесяване - 336,04 лева. На Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 310,31 лева. По сметката на община Шумен ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет.

Публикувана в Новини на часа

Георги Праматаров отново пое поста на директор в дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ в Министерството на земделието, храните и горите.

Ще припомним, че до отстраняването на експерта от длъжност се стигна след протест на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) на 18 юли 2018 г. Решението тогава взе премиерът Бойко Борисов след среща с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и представители на протестиращите животновъди. Веднага след това над 20 браншови организации излязоха с отворено писмо, в което защитиха професинализма на експерта и поискаха той да остана не поста си.

Едновременно с това колеги на Праматаров възразиха срещу отстраняването му и се подписаха в негова подкрепа. „Един от малцината експерти в специфичната материя на Географските информационни системи, както и в областта на Общата селскостопанска политика, правото на ЕС, чиито знания са търсени и ценени както от администрациите на други държави-членки, така и от страна на ЕК", заявиха тогава негови колеги. Според служителите в Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели" уволнението на Праматаров щеше да остави празнота в експертизата по отношение идентификацията на земеделските парцели в страната.

След като бе постигнат консенсус и с представителите на НОКА, експертът се връща на шефското място в дирекцията.
 
Публикувана в Новини на часа
Средно по 714 кг лавандула от дка ожънаха в Разградско, сочи последният оперативен анализ на министерството на земеделието. Близо два пъти повече лавандула е събрана тази година спрямо 2017-та, като тазгодишните количества достигат 32 716 тона, показват данните на МЗХГ. Причината е не само в повечето валежи, които благоприятстваха развитието на маслодайните култури, но и силно увеличените площи с етерично-маслената култура. Ако през 2016 г. лавандуловите полета са били върху 68 хиляди декара, то през миналата година достигат 81 445 дка, което е с близо 67% повече.

По последни данни на статистиката плододаващите площи с лавандула в страната надхвърлят 103 хил. декара. Най-много реколтирани площи с лавандула тази година отчитат в област Добрич, където от 39 640 дка плододаващи досега са реколтирани общо  38 703 дка при среден добив от 525 кг от декар.

Ръст в реколтата се отчита тази година и при маслодайната роза. Последните данни на статистиката сочат, че са прибрани 15 889 т розов цвят, което е с 28 на сто повече от пролетта на миналата година. Основната причина за тези количества е ръстът в средния добив, нараснал с цели 19 процента спрямо 2017 г. Така средният добив от декар това лято е достигнал 447 кг розов цвят.

Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна с представители на браншовите организации от сектор „Плодове и зеленчуци“. Бяха обсъдени нотифицираните от България промени в схемите за обвързано производство след 2019 г., съобщиха от пресцентъра на агроведомството.

            Министър Порожанов представи аргументите на страната ни за групирането на зеленчуците в 4 групи, в зависимост от разходите или себестойността им. Във всяка  група са зеленчуци с относително равни разходи.

            Целта е по-справедливо разпределение на бюджета, така че обвързаната подкрепа да покрива еднакъв процент от разходите за производство.  За полските зеленчуци се получава 11,52% подпомагане.

            На представителите на оранжерийните производители на зеленчуци беше обяснено, че това е и причината за намаляване на бюджета за тях с 1,2 млн. лв., които се прехвърлят към полското производство. Въпреки това според разчетите на Министерството на земеделието, храните и горите при оранжерийното производство пак делът на  обвързаната подкрепа е по-висок, или 21,13%. Заради несъгласие на част от производителите с изчислените разходи за неотопляемите и отопляемите оранжерии беше постигнато съгласие експерти от министерството да посетят различен тип оранжерии, които да покажат извършените действителни разходи с фактури и счетоводни документи.

            Редовните срещи с представителите на браншовите организации от сектор „Плодове и зеленчуци“ ще продължат.

Публикувана в Новини на часа
След като агроминистерството внезапно предложи за нотификация съкратен с над 1.220 млн. лева бюджет по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, от бранша скочиха срещу решението. От Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) изпратиха протестно писмо, с което искат спешна среща с ръковоството на МЗХГ, промяна в схемата и уволнение на експертите, работили по нотификацията. Припомняме, че срокът за промени в схемите за обвързана подкрепа, които ще се прилагат от Кампания 2019, беше до1 август, а решението на министерството стана известно късно снощи.
Прилагаме пълния текст на писмото на асоциацията на оранжерийните производители, изпратено до министър Румен Порожанов, зам.-министър Вергиния Кръстева, премиера Бойко Борисов, председателя на Комисията по земеделие Десислава Танева, председателят на народното сърание Цвета Караянчева и до омбудсмана Мая Манолова. 
 П Р О Т Е С Т Н О П И С М О 
от БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ ОТНОСНО: Промени в схемата за обвързано с производството подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ, Във връзка с решението относно промените в бюджета на Схема 9 - обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, които Министерството на земеделието, храните и горите предложи за нотификация, а именно от 7 878 017 лв. на 6 657 572 лв., Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция /БАПОП/ изказваме абсолютното си недоумение и несъгласие с така предложения за нотификация бюджет. Смятаме, че това намаление не почива на ясни критерии и на принципна основа особено при положение, че във всички разговори с нас до този момент, Заместник-министър Вергиния Кръстева ни уверяваше, че промени в бюджета за оранжерийно производство няма да има. Така намалената субсидия ще влоши още повече тежкото състояние на бранша. За пореден път се убеждаваме в това, че Министерството на земеделието, храните и горите не спазва дадените по време на работни групи обещания, което абсолютно навява на мисълта, че там, основна роля имат скритото влияние или субективната предопределеност. Никога до този момент, по време на работните групи, не сме обсъждали вариант с разделянето за зеленчукопроизводството на 5 схеми и отделянето на ресурс от схемата за подпомагане на оранжерийните зеленчуци за сметка на друга такава. Особено притеснителен е факта, че зеленчукови култури като морковите, главестото зеле, дините и пъпешите, които са с пъти по-ниски разходи имат същия като нас бюджет по схемите за обвързано подпомагане. Огромна въпросителна е също и защо се отделя схема за културите картофи, лук и чесън с бюджет от над 50 % от общия бюджет за зеленчукопроизводство и защо предложението на самите картофопроизводители не бе прието?! Кой и с какви мотиви предложи намаление с 15 % на средствата по схемата за оранжерийно производство? Защо промените се правят без съгласуването им с бранша? Защо промените по схемите се предоставят на браншовите организации при свършен факт? 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ, не можем да приемем и факта, че „експертите“ от МЗХГ, Ви подвеждат чрез лъжлива и манипулирана информация, която Ви предоставят, като по този начин Вие няма как да вземете правилните решения. По технологичните карти в Приложение 1- Технологична карта на МЗХГ, с които работят „експертите“ от МЗХГ средните разходи за страната за отглеждане на оранжерийните зеленчуци са само в сферата на фантастиката и едно добро пожелание за производителите, но не почиват на никаква логика и истинност. Не можем да приемем факта, че Вашите „експерти“ не са си направили и труда да оптимизират тези карти, а това би станало изключително лесно – с едно телефонно позвъняване или чрез един имейл до Селскостопанска Академия – София, която Академия разработи през 2016 г. по-актуални технологични карти със Заповед № РД07-84 от 29.06.2016 г. на Председателя на ССА. За улеснение на Вашите „експерти“ и за да подпомогнем вземането на обосновано решение, за което да няма съмнение ние Ви изпращаме в Приложение 2, разработените от учените в ССА карти. Промените, които ние предложихме, целяха достигането на средствата до възможно най-широк кръг от производители. Няма съмнение и в това, че не всички оранжерии в страната използват отопление, но за тази цел ние предложихме и се прие през 2016 г. диференцираното плащане на субсидията. Тя е между 3 и 5 % от разходите за производство. Видно е, че анализите които са Ви предоставени от „експертите“ в МЗХГ и твърденията в тях, че оранжерийните производители получават от 30 до 50 % от разходите за производство на продукцията са абсолютно неверни и целят облагодетелстването на определени задкулисни интереси, и вземане на решения на база манипулираща Ви информация. За жалост заради такива похвати страдат реалните производители на селскостопанска продукция в Република България. УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ, В тази връзка от Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция настояваме за: 1. Незабавна среща с Вас, на която да обсъдим създалата се ситуация; 2. Преразглеждане на размера на средствата по схема 9 за оранжерийни зеленчуци изпратени за нотификация; 3. Прецизиране на технологичните карти за оранжерийните култури в съответствие с реалните резултати, справка ; 4. УВОЛНЕНИЕТО на „експертите“, предоставили Ви подвеждаща информация и директора на Дирекция „Директни плащания“. В случай, че исканията ни не бъдат удовлетворени ще предприемем протестни действия и други обществени прояви! 
Писмото е подкрепено с таблици, доказващи производствени разходи за различните зеленчуци. 
От бранша се чудят защо сега МЗХГ предлага  зеленчукопроизводството да се дели на 5 схеми и да се отдели ресурс от схемата за подпомагане на оранжерийните зеленчуци към сметката на такава.
Отново припомняме, че 1 август беше крайният срок, в който страните-членки на ЕС имаха възможност да направят преглед и промени по мерките от Схема 9 за обвързана подкрепа в Кампания 2019 г. Ежегодното преразглеждане на схемите е възможно, благодарение на Регламент (ЕС) 2017/2393 на ЕП и на Съвета от 13 декември 2017 г. Преди крайния срок се състояха редица срещи, като накрая, по предложението на работната група, трябва да се формират три схеми за подпомагане на зеленчуци: основна (домат и пипер), нова (краставици, корнишони, патладжан и картофи) и допълнителна (кромид лук-зрял, моркови, чесън-зрял, дини, пъпеши и главесто зеле). 
 
По първата схема предложеният бюджетът е 11 240 млн. лева. По втората схема, бюджетът е 13 637 800 лева. Третата група е с предложен бюджет 7 947 000 лева. При плодовете се запазват условията за подпомагане на културите, както и бюджетите, уверяват от земеделското министерство. Промяна в тази схема има само за доказването на по-високи добиви от ябълки, круши, сливи и вишни.
 
Публикувана в Новини на часа

Министър-председателят Бойко Борисов назначи Янко Иванов за заместник-министър на земеделието, храните и горите. Иванов застава на мястото на Цветан Димитров, който беше освободен от поста на 18 юли.

Янко Иванов е завършил ветеринарна медицина във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, а по-късно работи като доцент в Централния научноизследователски ветеринарномедицински институт в София. Бил е генерален директор на Националната ветеринарно-медицинска служба към министерството, а по-късно става и регионален координатор за Балканите по проект за “Предотвратяване на пандемията от птичи грип”, финансиран от ФАО, ООН.

Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще участва в създаването на областни координационни щабове в Силистра и Добрич във връзка с предприемане на мерки за недопускане и ограничаване на заболяването африканска чума по свинете.


Началото на заседанието на областния координационен щаб в Силистра е насрочено за 10 ч, а в Добрич – в 15 ч. Изявления за медиите са предвидени след приключване на заседанията, съобщиха от МЗХГ.

Публикувана в Новини на часа

Протестът на животновъдите под прозорците на властта завърши с четиви оставки в земеделското министерство. 

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на земеделието, храните и горите е освободен Цветан Димитров. Решението на премиера е взето след срещата на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с представители на протестиращите животновъди.

Министър-председателят Борисов разпореди на министър Порожанов да освободи също така директорa на дирекция „Животновъдство“ Златка Възелова, директорa на Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ Георги Праматаров, както и съветника на министъра Бойко Синапов.

Публикувана в Новини на часа

Мерки за превенция на Африканската чума по свинете обсъдиха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителните директори на БАБХ и ИАГ, директорите на горски  предприятия и регионални дирекции на проведена  днес работна среща.  Сред спешните мерки са редуциране на популацията на дива свиня, изграждане на преградна сухопътна граница с Румъния и бърза реакция при установяване на трупове на диви свине. Лабораториите на БАБХ са разположени в цялата страна и  имат готовност за вземане на проби. Материалът ще  служи за установяване на зараза както за трихинелоза, така и за Африканска чума по свинете. Има изграден механизъм и ветеринарните специалисти са инструктирани и са готови да съдействат при възникнали въпроси във връзка с риск от заразяване с  болестта. 

     По време на срещата бе подчертано, че е от изключителна важност поддържането на ежедневна връзка и комуникация между директорите на регионални дирекции по горите, горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства с представителите на ловните сдружения и ветеринарните специалисти.

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 13

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта