Средносрочната бюджетна прогноза на правителството за периода 2019-2021 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 година. Министерският съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година. С документа се залагат средносрочните цели на фискалната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси правила, ограничения и основни принципи за управление на публичните финанси, като се определят и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

Средносрочната бюджетна прогноза съдържа изискваната съгласно Закона за публичните финанси съпоставка на макроикономическата прогноза на Министерството на финансите с тази на ЕК. Включена е и съпоставка на прогнозата на Министерството на финансите с прогнозата на ЕК по отношение на показателите на сектор „Държавно управление“. Макроикономическата прогноза се базира на допусканията за основни показатели на външната среда на Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд и Министерството на финансите, актуални към месец март 2018 година.

Средносрочната перспектива се обвързва със заложения приоритет за запазване на стабилността на публичните финанси и се изразява в следване на вече определените фискални цели за продължаване на фискалната консолидация и придържане на близка до балансирана позиция на бюджетното салдо в средносрочен хоризонт. В бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. целта за салдото по КФП за 2019 г. и 2020 г. се запазва съответно на дефицит в размер на 0,5% от БВП и на балансирано бюджетно салдо в съответствие със заложената в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. За 2021 г. е планирано поддържане на балансиран бюджет.

Политиката в областта на данъците се характеризира с предвидимост, като същевременно се насърчава развитието на бизнеса и инвестиционната активност чрез запазване на ниските данъчни ставки за преките данъци, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции. Важна роля за постигане на целите на данъчната политика и за увеличаване на приходите от данъци, осигурителни вноски и такси има повишаването на ефективността при тяхното администриране. Приходната част на бюджета в средносрочен план показва тенденция на намаление от 36,9% от БВП за 2019 г. до 36,1% от БВП през 2021 г., което се дължи основно на прогнозните приходи от фондовете на ЕС.

Предвижда се чрез оптимизиране на разходите на бюджетните организации и повишаването на ефективността на публичните разходи в отделните сектори и засилване на техния принос за повишаване на икономическия растеж общите разходи по КФП в средносрочен план да намалеят от 37,4% от БВП за 2019 г. до 36,1% от БВП през 2021 г., което представлява средногодишна консолидационна стъпка от около 0,6-0,7 пр. п. от БВП.

Политиката в сферата на образованието продължава стартиралото през 2017 г. увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование с цел постигане двойно увеличение на размера на средствата за възнаграждения до 2021 г., предвидено в управленската програма на правителството. Осигурени са средства и за изпълнение на политиките по Закона за предучилищното и училищното образование, включително за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците и финансиране на обучението на учениците в частните училища.

По отношение на отбраната са осигурени средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т. ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби за ВМС. Спазено е изискването средствата за отбрана да не са по-ниски от размера на одобрения минимум за сектора на отбраната в съответствие с Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020.

През 2019 г. се предвижда въвеждане на по-справедлив модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. Изграждането и внедряването на смесена система за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа като по-справедлив модел има за цел да намали значително риска от системното недофинансиране в областта на поддържане на пътната инфраструктура.

Успоредно с поддържането на пътната инфраструктура, за периода 2019-2021 г. политиката на правителството е насочена към осигуряване на финансов ресурс и за изграждането и доизграждането на големите инфраструктурни обекти: АМ Хемус, АМ Калотина, АМ Русе – Велико Търново, път E79 „Видин – Ботевград“, АМ Струма, Лот 3.2 от Крупник до Кресна.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2019-2021 г. се очаква намаление на държавния дълг до ниво от 22,7 млрд. лв. към края на 2021 г. или 18,2% от прогнозното ниво на БВП.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие постановление, с което се увеличава числеността на Агенцията по вписванията със 75 служители.

Целта е да се осигури административен капацитет в Агенцията и да се обезпечи изпълнението на дейностите по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания. Ще се ускорят дейностите по воденето на регистър на действителните собственици на учредените на територията на България юридически лица и други правни образувания и свързаните с тях лица – задължение, предвидено в проекта на Закон за мерките срещу изпирането на пари, който предстои да бъде разгледан на второ четене в Народното събрание.

Новите служители ще работят в общата администрация на Агенцията (12 щата), в дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“ (14 щата) и в Главна дирекции „Регистри“ (49 щата).

Публикувана в Новини на часа

От списъка на предвидените за отчуждаване имоти за модернизация на пътя „Калотина - Софийски околовръстен път“ се изключва имот – частна собственост, в землището на Драгоман, тъй като не засяга трасето на пътя.

С одобрената промяна в РМС 55/2016 се отстранява и допуснато несъответствие в приложението към т. 1 на отчуждителния акт по отношение на имот – частна собственост, намиращ се в землището на с. Алдомировци, като се намалява размерът на засегната площ от имота и на определеното в отчуждителния акт парично обезщетение.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 16 април в Люксембург.

На него се очаква Председателството и Европейската комисия да представят информация за постигнатия напредък по изпълнението на Заключенията на Съвета от юни 2016 г. относно загубите на храни и хранителни отпадъци, а министрите ще имат възможността да обменят мнения по темата. Предвижда се също Комисията да представи предложението за директива относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, както и предложението за регламент за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води на ЕС.

Публикувана в Новини на часа

Правителството определи концесионери за добив на подземни богатства от три находища.

„Пътперфект-Т“ ЕАД ще добива варовици от находище „Правда“, разположено в землището на с. Правда, община Дулово. На база количествата на утвърдените запаси и предвидения средногодишен добив на строителни материали, концесията се предоставя за срок от 35 години. За осигуряване на производствената дейност дружеството ще направи инвестиции в размер над 1,3 млн. лв. За срока на действие на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 2 млн. лв. с ДДС.

„Кралтрейс“ ООД ще добива варовици от находище „Касибо“ край с. Костелево, община Враца. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи повече от 360 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период надхвърлят 1 млн. лв.

„Базалт България“ ЕООД ще добива варовици и базалтоиди от участъци „Северен“ и „Южен“ на находище „Станчова могила“. Кариерата се намира в землищата на Сухиндол и на селата Димча и Върбовка в община Павликени. Концесията се предоставя за срок от 25 години, като през този период дружеството ще инвестира над 5,5 млн. лв. за обезпечаване на дейностите. Очакваните концесионни плащания за целия период надхвърлят 2,8 млн. лв.

И при трите концесии концесионните плащания се разпределят между държавния бюджет и бюджета на общините, в които са разположени концесионните площи.

Одобрено беше и издаването на разрешение „Еко-Тех“ ЕООД да проучва възможностите за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Хриси“. Тя се намира в землището на село Мост, община Кърджали. Разрешението се предоставя за срок от три години. През този период дружеството ще вложи 43 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности, които ще се осъществят при спазване на ограниченията на законодателството и заплащане на нормативно определените такси и банкови гаранции.

Публикувана в Новини на часа

Съветът на министрите от ЕС по земеделие и рибарство заседава на 19 март. Правителството прие заключения по отношение на Съобщението на Комисията „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в което е изложена визията на ЕК за Общата селскостопанска политика за периода след 2020 г. Тези заключения имат за цел да дадат положителен принос към дебата, който ще доведе до изготвянето на законодателни предложения за бъдещата ОСП, съобщават от пресслужбатана кабинета.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие две решения за отчуждаване на имоти, необходими за изграждането на пътна инфраструктура в страната.

За модернизацията на участък от пътя Мездра – Ботевград се отчуждават части от имоти – частна собственост, в землището на с. Лютидол, община Мездра, а за изграждането на Северната скоростна тангента – част от имот в Промишлена зона „Илиянци“ София. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решенията може да бъдат обжалвани по реда на АПК пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.

С друго решение участък от републикански път Е-79 на територията на град Видин, става общински. Трасето с дължина 3 км е с променени функции след пускането в експлоатация на новия граничен комбиниран пътен и железопътен мост над река Дунав. Участъкът вече не е част от трансевропейската пътна мрежа, а осигурява транспортна връзка с предимно общинско значение. Решението за смяна на собствеността е взето по предложение от кмета на община Видин и след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура“.

Публикувана в Новини на часа

Правителството реши на четири институции да бъдат предоставени безвъзмездно близо 290 хил. бутилки минерална вода от по 1,5 литра. Количествата са освободени от държавния резерв с възстановяване, съгласно нормативно определената процедура за обновяване на запасите.

Безвъзмездното им предоставяне ще способства изпълнението на функциите на териториалните звена на ГД „Изпълнение на наказанията“, регистрационно-приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците, центровете за временно настаняване към дирекция „Миграция“ – МВР и Съвместното командване на силите към Министерството на отбраната.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие разпореждане, с което определи министъра на икономиката да упражнява правата на държавата като акционер в капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, гр. Сливен. Досега тези права се упражняваха от министъра на земеделието, храните и горите.

Държавата притежава 94% от капитала на дружеството. Предметът на неговата дейност е отдаване под наем на оборудване, търговски площи и съоръжения за осъществяване на търговска дейност в страната и за износ от производители, търговци, посредници, дообработка и пакетиране на селскостопанска продукция и цветя, транспортни услуги и др.

Министерство на икономиката осъществява политики по привличане на инвестиции и бизнес развитие, а целта на промяната е привличане на инвеститори чрез използване на опита, натрупан от ведомството в тази област.

Публикувана в Новини на часа

Допълнителна сума за Великден в размер на 40 лв. към пенсията за месец април ще получат 1 226 698 пенсионери. Това са хора, които на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец април 2018 г. е в размер до 321,00 лв. включително, т. е. до размера на линията на бедност.

За изплащането на добавките към пенсиите за Великден правителството отпуска допълнителни 49,1 млн. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 20

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта