ВЪПРОС: Обработвах необезпокоявано имота си, докато през 2014 г. общината продаде на частно лице съседен на моя имот. Този имот беше превърнат в пчелин. Пчелите са много агресивни и постоянно ни жилят. Обърнахме се към общината, но ни уведомиха, че пчелинът не се намира в населено място и няма ограничения за отстояния. Пчелинът е на границата с път от републиканската пътна мрежа, на по-мaлко от 100 м., на 15 м. от ж.п. линия и под далекопровод с високо напрежение. Запознахме с нашия случай дори и депутат за промяна в закона, но от никъде не получихме помощ.
Как да се защитим от пчелите?

ОТГОВОР: Читателят не уточнява какъв е статута на пчелина – постоянен или временен. Ако пчелинът е постоянен и се намира извън регулация, Законът не предвижда ограничения за отстояния. При временните пчелини, както сам читателят се е информирал, има ограничение за отстояние от републиканската пътна мрежа и ако тези отстояния са нарушени общината трябва да отнеме разрешителното за разполагане на пчелина на тази територия. За целта читателят трябва да уведоми общината, че е налице нарушение на чл.16 от Закона за пчеларството. Ако общината откаже да отнеме разрешителното, изрично или мълчаливо, читателят може да обжалва този отказ пред съответния административен съд.
Ако пчелинът отговаря на изискванията на закона читателят трябва да потърси други начини за решаване на проблема. Така например, той може да се обърне към Националния браншови пчеларски съюз или негов местен орган, ако има такъв и да помоли за съдействие и експертно становище за решаване на проблема. В практиката има случаи, в които се е извършвала коситба на определен периметър (3 м. или повече) около пчелина за отблъскване на пчелите от съседен имот. Разбира се, специалистите могат да дадат и други препоръки, защото такива случаи не са единични.

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 07 Февруари 2017 09:23

На пчелина през февруари

През месец февруари продължавайте да следите състоянието на пчелните семейства, чрез извършване на периодични външни огледи на семействата, а в топлите дни, когато температурата е над 12°С, извършете първият пролетен преглед, за установяване силата на семействата, наличност на майка, състояние на гнездото, подреждането му, проверява количеството и качеството на хранителните запаси и при необходимост извършете подхранване със запечатан течен нектарен мед, а при липса на медови пити подхранете с кърмова маса или ако времето позволява в празните пити откъм пилото налейте 0,5-1кг. топъл гъст захарен сироп /2:1/ и при необходимост добавете по 1 до 2 пити прашец, които поставете до пилото, ни съветват от Националната служба за съвети в земеделието. Отстранете снегът от покривите и прилетните дъски. Довършете ремонта на инвентара. Бракувайте негодните пити. В пчеларските дружества продължава просветната дейност.
Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 29 Август 2016 12:18

Смяна на пчелни майки

За предпочитане е осиротяването (отнемането на старата майка) да стане по обедно време. За резултата се информираме след два-три дни. Подобно е придаване през входа на кошера, когато пък самата майка се намазва с мед или захарен сироп. Във входа се пускат няколко силни струи дим от пушалката и се възползваме от стреса, настъпващ в семейството. След няколко минути постепенно вътрешното пространство се проветрява, пчелите почиствайки майката от меда свикват с нея и я приемат. Подобно е придаването с помощта на захарен сироп.
- вторият основен начин за придаване е чрез клетка. Клетката й осигурява защита от пчелите на семейството в което се придава. Тази временна защита е необходима докато пчелите привикнат с новата майка. По форма и големина клетките биват различни видове.
Пригодени са така, че след вкарване на майката отворите им се затварят. Прикрепват се между горните летвички на рамките или направо върху плоскостта на питата.
След подготовката на семейството за придаване на майка, тя се поставя в клетка, като отворът се затваря плътно и клетката се закрепва в средата на гнездото в горния му край. На следващия ден кошерът се отваря без да се подпушват пчелите, отворът на клетката се освобождава и се запълва плътно с кърмова маса (твърда храна за пчелите), така че пчелите да освободят сами майката след няколко часа. Два - три дни след това се проверява за наличие на прясно снесени яйца в средата на питите. Ако има яйца, това означава, че майката е приета и повече не я търсим.
- най-сигурен начин за придаване на майка е с голяма четвъртита или кръгла клетка, която временно изолира майката на по-голяма площ (около 400 килийки). В тях тя продължава да снася яйца, вследствие на което и приемането й е почти сигурно. Придаването на майка в такава клетка става по следния начин:
Отворът на клетката се запушва с твърда запушалка, за да не могат пчелите да я проядат. От нуклеуса се изважда питата на която се намира майката, която ще се придава. Изчаква се тя да се придвижи на площ, където няма пило и снесени яйца и се захлупва заедно с намиращите се там пчели. Клетката се притиска, за да се забият краищата и здраво в питата, като е добре вътре да има и килийки с мед. Останалите пчели се смитата с четка или перо обратно в нуклеуса или кошера, а питата с клетката и майката се отнася и придава в семейството без майка. На следващия ден се отстранява твърдата тапа и вместо нея се слага кърмова маса/тесто. Няколко дни след това се премахва клетката, без да се безпокои семейството. Резултатите винаги са добри.
За други начини четете в следващия брой.
Агенция Хоби ПиК

Публикувана в Знания и технологии
Четвъртък, 14 Юли 2016 11:29

Маточници

За любителския пчелин не е необходимо да знаете как се произвежда майка, но трябва да знаете как се сменя и как се прави подготовката

Известна е ролята на пчелната майка за съществуването и продължаването на живота на пчелното семейство. Въпреки това повечето от пчеларите не обръщат внимание на качеството и продуктивността на пчелната майка. Те оставят на пчелите тази дейност, но берат горчивите плодове на случайността.
Добре е пчеларят да знае при кои случаи пчелното семейство отглежда майки за да продължи рода си:
- при подготовка за естествено роене, като се залагат роеви маточници;
- при внезапно загубване на майката – залагат се спасителни (свищеви) маточници;
- при самосмяна (тиха смяна на майката) – маточници за самосмяна
- принудително залагане на маточници под въздействието на пчеларя – това са изкуствено заложени маточници.
Отглеждането по изкуствен начин на маточници се прилага в професионалните майкопроизводителни стопанства в България.
В любителските пчелини с успех могат да се ползват роеви маточници от семейства, които са доказали добри производителни качества.
КЪДЕ СЕ НАМИРАТ И КАК ДА ПОЗНАЕМ КОИ МАТОЧНИЦИ КАКВИ СА?
- свищевите маточници се намират в плоскостта на питата, по средата, захранвани са личинки за работнички и това предопределя качеството на майките. Такива маточници не бива да се използват освен в краен случа (когато липсва всякаква друга възможност за придаване на майка или маточник);
- роевите маточници са много и навсякъде по една, две, три пити
- при самосмяна пчелите залагат 1-2 до 5-6 маточника в краищата на питата, далеч от пилото и все още действащата майка. Излишните зрели маточници могат да се използват в отводки или за придаване на други семейства, защото са качествени и перспективни.
В пчелина винаги има нужда от млади оплодени майки за замяна на старите износени пчелни майки. Това е добре да се прави в рамките на две-три години. В професионалните пчелини майките се сменят дори всяка година.
Агенция Хоби ПиК

Публикувана в Знания и технологии

ВЪПРОС: Аз и брат ми притежаваме в съсобственост наследствен имот, който е неделим. И двамата с брат ми отглеждаме пчели. Брат ми е регистрирал своите пчелини, а аз не съм. От ветеринарната служба ми казаха, че щом брат ми е регистрирал неговите пчелини на този имот, няма нужда от нова регистрация на мое име.
Трябва ли да регистрирам моите пчелини?
Спас Благоев, с.Богданец, обл.Софийска
ОТГОВОР: Независимо от това, че братът на читателя е регистрирал своите пчелини, читателят също трябва да регистрира неговите пчелини. Това е така, защото съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството в кметствата се води регистър на пчелините, включително на пчелните семейства, а не на имотите, върху които са разположени пчелините. В регистъра,  разбира се, има данни и за имотите, но не това е определящо за данните, които съдържат този вид регистри.
Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация до съответното кметство. Читателят сигурно е пропуснал този срок, но това не пречи неговите пчелини да бъдат регистрирани. Срокът е инструктивен. За извършване на регистрацията не се заплаща такса.
Регистрацията обхваща: данни за собственика на пчелните семейства; регистрационен номер на пчелина; адрес на пчелина; брой на отглежданите пчелни семейства; брой на новозакупените,  на продадените, на новосъздадените и на зазимените пчелни семейства. Собственикът заявява за вписване в регистъра промени в горните данни в 15-дневен срок от настъпването им.
Кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции “Земеделие” и Българската агенция по безопасност на храните.

РУБРИКАТА СЕ ВОДИ ОТ АДВОКАТ ВИОЛЕТА АНДРЕЙЧИНА

Публикувана в Пчела и кошер

РУБРИКАТА СЕ ВОДИ ОТ
АДВОКАТ ВИОЛЕТА АНДРЕЙЧИНА

 

ВЪПРОС: От 1967 г. ползваме общинска земя за пчелин. Първо дядо ми, а после баща ми отглеждат 170 кошера върху тази земя. През 2005 г. баща ми е регистрирал пчелина в общината. Първоначално служители от общината искаха да плащаме наем за земята, е след това ни казаха, че не дължим наем, но тъй като дълги години ползваме земята, трябвало да поискаме от общинския съвет да я закупим. Подадохме заявление, че желаем да закупим земята, но вместо това получихме заповед от кмета за изземване на мястото със задължението да я освободим в 14-дневен срок.
Исмаил Курдов
ОТГОВОР: Читателят не представя заповедта на кмета, за да се види на какво основание е издадена.
Съгласно разпоредбите на Закона за пчеларството, пчелини могат да се разполагат върху общинска земя. За целта общините могат да учредяват право на ползване върху замята /възмездно или безвъзмездно/ или да я продадат на пчелари, които ползват земята за пчелини над 20 години и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства /чл.11 от Закона за пчеларството/. Читателят отговаря на посочените условия и има право да иска да купи земята или да му бъде учредено право на ползване.
Заповедта на кмета като индивидуален административен акт може да се обжалва пред съответния административен съд. Както беше посочено по-горе, не е известно на какво основание е издадена заповедта, за да може да се посочи основанието, на което може да се обжалва пред съда. Заповедта може да бъде нищожна, унищожаема, процесуално или материално незаконосъобразна. Във всички случаи читателят трябва да потърси адвокатска помощ.
Трябва да се има предвид, че пчеларството се толерира от закона и всички органи на централната и местната власт трябва да се съобразяват с това. След като читателят отговаря на законовите изисквания и ако не са налица пречките по чл.13 и чл.15 от Закона за пчеларството, той има право да купи земята или върху нея да му бъде учредено право на ползване. Компетентен орган в случая е общинският съвет, а не кметът.

Публикувана в Бизнес
Сряда, 09 Юли 2014 09:33

Глад и мор

Вследствие на климатичните особености повсеместно се наблюдава гладуване на пчелните семейства. Какво да правим?

Добрите пчелари знаят, че качественото развитие на пчелното семейство изисква прашец и изобилие от нектар. Двете условия са нарушени. Заради дъждовете притокът на прашец е ограничен, същото е и с нектара. Затова пчелите прибягват до консумиране на собствените си запаси. Даже на места те изхвърлят търтеите и ограничават снасянето на майките. Друг проблем пък е силното семейство с много пило в съчетание на недоимък от медени запаси.
Ето защо, правилното решение е да се окаже помощ на такива семейства – най-вече чрез подхранване. Най-доброто за нашите пчели е да се подаде течна храна, която пчелите ще използват за попълване на запасите в плодника и изхранване на поколението. Само така, те ще съхранят сили и дори ще се развият (това е особено важно за отводките) за следващата паша, която очакват българските пчелари – слънчогледовата.

Публикувана в Агроновини

ВЪПРОС: От 10-15 години имам пчелин, разположен на пасище, което е общинска собственост. Пчелинът се състои от 30 пчелни семейства.

Може ли да получа разрешение да ползвам този терен за пчелин?

Стоян Сефанов Узунов, гр.Ахелой

ОТГОВОР: Въпросът на читателя е уреден в Закона за пчеларството. Съгласно закона, пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.

В закона са предвидени и някои ограничения. Съгласно чл. 13 от закона за пчеларството, право на ползване може да се учреди в полза на заявителите, когато: в района не са настанени повече от 50 бр. пчелни семейства в радиус 2,5 км., освен за райони, заети с растителност с обилно нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културно медоносни видове; няма заболяване по пчелите и пчелното пило в района, констатирано от органите на Българската агенция по безопасност на храните; пчелините не се устройват на разстояние по-малко от 10 км. в райони с регистрирани племенни пчелини за произдовдство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини или на територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на странаа, или на разстояние по-малко от 500 м. от химически и други заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества

Пчелинът на читателя е разположен върху пасище, което е земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ. За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, както е в разглеждания случай, съответната община може да учредява право на ползване. Следователно, читателят трябва да подаде молба до съответната община, чиято собственост е пасището и да поиска да му бъде учредено право на ползване, като лице, което отговаря на изискванията на закона.

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 22 Април 2014 14:36

Как се узаконява земя за пчелини

ВЪПРОС: Занимавам се с пчеларство 6 години. Върху тази  земя са се отглеждали пчели и преди мен, но човекът, на когото е земята, е починал преди доста време.
Как мога да узаконя земята на мое име, за да мога да кандидатствам по програмите за пчеларство? В момента притежавам 103 пчелни семейства.
ПЕТЪР МИТЕВ
ОТГОВОР: За да придобие собствеността върху земята, читателят първо трябва да установи чия собственост е тя. Ако е частна собственост и собственикът е починал, той трябва да издири наследниците на починалия собственик и да им предложи да купи земята.
Ако земята е общинска и е ползвана за пчелини над 20 години и върху нея и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства, собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или горски територии в размер не по-малко от 3 дка  – за нивите, 2 дка –  за ливадите и 1 дка за овощните градини и гори  (чл. 11, ал. 4 от Закона за пчеларството).
Освен това, за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване върху земята (чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството). С учредено право на ползване върху земята, читателят също може да кандидатства по европейските програми. Правото на ползване върху земите може да се учреди в полза на пчеларите при спазване условията, посочени в чл. 13 от закона (изисквания за отстояния, максимален брой пчелини и др.).
При подвижното пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на изискванията на чл. 13, а за поземлени имоти в горски територии – по реда на Закона за горите.

Публикувана в Пчела и кошер

ВЪПРОС: Собственик съм на 2200 дка широколистна гора, където отглеждам пчели. За целта оградих имота, както се изисква по Закона за пчеларството. От горското ми съставиха 5 акта за това, че съм заградил имота и съм използвал дървени немаркирани колове. Подмених дървените колове с циментови. След това отново имах проблеми, че не съм махнал оградата.

От кого следва да взема разрешение за оградата?

ОТГОВОР: Читателят правилно се позовава на разпоредбите на Закона за пчеларството. Съгласно чл.8, ал.5 от Закона за пчеларството постоянните пчелини задължително са с ограда. Читателят не информирадали е спазил и останалите изисквания на закона. В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в регистъра, за което не се заплаща такса.

Собственикът на пчелините е длъжен да постави на оградата табелка с името си, адрес и ЕГН, брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина. При промяна в данните собственикът ги заявява за вписване в регистъра.

Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за пчеларството пчелните семейства могат да се настаняват в горски територии. Ако читателят е изпълнил горните изисквания, той не само че има право, но е и задължен да постави ограда на мястото, в което са настанени пчелините. В чл.15 от закона има някои ограничения за настаняване на пчелини, но те не са свързани с поставянето на огради, а с отстояния от училища, детски градини, болници, обекти, свързани с отбраната на страната, химически заводи и др.

Следователно читателят не е длъжен да иска разрешение за поставянето на оградата, а следва да изиска от органите по стопанисване и управление на горите законното основание, което го задължава да премахне оградата, при наличието на чл. 8, ал. 5 от закона, който го задължава да постави ограда.

Публикувана в Пчела и кошер
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта