ДФЗ изплати държавна помощ de minimis в размер на 3 328 224 лв. в подкрепа на 4 088 пчелари. Помощта беше утвърдена в началото на декември с решение на УС на ДФЗ и бюджетът по нея е 3 500 000 лева.

    Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

     Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Помощта е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и се предоставя с цел компенсиране разходите за извършеното зазимяване, както и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

     Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2016 г. – 2018 г.). Размерът на помощта на пчелно семейство e определен на база допустимите за подпомагане бенефициери и заявен брой пчелни семейства, в рамките на утвърдения бюджет по схемата за подпомагане.

    Останалите 218 пчелари, които са обект на извършване на административна проверка за допустимост, ще могат да получат средствата по държавната помощ de minimis в близките дни. Приемът на заявления беше отворен на 17 декември 2018 г. и приключи на 15 януари 2019 г.

Публикувана в Пчела и кошер

Българският евродепутат откри 17-ото международно изложение по пчеларство
в Плевен

Плевен, 7 февруари 2019 г. – „Щастлив съм да открия това специално
събитие, което вече 17 години дава възможност на пчеларския сектор да
обменя опит, да комуникира проблеми и най- вече да изисква. Радвам се, че
секторът е обединен и има амбиция да се развива, това може да се каже за
много малко земеделски сектори в България“, с това Момчил Неков приветства
многобройните посетители на изложението „Пчеларство -Плевен 2019“, което
беше открито от него.

Българският евродепутат обяви, че ЕП застава на страната на българските
пчелари и след негово настояване, институцията изисква производството на
мед да бъде включено сред програмите за обвързана подкрепа. „Новината за
финансовата помощ за пчеларите е добра, подкрепата е силно необходима. Но
не можем да се заблуждаваме, че нещата ще се оправят само с това. Секторът
има много проблеми, а хората заети в него протестираха преди по- малко от
два месеца, и не само заради невъзможността да се справят с определените
към момента помощи.“, каза по повода Неков.

„От друга страна през миналата година в ЕП приехме Доклада за
пчеларството, където бяха включени мерки за по- добро финансиране,
справяне с наличието на фалшив мед на пазара, проблемите с етикетирането и
запазване на разнообразието от регионални видове пчели. В този доклад,
както и в този, който приехме за пестицидите, държах специално внимание да
се обърне на справянето на проблема с нелегалните препарати, внос от
страни извън ЕС, които влияят върху смърността и тровят пчелите. Важно е
да следим ситуацията и да подпомагаме сектора, защото дори сега на
средностатистическия гражданин на Европа, да му се струва маловажен
проблемът със съхраняването на пчелите и тяхното видово разнообразие,
техните проблеми повлияват цялата екосисистема.“ каза Момчил Неков.

На изложението Неков се срещна с представители на сектора и взе участие  в
пресконференция. Той коментира, че 84% от растителните видове и 76% от
производството на храни в Европа зависят от опрашването от пчели. В
икономически параметри, това са 14,2 милиарда евро годишно. „Това не бива
да се пренебрегва, важно е да има такива форуми като този, за да се
срещаме с хората, които се справят с тези проблеми всеки ден и да ги
подкрепяме. Комуникирам с тях от години, знам, че те извършват много важна
работа за биоразнообразието. Трябва да полагаме усилия в подпомагането на
сектора, защото той влияе и върху много други земеделски сектори.“

През декември 2018 Момчил Неков внесе поправки в ОСП специфично свързани с
опрашването и на сектор Пчеларство като цяло.

Публикувана в Пчела и кошер

По време на „Зелена седмица“ в Берлин, зам. министър Лозана Василева МЗХГ, посети щанда на българските пчелари и в разговор с тях даде отговор на някои въпроси, които коментираме по-долу

Екип на „Пчела и кошер“, Берлин
Вече повече от година над българските пчелари, които имат поети ангажименти за практикуване на биопчеларство, висят неразрешени проблеми. Основното внимание е насочено към ограничаването на плащанията за 2016 и 2017 година. Поради различни причини много от тези пчелари останаха без субсидия, като вината може да се търси основно в няколко посоки:
- технически и системни грешки при подаване на данни от сертифициращите организации към МЗХГ или ДФ „Земеделие“, както и между тях;
- неизпълнени задължения на пчеларите към сертифициращите организации;
- липса на средства за финансиране на изключително нарасналия интерес към мярка 11;
- установени несъответствия и порочна практика в дейността на сертифициращи организации.
По-подробно:
- За 2017 година не са извършени плащания за пчеларите по мярка 214 и 11. Вече е публикуван индикативният график за плащанията на страницата на МЗХГ, който предвижда за пчеларите плащанията да са през април 2018 г. (само да припомним, че по закон парите трябва да се превеждат най-късно до 30 юни на следващата година). В това отношение не може да се предявяват претенции.
- До 26февруари се извършва общественото обсъждане на заповед за прием на заявления за 2018 година по директните плащания. Очакват се предложения от неправителствените организации и обществения сектор.
- Ако няма такива, се предвижда прием на заявления за плащане само по мярка 11 (при условие, че има вече поет 5 годишен ангажимент). Нови заявления няма да се приемат по мярка 11, както и по мярка 214.
- За биопчеларите, които са приключили ангажиментите си по мярка 214, вече няма да има субсидии! Те могат да продължат да практикуват биологично пчеларство, да продължават договорите с контролните органи, но без плащания от ДФ „Земеделие“.
Вестник „Пчела и кошер“ получи уверение от зам. министър Лозана Василева, че по време на „Пчеларство Плевен 2018“, след откриването на 8 февруари, в блока на Сдружението за биологично пчеларство от 12:00 до 14:00 часа, специалист от отдел „Агроекология“ ще представи кампанията и ще разясни различните казуси за пчеларите.

Публикувана в Пчела и кошер

Момчил Неков: Днес заявихме повече подкрепа за пчеларския сектор и увеличение с 50% бюджета за националните програми по пчеларство

Българският евродепутат защити пчеларския сектор и подкрепи увеличаване на финансирането на бранша. Земеделската комисия прие с мнозинство предложението му за въвеждане на означение „Мед от ЕС“

Повече подкрепа за пчеларския сектор и увеличено финансиране. Това става възможно с гласуваният днес Доклад за пчеларството на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП. „С приемането на Доклада за пчеларството става възможно увеличението с 50 % на бюджета на националните програми по пчеларство“. Това заяви евродепутат Момчил Неков във връзка с приемането на доклад за пчеларството на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП.

Момчил Неков изрази задоволство, че желанието на българскте пчелари в ОСП след 2020 да се включи нова схема за помощ на пчелари също бе приета с мнозинство. Тя по адекватен начин ще отразява екологичните услуги, които пчелите осигуряват като опрашители, тоест да се предвидят субсидии за опрашване.

В доклада са отбелязани и специфичните нужди на малките и средните пчелари, включително и на тези в планинските райони, за да може да се предвидят целенасочени помощи и за тях.

Доволен съм от факта, че в доклада залегна и препоръка към държавите членки да въведат компенсаторна мярка в националните програми по пчеларство за пчелните колонии, когато има смъртност причинена от природни бедствия или болести“, каза Неков. Това е един сериозен проблем пред българските пчелари и с тази мярка, те ще могат да разчитат на подкрепа. „От бранша ми бяха разказали, че силните студове са довели до големи загуби на пчелни семейства. В района на Гоце Делчев зимната смъртност на пчелите е достигнала 100%. Средно за страната по данни на Обединения български пчеларски съюззагубите са между 30 и 50%, а на места са дори по-високи“, коментира Момчил Неков

С Доклада за пчеларството надявам се да решим един огромен проблем пред пчеларите – използването на пестицидите. Българските пчелари не еднократно организираха протести и аз като представител в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП поставих въпроса, а с днешното приемане на доклада защитаваме и техните искания“, заяви евродепутатът. Ето какво се посочва в доклада: „ЕК трябва да прекрати оторизирането на тези пестицидни активни вещества, които застрашават здравето на пчелите. Европейската комисия и държавите членки да забранят пестицидте, включително тези неоникотиноиди и системни инсектициди, които са научно доказани като вредни за пчелите“.

"Бих искал да отбележа и напредък относно означаването на меда. Според сегашните изисквания на етикетиране се посочва, че медът е от ЕС или извън ЕС, или смесица от двете. Според новото предложение ще трябва да се посочват държавата на произход, а в случай на смесица от мед – да бъдат изброени всички, като задължително да бъде посочено и процентното съдържание от всяка страна – от или

извън ЕС. Така ако български мед се смесва с китайски или украински, това ще се знае. С приемането на доклада се предлага въвеждането на означение „Мед от ЕС“ за мед, които е произведен на 100% от мед от държавите членки", коментира още евродепутат Неков.

"Докладът за пчеларството призовава медът да бъде признат за чувствителен продукт и да не бъде включван в международни споразумения на ЕС, защото изискванията и разходите за европейските пчелари са високи и те стават жертва на конкуренция отвън. Българските пчелари ще бъдат ощетени от украинския внос, което стана възможно след като правителството подкрепи мярката. Такива ситуации не трябва повече да се допускат", заяви още Момчил Неков.

Не на последно място евродепутатът изрази удовлетворение, с приетото решение програмите да окуражават млади хора да се занимават с пчеларската професия, вземайки предвид притискащата нужда за смяна на поколенията.

Докладът за пчеларството бе гласуван и приет днес на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП с всички отправени предложения от евродепутат Момчил Неков. Той благодари на своите колеги за подкрепата и им подари по бурканче „Странджански манов мед“, като подчерта, че до края на 2018 г. този мед се очаква да получи географско обозначение.

Публикувана в Пчела и кошер

Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата – за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

Схемата допринася за значително увеличение в усвояването на средствата по НПП. ДФ „Земеделие" отчита пълна и бърза възвръщаемост на предоставените кредити, заедно с начислените по тях лихви и такси за обработка и управление.   Кредитите се отпускат пряко от Фонда при лихва от 4% на годишна база като предоставянето на средствата е еднократно. Максималният размер на отпусканите средства е до 80 на сто от размера на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба. Погасяването на по-голямата част от кредита се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по НПП, а за останалата част от дълга се дава възможност да бъде издължена до 25 юли на следващата година. За гарантиране погасяването на кредита не се изисква учредяване на обезпечения върху материални активи, а само издаване на запис на заповед.

Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на съгласие за директен дебит.

Актуализираната Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г. ще се прилага от датата на настоящото решение за периода 2018 г. - 2019 г.

След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.  

Публикувана в Пчела и кошер

Министерството на земеделието и храните, чрез отдел “Агростатистика” към Главна дирекция “Земеделие и регионална политика”, проведе годишно статистическо изследване на пчеларството в България през 2016 година. Резултатите показват нарастване на броя на пчелните семейства с около 1% и към 1-ви октомври 2016 г. те са малко над 754 хил. броя. Стопанствата с пчелни семейства са 15.3 хил. броя. В резултат на неблагоприятните климатични условия през пролетта и началото на лятото на 2016 година произведеният пчелен мед намалява с 10.3% спрямо 2015 година и достига 10.2 хил. тона. По различни причини през 2016 година са загинали 37.6 хил. пчелни семейства, което е с 16% по-малко от предходната година. Най-много са загиналите пчелни семейства от отравяния – почти 17 хил. броя.

Около 34% от пчелните семейства се отглеждат в 1 080 професионални стопанства със 150 и повече кошери. Средно по 236.5 броя пчелни семейства са отглеждани в тези стопанства.

Продажните цени на пчелния мед през 2016 г. са по-ниски спрямо 2015 г. Средната цена на меда при директните продажби на краен потребител е 6.76 лв./кг (-1%), докато средната цена за преработвателните предприятия е 4.62 лв./кг или с 14% по-ниска спрямо 2015 г.

Публикувана в Пчела и кошер

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Облекчените условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата –  за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати. Обхватът на новата схема за кредитиране е разширен, като в него са включени също така и разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

Кредитите се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихва от 4% на годишна база като финансирането е еднократно. Максималният размер на отпусканите средства е до 80 на сто от размера на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба.

Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на съгласие за директен дебит.

След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице. Пълна информация за кандидатстване по схемата за кредитиране е достъпна на сайта на ДФЗ.

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 27 Декември 2016 10:00

Всички кошери с жълти табели

Индивидуалната табела на пчелните семейства е начин те да бъдат официално идентифицирани. Табелата трябва да е гъвкава, защитена от фалшифициране, лесно да се разчита през целия живот на пчелното семейство и надписът й да не може се заличава.

Допълнителни изисквания към нея са тя да е жълта на цвят, да има правоъгълна форма като размерите са съответно височина 45-60 мм и дължина 65-90 мм. Номерът на идентификационното средство трябва да се състои от абревиатурата на БАБХ на латиница (BFSA), номер „100 xXx xxxxх XXXX“, от който първите три цифри на табелата показват кода на страната (100), следващите три показват кода на производителя и/или търговеца на табелата, а следващите девет цифри са поредния номер на средството за официална идентификация на пчелното семейство, като последните четири цифри са с по-голям размер. Изисква се надписите да са в черен цвят, да са разположени на три реда според образец, сочи проект на Наредба за допълнение за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.

Промяната в документа се налага, тъй като трябва да бъдат отразени изискванията на Програмата за надзор и контрол на болестите по пчелите в България от Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България  2016 – 2018 г. Целеви животни и популации, свързани с пчеларството, са пчелните семейства, пчелите майки и пилото. В програмата са включени заболяванията: акароза, американски гнилец, малък кошерен бръмбар и нозематоза по пчелите. Изискват се клинични прегледи на пчелните семейства, лабораторно изследване на проби от пчели и пчелно пило. Изисква се още убиване и обезвреждане на заразените с американски гнилец или малък кошерен бръмбар пчелни семейства. Стопаните на унищожените пчелни семейства, продукти и инвентар ще бъдат обезщетени.

Публикувана в Пчела и кошер

На 21 ноември 2016 година започва прием за финансовата 2017 година по мерки А, Б, В, Г и Д от новата Национална програма по пчеларство. Това предвижда обнародваната в петък Наредба № 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода (НПП) 2017-2019 г.

Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. включват познатите на пчеларите от предходните години дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

Мерки А и В ще се прилагат за първи път. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В ще е насочена към подвижното пчеларство.

Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2017 година финансовият ресурс е 4 758 590 лева.

С изплащането на финансова помощ от 3.6 млн. лв. за 2016 г. успешно приключи и третият тригодишен период от прилагането на Националната програма по пчеларство, през който българските пчелари получиха финансова помощ в размер на почти 10.5 млн. лева.

Повече информация за мерките от НПП 2017-2019 г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане заинтересованите могат да получат в областните дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.

Публикувана в Пчела и кошер

Възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони предизвикват сериозен интерес сред пчеларите и стимулират мнозина от тях да излязат на светло и да направят крачка напред от чисто любителските стопанства. Въпреки това, сравнително високият праг за допустимост възпрепятства повечето от тях, дори що се отнася до мерките, насочите към по-малките стопанства. Границата от 8000 евро СПО означава 126 пчелни семейства, при 42 среден размер на стопанствата в България. В тази ситуация, Националната програма по пчеларство (НПП), с по-ниския си праг за допустимост, се очерта като подходящ „мост“ за пчеларите да получат финансиране за инвестиции в стопанството, да увеличат размера му и евентуално да се доближат до изискванията на ПРСР.

В тази връзка представяме в резюме основните възможности и условия на новата, нотифицирана от ЕК, НПП 2017-2019 г. Предстои приемането на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от програмата, чийто проект можете да намерите в прикачения документ.

Общи изисквания:

 • Регистрирани земеделски производители с пчелни семейства или организации на такива производители;
 • Регистриран или пререгистриран пчелин;
 • Пчелни семейства под ветеринарен контрол;
 • Кошерите да са маркирани според Наредба 10 от 2015 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

Мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари – 400 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за закупуване на нови:

 • центрофуга;
 • нож за разпечатване;
 • матуратор;
 • восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи;
 • вана за разпечатване.

Специфични изисквания:

 • От 20 до 100 пчелни семейства към датата на кандидатстване
 • По един брой от актив за една година
 • Активът не трябва да е получил финансиране по ПРСР или в предходна година от НПП

Финансиране: 50% от одобрените инвестиционни разходи, но до 2500 лв. годишно

Мярка Б - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата – 2 000 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за: закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, одобрени, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност

Специфични изисквания:

 • Използване само на един вид препарат за всички семейства за едно третиране;
 • Препарати с различно активно вещество за пролетно и есенно третиране

Финансиране: 80% от одобрените разходи за третиране на едно семейство за всеки препарат (85% за организации на производители).

Мярка В - Рационализиране на подвижното пчеларство – 100 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за: закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремарке, платформа) с вместимост поне 10 кошера.

Специфични изисквания:

 • От 20 до 100 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • Практикуване на подвижно пчеларство поне 3 години от датата на изплащане на помощта;
 • Еднократно финансиране по мярката за периода 2017-2019 г.;
 • Активът не трябва да е получил финансиране по ПРСР.

Финансиране: 50% от одобрените инвестиционни разходи, но до 2500 лв. за периода 2017-2019 г.

Мярка Г  - Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност – 50 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за: Извършване на лабораторен анализ на пчелния мед за следните показатели:

 • хидроксиметилфурфурол /ХМФ/ - задължително;
 • диастазна активност /количествено/ - задължително;
 • редуциращи захари и захароза - задължително;
 • полен;
 • водно съдържание;
 • неразтворими във вода примеси;
 • електропроводимост;
 • свободна киселинност.

Специфични изисквания:

 • Анализ в акредитирана от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” лаборатория за всеки показател;
 • Партиди произведени от кандидата;

Финансиране: 80% от одобрените разходи (85% за организации на производители).

Мярка Д - Подкрепа на подновяването на пчелните кошери

Д-1 - Закупуване на нови кошери за подмяна или увеличаване на пчелина - до броя на наличните пчелни семейства при кандидатстването, но максимум 50 – 1 000 000 лв. годишен бюджет.

Специфични изисквания:

 • От 20 до 150 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • До 149 кошера, закупени с финансиране по предишни НПП;
 • При подаване на заявлението за плащане, новите кошери трябва да са заселени.

Финансиране: 50% от одобрените инвестиционни разходи.

Д-2 - закупуване на отводки - до броя на наличните пчелни семейства при кандидатстването, но максимум 50 – 1 100 000 лв. годишен бюджет.

Специфични изисквания:

 • Поне 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • До 149 отводки, закупени с финансиране по предишни НПП;
 • Новозакупените отводки са настанени в кошери и са маркирани по Наредба 10;

Финансиране: 70% от одобрените разходи (75% за организации на производители).

Д-3 - закупуване на пчелни майки – 450 000 лв. годишен бюджет.

Специфични изисквания:

 • До 50 пчелни семейства при кандидатстване – закупуване на  майки до 1,5 пъти техния брой;
 • 51-150 пчелни семейства при кандидатстване – закупуване на майки до този брой;
 • Над 150 пчелни семейства при кандидатстване – закупуване на майки до ½ от този брой.
 • Новозакупените майки са настанени в кошери и са маркирани по Наредба 10;
 • Недопустими са производителите на пчелни майки, а тези на отводки и голи роеве могат само да подменят основни семейства.

Финансиране: 70% от одобрените разходи (75% за организации на производители).

Мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.

По тази мярка се финансират проучвания на университети, висши учебни заведения, научни институти и научни организации в областта.

При стойност на заявленията за подпомагане по мерки А, В и Д по-голяма от съответния годишен бюджет, заявленията се точкуват по следните критерии:

 • Първо кандидатстване по тази мярка от НПП – 20 т.
 • Средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или 30-часов курс – 15 т.
 • Кандидат извършил всички дейности от договорирана помощ по НПП от 2011 г. досега – 10 т.
 • Северозападна България – 10 т.
 • Необлагодетелстван район – 10 т.
 • Организация на производители – 10 т.
 • Регистриран ЗП от 1+ години от датата на кандидатстване – 15 т.
 • Минимум 3 години опит като пчелар – 10 т.

Източник: Интелиагро

Публикувана в Пчела и кошер
Страница 1 от 9

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта