Министерството на земеделието и храните, чрез отдел “Агростатистика” към Главна дирекция “Земеделие и регионална политика”, проведе годишно статистическо изследване на пчеларството в България през 2016 година. Резултатите показват нарастване на броя на пчелните семейства с около 1% и към 1-ви октомври 2016 г. те са малко над 754 хил. броя. Стопанствата с пчелни семейства са 15.3 хил. броя. В резултат на неблагоприятните климатични условия през пролетта и началото на лятото на 2016 година произведеният пчелен мед намалява с 10.3% спрямо 2015 година и достига 10.2 хил. тона. По различни причини през 2016 година са загинали 37.6 хил. пчелни семейства, което е с 16% по-малко от предходната година. Най-много са загиналите пчелни семейства от отравяния – почти 17 хил. броя.

Около 34% от пчелните семейства се отглеждат в 1 080 професионални стопанства със 150 и повече кошери. Средно по 236.5 броя пчелни семейства са отглеждани в тези стопанства.

Продажните цени на пчелния мед през 2016 г. са по-ниски спрямо 2015 г. Средната цена на меда при директните продажби на краен потребител е 6.76 лв./кг (-1%), докато средната цена за преработвателните предприятия е 4.62 лв./кг или с 14% по-ниска спрямо 2015 г.

Публикувана в Пчела и кошер

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Облекчените условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата –  за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати. Обхватът на новата схема за кредитиране е разширен, като в него са включени също така и разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

Кредитите се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихва от 4% на годишна база като финансирането е еднократно. Максималният размер на отпусканите средства е до 80 на сто от размера на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба.

Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на съгласие за директен дебит.

След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице. Пълна информация за кандидатстване по схемата за кредитиране е достъпна на сайта на ДФЗ.

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 27 Декември 2016 10:00

Всички кошери с жълти табели

Индивидуалната табела на пчелните семейства е начин те да бъдат официално идентифицирани. Табелата трябва да е гъвкава, защитена от фалшифициране, лесно да се разчита през целия живот на пчелното семейство и надписът й да не може се заличава.

Допълнителни изисквания към нея са тя да е жълта на цвят, да има правоъгълна форма като размерите са съответно височина 45-60 мм и дължина 65-90 мм. Номерът на идентификационното средство трябва да се състои от абревиатурата на БАБХ на латиница (BFSA), номер „100 xXx xxxxх XXXX“, от който първите три цифри на табелата показват кода на страната (100), следващите три показват кода на производителя и/или търговеца на табелата, а следващите девет цифри са поредния номер на средството за официална идентификация на пчелното семейство, като последните четири цифри са с по-голям размер. Изисква се надписите да са в черен цвят, да са разположени на три реда според образец, сочи проект на Наредба за допълнение за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.

Промяната в документа се налага, тъй като трябва да бъдат отразени изискванията на Програмата за надзор и контрол на болестите по пчелите в България от Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България  2016 – 2018 г. Целеви животни и популации, свързани с пчеларството, са пчелните семейства, пчелите майки и пилото. В програмата са включени заболяванията: акароза, американски гнилец, малък кошерен бръмбар и нозематоза по пчелите. Изискват се клинични прегледи на пчелните семейства, лабораторно изследване на проби от пчели и пчелно пило. Изисква се още убиване и обезвреждане на заразените с американски гнилец или малък кошерен бръмбар пчелни семейства. Стопаните на унищожените пчелни семейства, продукти и инвентар ще бъдат обезщетени.

Публикувана в Пчела и кошер

На 21 ноември 2016 година започва прием за финансовата 2017 година по мерки А, Б, В, Г и Д от новата Национална програма по пчеларство. Това предвижда обнародваната в петък Наредба № 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода (НПП) 2017-2019 г.

Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. включват познатите на пчеларите от предходните години дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

Мерки А и В ще се прилагат за първи път. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В ще е насочена към подвижното пчеларство.

Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2017 година финансовият ресурс е 4 758 590 лева.

С изплащането на финансова помощ от 3.6 млн. лв. за 2016 г. успешно приключи и третият тригодишен период от прилагането на Националната програма по пчеларство, през който българските пчелари получиха финансова помощ в размер на почти 10.5 млн. лева.

Повече информация за мерките от НПП 2017-2019 г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане заинтересованите могат да получат в областните дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.

Публикувана в Пчела и кошер

Възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони предизвикват сериозен интерес сред пчеларите и стимулират мнозина от тях да излязат на светло и да направят крачка напред от чисто любителските стопанства. Въпреки това, сравнително високият праг за допустимост възпрепятства повечето от тях, дори що се отнася до мерките, насочите към по-малките стопанства. Границата от 8000 евро СПО означава 126 пчелни семейства, при 42 среден размер на стопанствата в България. В тази ситуация, Националната програма по пчеларство (НПП), с по-ниския си праг за допустимост, се очерта като подходящ „мост“ за пчеларите да получат финансиране за инвестиции в стопанството, да увеличат размера му и евентуално да се доближат до изискванията на ПРСР.

В тази връзка представяме в резюме основните възможности и условия на новата, нотифицирана от ЕК, НПП 2017-2019 г. Предстои приемането на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от програмата, чийто проект можете да намерите в прикачения документ.

Общи изисквания:

 • Регистрирани земеделски производители с пчелни семейства или организации на такива производители;
 • Регистриран или пререгистриран пчелин;
 • Пчелни семейства под ветеринарен контрол;
 • Кошерите да са маркирани според Наредба 10 от 2015 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

Мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари – 400 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за закупуване на нови:

 • центрофуга;
 • нож за разпечатване;
 • матуратор;
 • восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи;
 • вана за разпечатване.

Специфични изисквания:

 • От 20 до 100 пчелни семейства към датата на кандидатстване
 • По един брой от актив за една година
 • Активът не трябва да е получил финансиране по ПРСР или в предходна година от НПП

Финансиране: 50% от одобрените инвестиционни разходи, но до 2500 лв. годишно

Мярка Б - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата – 2 000 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за: закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, одобрени, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност

Специфични изисквания:

 • Използване само на един вид препарат за всички семейства за едно третиране;
 • Препарати с различно активно вещество за пролетно и есенно третиране

Финансиране: 80% от одобрените разходи за третиране на едно семейство за всеки препарат (85% за организации на производители).

Мярка В - Рационализиране на подвижното пчеларство – 100 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за: закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремарке, платформа) с вместимост поне 10 кошера.

Специфични изисквания:

 • От 20 до 100 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • Практикуване на подвижно пчеларство поне 3 години от датата на изплащане на помощта;
 • Еднократно финансиране по мярката за периода 2017-2019 г.;
 • Активът не трябва да е получил финансиране по ПРСР.

Финансиране: 50% от одобрените инвестиционни разходи, но до 2500 лв. за периода 2017-2019 г.

Мярка Г  - Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност – 50 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за: Извършване на лабораторен анализ на пчелния мед за следните показатели:

 • хидроксиметилфурфурол /ХМФ/ - задължително;
 • диастазна активност /количествено/ - задължително;
 • редуциращи захари и захароза - задължително;
 • полен;
 • водно съдържание;
 • неразтворими във вода примеси;
 • електропроводимост;
 • свободна киселинност.

Специфични изисквания:

 • Анализ в акредитирана от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” лаборатория за всеки показател;
 • Партиди произведени от кандидата;

Финансиране: 80% от одобрените разходи (85% за организации на производители).

Мярка Д - Подкрепа на подновяването на пчелните кошери

Д-1 - Закупуване на нови кошери за подмяна или увеличаване на пчелина - до броя на наличните пчелни семейства при кандидатстването, но максимум 50 – 1 000 000 лв. годишен бюджет.

Специфични изисквания:

 • От 20 до 150 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • До 149 кошера, закупени с финансиране по предишни НПП;
 • При подаване на заявлението за плащане, новите кошери трябва да са заселени.

Финансиране: 50% от одобрените инвестиционни разходи.

Д-2 - закупуване на отводки - до броя на наличните пчелни семейства при кандидатстването, но максимум 50 – 1 100 000 лв. годишен бюджет.

Специфични изисквания:

 • Поне 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • До 149 отводки, закупени с финансиране по предишни НПП;
 • Новозакупените отводки са настанени в кошери и са маркирани по Наредба 10;

Финансиране: 70% от одобрените разходи (75% за организации на производители).

Д-3 - закупуване на пчелни майки – 450 000 лв. годишен бюджет.

Специфични изисквания:

 • До 50 пчелни семейства при кандидатстване – закупуване на  майки до 1,5 пъти техния брой;
 • 51-150 пчелни семейства при кандидатстване – закупуване на майки до този брой;
 • Над 150 пчелни семейства при кандидатстване – закупуване на майки до ½ от този брой.
 • Новозакупените майки са настанени в кошери и са маркирани по Наредба 10;
 • Недопустими са производителите на пчелни майки, а тези на отводки и голи роеве могат само да подменят основни семейства.

Финансиране: 70% от одобрените разходи (75% за организации на производители).

Мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.

По тази мярка се финансират проучвания на университети, висши учебни заведения, научни институти и научни организации в областта.

При стойност на заявленията за подпомагане по мерки А, В и Д по-голяма от съответния годишен бюджет, заявленията се точкуват по следните критерии:

 • Първо кандидатстване по тази мярка от НПП – 20 т.
 • Средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или 30-часов курс – 15 т.
 • Кандидат извършил всички дейности от договорирана помощ по НПП от 2011 г. досега – 10 т.
 • Северозападна България – 10 т.
 • Необлагодетелстван район – 10 т.
 • Организация на производители – 10 т.
 • Регистриран ЗП от 1+ години от датата на кандидатстване – 15 т.
 • Минимум 3 години опит като пчелар – 10 т.

Източник: Интелиагро

Публикувана в Пчела и кошер
Обнародвана е Наредба № 13 от 26 август 2016 г., с която се уреждат мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и стават ясни начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
 
От Наредбата става ясно, че е разрешено третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция с наземна техника (от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден) и с авиационна техника (от изгрев слънце до 10.00 часа), като ограниченията не се прилагат в случаите, когато в радиус до 3 км по въздух от границите на земеделските и горските култури и други площи, върху които ще се прилагат продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция, няма регистрирани пчелини и площи с обществен достъп. Също така не се разрешава третиране с продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на продуктите за растителна защита.
 
Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен да окоси цъфтящата растителност в междуредията в трайните насаждения преди извършване на съответния вид третиране при спазване на изискванията от Закона за пчеларството. Възложителят е длъжен още да осигури съхранение на празните опаковки от употребените продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция в специално обособени и обезопасени за целта места, както и управлението и третирането им, съгласно указанията, посочени върху етикета на продуктите за растителна защита и по реда на Закона за управление на отпадъците.
 
В Наредбата е записано още: При извънредни ситуации - каламитет или епифитотия от икономически важни вредители, обявени със заповед на министъра на земеделието и храните, по време на цъфтеж на земеделските култури, БАБХ препоръчва за употреба продукти за растителна защита, щадящи (по-слабо токсични) по отношение на пчелите.
 
Уредени са и начините за информация на населението при извършване/възлагане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, като лицето, което ще ги извършва, е длъжно в срок до 3 дни преди датата на третирането да:
 
1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;
2. изпратят уведомително писмо съгласно приложение № 1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.
(2) Кметовете по ал. 1, т. 2 обявяват предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място.
(3) За целите на уведомяването по ал. 1, т. 1 Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) предоставя на възложителя данни за връзка със собствениците на пчелини.
(4) Данните по ал. 3 съдържат настоящ адрес, мобилен телефон и/или електронна поща и се съобщават в съответната ОДБХ от собственика на пчелина при регистрацията на животновъдния обект.
(5) Лицата, които извършват дейности по чл. 1, могат да ползват информация от регистъра на пчелините в Република България, поддържан от БАБХ, както и от регистъра на пчелните семейства на подвижно пчеларство, който се води в кметствата, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството.
 
След уведомяването на собствениците на пчелини, те са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.
 
Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни - чрез въздушно пръскане.
 
При масов подмор на пчели собственикът на пчелина:
1. уведомява незабавно ветеринарния лекар, обслужващ пчелина, и кмета на населеното място на основание чл. 132, ал. 1, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. подава жалба до директора на Областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) с копие до кмета на населеното място не по-късно от първия работен ден след констатираната смъртност на пчели.
(2) Директорът на ОДЗ незабавно уведомява ОДБХ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството в срок до 24 часа от получаване на жалбата в работни дни или в първия работен ден след получаване на жалбата, ако същата е получена в ден, предхождащ предпразнични и празнични дни. Комисията уведомява лицето по чл. 8, ал. 1 или негов представител за предстоящата проверка.
(3) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след уведомяване от собственика на пчелните семейства за масов подмор в срок до 24 часа от уведомяването прави преглед на пчелното семейство и взема проби от пчели, които се изпращат за анализ в акредитирана лаборатория с придружително писмо по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
(4) Пробата по ал. 3 трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща, инертна опаковка, която предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане, и да е запечатана и етикетирана.
(5) Информацията върху етикета съдържа най-малко следните данни:
1. наименование и количество на пробата;
2. дата, час и място на вземане на пробата;
3. име и подпис на заинтересованото лице или неговия представител, присъствал при вземането на пробата;
4. име, подпис и щемпел на лицето, взело пробата.
(6) Пробата се транспортира незабавно за изследване в хладилна чанта със съответните охладители. При невъзможност за незабавно изследване на пробите се вземат мерки за недопускане на настъпване на промени в тях и се замразяват при -18 °С за не повече от един месец до извършването на анализа.
(7) В случаите, в които няма информация за използвания продукт за растителна защита, препарат за дезинфекция и/или дезинсекция, пробите от пчели се изпращат за анализ след получаване на резултата от изследваната проба от растения и растителни продукти, но не по-късно от срока по ал. 6.
 
В срок до един месец от влизане в сила на Наредбата (до 9 октомври 2016 г.) собствениците на пчелини с регистрирани животновъдни обекти трябва да подадат допълни данни за връзка, като настоящ адрес, мобилен телефон и/или електронна поща на съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 08 Септември 2016 08:51

От днес пчеларите кандидатстват за de minimis

Днес започва приемът на заявление за минимална помощ de minimis, с която ще се подпомага сектор Пчеларство. Предвидените средства за тази календарна година са в размер на 4 379 000 лева.

 
Всички физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани към 29 февруари 2016 г. като земеделски стопани. Същото условие важи и за пчелините, с които се кандидатства за подпомагане. Те не бива да бъдат регистрирани, като животновъдни обекти по-късно от 29 февруари 2016 г. Всички, които отговарят на условията, могат да се възползват и кандидатстват. 
De minimis ще получат пчелари, отглеждащи между 20 и 200 пчелни семейства, като за земеделски стопани с над 200 пчелни семейства, минималната помощ, ще се предоставя единствено за първите 200. 
 
Размерът на подпомагане се усвоява на пчелно семейство и е в размер на 7 лева. 
Публикувана в Пчела и кошер

Управителният съвет на фонд „Земеделие” одобри минимална помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2016 г. в размер на 4 379 000 лева. Финансовата помощ е предназначена за физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани към 29 февруари 2016 г. по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Пчелините, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да са регистрирани като животновъдни обекти по изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност не по-късно от 29 февруари 2016 г.

По схемата ще се подпомагат пчелари, отглеждащи между 20 и 200 пчелни семейства, като за стопаните с над 200 пчелни семейства de minimis ще се предоставя за първите 200 пчелни семейства. Размерът на подпомагане на пчелно семейство е до 7 лева.

Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства, могат да подават заявления от 8 до 26 септември 2016 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е от 17 до 31 октомври 2016 г.

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2014-2016 г.).

Повече информация за предоставянето на държавната помощ de minimis за подкрепа на пчеларите за 2016 г. можете да намерите на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Публикувана в Пчела и кошер

България получи одобрение на първата нотификация на Програмата за развитие на селските райони. Една от основните промени е одобряването на ново направление в мярка „Агроекология и климат”, което ще позволи директна подкрепа на пчелните семейства, които са в мобилни платформи или са мобилното пчеларство. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

„Моделът на тази мярка е взет от френския модел за подкрепа. За първи път в обхвата на мярка „Агроекология и климат” ще има директна подкрепа за пчеларите”, обясни министър Танева. Тя поясни, че в края на месец август предстои Управителен съвет за разпределение на държавна помощ de minimis на пчеларите.

„Държавната помощ de minimis ще бъде получена, но все пак нека да го гласува ДФ „Земеделие” и да го обявим тогава”, коментира Десислава Танева. „Помощта ще бъде разпределена аналогично на помощта от миналата година, тоест до определен брой семейства. До 200 броя пчелни семейства ще е предложението”, посочи министърът и допълни, че ако в края на август се вземе решението това означава, че в края на септември ще може да започне и плащането. „Работим в посока за подкрепа на административния капацитет на БАБХ в частта лаборатории по всички направления”, каза още Десислава Танева.

Публикувана в Бизнес

По покривите на няколко гимназии в южния френски град Монпелие, на Парижката опера и дори на сградата на Агенция Франс прес от няколко години има пчелни кошери - все по-често срещана гледка във френския градски пейзаж, информира АФП, цитирана от БТА.

Този род пчеларство обаче има своите граници и градската пчела никога няма да замени полската си посестрима.

Зад гарата в северния френски град Лил е инсталиран общински учебен пчелин, предназначен за широката публика. Със своите десетина кошера той има невероятен успех - списъкът с чакащите е пълен за две години напред.

Столицата на френския Север се присъедини още през 2007 година към националната програма "Пчелата - страж на околната среда". Заедно с Монпелие тя е сред първите френски градове, пожелали настървено да защитават опрашващото растенията насекомо и неговото естествено пространство. Оттогава в Лил всички химически обработки са заменени с естествени продукти и в района се отглеждат собствени видове растения.

Година по-късно в общината бе създадена първата във Франция длъжност на общински съветник по въпросите на градското пчеларство. Оттогава насам там са се появили 80 вида диви пчели, изчезнали от района на Лил.

В селските райони при пчелите се наблюдава увеличена смъртност - докато през 1990-те години загубите са били 5 процента, днес те са 35 на сто, изтъква с безпокойство Доминик Сена, един от говорителите на Националния съюз на френските пчелари. Според него тона се дължи на все по-масовото използване на неоникотиноиди - инсектициди, действащи върху нервната система на насекомите. Те ще бъдат забранени, и то частично, едва от септември 2018 година.

При това положение градовете, макар че повечето са силно замърсени, могат да се превърнат в убежище за пчелите, които се адаптират към околния шум. "Там смъртността сред пчелните семейства е по-малка, а производителността им е с една трета по-висока", отбелязва Доминик Сена.

Но въпреки всички тези усилия днес в градовете живеят едва 1 процент от пчелите. Според специалиста по невротоксични вещества Жан-Март Бонматен "това е добра витрина, позволяваща да се привлече вниманието на широката публика, но и един вид мода, която няма да реши проблема".

"Какво са десет кошера на покрива на обществена сграда в сравнение с трите хиляди в професионалния пчелин в полето на Югоизточна Франция?", допълва той.

Още повече, че градската среда предлага ограничено пространство за кошерите и има строго изискване съседите да бъдат защитени от двуметрова стена, а кошерите да са на разстояние от 3 до 50 метра от жилищна сграда или обществено място.

От общо 17 000 тона мед, произведени във Франция през 2015 година, делът на градския добив остава смехотворен, по данни на браншовия съюз. А при средна годишна консумация от 40 000 тона, страната продължава масово да внася мед от чужбина.

"През 1990-те години Франция беше практически автономна. Пчелите обаче бяха изтребени заради масовото и системно използване на пестициди, прилагани дори преди да е покълнало растението. Това е катастрофално!", възмущава се Бонматен.

Но макар и зрелищно, разрастването на градското пчеларство няма да бъде в състояние да отговори на заплахата от глобален срив на екосистемата, свързан с употребата на пестицидите, предупреждава експертът. Около 40 процента от опрашващите растенията насекоми, сред които са и пчелите, ще бъдат застрашени от изчезване, а това ще се отрази на биоразнообразието не само заради липсата на опрашване на растенията и развитието на земеделието, но оттам и на животните, които се хранят с растителни храни, допълва той.

Публикувана в По света
Страница 1 от 8

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта