Кои фермери ще се подпомагат по мярка 11 "Биологично земеделие"

Девет подсектора от земеделието и животновъдството ще получават субсидии, ако искат да преминат към биологично производство или пък са биофермери, като подпомагането ще варира от 63 до 736 евро. Тези помощи се изплащат заа хектар произвеждана продукция или за животинска единица, ако стопаните искат да развиват биоживотновъдство. Това е записано в новата наредба за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие “, която предстои да бъде обсъждана от браншовици и заинтересовани, съобщиха от министерството на земеделието. Компенсаторните плащания са най-високи при стопанствата, които изпълняват 3-годишни ангажименти, за да станат биопроизводители.
Според наредбата за стопанствата в преход помощта за биологично растениевъдство на хектар (ха) ще бъде следната:
а) полски култури, включително фуражни - 284 евро/ха;
б) постоянно затревени площи – 128 евро/ха;
в) трайни насаждения, овощни култури, лозя и маслодайна роза – 736 евро/ха;
г) ароматни и медицински растения – 515 евро/ха;
д) зеленчукови култури – 575 евро/ха.
При биологичното пчеларство за периода на преход годишното плащане на пчелно семейство ще бъде 35 евро/пчелно семейство.
За биологичното животновъдство в преход годишното плащане на
животинска единица (ЖЕ) на ха ще бъде:
а) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 230
евро/ха;
б) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо - 160
евро/ха.;
в) дребни преживни животни (овце кози), отглеждани за комбинирано
производство (мляко и месо) - 122 евро/ха.
Ако стопанствата вече са получили сертификат за биопроизводство, плащанията ще бъдат в следните направления.
За биологично растениевъдство с годишно плащане на хектар (ха):
а) полски култури, включително фуражни - 168 евро/ха;
б) постоянно затревени площи – 112 евро/ха;
в) трайни насаждения, овощни култури, лозя и маслодайна роза – 557 евро/ха;
г) ароматни и медицински растения – 405 евро/ха;
дд) зеленчукови култури – 399 евро/ха.
За биологично пчеларство с годишно плащане на пчелно семейство - 25
евро/пчелно семейство.
Заа биологично животновъдство с годишно плащане на животинска единица (ЖЕ) на ха:
а) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 77 евро/ха;
б) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо - 63 евро/ха.;
в) дребни преживни животни (овце кози), отглеждани за комбинирано
производство (мляко и месо) - 90 евро/ха.

Годишното плащане за биопроизводството в за поризводството в период на преход се изчислява при спазване на съотношението 1 животинска единица = 1 хектар. Когато броят на тези единици е по-малък от размера на площта в ха, се предоставя плащане, съответстващо на броя на жвотинските единици.

Интересното е, че ще се извършва и комбинирани подпомагания. Така едновременно ще бъдат подпомагани биологичното животновъдство за периода на преход с биологично растениевъдство за периода на преход само за фуражи и постоянно затревени площи. Второто комбинирано подпомагане е за биологично животновъдство с биологично растениевъдство - само за фуражи и постоянно затревени площи.
При комбиниране на направленията максималният размер на
годишното плащане е съгласно посочените размери в приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, както следва:
1. за едногодишни култури - 600 евро/ха;
2. за специализирани многогодишни култури - 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване - 450 евро/ха.

Подпомагането по тази наредба е допустимо и при комбинация на
подмярка „Контрол на почвената ерозия“ или подмярка „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР за едни и същи парцели или животни, по който бенефициент е подал заявление за подпомагане по тази наредба.
Подпомагане е допустимо и при комбинация на направление биологично животновъдство с мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР.
Всеки две години от началния момент на прилагане на мярката размерът
на годишните плащания може да се преразглежда от Управляващия орган на ПРСР, като същия може да бъдат намален или увеличен.

Важни са случаите, по които няма да се предоставя комбинирано подпомагане:
1. по тази наредба за един и същи парцел, по който бенефициент е заявил
подпомагане по подмярка „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“ по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР;
2. по тази наредба за един и същи парцел, по който бенефициент е заявил
подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата
директива за водите“ от ПРСР;
3. по подмярка „Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие“ за срока, който надвишава периода на преход към биологично производство съгласно чл. 36, чл. 37, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008;
4. за парцели от блока на земеделското стопанство, които са оставени в угар;
5. по направления биологично животновъдство за периода на преход или
биологично животновъдство, за целия парцел, който отчасти попада в защитена територия, и за който не е представен документ по чл. 123, ал. 2 от Закона за горите.
6. за парцел или част от него попадащи на територията на резерват, определен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и фигуриращи в географските цифрови данни за всички защитени територии по категории съгласно ЗЗТ. В този случай не се предоставя подпомагане за целия парцел.

Прочетена 5689 пъти
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта