Появата на фитопатогенни гъби, които причиняват съхнене на иглолистните гори е следствие на висока въздушна пролетна влажност в насаждения в близост до речни течения. Това показаха резултатите от извънреден мониторинг за диагностициране на проблема и определяне степента на нападение и нивото на разпространение на фитопатогенни гъби на територията на Лесозащитна станция – Пловдив.

Проверката е извършена от експерти от Изпълнителна агенция по горите, представители на Института по горите към БАН и Лесотехническия университет. Данните бяха представени на работна среща в Изпълнителна агенция по горите.

Посетени са обекти на територията на Държавно горско стопанство /ДГС/– Хисаря, ДГС Момчилград, ДГС Кирково и ДГС Златоград, където е установено завишено съхнене на иглолистните гори. Размерът на нападнатите площи не надвишава 1 % от площта на иглолистните гори в страната.

Причините за установеното съхнене са развитие на патогенни гъби, които причиняват съхнене на иглиците и младите клонки на дърветата. Физиологичното отслабване на дърветата, дължащо се основно на засушаването на климата ги прави податливи на патогенните.

При провеждане на сечи за отстраняване на сухите и силно засегнати дървета се налага прилагане на диференциран подход за всяко конкретно насаждение, решиха експертите. Дърветата ще бъдат третирани с химически препарати срещу фитопатогенните гъби само при необходимост в горските разсадници в периода - май до средата на юни. Собствениците на гори също ще бъдат предупредени за предприемане на действия за извършване на необходимите санитарни мероприятия за борба срещу вредителите.   

Публикувана в Бизнес

Необходимо е да се стимулира усвояването на дървесна биомаса от поразените горски територии, за да могат те да бъдат почистени и възстановени. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров по време на среща с представители на биотец, опериращ в района на град Сърница. Той подчерта, че технологичното оползотворяване на падналата и поразена от различни вредители и болести дървесина би спомогнало за изпълнение на екологичните норми при дърводобива, заложени в националното ни законодателство.

„Основна суровина, с която оперираме за производството на електро- и топлоенергия са дървесни остатъци от почистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци. Затова се интересуваме от тези суровини, които не са подходящи за фирмите, свързани с дърводобив и дървообработване”, посочи Николай Ялъмов, управител на биотеца.

Указания за усвояване на биомасата ще бъдат изготвени от дирекция „Развитие на горския сектор” на МЗХ и от Изпълнителна агенция по горите. Те ще бъдат предоставени на всички регионални структури, за да може да се оперира по-адекватно и навременно с увредената дървесина.

На срещата присъстваха инж. Виржиния Хубчева, директор на дирекция „Развитие на горския сектор”, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов и зам.-изпълнителният директор инж. Валентин Карамфилов.

Публикувана в Бизнес

„Един от най-важните проблеми, на който трябва да се намери спешно решение е повишаването на  ефективността от административно наказателното и наказателното производство за нарушения в горските територии, чрез предприемане на действия за промени в Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. Около това становище се обединиха участниците в колегиум на ръководството на Изпълнителна агенция по горите, директори на дирекции в ИАГ, директори на държавни предприятия, директори на регионални дирекции по горите, дирекции на природни паркове, горски семеконтролни и лесозащитни станции.

"По-добро взаимодействие и координация между всички институции са необходими при осъществяването на контрол над горските територии“, каза проф. д-р Иван Палигоров - зам.-министър на земеделието и храните на форума. Той бе организиран от ИАГ и постави въпроси, свързани с контрола и опазването на горските територии, както и споделянето на отговорността по опазването им с всички собственици на гори и публични институции.

Необходимо е усилията на колегията да бъдат насочени към привличане на квалифицирани специалисти за работа в сектора, включително увеличаване на дела на горските инспектори с висше образование.

Необходимо е да се повиши ефективността от нормативно въведените мерки – видеонаблюдение и GPS устройства за контрол в реално време, смятат експертите.

Публикувана в Новини на часа

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – София са извършили 110 проверки по Закона за горите за периода 24-26 април 2017 г. в горските територии в териториалния обхват на дирекцията. Проверени са 76 моторни превозни средства (МПС), транспортиращи дървесина, 7 обекта за складиране, преработка и експедиране на дървесина и 25 обекта за добив на дървесина.Проверяващите са съставили 12 констативни протокола и 11 акта за установени административни нарушения.

Инспекторите са съставили 6 акта за липсата на GPS – устройства на водачи на 6 товарни автомобила, транспортиращи дървесина.

В землището на село Кътина служителите на РДГ-София са установили, че в обект за добив на дървесина е изграден път с дължина 60 метра, без да са спазени изискванията на нормативната уредба. По случая са съставени 3 акта на нарушителите.

При извършени проверки в землището на село Своде инспекторите са констатирали, че е извършена незаконна сеч на 10 куб. м. дърва за огрев, като същите са задържани с констативен протокол. Работата по случая продължава за установяване на извършителя на нарушението.

След получен сигнал от служители на СДВР на 25.04.2017 г., служители на РДГ София са установили, че в землището на село Кокаляне моторно превозно средство транспортира без превозен билет недървесни горски продукти, за което е съставен 1 акт и е задържано МПС - то.

На 26.04.2017 г. служителите на дирекцията са спрели за проверка товарно превозно средство в землището на село Доспей, Община Самоков. При проверката на превозното средство е установено, че същото транспортира 7  куб. м. немаркирана с контролна горска марка, производствена марка или общинска марка строителна дървесина от бял бор и без превозен билет. За установеното служителите на дирекцията са изготвили констативен протокол, с който са задържали дървесината и превозното средство. Проверката по случая продължава. Предстои съставяне на акт на фирмата, която системно нарушава Закона за горите. При наличие на данни за престъпление материалите по случая ще бъдат изпратени в прокуратурата.

Проверките в горските територии в териториалния обхват на дирекцията продължават. 

         

Публикувана в Бизнес

Горските служители на Регионална дирекция по горите – София са разкрили незаконна сеч в имоти, собственост на физически лица. Нарушението е констатирано при проверка на 19 април след получен сигнал за незаконни действия в горските територии в землището на гр. Копривщица. В резултат от незаконната дейност на площ от 15 дка е изсечена бялборова култура, като на място са установени 19 куб.м. трупи от бял бор и 10 куб. м. дърва за огрев. Дървесината е добита без издадени позволителни за сеч.

За констатираното нарушение горските инспектори са информирали РУ на МВР Пирдоп. Наличната дървесина е задържана и откарана за съхранение в гр. Копривщица.

От началото на месец април 2017 г. служителите на РДГ София са извършили повече от 300 проверки в горски територии в териториалния обхват на дейност на дирекцията.

В хода на проверките през месеца са констатирани нарушения в частни имоти, горска територия в землището на с. Райово, община Самоков. На място е констатирана сеч на 59 бр. дървета от бял бор, немаркирани с контролна горска мярка, без издадено позволително за сеч, както и неправомерно изградени нови временни горски пътища.

При проверки в горски територии, в землището на с. Мала църква, Община Самоков горски инспектори от РДГ София са установили складирана незаконна дървесина от бял бор, в размер на 2 куб.м. Дървесината е задържана в с. Говедарци. При проверки в частни домове в с. Мала църква в един от проверяваните имоти след съдействие от страна на органите на МВР е констатирано наличие на немаркирана дървесина, непридружена с превозен билет в размер на 6 куб.м. Дървесината е задържана в базата за съхранение в с. Говедарци.

По констатираните нарушения са предприети действия по образуване на административно-наказателни производства.

Във връзка с получени сигнали за незаконни сечи, в периода от 11.04.2017 г. до 19.04.2017 г. са извършени проверки в горски територии, в землището на кв. Сеславци, район Кремиковци. В хода на проверките са констатирани множество нарушения на нормативната уредба, като в резултат със заповед на директора на РДГ София е обезсилено едно позволително за сеч. Ще бъде потърсена отговорност от лицата, на чиито имена са издадени позволителни за сеч и фирмата, на която е възложен добива на дървесина. По случая се извършват и проверки на склад за дървесина, стопанисван от фирмата, осъществяваща сечите в проверяваните насаждения, находящ се в с. Яна. Горските инспектори са констатирали, че не се поддържа изградената система за видеонаблюдение, за което е съставен акт за административно нарушение. Проверките в района продължават.

Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Фондация „77“ ще си партнират в областта на залесяването. Това стана ясно на проведена среща днес между проф. д-р Иван Палигоров, зам.-министър на земеделието и храните и Никола Рахнев, председател на фондацията и създател на инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“.

„Вашата инициатива е естествено продължение на залесителните кампании, които започват през пролетта. Залесяването се е превърнало в символ на Седмицата на гората, събитие, учредено преди 92 години. С доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България. На мястото на ерозираните планински склонове и на унищожените от порои земи българските лесовъди създават 18 млн. дка нови гори“, каза проф. д-р Иван Палигоров.

„Инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ има за цел засаждане на дървета и нови гори за България с участието на колкото се може повече доброволци, и особено млади хора и деца. Затова нашето сътрудничество ще бъде ползотворно и обърнато и към бъдещите поколения“, каза Никола Рахнев.

В специално споразумение, предвидено да се подпише следващата седмица ще се регламентират условията и ангажиментите на всяка една от страните, за да бъдат успешни залесяванията.

В работната среща участие взеха инж. Валентин Карамфилов, зам. изпълнителен директор на ИАГ и инж. Виржиния Хубчева, директор на дирекция „Развитие на горския сектор“ в МЗХ.

Публикувана в Бизнес

 „Залесяването се е превърнало в символ на Седмицата на гората. Първият ден на залесяването е учреден преди 92 години. С доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България. На мястото на ерозираните планински склонове и на унищожените от порои земи българските лесовъди създават 18 млн. дка нови гори“, това каза проф. д-р Иван Палигоров - зам.-министър на земеделието и храните пред журналисти по време на залесяването.

5000 акта за нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са съставени от началото на годината до момента. Издадени са повече от 1000 бр. наказателни постановления.

От началото на 2017 година в страната са възникнали 151 пожара, които са засегнали 8 600 дка горски територии, от които 270 дка са опожарени от върхови пожари. През 2016 г. са залесени общо 26 000 дка гори от държавните горски предприятия и общини.

„Много се радвам, че тук има колеги и наши партньори от други институции и организации, защото всичко което постигаме е с общи усилия. С тези думи проф. Палигоров връчи станалите вече традиционни награди на служители от служба Жандармерия, Пожарна и Полиция за съвместна работа при опазване на горските територии. Наградени бяха:

Момчил Мишов – разузнавач V степен в група „Криминална полиция“ при РУ Кула на ОДМВР – гр. Видин за разкриването на посегателства и установяването на незаконни дейности, извършени в българските гори.

Група „Специални операции“ от Зонално жандармерийско управление гр. София, взела активно участие в предотвратяване на нарушения и залавяне на системни нарушители в района на Софийска област.

Младши експерт Стоян Спиров - началник на дежурна смяна в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Харманли, за проявен професионализъм и активно участие в погасяване на горските пожари, възникнали през 2016 г. на територията на общините Тополовград, Харманли и Маджарово, област Хасково.

Инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на ИАГ връчи специалните журналистически награди: „Искам да благодаря и на хората, които правят достояние на обществеността това, което се случва в горите, за обективното отразяване на проблемите и темите в горския отрасъл и да им връча специалните журналистически награди“, подчерта той.

Александра Гинева, журналист от Дарик радио получи награда за „За обективно и професионално отразяване на събития и теми от горския сектор”. Данаил Андреев, журналист от Агро ТВ - за „За обективно и своевременно отразяване на проблемите и постиженията в горския сектор“.

Специална награда на Югозападно държавно предприятие – връчи инж. Дамян Дамянов, директор на предприятието. Тя бе присъдена на Цветелина Атанасова, журналист от Българска национална телевизия за „За обективно и професионално отразяване на събития и теми, свързани с контрол и опазване на горските територии на Югозападно държавно предприятие.

Участниците в залесяването залесиха зимен дъб, бук и черен бор.

Залесяването е традиционно и е част от поредицата събития в рамките на Седмица на гората 2017 г.

Публикувана в Бизнес

По традиция лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

„Днес отново следва да припомним, че българският лесовъд, със своя професионализъм, отдаденост и гражданска доблест, отдавна е заслужил уважението и признанието на обществото. Лесовъдската ни колегия не забравя стореното от миналото и с увереност в бъдещето се старае да продължава традициите, създадени от нашите достойни предшественици. Много са и днес лесовъдите у нас, които не пестят сили и знания за създаване на съвременно горско стопанство, изградено в съзвучие с новите обществени и икономически реалности“, се обърна в словото си към всички присъстващи д-р инж. Анна Петракиева, и. д. председател на Съюза на лесовъдите в България (СЛБ). Тя изрази благодарност към всеотдайния труд на предците, които с цената на много усилия и жертви са успели не само да запазят, но и да създадат огромни площи нови гори.

Пред мемориала в двора на Лесотехническия университет (ЛТУ) беше отдадено едноминутно мълчание в памет на загиналите лесовъди. Заместник-министър проф. д-р Иван Палигоров поднесе цветя от името на ръководството на Министерство на земеделието и храните. Венци и цветя бяха положени и от ръководството и експерти от Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – София, представители на СЛБ, преподаватели и студенти от ЛТУ, научни работници от Института по гората при БАН, лесовъди- ветерани, приятели на гората. 

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 06 Април 2017 11:52

Наградиха заслужили лесовъди

Зам.-министър проф. д-р Иван Палигоров и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов връчиха традиционните награди и почетни отличия на най-заслужилите лесовъди. Наградите бяха връчени по време на официалното откриване на Седмицата на гората. Събитието се проведе днес в Националния исторически музей, гр. София.

Призът „Лесовъд на годината“ получи инж. Руси Русев - зам.-директор на „Държавно горско стопанство – Сеслав“. Негови подгласници са: инж. Илия Ангелов – началник на отдел „Инвентаризация и горскостопанско планиране“ в Изпълнителна агенция по горите, инж. Йорданка Карамишова – директор на „Държавно горско стопанство – Костенец“, инж. Стоян Поптомов – „Държавно горско стопанство – Селище“.

Носител на приза „За цялостен лесовъдски принос” е инж. Богдан Богданов – ветеран-лесовъд и дългогодишен главен редактор на в. „Българска гора“.

Посмъртно бе дадена специална награда „За цялостен лесовъдски принос” на инж. Коста Чолаков, работил като зам.-директор на Регионална дирекция по горите –Сливен.

Инж. Ивайло Иванов - доскорошен директор на Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“ в Изпълнителна агенция по горите, бе определен за носител на специален приз „За въвеждане на иновации в горския сектор”.

Традиционните награди служител по контрол и опазването на горските територии за 2016 година взеха горските инспектори Лако Лаков - РДГ-Ловеч, Мартин Иванов – РДГ- Берковица, Тончо Гудов – РДГ- Бургас и Пламен Кръстев – РДГ-Ловеч.

Публикувана в Бизнес

Експертите от Лесозащитна станция-Пловдив (ЛЗС) започнаха обучения на горските служители, които ще се справят с различни вредители, болести и други повреди в горските територии в Пловдивска, Пазарджишка, Кърджалийска и Хасковска области.

Първото от поредицата теоретични и практически обучения се проведе на 10.03.2017 г. в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Алабак.

Съвещанията са продължения на работните срещи от 2015 г., на които ЛЗС-Пловдив очерта очакваната тенденция за развитие на насекомни вредители вследствие на природното бедствие. Обсъдени са повредите от абиотични фактори в горите, възможности за предотвратяване на щети и недопускане допълнително влошаване на здравословното състояние на оставащите на корен насаждения.

Обученията са във връзка с очаквания нов пик в нападенията от вредители от род Ips и род Tomicus. Нагледно на терена се показаха видовете вредители (род Ips и род Tomicus и др.) техните стадии на развитие, методите и начините за борба с тях.

В обхвата на обучението се предоставиха подробни методически указания за откриване на новонападнатите насаждения, определяне степента на нападение и начините на извеждане на борба с вредителите.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 9

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта