Засетите площи с ечемик към 20 април са с 20,5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, сочат оперативни данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). При пшеницата спдът е съответно с 2,7 процента за година.

Площите с маслодайна рапица изпреварват незначително миналогодишните и бележат лек ръст от 0,1%.

Засетите площи с маслодаен слънчоглед и пролетен ечемик са съответно с 13,2% и 15,5% над нивата отпреди една година, докато при тези, засети с царевица за зърно, се отчита намаление с 3,3%. 

При картофите и доматите също се наблюдава изоставане на зесетите площи в сравнение с миналата година - съответно с 15,2% и 71,9%.

На годишна база средните изкупни цени бележат покачване.  При хлебната пшеница цената е средно по 297 лв./т без ДДС и отчита ръст от 11,2%. Увеличението при слънчогледа е 5,4% и цените средно са 678 лв./т, а при царевицата има ръст от 17%, като средно се търгува по 303 лв.за тон без ДДС, съобщават от МЗХ.

Публикувана в Бизнес

Проект на нова наредба описва условията, при които канабис без упойващи качества може да бъде отглеждан за храна, фураж, влакно и семена за посев. Проектът на МЗХ е публикуван за обществена консултация, която ще продължи до 21 май 2017 г.

 
В проекта на наредбата се подчертава, че психоактивното вещество в конопа (тетрахидроканабинол) трябва да е под 0,2 тегловни процента – в листата, цветните и плодните връхчета. Наредбата урежда условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), търговията и контрола.

Физическите и юридически лица, които отглеждат канабис, трябва да са регистрирани земеделски стопани и да притежават разрешение за производство на посевен материал от растения от рода на конопа. Документите се одобряват от МЗХ. Заявленията ще се разглеждат от специална комисия.

Фермерите ще отчитат пред агроминистерството извършената сеитба по сортове, вида и количеството продукция, складовете за съхранение, продадените количества на търговец или преработвател.

Канабисът ще се предлага с цел преработка до влакно, фураж, храна или посевен материал.

Контрол ще извършват областните дирекции „Земеделие”, Изпълнителната агенция по сортоизпитване и Българската агенция по безопасност на храните извършват контрол (БАБХ).

Предвижда се отмяна на досега действаща наредба за отглеждането на канабис от 2001 г.

Публикувана в Бизнес

В края на март 2017 г. сеитбата на пролетни култури като цяло се движи с по-бързи темпове спрямо предходната година, сочат  оперативните данни на МЗХ. Към момента засетите площи с пролетен ечемик са с 60,9% над нивата от предходната година, тези с маслодаен слънчоглед – над три пъти, а при площите с царевица за зърно се отчита годишен ръст с около шестнадесет пъти. При засадените площи с картофи се наблюдава увеличение с 12,8% на годишна база. Единствено при доматите се регистрира изоставане спрямо аналогичния период на 2016 година – с около 19,1%. 

 
 
 
Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Фондация „77“ ще си партнират в областта на залесяването. Това стана ясно на проведена среща днес между проф. д-р Иван Палигоров, зам.-министър на земеделието и храните и Никола Рахнев, председател на фондацията и създател на инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“.

„Вашата инициатива е естествено продължение на залесителните кампании, които започват през пролетта. Залесяването се е превърнало в символ на Седмицата на гората, събитие, учредено преди 92 години. С доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България. На мястото на ерозираните планински склонове и на унищожените от порои земи българските лесовъди създават 18 млн. дка нови гори“, каза проф. д-р Иван Палигоров.

„Инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ има за цел засаждане на дървета и нови гори за България с участието на колкото се може повече доброволци, и особено млади хора и деца. Затова нашето сътрудничество ще бъде ползотворно и обърнато и към бъдещите поколения“, каза Никола Рахнев.

В специално споразумение, предвидено да се подпише следващата седмица ще се регламентират условията и ангажиментите на всяка една от страните, за да бъдат успешни залесяванията.

В работната среща участие взеха инж. Валентин Карамфилов, зам. изпълнителен директор на ИАГ и инж. Виржиния Хубчева, директор на дирекция „Развитие на горския сектор“ в МЗХ.

Публикувана в Бизнес

По инициатива на бившия министър на земеделието Десислава Танева днес в Министерския съвет ще се проведе среща между министър-председателя Огнян Герджиков, предишното и сегашното ръководство на агроведомството. Повод е опасността от провал на кампанията за директни субсидии за фермерите, която в момента е блокирана. Причината е сериозен пропуск на земеделското министерство, което все още не е актуализирало изцяло данните в електронната система, чрез която се извършва кандидатстването. И макар вече да има избрана фирма, която да извърши тази дейност, и предстои да се сключи договор, изоставането е сериозно. А скъсяването на кампанията, която приключва на 15 май, вероятно ще доведе до напрежение и струпване на хора в общинските земеделски служби предвид огромния брой фермери, които кандидатстват - през миналата година те са били общо над 115 хил., преобладаващата част от които стопанисват обработваеми площи.

Срещата беше обещана от Герджиков още преди изборите, когато забраната за прием на нови заявления по спрените мерки 10 и 11 за агроекология и биоземеделие от новата селска програма взриви недоволството сред фермерите.

Публикувана в Новини на часа

Пчеларите обявиха национален протест срещу решението на Българска атагенция по безопасност на храните (БАБХ) да одобри контролираната употреба на три пестицида от групата на неоникотиноидите, или както още ги наричат за по-кратко - неоникс. Демонстрацията е планирана да се проведе от 13 до 15 часа пред сградата на Министерския съвет на площад „Независимост“ в София.

Заповедите за одобрение са за пестицидите Крайцер 350 ФС с активно вещество тиаметоксам, Пончо 600 – активно вещество клотианидин, Сийдоприд 600 ФС – активно вещество имидаклоприд.

Областите в страната, в които тези неоникотиноиди могат да се приложат, са 16 в цяла Северна България , София-област и Пловдивска област, като срокът за използване е 2 месеца.

След като през месец януари 2016 г. БАБХ издаде две заповеди за използване на 2 пестицида /неоникотиноиди/, което изкара пчеларите на протест пред МЗХ, през месец януари на 2017 г. в Селскостопанска академия беше осъществена една тайна среща, посветена на възможностите за нови дерогации с опасните за пчелите пестициди, посочва Михаил Михайлов, председател на  управителния съвет на „СБП“ и „ОБПС“.

Резултатите от тази среща не закъсняха и ето новите разрешителни не закъсняха. Този път сме информирани бързо, за което благодарим на Меглена Антонова от Грийнпийс. Припомняме, че благодарение и на протестите на българските пчелари, за времето от 2013 до 2015 г. беше въведен мораториум върху използването на трите неоникотиноиди в целия Европейски съюз. До месец януари на 2017 г. Европейската комисия трябваше да се произнесе относно ползата или вредата от използването на неоникотиноидите.

„Държавата в лицето на БАБХ и на Министерството на земеделието и храните/МЗХ/ не се съобразява с въжделенията на земеделци и пчелари да произвеждат чиста продукция, не се съобразява с изискванията за опазване на околната среда, не се съобразява с опазване на здравето на населението, а се преследват лични или лобистки интереси“, се посочва в делкарацията на пчеларите.

Ние пчеларите не може да останем безучастни на безобразията, които се извършват и няма да позволим по този начин да се изтребват пчелите. Пчелите са основните опрашители на културни и диворастящи ентомофилни растения и без тях сме загинали. Това не бива да се допуска.

На Годишно отчетно събрание на сдружение „Съюз на българските пчелари“ , проведено на 25.03.2017 г., се взе решение да се организира протест срещу използването на неоникотиноидите. Очаква се и другите пчеларски организации да се включат в протеста.

Публикувана в Новини на часа

Министерството на земеделието разяснява условията, при които ще се налага така нареченият „жълт картон” при наддеклариране на площите, надхвърлящо 10 на сто от реално обработваемата земя. Този вид наказания бяха въведени от Европейската комисия през 2016 г., като самите санкции ще действат и през следващите години. Ако примерно при проверки се установи, че през миналата година сте имали само 3% наддеклариране над това, което реално обработвате, през 2017 г. няма да търпите наказание. Стопаните просто ще получат субсидиите, които им се полагат за точния не надписания размер на обработваната земя.

Ако наддеклариранат площ обаче нараства и е между 3 и 20 процента, тогава субсидиите ще се изчисляват като разлика между установената и удвоената наддекларирана площ.

При първо нарушение, ако сте надписали между 3% (или 2 ха) и 10%, вие получавате „жълт картон”. Самото помагане се изчислява като разлика между установената и намалената наполовина (1.5 пъти) наддекларирана площ.

Примерно, ако през 2016 г. реално сте работили 95 хектара, но сте декларирали 100, тогава наддекларираните 5 хектара се изчисляват като процент от тази площ по следния начин - (5*100/95)=5.26%. Т.е. вместо 5% вие имате над 5 процента наддеклариране.

Площта за санкциониране от 5 ха се умножава по 1,5 и се получават 7,5 ха. Намалената санкция съответно се изчислява по следния начин 7,5 ха се умножават по 50%, така че се получават 3,75 ха.

В резултат на това наказание субсидиите през следващата година ще се начислят вместо върху 95 ха върху 91,25 ха (95 – 3,75 ха=91.25 ха).

В случай, че нарушението ви е по-голямо и сте наддекларирали над 10% от обработваемата земя, тогава ще ви се налага и финансова санкция.

Дава се и трети пример с над два пъти наддеклариране на площите. Ако сте декларирали по СЕПП 100 ха, но при реално установената площ е 30 ха, тогава вие сте наддекларирали със 70 ха, или разминаването е с цели 233.33%. И ако за 100-те хектара сте поискали примерно 20 000 лв. (100 ха по 200 лв./ха). В този случай през следващите три години имате сериозно намаление на сумите и вместо по 20 хил. лева, то санкцията се изчислява по средния начин - 105 ха ( по 200 =20 000 лв.)-(30*200=6 000 лв.)=14 000 лв.

Ако се обобщи, ще видите, че при наддеклариране през 2016 межд 3% (или 2 ха) и 10%, през 2017 г. се налага жълт картон, като през следващите години ще се начислява нормална санкция.

Ако обаче наддекларирането през 2016 надхвърля 10%, тогава през 2017 г. няма жълт картон, като за 2016 и следващи години санкцията е нормална.

Ако през 2016 и 2017 фермерът спазва нормите, но наддекларира между 3% (или 2 ха) и 10%през 2018 г., тогава има жълт картон за 2018. За последващите години се налага нормална санкция.

Ако през 2016 г. има "жълт картон", административната санкция е намалена с 50% през 2016. Сумат а по "жълт ия картон" не подлежи на възстановяване заради спазването през 2017. За последващи години има нормална санкция.

Ако през 2016 има жълт картон и ново неспазване на декларирането през 2017., тогава през 2016 г. има намалена с 50% административна санкция, а през 2017 г. нормалната санкция се възстановява и сумата по "жълтия картон" . За последващите 2 години има нормална санкция.

Публикувана в Бизнес

От Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпратиха отворено писмо до медиите, в което предупреждават за опасност от провал на Кампания 2017. В него се казва още, че министър Бозуков противоставя различните браншове в земеделието. Публикуваме пълния текст на писмото:

Във връзка с изявлението на министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков по време на пресконференция, проведена на 14 март 2017 г. в МЗХ, и изнесеното в него твърдение, касаещо едно от орнитологичните направления на мярка 10 от ПРСР 2014-2020, а именно: „гъските изядоха субсидиите за биоземеделие“, категорично заявяваме, че направената констатация е фрапиращо недостоверна и в пълен разрез с фактите.

Недоумение за НАЗ будят тенденциозните изказвания на министър Бозуков, насочени срещу сектор Зърнопроизводство и подклаждащи противопоставяне между отделните земеделски браншове – действие, недопустимо за представител на публичен орган, още повече за ръководител на ведомство от такъв ранг.

В конкретния случай поднасянето на некоректни данни относно усвояването и разходването на средствата по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. поражда манипулативни внушения, които обаче се опровергават от фактите. Твърдението, че  „на база на подадените през изминалите години заявления за подпомагане, 41.9%, или 65 млн. евро, са отделени за опазване на защитени видове птици, като белочелата гъска и блатара“ очевидно почива на погрешни данни, което може лесно да се установи чрез наличната и достъпна информация:

  1. Бърза справка на официалния сайт на Държавен фонд „Земеделие“ показва съобщенията за извършените плащания по всички направления на мярка 10, които през 2016 г. са оторизирани от ДФЗ на 18 март – около 13 млн. лв. и 8 юли – над 27,5 млн. лв. Елементарното събиране на тези стойности води до сума от порядъка на 40 млн. лв., изплатена на бенефициентите по всички направления за Кампания 2015.
  2. Меродавността на по-горните данни, изнесени от ДФЗ, е препотвърдена  неколкократно от страна на ДФЗ при различни публични участия, включително бива докладвана на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., проведено в началото на месец декември 2016 г. – общо оторизираните средства по всички направления на мярка 10 са в размер на 40 021758,77 лв., от които 7 960 800 евро са изплатени по подмярката за поддържане на местообитанията на защитени видове птици.
  3. Прием на заявления за кандидатстване по орнитологичните направления на мярка 10 бе проведен само в рамките на Кампания 2015, като за 2016 г. такъв не бе отворен, поради прогнозираното изпълнение на заложения бюджет по това направление до края на програмния период, т.е. до 2020 г.

На следващо място скандално е и следното разсъждение на министър Бозуков: „…И друг път е ставало дума, че са давани допълнителни субсидии на зърнопроизводители, понеже в техните ниви са гнездели зимуващи видове гъски“. НАЗ напомня, че подпомагане по която и да е схема и мярка на ОСП (Директни плащания и ПРСР) се отпуска при покриване на определени изисквания, извършване на съответни дейности и/или поемане на конкретни ангажименти, а не се раздава на калпак. По порочен начин се насажда внушението, че средствата по споменатото направление на мярка 10 са били предназначени и разпределени за стопани от сектор Зърнопроизводство, което отново въвежда в заблуда, тъй като никъде в нормативната уредба не съществува целева мярка за сектора.

Освен това не бива да се пренебрегва и обвързаността на прилагането на посоченото направление със специализиран слой с местообитания на защитени видове птици, т.е.  допустимостта до подпомагане е сведена до обхвата на този слой. Друг е въпросът на какво основание и кой бе оправомощен  да съкрати обхвата на специализирания слой с орнитологичните видове в началото на миналата година, непосредствено преди уведомяването на кандидатствалите през 2015 г. земеделски стопани за допустимостта на заявените от тях площи.

В отговор на цялостното изказване на министър Бозуков на 14 март 2017 г. НАЗ е провокирана да се противопостави на всеки опит за подвеждане на широката общественост чрез представяне на неверни данни, както и на опитите за предизвикване на напрежение между отделните браншове на сектор Земеделие.

НАЗ не толерира целенасочени атаки към сектор Зърнопроизводство и неговото непрекъснато опетняване, на каквото сме свидетели за пореден път. Браншът заема водещо място в обработването на земеделската земя и производството, което реализира, дава своя положителен принос в търговското салдо на страната, и не само. Затова подобни изявления конфронтират НАЗ и нейната остра непримиримост към  незачитането и погазването на труда и усилията на земеделските стопани от сектор Зърнопроизводство.

Уважаеми дами и господа,

Като отговорна браншова организация, НАЗ алармира за реален риск от провал на Кампания 2017 по подаване заявления за кандидатстване и очертаване на площите за подпомагане по схемите за директни плащания и площните мерки на ПРСР 2014-2020. Съгласно нормативно уредените срокове заявленията се подават в периода 1 март - 15 май в Общинските служби по земеделие, като към днешна дата приемът на заявления все още не е стартирал. НАЗ обръща внимание, че тази година не съществува възможност държавите-членки да удължават срока на Кампанията, с което скъсяването на времевата рамка не може да бъде компенсирано. 

Публикувана в Новини на часа
От Политическа партия "Зелените" разпространиха отворено писмо до медиите, в което настояват за уволнения в земеделското министерство.
Публикуваме пълния текст на обръщението: 
Преди седмица Зелените изразихме остра позиция срещу безпринципното назначение на инж. Григор Гогов за директор на Изпълнителна агенция по горите. Днес в ефира на една от националните телевизии беше излъчено разтърсващо разследване за злоупотребите на новоназначения шеф.
В разследването става ясно, че чрез подставени лица Гогов като директор на ловното стопанство в Попово е продавал сам на себе си дървесина от държавните гори без тръжни процедури. Само за 2016 г. Гогов е продал така 12 500 кубика дървесина на цени по-ниски от пазарните. Пропуснатите ползи за държавата за 2016 г. надхвърлят 100 000 лв. Фирмите на Гогов са и единствените, които дължат близо 25 000 лв. на стопанството за дървесина, закупена от тях през 2016 г., въпреки законовото изискване заплащането да става в момента на закупуването.
 
Сигнали срещу всички тези злоупотреби са били изпращани до Министерството на земеделието и храните както по времето на ГЕРБ, така и веднага след встъпването на служебното правителство на Огнян Герджиков. Прикриването на нарушенията от няколко правителства досега е индикация за наличието на мощен политически гръб зад Григор Гогов. Липсата на реакция от страна и на Герджиков събужда подозрение в чистотата и на неговите помисли и повдига основателни съмнения за използване връзките на Гогов за предстоящите в неделя избори. Тези съмнения биха се разсеяли единствено при пълна смяна в ръководството на земеделското министерство.
 
Във връзка с този скандал Зелените, като членове на коалицията „Движение Да, България“, припомняме една от основните мерки в програмата за „Държавно управление“ на коалицията. Тя предвижда публична процедура за назначаване на ръководни кадри в държавата, с ясни критерии за избори, предварително предлагане на потенциалните кандидати, както и възможност за отчитане на общественото мнение.
 
Настояваме за бърза реакция от правителството на Огнян Герджиков. Както скандалният шеф на Агенцията по горите, така и назначилите го министри не могат повече да останат на позициите си и да ерозират общественото доверие към държавните институции. Вече никой няма доверие и не би искал да работи с министерство, което се оглавява от лицата на мафията. Искаме оставката на всички отговорни за назначението на Гогов на този пост.
 
Публикувана в Бизнес

Със заповед на министъра на земеделието и храните 46-141 от първи март 2017 г. е одобрен окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2016, съобщиха от министерството на земеделието. Заповедта е издадена и е обнародвана в днешния брой на „Държавен вестник” в изпълнение на Наредба 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Земеделските стопани, които са подали възражения в периода 27 януари – 10 февруари 2017 г. срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане на интернет страницата на фонд „Земеделие“, секцията за генериране на възражения.

Данните от специализирания слой са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК с цел обезпечаване на приема на заявления за подпомагане по кампания за директните плащания през 2017 година, както и за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2016 заявления за подпомагане. На тази бази предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.

Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 22

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта