5-членен състав на Върховния административен съд допусна за разглеждане  по същество касационната жалба на МЗХГ срещу атакуването на наредбата по мярка 4.1.
 
ВАС не прие възражението на ответника – Национален съюз на земеделските кооперации (НСЗК) относно нарушаване на процедурата за избор на случаен принцип на председател на съдебния състав. Също така беше отхвърлено искането на НСЗК за отвод на съдебния състав. 
 
ВАС даде и 7-дневен срок за допълнителни писмени съображения на МЗХГ по делото.  Съдът ще се произнесе в едномесечен срок. 

МЗХГ напомня, че в момента Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. (обн. ДВ бр. 76 от 2016 г.), е в сила. Финансирането от еврофондовете за земеделие не е под риск, както и няма заплаха за подпомагането на бенефициентите. Независимо от решението на съда няма заплаха и относно размера на бюджета по подмярка 4.1. Всички сключени договори по нея са законосъобразни.
Публикувана в Новини на часа

Аз съм земеделски производител отскоро. Искам да засадя билката безсмъртниче и се интересувам какви субсидии мога да получавам при отглеждане на лечебни растения?

Въпроса задава Ирина Матева от Карлово

По мярка 10 „Агроекология и климат“ могат да се получават субсидии за отглеждане на лечебни растения (ЛР). По мярка 11 „Биологично земеделие” субсидии могат да получат само стопаните, които отглеждат билки по биологичен начин. Биологично произведените билки са най-търсените на международния пазар, особено като суровини за фармацевтичната и козметичната промишленост.

Един от приоритетите на ПРСР за периода 2014-2020 г. е финансовото подпомагане за отглеждане на етерично–маслени и медицински култури, или лечебни растения както ги наричаме, съгласно Закона за лечебните растения.

Програмата подпомага отглеждането на ЛР, но в повечето случаи, особено при по-малките ферми, критериите не позволяват да се кандидатства само с билки. Те трябва да се съчетаят с други култури, за да се достигне изисквания стандартен производствен обем (СПО) на стопанството. Всеки земеделски производител трябва да се запознае с мерките и съответните наредби и да се посъветва с експерти, за да намери най-добрата възможност за своята ферма.

От кандидатите се изисквабизнес планна стопанството. Ако сте млад земеделски производител бихте могли да се обърнете към Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), за да ви изготвят бизнес план.

За подпомагане за отглеждане на ЛР можете да кандидатствате по Мерки4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители и 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства. По много другимерки от ПРСР 2014-2020 г. също може да се кандидатства за субсидии за отглеждане на лечебни растения.

В интернет страницата на НССЗ може да се намери списък на билките, подлежащи на подпомагане. В него е включена и билката безсмъртниче. Също там може да намерите кратко представяне на мерките и изисквания към бенефициентите по ПРСР.

Много полезни за земеделските производители са мерки4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти и 9. Учредяване на групи и организации на производителите, защото успешното развитието на сектора зависи от окрупняване на производството, подобряване на качеството на суровините, дълбочинна преработка на билките и професионално представяне на пазарите.

Публикувана в Бизнес

Днес приключва вторият прием на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014- 2020 – прием 2016 г. Предложените проекти ще се конкурират за финансиране в рамките на целия остатъчен бюджет, който е в размер на  237 млн. евро.

При този прием са възможни вложения в напояване. Проектите за колективни инвестиции са допустими за подпомагане, ако са на признати групи или организации от производители. Приемът този път позволява да бъдат прехвърляни проекти от предходния прозорец по подмярката, но не може да бъдат заявени едни и същи активи за подпомагане и с прехвърлен проект, и с ново заявление.

Документи може да се подават до края на работния ден в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място, където ще бъде направена инвестицията. В случай, че има чакащи кандидати с проекти, експертите на ДФЗ ще приемат документите им и след 17,30 часа, уточниха от фонда.

Публикувана в Новини на часа
Четвъртък, 01 Декември 2016 14:46

Очаква се наплив на проекти по мярка 4.1

В рамките на последната седмица от сегашния прием по мярка 4.1се очаква да има наплив. Това прогнозира зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на кръгла маса „Земеделие за бъдещето“ по повод „10 години Националната асоциация на зърнопроизводителите“. Грудов обясни, че през втория прием по мярката в МЗХ саобмислили преструктуриране на бизнес модела на подпомагане." Въпреки че зърнопроизводството не е приоритетен сектор, в първия прием, при намаляване на точките, очакваме и одобрени проекти на зърнопроизводилите“, обясни Грудев и допълни,  че целият остатъчен бюджет по втория прием на мярка 4.1 е ангажиран, защото са включени хидромелиорациите.  
"Наблюдавахме опит за спекулативно създаване на проекти без пазарна логика, а по-скоро на едно изкушение. Затова направихме и механизмите за наддоговаряне. В рамките на следващите няколко месеца ще може да финализираме всички проекти с над 35 точки, може би ще стигнем и до 34 точки. Това е на база конкретен анализ, който трябва да се направи за миналия прием по мярка 4.1“, каза още зам.министърът. 
 
 
 
 
 
 
Публикувана в Новини на часа

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува на своята интернет страница отговори на най-често задаваните въпроси, във връзка с текущия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

В отговор на заптиване от МЗХ съобщават, че напоителните системи, подпомагани по подмярка 4.1, не попадат в обхвата на определението за земеделска техника. Въпросът на фермер е дали поливна система ще се третира в цялост като „земеделска техника“ при положение, че в публикувания от ДФЗ списък със земеделска техника, за която са определени референтни цени, са включени „Поливни системи“, включително и отделни елементи от нея като „помпени  агрегати“.

Във връзка с прилагане на критерия за оценка от ведомството посочват, че земеделците трябва да имат предвид данните, посочени в раздела за среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата. В насоките за прилагане на критериите за оценка за критерий 3.2 е посочено, че се взема предвид средноаритметичната стойност от средно списъчният брой на заетите лица,  ангажирани със земеделската дейност. В случай, че кандидатът има и друга дейност, различна от земеделска, трябва да е налице допълнителна информация или данни за броя лица заети в земеделската дейност на кандидата, като например код 1060 или друга информация, като същите подлежат на проверка при обработка на заявлението за подпомагане, поясняват от агроминистерството.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 03 Октомври 2016 13:42

Предстоящ прием 4.1 - новости

В края на миналата седмица в Държавен вестник беше обнародвана наредбата за изменения и допълнения на Наредба 9 от 2015 г., определяща условията и реда за кандидатстване по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.

Обръщаме внимание на следните по-съществени новости и изменения:

 

1. Освен орехите, тиквите и дините, изключени от приоритетните за подпомагане сектори са и следните култури:

  • етерично-маслени и медицински: резене, левзея, чувен;
  • зеленчукови: савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле;
  • овощни: бадеми, лешници.
2. Новият критерий за история и заетост на стопанствата, който носи 10 допълнителни точки, ще се доказва със следните документи:
  • Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните 3 години (2013, 2014, 2015), заверена от кандидата и НСИ;
  • Копие от годишни данъчни декларации за предходните 3 финансови години, заверени от съответната ТД на НАП.
3. Инвестициите за напояване, като изцяло нова възможност, както и условията за кандидатстване с такива, са подробно описани в Наредбата за изменение, която виждате приложено4. Ще има нов калкулатор за изчисляване на допустимите конски сили за стопанството, който приравнява и ЖЕ (животински единици) към декари, но той още не е одобрен и окончателно приет от МЗХ.

Онези от вас, които ще кандидатстват в рамките на предстоящия прием по подмярка 4.1, е  необходимо да се пререгистрират по Наредба 3 за новата стопанска година, за да подадат проекта с новите анкетни карти.

ВАЖНО!!! Всеки момент се очаква да бъде публикувана заповедта за прием на проекти по подмярка 4.1, който ще бъде обявен с начална дата 26 октомври 2016 и крайна дата 7 декември 2016. Бюджетът за приема ще е 237 млн. евро.

Приложено можете да видите Наредбата за изменение и допълнение, публикувана в Държавен вестник.

Ако имате намерение да кандидатствате и още не сте избрали партньор - не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще подготвим всички необходими документи за кандидатстване и ще бъдем с вас по целия път до успешното завършване на вашия проект.

 "ИнтелиАгро"

Публикувана в Бизнес

Очаква се тази седмица да бъде обнародвана наредбата за промените по Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" по Програмата за развитие на селските райони, съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева. „Веднага след обнародването, още на следващия работен ден ще се издаде заповедта за обявяването на точната дата за прием на документи”, каза Танева. По думите ѝ това ще се случи от месец октомври, както е било обявено първоначално. Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства – за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на стопанствата, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции за модернизация и механизация. Бенефициенти са земеделски производители и групи на производители. „Според анализа на земеделското министерство, при приема по мярка 4.1 средният процент на неодобрени заявени разходи е 30%”, каза още министър Танева. Земеделският министър поясни, че със заявеното увеличение на бюджета с над 80 милиона евро по първия прием на проекти по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони ще се финансират само проекти, които са получили не по-малко от 55 точки при оценката им. Ако се окаже, че сумата е повече от нужното, разликата ще се възстанови към общия бюджет.

 

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 19 Септември 2016 12:22

Още 80 млн. евро за проекти на преработватели

С още 80,794 млн. евро се увеличава бюджетът по първия прием на проекти на преработватели на земеделска продукция по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони. Това предвижда заповед на министъра на земеделието Десислава Танева. Така общата сума, с която ще се субсидират инвестициите, почти се удвоява от първоначалните 100 млн. евро.

С промяната ще се финансират проекти, които са получили не по-малко от 55 точки при оценката им, пише в заповедта. Ако се окаже, че левовата равностойност на 80,794 млн. евро е повече от нужното, разликата ще се възстанови към общия бюджет на мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Както “24 часа” писа, в сроковете за прием на проекти по подмярка 4.2 бяха подадени 595 заявления. Те са със заявена субсидия от 817,219 млн. лв., или 4 пъти над предвидения бюджет.

След първоначалната оценка на последващо разглеждане бяха допуснати 249 проекта с искана субсидия от 416,853 млн. лв. Те попадат в рамките на 130% от определения за приема бюджет.

Той е увеличен с 93 предложения, които са получили равен брой точки - 55, с последното заявление, попадащо в групата проекти, за които са налични средства за подпомагане. И тъй като няма как да бъдат финансирани само част от проектите с 55 точки, а другите - не, то за да се реши проблемът, се вдига общият бюджет.

Така отпада пречката за сключването на договорите по подмярка 4.2 и от понеделник те ще започнат да се подписват.

 
 
 
Публикувана в Бизнес

Отпада схемата с трите оферти за всички самоходни машини. За първи път ще се въведе референтна цена на конска сила при новия прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ . Няма да се прилага схемата с трите оферти за всички самоходни машини, независимо дали има референтна цена за съответната техника, съобщи „Агрозона“. По този начин ще се избегне заобикалянето на схемата с референтните цени.
Сега когато доставчика знае, че не е посочил дадена машина в референтната си ценова листа, трябва да се подадат три оферти. В наредбата пише, че се работи на референтни цени, когато дадена инвестиция фигурира в съответната база данни. В случай, че не е заложена такава цена, се работи на три оферти, гласи документът.
Предстои да бъдат коригирани и други референтни цени. Базите данни за референтни цени на строителство и трайни насаждения също ще бъде актуализирани.
Очаква се вторият прием по подмярка 4.1. да стартира в средата на следващия месец с целия остатъчен бюджет в размер на 237 млн. евро.

Публикувана в Агротехника

С целия остатъчен бюджет – 237 млн. евро ще бъде вторият прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“. Той ще бъде обявен през октомври. Това стана ясно от думите на земеделския министър Десислава Танева по време на конференция в Кърджали. По предстоящия прием ще бъдат допустими инвестициите за напояване. С цел да се удовлетвори в по-голяма степен големият интерес към мярката са направени няколко промени – таванът е намален на 1 млн. евро, а максималния интензитет става 60 %.

Очакваният бюджет, с който ще стартира първият прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури, включително инвестиции“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., е в размер на 300 млн. лв. „Това е половината от бюджета на мярката за целия програмен период. Този подход прилагаме при всички мерки, които до момента сме отворили”, съобщи земеделският министър Десислава Танева в Кърджали. Приемът на заявления по мярката ще стартира в края на месец август.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта