Откъде да започнем внедряването на технологии за прецизно земеделие в стопанството

През последните години новите технологии започнаха да навлизат все по-активно и в областта на земеделието. С всеки изминал сезон фермерите се убеждават в положителните резултати, до които внедряването на модерно оборудване може да доведе. Дисплеите за навигация и управление позволяват на машините да работят с по-висока точност и по-прецизно по всяко време на денонощието. Софтуерните решения за земеделие подобряват отчетността в стопанството и водят до по-добро планиране и по-рационално използване на материалите. Земеделските производители могат да достъпват необходимата им информация по всяко време и от всяко устройство, което ги прави по-гъвкави по време на работа и им позволява да вземат по-бързи и обосновани решения. GPS технологиите за проследяване на машините и горивото и системите за управление на материалите и добива дават на фермерите пълен контрол върху случващото се в стопанството, а чрез почвените, растителни анализи и сателитното наблюдение на полетата земеделските стопани могат да следят развитието на посевите и да вземат своевременни мерки при необходимост.

Всичко изброено дотук може би звучи като твърде висока инвестиция или като ферма на бъдещето, но истината е, че само няколко правилно подбрани стъпки могат да доведат всеки земеделец до успешните крайни резултати, които желае да постигне в развитието на своето стопанство. В Украйна, например, прецизното земеделие се оказва най-ефективно за окопните култури - слънчоглед, царевица. Там елементи на прецизно земеделие са внедрени в 20-30% от обработваемите площи. Най-често използваната технология е автопилот, който предотвратява припокриванията и пропуските и позволява на механизаторите да контролират по-добре цялостната обработка. В България GPS навигациите и управленията също стават задължителен елемент от оборудването на всяко иновативно стопанство.

Но откъде да започне един земеделски производител, който обмисля модернизиране на своето стопанство? И какви потенциални проблеми трябва да бъдат взети под внимание във всеки един етап от процеса?

Недоверие или грешни очаквания към продукта

Едно от най-разпространените мнения сред фермерите по отношение на компаниите, предлагащи модерни технологии е че просто се опитват да им продадат скъпо електронно оборудване, без да ги интересува дали то реално ще бъде полезно. Може би на пазара наистина има такива компании, които не разчитат да задържат клиента като му предоставят работещи за тях решения, а продават веднъж и след това търсят нови хора. Подобни фирми обаче, не просперират дълго.

Истински успешни са компаниите, които работят в името на фермера, защото знаят, че само чрез това успешно сътрудничество се земеделието се развива и целият бранш върви напред. Целта на тези фирми е да помогнат на земеделските стопани в избора им, като се стремят да им предложат това, от което имат истинска нужда и то не е непременно най-скъпото или „най-модерното“ устройство.

Друг често срещан проблем е впускането в използването на нови технологии без предварително запознаване с възможностите на продукта и без поставяне на реалистични очаквания към работата с него. За да избегнат подобни проблеми, лидерите в бранша често предлагат едномесечни демо периоди за работа с продукта, по време на които фермерът може да се запознае с функционалностите и да се убеди във възможностите на продукта преди да го заплати.

Липса на желание за промяна

В повечето случаи промяната и нововъведенията в една организация се случват бавно и срещат съпротива от страна на служителите. За персонала е по-лесно да работи със старите, установени методи и освен ако не види реалната полза от работата с новия продукт, може да се противи на внедряването му. В практиката редовно се срещат и примери, в които служителите злоупотребяват с материалите, горивото или продукцията и въвеждането на новите технологии може да спре незаконните им облаги.

Пример отново от едно стопанство в Украйна, в което картограмата от внасянето на средства за растителна защита показвала, че всичко е наред, картограмата от внасянето на торовете - също, и само на картата на добивите излизала доста печална картинка. Впоследствие се изяснява, че пръскачката е внасяла вода, торовнасящата машина за минерални торове е работила напразно, а торовете и препаратите просто са били откраднати. Подобно нещо няма как да се случи в стопанство, което използва GPS система за проследяване на машините или оборудване за контрол на материалите и добива, например.

Решението за некоректните служители е ясно, но по отношение на останалите, много компании, дистрибутори на прецизна техника, предлагат допълнителни обучения за персонала. Една иновативна възможност в България е обучителният център NIKAcademy, който отвори врати през зимата на 2017 г. и вече активно обучава механизатори и агрономи за работа с технологии за прецизно пръскане, сеитба и грижа за почвата и растенията.

Безсистемно внедряване на прецизното земеделие

Прецизното земеделие е комплекс от елементи и внедряването им без предварителен план, проучване и съобразяване с нуждите на стопанството, може да доведе до повече проблеми отколкото ползи. Често се наблюдават ситуации, в които е изготвена карта с предписание за торовнасяне или за пръскане, спрямо извършени почвени и растителни анализи, но стопанството не разполага с техника, която може да разчете картите, за да бъдат извършени съответните приложения.

Най-големият проблем според специалистите обаче си остава липсата на точна оценка на резултатите от внедряването на новото оборудване. Фермерите знаят колко са инвестирали, но не отчитат какво са получили от своята инвестиция, а разчитат само на своята субективна оценка. Това, което трябва да се проследи всъщност, е обективната оценка на работата в процент ефективност, пари или вложени/спестени материали.

За целта е необходимо първо да се направи подробен план кои процеси трябва да се оптимизират, в каква последователност да се случи, кой ще отговаря за това и как ще се проследят резултатите. След като се направи подобен план, фермерът може да се консултира с компания от бранша, която да препоръча най-подходящото оборудване за съответната обработка и за целите на стопанството.

Очаквайте втората част на статията, в която ще ви разкажем как да приложите новите технологии при различните агротехнически мероприятия, с кои решения да започнете и как да надградите оборудването си по най-оптималния начин.

Публикувана в Растениевъдство

Фермерите, абонирани за услуга AgroBalance, вече се възползват от преимуществата, които тя им носи

В условията на съвременното земеделие целите на всеки фермер са насочени към постигане на по-високи добиви. Истинско предизвикателство обаче е достигането на поставените цели без същевременно увеличаване на разходите. Анализът на почвата след жътва е една от правилните стъпки в тази посока. Почвените анализи са от съществено значение за определяне на почвеното плодородие, както и за доброто управление на хранителните вещества, което, от своя страна, предопределя по-голямата им ефективност и гарантира по-ниски разходи. 

Ако вече се питате кога е най-правилният момент да се вземе проба от почвата, то отговорът на специалистите е: „Точно сега – след приключване на жътвата“. Анализът на взетите проби ще покаже какъв е балансът на хранителните вещества в почвата, а така може да се направи най-прецизен и рационален план колко и какви хранителни вещества да бъдат внесени посредством предсеитбеното торене. За още по-добри резултати и прецизно торовнасяне много земеделски стопани вече разчитат и на приложения с променлива норма (VRA).

 1. Почвено картиране след жътва

С всичко изброено дотук са съгласни фермерите, абонирани за услуга AgroBalance, които вече се възползват от нейните преимущества. Почвеното пробовземане на полетата се извършва със специализирана техника, оборудвана с GPS устройство Trimble – индустриален таблет, модел MMX-070. В зависимост от заданието и параметрите, които следва да се анализират, могат да бъдат взети почвени проби с дълбочина от 0 – 30 см или 30 – 60 см. За пробите се използват автоматизираните сонди Wintex, които гарантират, че желаната дълбочина ще бъде достигната, независимо от вида на почвата и условията.

 1. Почвени анализи и препоръки за торене

След извършването на почвено пробовземане, идва ред на извършване на лабораторни анализи за почвена реакция и за хранителни елементи (азот, фосфор, калий, сяра, калций, магнезий, натрий, цинк, бор, манган, мед и желязо) в достъпни за растенията форми. Абонатите на AgroBalance получават резултатите в табличен вид, но могат да видят данните за почвена реакция и нивата на азот, фосфор и калий и под формата на карти в платформата GeoSCAN.

На база на резултатите от анализите, специалисти агрономи изготвят препоръки за балансирано хранене на растенията, съобразно сеитбооборота и планирания добив. Препоръките са предоставени в табличен вид, под формата на план за торене. В него азотът, фосфорът, калият и сярата са посочени чрез препоръчителни плоски норми от количества активни вещества на декар, без да са обвързани с конкретни производители.

За много фермери се оказва, че за да контролират по най-добрия начин посевите по време на тяхното развитие, е необходимо да се възползват и от обслужване по време на вегетация. В този случай се формират растителни проби - по 1 растителна проба и по 1 почвена проба от всеки изследван блок.

Взетите проби се анализират в модерно оборудвана лаборатория и отново се представят в табличен вид. Когато е необходимо, агрономите могат да дадат препоръки за своевременна корекция в храненето на текущата култура.

 1. Торене с променлива норма (VRA)

Торенето с променлива норма, или още познато като VRA (Variable Rate Application), е приложимо при наличие на пръскачки и торачки с възможност за контрол на нормата на приложение на съответния материал. За разлика от торенето с плоска норма, при използването на VRA е необходима по-детайлна информация за всеки отделен блок. Трябва да се провери в кои микрозони основните хранителни елементи се откриват във високи нива и в кои - в ниски. За да се установи това, се пробовземат повече почвени проби от по-малки по площ микрозони (клетки). Обикновено броят на почвените проби за целите на VRA е четирикратно повече, в сравнение с нужните за определяне на плоската торова норма за същия блок.

Идентифицирани с географски координати, резултатите от съответните почвени проби се представят на фермерите под формата на карти, видими в уеб-платформата GeoSCAN. Предписанията се изготвят от агрономите, конкретно за всеки анализиран блок. Торовата норма в едно и също поле може да варира от нулева до максималната, приложима от торовнасящата техника, при положение че това е целесъобразно за планираните култури.

По думите на земеделските стопани, които вече разчитат на торене по метода VRA, по този начин се „тори точно там, където е необходимо“. А когато полетата са балансирано наторени, те са 100% подготвени да дадат необходимото оптимално количество хранителни вещества на всяка култура.

Според Търговския директор на НИК – Тодор Шишков, интересът на българските фермери към подобни услуги расте. Това е наложило и увеличаване на капацитета на лабораторията към НИК Агро Сървис, където се изследват взетите проби по услугата AgroBalance. „Изключително ме радва фактът, че нашите фермери са отворени за иновации и в някои отношения степента на използване на прилагане на прецизни технологии и дигитализиране на стопанствата им е по-голяма от други техни европейски колеги!“ – разказва още Шишков.

Но разбира се, както успехът се изгражда с времето, така и по-добрите добиви се получават с постоянство и надграждане на използваните методи за грижа за почвата и растенията. Ето защо е препоръчително услуги като AgroBalance да се прилагат за срок от поне 4 последователни сезона, така че да се осигури плановото проследяване във времето на хранителните елементи след всяка жътва и да се постигнат желаните оптимални резултати.

Публикувана в Агротехника

Webit.Festival 2018, който се състоя в периода 25-26 Юни в София, е най-голямото събитие, посветено на инвациите в областта на дигиталните технологии, което се организира на територията на България. За поредна година то събира водещи компании от различни браншове, бързоразвиващи се стартъп проекти, както и влиятелни личности от ИТ сферата от цял свят.

image3 1

Тази година редом с роботите с изкуствен интелект, безпилотните самолети и най-големите производители на потребителски стоки, които правят световните иновации достъпни за всички, нашият екип забеляза и една земеделска компания, която от няколко години внедрява иновативни технологии в земеделските стопанства у нас и няколко други европейски страни като Румъния, Италия и др.

Техно Фарм ООД е компанията създала земеделският софтуер TechnoFarm, на който стотици български земеделци се довериха през изминалите четири години, както и първата платформа за сателитно наблюдение на посевите в Източна Европа GeoSCAN, която се появи през 2014г. Към днешна дата платформата GeoSCAN вече обединява и информация за времето под формата на локална прогноза за всяко поле, както и интегриране на резултати от почвени анализи. Това я превръща в част от така нашумелите напоследък проекти под името IoT (Internet of things). GeoSCAN беше и сред най-интересните български софтуерни проекти, които бяха представени на събитието, като интересът беше както от страна на българските, така и от страна на чуждестранните посетители.

Публикувана в Бизнес

Със старта на жътвата, земеделските стопани трябва да вземат редица важни решения относно своите машини, планирането на обработките, подсигуряването на точно отчитане на добива и други. Много фермери споделят, че за правилното протичане на жътвата от основно значение се оказва контролът върху машините, които работят на полето – тяхното местоположение, извършените обработки, ожънатата площ. Само чрез прецизно проследяване на работата, могат да се направят правилно планиране и разпределение на следващите задачи към машините и механизаторите, да се предвидят необходимите действия по отношение на комбайните и техническото им състояние и т.н. За тази цел обаче земеделските стопани трябва или да бъдат на няколко места едновременно, или да се доверят на новите технологии, сред които са GPS навигациите и устройствата за проследяване на машини и гориво.

Capture

Проследяване на машини и обработки

FarmTrack е една от най-бързо развиващите се услуги за следене на машини и гориво у нас, а с помощта на преносимото устройство нейното инсталиране става за секунди, като тя може да предоставя данни за моментното състояние на машината и следните параметри:

 • Точна GPS позиция на машината

 • Скорост на движение

 • Влизане и напускане на ГеоЗони

 • DJI 0011 1

Услугата е идеално решение за проследяване на напредъка при жътва, тъй като дава информация за:

 • Ожънатата площ от всяка машина

 • Обработената площ в рамките на деня

 • Времето на работа на всяка машина

С помощта на мобилното устройство може да се проследява и извършената жътва от чужд комбайн, ползван на услуга или от собствена машина, дадена на услуга.

Лесен монтаж и преместване между машините

За много земеделски стопани, които обмислят да инвестират в нови технологии за своето стопанство, от решаващо значение е дали биха могли да използват оборудването за повече от една машини или задачи. Мобилното устройство FarmTrack може да бъде премествано от машина на машина, което осигурява допълнителна гъвкавост на фермерите при работата им на полето и позволява оптимално използване на автопарка.

Устройството се отличава и с много лесен монтаж. Всичко от което земеделецът се нуждае за целта, са 5 минути и наличие на изход за запалка в машината.

По-добра отчетност за по-добро управление на работата

Събираните от преносимото устройство данни могат да бъдат визуализирани в мобилното приложение FarmTrack по всяко време. Фермерът лесно може да определи ГеоЗона с блок, който трябва да се ожъне и да разпредели работата между механизаторите.

Чрез FarmTrack в реално време мога да се проследяват и камионите и ремаркетата, които прибират зърното към базата или го превозват до кантара. Фермерите, които вече разполагат с FarmTrack, разказват, че това е една от най-често използваните функции по време на жътва. Те получават информация за позицията на камиона и оставащи километри до полето или кантара. Така лесно преценяват дали камионът ще се забави и вземат мерки, за да може работата да продължи без да се губи ценно време.

В края на деня земеделският стопанин може да генерира отчети за извършената работа по машини, механизатори и т.н. и да планира по-добре оставащите задачи. Много фермери разчитат на FarmTrack и при изчисляването на отработените часове на механизаторите, както и за проследяване на състоянието на автопарка .

Функционалностите на FarmTrack не се ограничават само до жътвата, а са приложими във всеки сезон и за всеки фермер, който иска да управлява по-добре своя автопарк и да подобри отчетността в стопанството.

Публикувана в Бизнес

Компания НИК предлага технологии, които спестяват вода и време, намаляват производствените разходи и увеличат добивите

Поливният сезон вече чука на вратата и все повече фермери започват подготовка на поливните си съоръжения или начало на поливането, както и планиране на напояването за следващата година. За земеделските стопани, които търсят цялостни решения за ефективно и рационално напояване компания НИК - лидерът в прецизното земеделие, може да предложи съдействие заедно със своите партньори от Valley, Casella, Cornell, Euromachine и много други.

Проектиране и изграждане на поливни системи

През изминалата година НИК има няколко реализирани проекта за поливни системи и инфраструктура в България. По време на изграждането на поливните проекти фермерите могат да се възползват и от съдействие при оформяне на документите зa водоползване. Специалистите на компанията също така предлагат съдействие или цялостно извършване на редица други дейности като:

 • проектиране на помпени станции

 • проектиране и изчисление на тръбната мрежа

 • проектиране на дренажна система (ако се налага)

 • проектиране на поливни инсталации

 • строителни дейности и инсталация на необходимото по проект оборудване

Нови технологии за прецизно напояване в България

При осъществяването на своите проекти за поливно земеделие НИК си сътрудничи със световния лидер в производството на механизирани системи за напояване - Valley. Съоръженията на компанията напояват приблизително над 10 милиона хектара в световен мащаб. Valley постоянно развива своите продукти и разработва нови технологии за прецизно поливане, които да спестяват вода и време, да намаляват производствените разходи и увеличат добивите. В последните години фирмата е отговорна и за множество иновации, които позволяват отдалечен достъп до напоителните съоръжения и възможност за тяхното управление от разстояние и от всяко устройство.

След успешното осъществяване на един от най-мащабните си проекти през 2017 година, включващ изграждането на 12 пивота Valley в Северозападна България, от НИК продължават да работят за модернизирането на поливното земеделие. Резултатите са налице през 2018 година – през юни два пивота Valley започнаха да поливат в Северна Централна България

снимка 1

снимка 2

 а през юни стартира изграждането на други две пивотни системи в района на Ямбол и в района на Пловдив.

снимка 3

снимка 4

Поливане с традиции

През миналата година НИК започна своето сътрудничество и с италианската компания Casella, която е лидер в конструирането на машини и оборудване за напояване и канализационна мрежа. Основана през 1954 г. от Уго Касела, днес фирмата се е наложила като еталон за качество при производството на макари.

Вече и много български стопанства могат да се уверят в надеждността и качеството на машините. Само през този месец бяха доставени и пуснати в експлоатация три тръбно-ролкови дъждовални системи в районите на Ихтиман, Видин и Дупница. Макарите са с прибиране на маркуча с дизелов двигател, благодарение на което създаденото налягане от помпата може да бъде използвано единствено и само за напояване при минимален среден разход на дизел гориво от 300 гр/час.

снимка 5

снимка 6

Макара Casella, модел LL, 120/450 с прибиране на маркуча с дизелов двигател, ще служи за напояване на картофи в района на Ихтиман.

снимка 7

снимка 8

Макара Casella с прибиране на маркуча с дизелов двигател, с която ще се напоява царевица в района на Дупница.

снимка 9

снимка 10

Пускане в експлоатация и обучение за работа с макара Casella в района на Видин.

Препоръки за рационално напояване

За да се постигне ефективно напояване, само модерните поливни съоръжения не са достатъчни. Важно е поливната норма да бъде съобразена с водно-физичните свойства на почвата и нуждите на съответните растения. Ето защо много фермери се доверяват на агрономите на „НИК Агро Сървис“, които изготвят препоръки за поливане, базирани на културите, които ще се напояват и спецификите на полето. Чрез анализ на почвата и растенията и наблюдение на тяхната вегетация в платформата GeoSCAN, специалистите на НИК могат да дадат и препоръки за хранене на поливните култури за постигане на оптимални резултати.

Снимка 11

Осигурявайки си един завършен цикъл – от проектирането на съоръженията, през тяхното изграждане и пускането им в експлоатация, до правилното планиране и проследяване на поливната норма, земеделските стопани могат да си гарантират рационално напояване, с оптимизиране на разходите и постигане на желаните добиви в края на сезона.

Публикувана в Бизнес

През миналата седмица се проведе един иновативен формат на събитие в България, организиран от немската организация DLG и Аграрен универстите Пловдив. Съвременни сортове растения, нови производствени средства, подобрени методи на култивиране, демонстриране на селскостопанска техника на живо, както и най-новите открития в научните изследвания. Всичко това можеше да се види на полето на Аграрния университет в рамките на три дни – от 5 до 7 юни. Полевите дни не преминаха без изненади, като най-голямата и най-атрактивната от тях беше ексклузивната демонстрация на пръскачки Berthoud – самоходен модел Berthoud Raptor и прикачен модел Berthoud Tracker.

DJI 0015 1

Самоходната пръскачка Berthoud Raptor

премина през 100 метров участък с препятствия, които не бяха предизвикателство за машината. Самоходната машина е с обем на основния резервоара 4200 л. и двигател DEUTZ - 245 к.с., VIF и в комбинация с усилената хидравлична система Bosch Rexroth, окачване Dunlop и крайни предавки. Това дава отлична проходимост на пръскачката и устойчивост на полето.

Машината разполага с колея 2.80 м. и хидравлично регулируем просвет от 1.25 до 1.80 м. Щангата на BerthoudRaptor е 30-метрова, стоманена, с аксиално окачване в центъра на тежестта, което осигурява изключителна стабилност по време на работа и равномерно полагане на работния разтвор. Това пролича и на полевия тест по време на изложението, където машината впечатли със стабилност земеделските производители, които бяха дошли на демонстрацията.

DJI 0018 1

Прикачният модел Berthoud Tracker

е един от най-популярните модели на марката у нас и също показа ненадмината устойчивост по време на демонстрацията, преминавайки през същия участък.

Пръскачката е с обем на основния резервоар 3200 л. С изцяло механично, базиранo на лостово разпределение на усилието окачване на шасито Actiflex. Това окачване е един от патентите на Berthoud, който осигурява по-малко клатене на щангата дори при неравности на терена.

Прикачната пръскачка е с механично променлива колея от 1.55 м до 2.10 м.

Щангата на BerthoudTracker е 24-метрова, стоманена, с аксиално окачване в центъра на тежестта, което осигурява изключителна стабилност по време на работа и равномерно полагане на работния разтвор.

Посетителите на Международните дни на полето видяха пръскачка със 7 броя секции за контрол на пръскането и метални тръбопроводи за разтвора, което позволява изклюване на крайните участъци на щангата при нужда за избягване на презастъпване.

Полевите тестове на пръскачките през първия и втория ден на изложението DLG Field Days предизвикаха голям интерес. Посетители, изложители и медии се струпваха в часовете за демонстрация, за да видят как машините ще се справят с препятствията на терена.

Такава демонстрация в България досега не бе правена, но пръскачките Berthoud нагледно доказаха, че не се плашат и от най-сложни терени и нямат конкуренция на полето.

Публикувана в Агротехника

Френският производител на високотехнологични пръскачки – Berthoud вече повече от 120 години развива своята богата гама машини, отговарящи на нуждите и на най-взискателните фермери. За стопанства, които обработва по-малки ниви или пръскат в полета със затруднен достъп и особености в терена, Berthoud може да предложи навесни пръскачки, а за пръскането на овошни градини и лозя много полезен може да бъде специално разработения модел FructAir. Прикачните пръскачки с марка Berthoud също са много популярни, заради своята надеждност и стабилност при работа, както и заради по-леките модели в гамата (като BerthoudSprinter), които са изключително подходящи за теглене от по-малък трактор.

DSC 0295 1

Сред на-търсените решения на компанията обаче остава самоходната пръскачка BerthoudRaptor. При пръскане на култури като рапица, царевица, слънчоглед тези машини се оказват незаменимо решение, заради хидравлично регулируемия просвет, който позволява посевите да бъдат предпазени от увреждане. Второ поколение окачване AXIALE, битурбинна центробежна помпа Omega и мощен двигател са само част от отличителните характеристики на самоходните машини.

Благодарение на постоянната циркулация на разтвор в щангата, отлаганията на препарат и рискът от запушване на дюзите са сведени до минимум. Хидравличният блокаж на „диференциала“ прави Berthoud Raptor сигурна машина при пръскане на трудни терени, а защитената кабина с надналягане осигурява удобство на оператора.

Пръскачките разполагат и с възможност за още по-голямо прецизиране на работата с помощта на дисплей за навигация Trimble. Благодарение на разработеното от BerthoudISOTRONIC решение, пръскачката може да се свърже с всеки универсален ISOBUS терминал за по-добър контрол на работата. По този начин фермерът може да изключва секциите, модулира дозите и документира извършените задачи.

В допълнение, използването на GPS навигация Trimble осигурява 2.5 см точност на обработките, възможност за използване на карти за предписания с променлива норма, автоматично изключване и включване на секциите. Опциите за прецизно земеделие спомагат за спестяване на разходи, материали и време, което увеличава ефективността на работата и рентабилността в края на сезона.

Публикувана в Агротехника

Първото издание на „Международни дни на полето“ (DLG Field Days) за България ще се проведе на 5, 6 и 7 юни край Пловдив. Събитието е организирано от DLG в сътрудничество с Аграрен университет Пловдив и ще се състои на демонстрационно поле на университета, за което се полагат специални грижи още от есента.

Официален технически спонсор на DLG Field Days е водещата българска компания в областта на технологиите за прецизно земеделие – НИК. Освен като спонсор, фирмата ще бъде и участник в събитието, по време на което фермерите ще станат част от ексклузивна демонстрация на самоходния модел Berthoud Raptor в терен с препятствия.

Освен самоходната пръскачка, на щанда на НИК ще присъстват прикачна и навесна пръскачки Berthoud. Високотехнологичните машини се отличават с надеждност при работа и възможност за още по-голямо прецизиране на пръскането с помощта на дисплей за навигация Trimble. Благодарение на разработеното от Berthoud ISOTRONIC решение, пръскачката може да се свърже с всеки универсален ISOBUS терминал за по-добър контрол на работата. По този начин фермерът може да изключва секциите, модулира дозите, а „умните системи“ да записват автоматично извършените задачи и покрирата площ. Това е едно голямо улеснение на механизаторите при пръскане, което води до по-висока продуктивност по време на пръскане и по-малко пропуски и грешки.

DSC08874 1

По време на „Международни дни на полето“ НИК ще представи цялата гама навигации и управления на Trimble, включително най-новия дисплей GFX-750, който се доказва като предпочитан от земеделците навигационен дисплей за пролетната кампания тази година. Всеки един посетител на щанда ще има възможността да види карти с вегетационен индекс на демонстрационните полета, включени в изложението, генерирани чрез програмата за сателитно сканиране на посевите – GeoSCAN, както и новостите в GeoSCAN, свързани с локалната метеорологична прогноза.

Под шатрите на компанията ще присъстват и системите за внасяне на течен тор Startec, които позволяват торовнасяне по време на окопаване или сеитба. Решенията на италианския производител могат се характеризират с лесен и бърз монтаж и вече активно подпомагат обработките в много български стопанства. Те са доказали вече своята издръжливост и се препоръчват от водещите производители и дистрибутори на течни торове у нас.

Технологиите за прецизна сеитба на американската компания PrecisionPlanting предизвикват голям интерес тази година сред земеделците в България също ще бъдат представени по време на интерактивните полеви дни. С тяхна помощ фермерите могат да засеят по-бързо без компромис с качеството, като постигат еднаква стъпка и плътност на засяване, а това от своя страна е гаранция за едновременно поникване на растенията и по-добри резултати при жътва.

IMG 213d5257947e17825c90bf70af5aa402 V

От 5 до 7 юни новостите в технологиите за прецизно земеделие ще ви очакват край Пловдив под шатрите на НИК!

Елате заедно с нас, екипът на Гласът на фермера!

Публикувана в Бизнес

И през тази година селскостопанското изложение БАТА АГРО 2018 се радваше на огромен интерес от страна на земеделските производители. По традиция събитието се проведе на летище Стара Загора, като от 15 до 18 май фермерите можеха да видят последните новости при земеделските машини, софтуер, решения за напояване, пръскане и торовнасяне.

DSC09058 1

На щанда на НИК – оторизиран представител на американския лидер в технологиите за GPS навигация Trimble, посетителите можеха да видят и да тестват най-новия дисплей за навигация TrimbleGFX-750. Надеждният дисплей, със здрава конструкция и Android-базирана операционна система, постоянно привличаше интереса на фермерите. Както забелязаха посетителите на щанда, дисплеят е много удобен за пренасяне от машина към машина и е лесен за работа, независимо дали имате опит с подобно оборудване или го използвате за пръв път.

Дисплеят вече спомага за обработките в няколко български стопанства“, разказаха от НИК. В Силистренско например, тази година са разчитали на новия дисплей в комплект със система за управление TrimbleAutopilot по време на сеитбата. По този начин фермерът е успял да увеличи точността на обработката и в същото време да засее по-бързо. Спестеното време му е позволило да използва добрите метеорологични условия през април за други операции, като пръскане и торене на есенниците. „Чрез прецизни технологии, като TrimbleGFX-750, се пести не само време, но и материали, допълват от НИК. Това ги прави една много добра инвестиция, която предвид актуалните промоционални предложения за БАТА е достъпна за почти всеки един фермер.“.

 

DSC08802 1

От компанията представиха и новостите в софтуерните решения, които разработват – програмата за сателитно сканиране на полето GeoSCAN, услугата за следене на машини и гориво FarmTrack и земеделския софтуер TechnoFarm. Основният фокус на посетителите беше върху най-новото устройство TechnoFarmConnect, което позволява изпращане и приемане на данни от машините в реално време. Устройството работи с безжична връзка – без да се налага фермерите да са при машините, за да прехвърлят информация. Изпращането на данни за парцелите към устройството може да става по всяко време, като с едно натискане на бутона се приемат данни за обработки на всяка машина. TechnoFarmConnect дава възможност за експорт на граници за трасиране към Trimble навигации и навигиране по границите на парцела. Освен с всички дисплеи за навигация Trimble, устройството е съвместимо и с други модели навигационни приемници, които се поддържат от софтуера TechnoFarm.

По време на изложението, голям интерес имаше и към решенията за ефективно и рационално напояване на земеделски площи, които НИК предлага в сътрудничество със своите партньори от Valley, Casella, Cornell, Euromachine и много други. Услугите, с които земеделците можеха да се запознаят са проектиране и изграждане на инсталация за вододаване и поливане, както и препоръчителен седмичен план за напояване, изготвен от агрономи и специалисти в областта на напояването, и препоръки за хранене на поливните култури за постигане на оптимални резултати.

По време на изграждането на поливните проекти от компанията предлагат проектиране на помпени станции, тръбната мрежа, дренажна система (ако има нужда от такава), поливни инсталации, строителни дейности и инсталация на необходимото по проект оборудване.

На БАТА АГРО 2018 фермерите можеха да разгледат пивотна поливна система на американския лидер в бранша – Valley. Съоръжението има възможност за отдалечен достъп и управление от разстояние и от всяко устройство с помощта на най-новия контролен панел ICON. На щанда присъстваше и тръбно-ролкова система за дъждуване Casella. Италианският производител е известен с надеждността и качеството на своите продукти, както и с едни от най-кратките срокове за производство и доставка.

По традиция посетителите можеха да видят самоходна, прикачна и навесна пръскачки Berthoud. А сред новите продукти под шатрите на НИК бяха системите Startec, чрез които може да се извършва торовнасяне по време на окопаване или сеитба.

През всички дни на изложението интересът към технологиите за прецизно земеделие и решенията за напояване не стихваше. „Това говори желанието на фермерите да модернизират своите стопанства, коментират от НИК. Новите технологии допринасят за постигането на едни от основните цели на всеки успешен земеделски стопанин, като повишаване на ефективността на работата и оптимизиране на разходите“ - допълват от компанията. „Фактът, че все повече български фермери се ориентират към внедряването на прецизни технологии и дигитални решения, показва, че явно са доволни от резултатите, които те им носят.“

Публикувана в Агротехника

И тази година по традиция НИК участва в международното селскостопанско изложение БАТА АГРО в Стара Загора, където редом с машините, които фирмата предлага са показани и топ технологии за прецизно земеделие. От 15 до 18 май 2018 г. посетителите имат възможност да видят на живо прикачна пръскачка Berthoud Tracker, навесна пръскачка Berthoud Elyte, самоходния модел Berthoud Raptor, както и американската пръскачка с механично задвижване Apache 1230 XP.

Във връзка с наближаващия старт на поливния сезон, на щанда на НИК присъстват пивотна поливна система Valley и тръбно-ролкова система за дъждуване Casella. Новост тази година са решенията за внасяне на течен тор от италианския производител Startec, които също могат да се видят по време на изложението. Те позволяват торовнасяне заедно със сеитбата и окопаването.

Земеделските стопани могат да тестват работата на цялата гама дисплеи за навигация и системи за управление Trimble, които НИК предлага включително най-новият модел GFX-750. Те имат възможност да видят на щанда и технологиите за прецизна сеитба на американската компания Precision Planting.

По традиция на БАТА АГРО НИК представя и новостите в различните софтуерни решения за земеделие като TechnoFarm, GeoSCAN и FarmTrack, както и най-важното за почвеното пробовземане и анализ към услугата AgroBalance.

Технологиите за прецизно земеделие, предлагани от компанията дават конкурентно предимство на земеделските производители за по-бързо извършване на агротехническите мероприятия, което е изключително важно при кратките прозорци от подходящо време, които се наблюдават тази година.

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта