300x250 static

От 20 юли тази година стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 22.10.2018 г.
Национална служба за съвети в земеделието започна да изготвя безплатно бизнес плановете и основната информация на кандидатите по подмярка 4.1.2. Проектите се изготвят в рамките на Подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Целта на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. е подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства, чрез:
1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3. Опазване на компонентите на околната среда;
4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.
Изготвянето от НССЗ на проектите по подмярка 4.1.2. е в рамките на консултантските пакети, които Службата предоставя по подмярка 2.1.2. НССЗ предоставя на малките земеделски стопанства напълно безплатно шест (6) основни консултантски пакета (КП), допринасящи както за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства чрез модернизация и технологичното обновление като устойчиви и жизнеспособни единици, така и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.
Желаещите да получат КП ТП 5.2а, включващ изготвянето на бизнес план и основна информация за проектно предложение по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020 г. могат да подадат Заявление за получаване на услугата във всеки един от Териториалните областни офиси на НССЗ.
Крайният срок за подаване на Заявление за получаване на КП ТП 5.2а е 15 октомври 2018г., съгласно заповед на Изпълнителният директор на Национална служба за съвети в земеделието .
Службата предлага съдействие и при подаването на проектните предложения в новата електронна платформа Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/, уточниха от службата за съвети в земеделието.

Публикувана в Бизнес
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) стартира провеждането на поредица от регионални семинари-обучения за земеделски стопани на теми. „Представяне на условията за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. за приема на проектни предложения през 2018 г.“ и „Възможности за подпомагане на младите фермери  от НССЗ чрез подмярка 2.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" от ПРСР 2014 - 2020 г.“. 
На 11 април ще се проведе семинар в Бургас. Той ще започне в 10:00 ч. в главната зала на втория етаж на сградата на Областната управа в града, съобщиха от службата. 
В четвъртък – 12 април земеделските стопани от Добричко ще получат информация за условията за кандидатстване по подмярка 6.1 от 10:15 ч. в зала „Европа“ в сградата на Областната управа. 
Земеделските стопани ще получат информация за условията за кандидатстване по подмярка 6.1, изискванията за подаване на проектните предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове в България 2020 (ИСУН 2020), както и с възможностите за младите фермери да получат безплатна консултантска помощ за изготвяне на техните проектни предложения от експертите на НССЗ, чрез подмярка 2.1.1. "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.. 
 
В края на всеки семинар е предвидено време, в което всеки желаещ земеделски стопанин ще има възможност да  получи безплатни индивидуална консултация от експертите на НССЗ.
Публикувана в Новини на часа
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще направи общо 303 изнесени приемни в цялата страна за първите три месеца от годината. 
Още от 10 януари стартираха изнесените информационни приемни, като в графика могат да се намерят контакти за повече информация за събитията. 
Целта на изнесените приемни е всеки един стопанин да получи актуална информация и съвети, а също така и да проучи възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и какви са видовете схеми за подпомагане на земеделски производителите. 
До края на месец март изнесените приемни ще има в 185 общини.
 
Публикувана в Бизнес

Национална служба за съвети в земеделието продължава дейността си с предоставяне на информаци и консултации на място. За първите три месеца на 2018 НССЗ ще организира 303 броя изнесени приемни в страната. Информация с датите, часовете и местата на изнесените приемни е публикувана на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности, подрубрика „Изнесени приемни”.

По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин ще може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане.

Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки от ПРСР .

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата.

Изнесените приемни за периода 01.01. - 31.03.2018 г. ще бъдат 303 броя.

Общият брой на посетените общини ще бъде 185 от общо 265.

Общият брой на посетените населени места ще бъдат 289.

Индикативният график можете да видите на страницата на НССЗ.

Публикувана в Новини на часа
Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните ферми за едри и дребни преживни животни. Това е темата на семинара, който ще се проведе в Разград на 1 декември. Събитието е безплатно и се организира на ул. Княз Дондуков № 3, ет. 3, офис 34 от Националната служба за съвети в земеделието, заедно с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
На семинара д-р Върбан Белчев, гл. инспектор в отдел "Здравеопазване на животните“ към  ОДБХ – Разград ще запознае гостите с ветеринарномедицинските изисквания  към животновъдните ферми за отглеждане на едри и дребни преживни животни, както и с регистрация  на животновъдния обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ – Разград пък ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Публикувана в Животновъдство
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Опитната станция по животновъдство и земеделие в град Смолян организират съвместна информационна среща-семинар за местните стопани, съобщиха от НССЗ. 
Семинарът ще се проведе утре – 31 октомври, от 9:00 ч. в сградата на опитната станция на ул. "Невястата" № 35 в град Смолян.
Лектор на събитието ще е Иван Механджийски от опитната станция. Той ще представи ще представи на земеделските стопани развитието на месодайното говедовъдство в планински и предпланински райони, както и породите говеда от месодайно направление.
Лекторът ще разкаже и какви са новостите в технологиите на отглеждане на месодайни говеда.
 
 
Експертите от териториален областен офис на НССЗ - град Смолян ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).
Публикувана в Новини на часа

Особеностите в технологията за отглеждане на ранните картофи ще бъдат представени по време на съвместна информационна среща-семинар на НССЗ – Териториален областен офис в Бургас и пловдивския Аграрен университет. Лектор ще бъде доц. д-р Димка Хайтова, която ще запознае присъстващите с прилаганата агротехника, както и със сортовете картофи, подходящи за ранно полско производство.

Ще бъдат представени произходът, разпространението, стопанското значение и морфологичните особености на картофите, както и влиянието на факторите на околната среда.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ в Бургас ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020.

Събитието ще се проведе на 28 април 2017 г. в гр. Руен обл. Бургас, в залата на Община Руен, съобщават от НССЗ.

Публикувана в Новини на часа

Информационни срещи за разясняване на схемите по директните плащания по кампания`2017 се провеждат в страната. Те имат за цел да запознаят земеделските производители с новостите при кандидатстване и с условията, на които да отговорят, както и с дейностите, които трябва да изпълняват, за да получат финансово подпомагане. В семинарите участват експерти от общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието и храните.

Припомняме, че заявленията за подпомагане през 2017 година ще се приемат от 1 март и до 15 май. Общо 20 са схемите за директни плащания, по които ще може да се кандидатства през тази кампания. Финансовият ресурс, който ще бъде разпределен по тях, е приблизително 1,5 млрд. лв.

Графикът с местата и часът на провеждане на срещите е публикуван на интернет страницата на МЗХ в рубриката „Актуално“.

Стопаните, които нямат възможност да присъстват на събитието, могат да се консултират и да получат информация на място в структурите на Министерството.

Публикувана в Новини на часа

Националната служба за Съвети в земеделието обяви графика за обученията през 2017 година за земеделски производители. Обученията и семинарите са безплатни. Графикът може да видите тук http://www.naas.government.bg/data/file/Spisyk%20syvm.%20meropr.-sait/Spisuk%20na%20predstoqshtite%20informacionno-obuchitelni%20subitiq%20za%202017%20g.%2013.02.2017%20g.(2).pdf

Публикувана в Бизнес

Парите ще отидат в Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/, но ще има ли ефект от проектите им? Как фермерите да се справят с некоректните частни консултанти?

Лили Мирчева

Според предварителния график на земеделското министерство първите проекти, които ще се приемат по новата селска програма (ПРСР 2014-2020 г.), са по т. нар. „консултантски мерки“ и те трябва да бъдат отворени още през месец януари. Приемът по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ ще продължи и през февруари. Така чрез Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ всеки малък фермер ще получи консултации за 1 500 евро или около 3 хил. лева. Също през януари и февруари е планиран прием по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", където бюджетът е 12,5 млн. евро. Минималният бюджет за един проект е левовата равностойност на 1 250 евро, а максималната 25 хил. евро. Според графика по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ са заложени 2 млн. евро, като този прием ще бъде отворен през юни и юли 2017 г.

Поне такива са намеренията, но какви ще са реалните графици все още не се знае. В безвремието до поемането на властта от временното правителство, едва ли ще бъде пусната заповед за отваряне на прием по мерките на ПРСР. Така дните от първия месец на годината неусетно ще минат между празници и именни дни, метеорологични прогнози и неработеща администрация.

Да не говорим, че т. нар. Консултантски мерки са вече доста закъснели - всички се отварят по средата на програмния период. „Така се форсират срокове. Обявяват процедурата един месец преди отварянето на мярката, дават един месец за приемане на проекти, затварят мярката и казват че това е целият финансов ресурс до 2020 г. Това означава едно – неподготвеност за този програмен период на администрацията“, коментира в интервю Красимир Кумчев, агробизнесмен и консултант за земеделски дейности. По думите му това е причината чиновниците да допускат огромни грешки във всяко едно отношение, включително и в разработването на наредбите за прилагане на съответните програми.

„Когато бъде отворена подмярка 2.1.2 ще даваме консултации, разпределени в 6 пакета“, коментира Димитър Ванев, главен директор на "Съвети в земеделието и Аналитична лаборатория" в НССЗ. По думите му службата предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и ПРСР. По мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020 НССЗ изготвя безплатно бизнес планове и заявления за кандидатстване по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" (за първия прием) и по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, както и по други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства. НССЗ извършва и агрохимични анализи и предоставя препоръки за торене.

„Ние предоставяме цели 6 консултантски пакета и само единият от тях е изготвяне на проект. Да кажем ако фермера иска да се запознае с безопасните условия на труд, които трябва да спазва в стопанството, ние също ще му предоставим един такъв консултантски пакет. Ако иска да се запознае с методите за интегрирано управление на вредителите също можем да му предоставим такъв консултантски пакет“, коментира Ванев. Безплатното консултиране е за земеделски стопанства между 2 и 8 хиляди евро производствен обем. Но тъй като няма наредба по подмярката и заповед на министъра на земеделието, приемът на заявления от фермери все още не е започнал.

Но тъй като службата за съвети в земеделието „сложи ръка“ върху „консултантските проекти“ и ще усвои бюджет от 4 млн. лева, в редиците на частнопрактикуващите консултанти се създаде напрежение и разбира се – недоволство. Някои изразиха недоумение от наливането в държавната служба на толкова пари. А други коментираха твърдения от публичното пространство, че освен заплата, служителите в НССЗ получават по 500 евро възнаграждение за всеки изработен проект.

Според официалните документи, публикувани от МЗХ във връзка с приема по ПРСР, е посочено, че малките земеделски стопани имат право на безвъзмездно финансиране до 3000 лева за 1 година по подмярка 2.1.2. Пак 3000 лв. е помощта за един консултантски пакет по подмярка 2.1.1 по приоритетна област. В същото време е записано, че при такова подпомагане работата на консултанта от НССЗ е да направи поне едно посещение във фермата. Това изискване породи нови въпроси. Има ли толкова административен капацитет НССЗ, за да проверява всяко стопанство, а от друга страна – как само с едно посещение ще се обхванат всички проблеми на фермерите, как те да ги разрешат и в крайна сметка - проектът им да е успешен.

„Който иска може да се обърне към частен консултант и да ползва безплатните услуги на НССЗ“, коментира Димитър Ванев. По думите му фермерите могат да попаднат на подвеждаща информация от частни консултантите.

„Публична тайна е, че много от частните консултантски фирми имат свои лобита във властта. Това не са сложни за изпълнение проекти – имаш параметри, зададени от ДФЗ и в рамките на тези параметри трябва да дадеш обосновки. Трябват ти минимум знания, за да се направят съответните обосновки. И да – има не малко фирми, сателитни на властта, свързани с действащи политици. Те работят на принципа ден година храни – отвори се мярка, направят 100-200 проекта, натрупат 3-4 милиона и са осигурени нещата за 4-5 години напред“, коментира по този повод Красимир Кумчев. По думите му консултантските мерки са чиста корупция, гавра и подигравка със земеделските стопани. Чрез тях „ едни милиони ще бъдат налети в държавната служба, а е много вероятно да бъдат откраднати по някаква схема“. Кумчев дори прогнозира, че с тях може да се купят някакви джипове. „Самата философия на прилагане на схемата е толкова несъстоятелна, че просто няма нужда от коментар“, категоричен е агробизнесменът.

„Както е измислено в момента разпределението на парите по тези две подмерки от ПРСР, парите от единия джоб отиват в другия, т.е. няма възможност доказали се консултантски фирми по някакъв начин да бъдат включени и да има реален резултат за самите земеделски производители“, добавя още той.

Какъв е начинът да се обърне пирамидата при честните консултанти и вместо „тук едни пари и те трябва да се усвоят с поредната схема“, да действа принципът на реалната помощ със съвети и насоки към фермерите? Според единодушното мнение на хората в бизнеса, необходимо е да има Национален регистър на консултантските фирми. Такава идея оповести и земеделският министър в оставка Десислава Танева, но на практика нищо не е направено. За да се включи даден консултант в регистъра трябва да докаже с документи, че си реално практикуващ. А това лесно може да стане с фактури и договори с клиенти за един период от 3-5 години назад.

Само чрез създаване на Национален регистър на консултантските фирми, ще бъдат защитени фермерите. Защото няма как някой да се излъже и да даде едни 10 000 лева за година срещу обещание да му свършат работа или проектът му да „мине“. Регистърът ще стане инструмент за отсяване на коректните консултанти.

„В медийното и интернет пространството вървят небивалици, които знайни и незнайни „консултанти“ започнаха да бълват по отношение на процеса на кандидатстване по европрограми. Забелязвам, че всички те обещават едно и също – сигурно одобрение на проектите на клиентите им, благодарение на специална информация, с която само и единствено те разполагат. Това трябва да спре! Съвсем скоро този балон от лъжливи твърдения, който надуват ще изгърми и от това ще пострадат най-вече обикновените хора“, коментира Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми. Той изказа огромното си отвращение от така наречените уж „специални“ хора или фирми, с които работят ведомствата, разглеждащи и одобряващи проектите. „Това всъщност са пълни измамници, които подвеждат много хора като уверяват, че „техният“ човек от ведомството няма начин да не одобри проекта, за който е взел немалко пари (в тях влиза и таксата за съответния експерт). Искам да знаете следното - няма как конкретен проект да бъде одобрен, ако самият той не покрие две основни части. Първата е изготвянето на цялостната проектна документация, която трябва да бъде направена брилянтно, а втората - набирането на необходимия брой точки. Без тези два фактора и Господ да слезе отгоре, няма как да ви помогне. Да приемем, че проектът ви е одобрен за финансиране по съответната програма. Не всички осъзнават, че от този момент започва истинското изпитание за бенефициента, тъй като изплащането на финансирането по проекта зависи от това как е изпълнен той. Ето тук вече въпросните „уреждачи“ абдикират от своите ангажименти към кандидата и го оставят сам да се мъчи с нещо, което не му влиза в работата. Той започва да се бори с вятърни мелници и в резултат вместо стоте единици, които са му одобрили, той получава петдесет, тъй като не е изпълнил проекта така, както трябва. Не давам този пример случайно - не един и двама „изгорени“ от тези уж големи експерти са идвали в Енпром, за да им спасяваме проекти в ход на изпълнение, когато вече е направена поредица от грешки. За съжаление обаче не всичко може да бъде спасено на един напреднал етап“, коментира Здравков.

Според председателят на една от големите консултантски организации в България, хронично заболяване на програмен период 2014 – 2020 година е несъответствието между броя на кандидатите и отпуснатия бюджет, който няма как да стигне за всички. Поради тази причина успехът на един проект се определя от събраните точки, а защитата на разходите, за които се кандидатства, се извършва от самата консултантска фирма. Това означава, че нейните експерти трябва да имат солиден опит в разработката и управлението на проекти, за да могат да се справят успешно. Който твърди, че има начин да се добавят точки в последствие, лъже – това е невъзможно! Има ясни правила, които не подлежат на манипулиране. Изисква се правилно тълкование и компетентна защита пред органа на съответната програма или мярка, по която се кандидатства.

Какао подчерта Здравков, успехът на един проект може да се определи от предварителен анализ, който самият консултант може да направи в рамките на няколкоминутен разговор с конкретния кандидат. Нещо, което бенефициентите не разбират, а е много важно да се знае е, че в момента правилата се променят в ход на прием. Това поставя на нокти консултантите, но тези, които разбират от работата си се справят успешно с неприятните моменти, които са част от целия процес.

Подготовката на един проект е „изкуство“, заяви Здравков. Според него тя не се свежда само до писане на някакъв бизнес план, а е цялостен консултантски процес. По време на него се следи как е подготвен всеки един документ и информацията към всеки един от участващите в събирането на документите се актуализира постоянно. Всичко това се ръководи от консултанта, като цялата отговорност пада върху него.

За фермерите остава да изберат къде да се насочат в търсене на консултантски услуги, защото „безплатна вечеря няма“.

Публикувана в Агроновини
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта