Със заповед на министъра на земеделиетo, храните и горите Румен Порожанов е определена отстъпка в размер на 0,40 лева от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2016 г. До края на 2017 година ще бъдат изплатени близо 73 млн. лева по схемата, а останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2018 година. 

Припомняме, че от предходната кампания процесът по кандидатстване за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” е облекчен и заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Отпадна задължението за водене на дневник. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи, Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите. Помощта се изплаща на земеделските стопани под формата на парични средства, а не както досега под формата на ваучери за гориво.

 

Публикувана в Бизнес

На 11.09.2017 г. стартира приемът на заявления за подпомагане за 2016 година във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Крайният срок е 29.09.2017 г. Земеделските стопани следва да подадат заявления в общинските служби „Земеделие”, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво. 

Документите по отношение на прилагането на схемата и образците могат да бъдат видени тук 

Преди приема на заявления е добре земеделските стопани (особено тези, при които е имало такива проблеми в рамките на предходната кампания) да обърнат внимание на най-често допусканите грешки при попълване на описите за закупено гориво, с оглед тяхното избягване. Документ с типовете грешки може да видите тук

Препоръчително е земеделските стопани да направят проверка с доставчиците си на гориво и/или НАП, относно това дали фактурите за закупено гориво за 2016 година са декларирани коректно. Важно е да се отбележи, че съгласно условията на схемата с изчисляването на индивидуалната квота на земеделските стопани се включват само литрите газьол, закупен с фактури, които фигурират в дневниците за продажби на търговците на гориво, и поради това справка трябва да се направи именно там. 

Публикувана в Агротехника

УС на ДФ „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се прилага схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ за 2017 г.

  Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

   За да се включат в схемата, стопаните трябва да са вписани в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители и следва да имат заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ, както и за предходната стопанска година.

   Кандидатите трябва още да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

   Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

  Заявлението се подава в Общинските служби по земеделие към Областните дирекции „Земеделие" по регистрация на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица, в срок определен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от фактурите за закупено гориво и други документи съгласно утвърдения образец. След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция за приходите. Помощта ще бъде изплащана на земеделските стопани от Агенция „Митници" чрез ДФ „Земеделие".

   В Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е разписано, че общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, използван от тях в първично селскостопанско производство, не може да надвишава 84 млн. лв.

   Контролът по схемата за намаления акциз върху газьола се осъществява от МЗХГ, ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, Агенция „Митници" и НАП.

   През 2016 г. по схемата са подадени 7 468 заявления за подпомагане. На земеделските стопани е възстановена сума в размер над 82 млн. лв. (близо 71 млн. лева през 2016 г. и над 11 млн. през 2017 г.)

Публикувана в Новини на часа

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 10 978 101 лева на 2 653 земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Парите са втори транш на плащанията по схемата и се отпускат след извършена повторна проверка от НАП на представените от кандидатите фактури за закупено гориво. Първата част от помощта от близо 71 млн. лева беше изплатена през декември 2016 година.

  Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Отстъпката за литър гориво е определена в размер на 0,40 лева.

   Механизмът за прилагане на Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство е под формата на изплащане на парични средства (възстановяване на част от стойността на акциза) и заменя досегашния с ваучерите за гориво.

Публикувана в Бизнес

Започна повторната проверка на предоставените данните за подпомагане по държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Фактурите за закупено гориво, за които от Националната агенция за приходите са констатирали несъответствие или разминаване, могат да се коригират до 27 януари 2017 г. Това съобщиха от Министерство на земеделието и храните.

Описът на направените корекции по данните във фактурите следва да бъде подписан от земеделския стопанин и служителя, направил корекциите. За целта земеделските стопани трябва да се свържат с общинската служба, където са подали заявленията. След извършване на корекциите в ОСЗ, данните ще бъдат изпратени към Националната агенция по приходите (НА )за повторна проверка и след това се предвижда изплащане и на останалите средства от бюджета на схемата.

Както съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), при някои фактури има корекции само заради объркани номера на фактурите. Поправки се нанасят и в документите на по-дребни фермери, които са представили касови бележки с избледнели номера.

До 27 януари земеделските служби по места ще осигурят достъп на всеки стопанин до неговата партида в идентификационната система ИСАК, съобщиха експерти от фонд „Земеделие“.

Над 6000 фермери получиха държавната помощ под формата на отстъпка от акциза върху горивата, като тя е в размер на 40 ст./литър. До този период от НАП бяха проверени и одобрени 85% от фактурите за използваното гориво, като през този месец ще бъдат проверени и изплатени останалите 15% от фактурите на земеделците, ако са изрядни.

Публикувана в Бизнес

От днес започва повторна проверка на предоставените данни за подпомагане по държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, съобщиха от МЗХ. Ще бъдат проверявани описите на фактурите за закупено гориво към заявленията за подпомагане, като до 27 януари следва да бъдат проверени и коригирани данните, за които Националната агенция за приходите  е констатирала несъответствия или разминавания.

Описът на направените корекции по данните във фактурите следва да бъде подписан от земеделския стопанин и служителя, направил корекциите. За целта земеделските стопани трябва да се свържат с общинската служба, където са подали заявленията. След извършване на корекциите в ОСЗ, данните ще бъдат изпратени към НАП за повторна проверка и след това се предвижда изплащане и на останалите средства от бюджета на схемата.

Публикувана в Бизнес

Днес Държавен фонд „Земеделие“ преведе 70 894 271 лева на 6 716 земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Бюджетът за 2016 г. по схемата за възстановяване на част от разходите на земеделските производители за закупенопрез 2015 година гориво е 84 милиона лева. Отстъпката от стойността на акциза върху газьола в размер на 0,40 лева за литър е определена със заповед на министъра на земеделието и храните.

Останалитеоколо 13 млн. леваще бъдат изплатени след като бъде извършена необходимата допълнителна проверка на документите, за които има допуснати грешки.

Помощта се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Механизмът за прилагане на Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство е под формата на изплащане на парични средства (възстановяване на част от стойността на акциза) и заменя досегашния с ваучерите за гориво.

Публикувана в Бизнес

В края на седмицата ще бъдат изплатени отстъпките за газьол. Това съобщи Румен Порожанов, изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“. В момента са обработени 6 716 заявители на помощ, като ставката е 0, 40 лв. за литър. До края на седмицата от агенция  „Митници“ ще бъде получен бюджет за разплащане на 71 млн. лв., каза Порожанов. „Това беше една дълга и сложна процедура – първо се въвеждаха фактури във всички общински служби, след което НАП ги прегледа. На база на тези прегледи бяха одобрени и кандидатствалите“.

От тази година процесът по кандидатстване за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” бе облекчен и заявленията се подаваха заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Отпадна задължението за водене на дневник. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане се определя на базата на методика с разходни норми. Помощта се изплаща на земеделските стопани под формата на парични средства, а не както досега под формата на ваучери за гориво.

Публикувана в Новини на часа

В края на седмицата ще бъдат изплатени отстъпките за газьол. Това съобщи Румен Порожанов, изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“. В момента са обработени 6 716 заявители на помощ, като ставката е 0, 40 лв. за литър. До края на седмицата от агенция  „Митници“ ще бъде получен бюджет за разплащане на 71 млн. лв., каза Порожанов. „Това беше една дълга и сложна процедура – първо се въвеждаха фактури във всички общински служби, след което НАП ги прегледа. На база на тези прегледи бяха одобрени и кандидатствалите“.

От тази година процесът по кандидатстване за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” бе облекчен и заявленията се подаваха заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Отпадна задължението за водене на дневник. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане се определя на базата на методика с разходни норми. Помощта се изплаща на земеделските стопани под формата на парични средства, а не както досега под формата на ваучери за гориво.

Публикувана в Бизнес

От 17 до 28 октомври 2016 г.  земеделските стопани могат да подават заявления за субсидии „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Това обявиха от земеделското министерство.

Вече стартира прием на заявления по схемата за държавната помощ. За 2016 г. общият бюджет на помощта е 84 млн. лева.

За участие в схемата земеделският стопанин подава заявление по образец, в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактури (по образец) за закупен газьол и удостоверение за липса на изискуеми публични задължения. Ако се открият някакви технически грешки, те могат да бъдат коригирани в рамките на приема на заявлението. След приключване на приема, корекции не се допускат.

 От тази година процесът по кандидатстване за помощта е облекчен, коментират от МЗХ. Отпада задължението за водене на Дневник. Затова пък заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за 2015 година. Годишният разход на гориво в растениевъдството се изчислява на базата на засетите площи и отглеждани култури, които са били реколтирани през финансовата/календарната година, а не през стопанската година, предупреждават от МЗХ.

Първо фермерите декларират площите, които обработват със съответния вид култура и/или броя и вида на животните, които отглеждат в стопанството си. Заявлението съдържа информация, която се попълва автоматично от софтуер и такава, която се набира ръчно от операторите в областните служби по земеделие. Такава е информацията за броя на видовете и категориите животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане. Затова тя се въвежда ръчно от оператора в ОСЗ и се взима от анкетния формуляр на земеделския стопанин, който се попълва при (пре)регистрация по Наредба № 3/1999 г. Наличието на регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност се проверява автоматично от модула за прием на заявления в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Операторът в областната служба по земеделие, който приема заявлението, зарежда в системата опис на фактурите под формата на файл, с предварително зададен формат. Количеството газьол се изчислява автоматично от системата като сбор от литрите въведени с файла.

Съобразно декларирания от земеделския стопанина обем площи с отглеждани култури се изчислява годишното потребление на гориво в литри, което е прогнозна величина.

Индивидуална годишна квота в литри за всеки земеделски стопанин се определя така, че да е по-ниска от максимално допустимото количество газьол по чл. 3, ал. 1 и количеството закупен газьол по фактури.

Фактурите за закупеното гориво трябва да се пазят от фермера в срок 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаването им.

Помощта не покрива разходите, които земеделският стопанин е направил в превишение на индивидуалната му годишна квота, както и количествата газьол, които не са свързани с първичното производство на селскостопански продукти.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове според математическа формула, публикувана в интернет страницата на МЗХ, в раздел Държавни помощи.

След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция по приходите.

Помощта ще бъде изплатена на земеделските стопани под формата на парични средства , а не както досега под формата на ваучери за гориво. 

Държавен фонд „Земеделие“ определя максимално допустимото количество газьол (в литри), за което може да се възстанови част от стойността на акциза на газьола, след извършване на проверките по чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта