В питомниците се извършва редовно резитба на стъблото при премахване частта от подложката над присадената пъпка, за да се развива присадникът. Също редовно при формиране на короната на младите овощни дръвчета стъблото се съкращава на височина, на която се желае от пъпките под отреза да се развият първите скелетни клони.

В редки случаи се практикува много силна резитба на стъблото на овощни дървета в насажденията. За да е успешна, тя се практикува само при млади овощни дървета в следните случаи:

- когато е имало извънредно силни студове и някои дървета са измръзнали, като е останала здрава долната част на стъблото, понеже е била покрита със сняг;

-когато зайци са изгризали широка част от кората или при друга голяма повреда (резитбата и в двата случая обикновено трябва да бъде следвана от присаждане на калем и добро замазване с овощарски мехлем);

- когато от някоя спяща пъпка на стъблото е израснал лакомец - тогава при дървета с напълно засъхнала или повредена корона стъблото се реже над лакомеца, като той се използва за създаване на нова корона.

Резитба на стъблото се извършва в едни случаи и при присаждане (или преприсаждане) на калем на млади овощни дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитба на клончета

Със съкращаването на продължителя на водача и на скелетните клони и разклонения се цели:

. при нужда да се получи скелетно разклонение близо до отреза;

. да се получи равновесие в развитието на скелетните клони, като продължителите на силните клони се съкращават по-силно;

. да се даде подходяща посока на растеж на новия продължител, като се съкращава над пъпка или предивременно клонче с добро положение за израстване на бъдещ продължител.

Освен това съкращаването на продължителите служи за получаването на по-силни нови продължители и по-голямо разклоняване близо до отреза, както и на по-дебели клони, но се забавя уголемяването им.

Със съкращаването на обрастващите клончета обикновено се цели:

. при семковите да се получат плодни клончета от по-ниско разположените листни пъпки;

. при костилковите да се намали прекомерният брой на цветните пъпки и да се получи по-силен и по-ниско разположен заместник на плодното клонче;

. при всички видове овощни дървета да се подбудят към прерастване по-ниско разположените пъпки на клончето и да се потисне прекомерното удължаване на обрастващите клонки.

Препоръчва се на клончетата да се действа при нужда главно чрез наклоняване и превиване, като се ограничава до минимум броят на тези, които се подлагат на съкращаване.

Излишните и пречещите клончета се премахват напълно, за да не сгъстяват короната.

Резитба на скелетните клони и разклонения, и на обрастващите клонки

При тези случаи се реже на по-стара от една година дървесина, докато при резитбата на клончетата се реже само едногодишна дървесина.

В повечето случаи и особено при встъпилите в плододаване овощни дървета съкращаването се извършва главно на по-стара от една година дървесина.

Резитбата на по-стара от една година дървесина се извършва при прореждане на короната, при подмладяване, при съкращаване на скелетната дървесина над подходящо разклонение или клонка, при съкращаване на обрастващите клонки над някое от разклоненията им, при премахване на счупени или засъхнали клони и др. С тази резитба се постигат прореждане и подобряване на короната, засилване на растежа и регулиране на плододаването.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Различните овощни видове изискват различни системи за оформяне. Добре е да ги знаете и да се съобразявате с тях в градината:

. Ябълката изисква вретено.

. Крушата с подложка дюля може да се формира като вретено или палмета.

. Дюлята иска подобрена етажна корона.

. Сливата с подложка джанка или домашна слива изисква подобрена етажна корона.

. Кайсията с подложка кайсия, зарзала или джанка се нуждае от подобрена етажна корона.

. Прасковата може да се оформи в подобрена чашовидна или свободно растяща корона.

. Черешата изисква подобрена етажна корона.

. Вишнята се нуждае от подобрена етажна (и на подложка махалебка, и на дива череша).

. Облачинската вишня на собствен корен изисква свободно растяща корона.

. Орехът е за подобрена етажна корона.

. Бадемът в обикновено насаждение иска подобрена етажна корона, в интензивно насаждение - подобрена чашовидна корона.

. Лешникът иска храст с 3-6 стъбла, ако е на собствен коренили едностъблена формировка.

. Касис, малина, къпина, актинидия, арония, шипка изискват система на формиране храст.

. Смокинята на собствен корен може да е с едностъблена формировка, полухраст или стелеща се.

. Нарът изисква формировка храст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Различните овощни видове изискват различни системи за оформяне. Добре е да ги знаете и да се съобразявате с тях в градината:

. Ябълката изисква вретено.

. Крушата с подложка дюля може да се формира като вретено или палмета.

. Дюлята иска подобрена етажна корона.

. Сливата с подложка джанка или домашна слива изисква подобрена етажна корона.

. Кайсията с подложка кайсия, зарзала или джанка се нуждае от подобрена етажна корона.

. Прасковата може да се оформи в подобрена чашовидна или свободно растяща корона.

. Черешата изисква подобрена етажна корона.

. Вишнята се нуждае от подобрена етажна (и на подложка махалебка, и на дива череша).

. Облачинската вишня на собствен корен изисква свободно растяща корона.

. Орехът е за подобрена етажна корона.

. Бадемът в обикновено насаждение иска подобрена етажна корона, в интензивно насаждение - подобрена чашовидна корона.

. Лешникът иска храст с 3-6 стъбла, ако е на собствен коренили едностъблена формировка.

. Касис, малина, къпина, актинидия, арония, шипка изискват система на формиране храст.

. Смокинята на собствен корен може да е с едностъблена формировка, полухраст или стелеща се.

. Нарът изисква формировка храст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Краят му обвържете със зебло

Силните снеговалежи, особено в периода на периодично зимно затопляне, могат да доведат до големи повреди - счупване или отцепване на клони от основата на овошките в градината.

. Затова ако на клонките забележите, че се наслои много сняг, той трябва да се стръсква - започнете от начало от ниско разположените клонки, а след това продължете към по-високите.

. За целта ще ви свършат работа подходящи дълги пръти, края на които трябва да обвържете със зебло или друга мека тъкан.

. Задължително е да премахвате снега от дървета, в чийто корони са направени присаждания през миналата пролет. Развитите едногодишни леторасти на младите присадки не са достатъчно здраво свързани с подложката и е възможно да се отчеснат.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 02 Декември 2018 19:09

Принудителен покой при дърветата

Фазата принудителен покой при овощните видове започва, след като бъде задоволена нуждата им от студ и продължава до момента, когато топлинното напрежение на въздуха се повиши толкова, че предизвиква набъбване и разпукване на пъпките. Нарича се принудителен, защото растенията по това време вече са готови за растеж и развитие, но външните условия все още са неблагоприятни. След краткотрайно или по-продължително затопляне на атмосферата принудителният покой се преустановява. Ако през принудителния покой (края на януари и февруари) се внесат дървета или клонки в отоплявана оранжерия, пъпките им веднага набъбват и се разпукват. В края на принудителния покой завършва окончателно фазата на цветообразуването, като се диференцират прашецът и плодниците.

По това време освен делене на спорогенната тъкан на прашниците и плодниците, от които се формират прашецът и женският гаметофит, друго делене на клетки не се наблюдава. Изключение правят кайсията и прасковата, при които едновременно с диференциране на прашеца и плодниците става делене и на камбиалните клетки. В такова състояние обаче камбиалната тъкан намалява своята студоустойчивост, поради което повратните студове причиняват значителни измръзвания на кайсията и прасковата.

Къс и неустойчив принудителен покой имат лешника, бадема, кайсията, прасковата и джанката. Малко по-устойчив е принудителният покой на ореха, черешата, крушата, вишнята и ябълката.

С най-голяма продължителност на принудителния покой се отличават дюлята и мушмулата. Продължителността на тази фенофаза е в съответствие с възбудимостта на растенията към растеж. Къс и неустойчив е принудителният покой при видовете и сортовете, чийто пъпки набъбват и се разпукват рано напролет и обратно - продължителен и устойчив е при късносъбуждащите се растения.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 02 Декември 2018 19:07

Фаза на дърветата дълбок покой

През фазата дълбок покой плодните и листните пъпки на растенията не се събуждат, докато не бъде задоволена нуждата им от студ. Ако в началото на дълбокия покой се внесат цели дървета или отделни клонки от някое листопадно овощно растение в отоплявана оранжерия, листните пъпки ще се развият няколко месеца по-късно, като образуват скъсени розетки без нормални клонки, а плодните пъпки се оронват преди да се развият. Различните овощни видове проявяват нееднакво дълъг дълбок покой. В това отношение те се разделят на две групи:

. видове и сортове с продължителна фаза на естествен покой - от 45 до 60 дни;

. видове и сортове с къса фаза на дълбок покой – от 15 до 30 дни.

Към групата с продължителен дълбок покой спадат ябълката, крушата, сливата, джанката, черешата, прасковата, кайсията, ягодата и малината.

Към втората група се отнасят бадемът, вишнята и някои сортове на крушата, черешата, джанката и домашната слива.

Дълбокият покой преминава в посочените срокове при условие, че през това време средната температура не е по-висока от 5°С. При по-висока температура естественият покой се удължава, а разпукването на пъпките се забавя или пък се оронват, ако нуждите им от студ останат незадоволени.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Често пъти след студена зима едни ябълкови дървета измръзват и загиват, други се повреждат частично, а трети цъфтят и плододават. Затова има прост отговор, едни сортове от вида са студоустойчиви, а други не.

Всяка зима поне по два-три пъти има силни студове. За студоустойчивите сортове тези студове не са опасни. Те преживяват без проблем ниските температури, а при други сортове загиват цели градини, дори и при мека зима.

Студоустойчивостта – това е не само способност на сорта безболезнено да преживее дългите захлаждания, а съвкупност от няколко признака всеки от които не е достатъчен самостоятелно за това, сорта твърдо да се нарече студоустойчив.

Признаците са следните:

  • устойчивост на сорта към силни студове в началото на зимата;
  • устойчивост към екстремни дълги студове в средата на зимата;
  • устойчивост към резки промени на студ и затопляне;
  • устойчивост към постепенни мразове след затоплян.

Сортът може да е устойчив както по всички признаци, така и само по някои от тях. Това е причината, поради която някои дървета не измръзват при -40°С, но могат напълно да измръзнат при -25°С след затопляне. Ако са спазени четирите признака за студоустойчивост, то в даден район въобще няма да има измръзване.

А може ли да се помогне да презимува нестудоустойчив сорт ябълка? Някои любители-градинари се опитват с различни методи да спасят от студа топлолюбивите сортове ябълки, но това е илюзия. Никакви укрития не могат да спасят от измръзване сорт, който няма устойчивост към студа.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Често в градините по стъблата и клоните на дърветата се появяват лишеи. Някой от любителите градинари се стряскат, смятайки че появата е признак на загиване на дървото. Други знаят, че лишеите не са паразити, те не се заселват там, където има екологични замърсявания.

Лишеите получават храната си от въздуха. Нуждите от вода и минерални вещества са почти минимални, размножават се със спори и части от тялото си. Най- високо изискване имат към влагата, влажноста на въздуха трябва да е не по-малко от 80%. Студовете не са проблем за лишеите. Високите температури също не ги плашат. Колкото е по-чист въздухът, толкова повече видове лишеи се срещат.

Лишеите не са паразити по дърветата, но те нанасят вреда на дърветата. Те се явяват място за зимуване на някой неприятели, на спорите на гъбни болести и други инфекции. За да е защитена градината е добре да се освободите от лишеите. Това става с пръскане, но и с профилактика:

· Растенията се засаждат така, че да не се застоява въздуха между тях.

· Просветляване на клоните на дърветата.

· Ако градината е с високи плътни огради, добре е да има малки отдушници в тях, иначе по дърветата ще се образуват лишеи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Заслужава да се отбележи, че несъвместимите растения, описани тук, растати се развиват наблизо и се чувстват прекрасно в малките градински парцели, защото освен съвместимостта има и много други фактори за успех. Като допълнителна мярка обаче е по-добре да се вземат предвид особеностите на "добросъседство".

Вид дърво Несъвместимост Съвместимост
Лоза дюля, леска круша, череша
Вишня круша, френско грозде лоза,череша, круша, слива, ябълка
Круша череша, слива, касис ябълка, лоза
ягода малина, цариградско грозде чесън, магданоз,фасул
Цариградско грозде касис, ябълки, малини, череши, червено френско грозде
Малина касис, ягоди ябълка
Слива круша , череша, вишня ябълка,касис, малини, къпини френско грозде
Череша слива вишня, ябълка
Ябълка касис

слива, малина, круша

 

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 8

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта