Служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) вече имат право да задържат нарушители при установяване на незаконно деяние. Те ще могат да използват физическа сила и помощни средства след предупреждение, записващи и заснемащи технически средства, както и моторни превозни средства със специален режим на движение. Това стана възможно, след като народните представители приеха окончателно промените в Закона за рибарството и аквакултурите. Редът и условията, при които служителите на ИАРА ще имат тези правомощия ще бъдат определени от министъра на земеделието, храните и горите.

Промените въвеждат забрана за риболов с мрежени уреди във вътрешните водоеми на страната, забрана за тяхната продажба, пренасяне и превозване без валидно разрешително за стопански риболов, както и забрана за продажба, пренасяне и превозване на уреди за електроулов без валидно разрешително за улов с научноизследователски цели. Глобата за пренасяне или превозване на мрежени риболовни уреди и/или технически устройства за улов с електрически ток ще бъде в размер от 2 до 3 хил. лв.

Според новите промени лице, което лови риба чрез взривни вещества, ще се наказва с мярка „лишаване от свобода” до 1 година и глоба от 10 до 15 хил. лева или с пробация. За улов на забранен вид риба с електрически ток без разрешително или в забранени места наказанието ще бъде „лишаване от свобода” до 6 месеца и глоба от 5 до 10 хил. лв. или с пробация. За всички изброени престъпления, наказанието ще бъде от 1 до 3 години „лишаване от свобода” и глоба от 15 до 20 хил. лв., когато са извършени от две или повече лица, в съучастие със служител на ИАРА или незаконният улов е в голям размер. Уловената риба и средствата, с които е извършено престъплението ще се отнемат в полза на държавата.

Промяната предвижда още, вместо еднократен тест за правоспособност, както се предлагаше първоначално, желаещите да се сдобият с билет за любителски риболов ще попълват декларация, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов.

 

С горепосочените промените се коригират и текстове от Наказателния кодекс, които трябва да влязат в сила от 31 юли 2018 г.

„Криминализирането на бракониерството стана възможно, благодарение на общите усилия на целия екип на министерството и ИАРА, любители-риболовци, народни представители и неправителствения сектор“, каза изпълнителният директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов. Той благодари за това навременно решение и коментира, че „с приетите промени в Закона за рибарството и аквакултурите, мерките към нарушителите ще станат по-сурови и адекватни на извършените престъпления“.

Публикувана в Новини на часа
Държавен вестник публикува официално новия 66-ти Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

Последните изменения, обнародвани днес, изискват: Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25% идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.

Земеделската земя може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице, както и от лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице, се посочва в ал. 1 на същия член.

Независимо от договореното от страните по договора за наем на земеделска земя, наемателят може да пренаеме земята или част от нея след получаване на изрично писмено съгласие от наемодателя, изисква ал. 4 на чл. 4а.

В общинската служба по земеделие ще се регистрират само договори за наем на земеделска земя, както и договори за аренда, сключени при спазване изискванията на този закон и на Закона за арендата в земеделието (чл. 37б, нови ал. 5, 6 и 7).

Когато за един и същ имот са представени за регистриране повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя, в общинската служба по земеделие се регистрира договорът, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата.

Важна подробност от новия закон е създаването на чл. 37п, който касае пчеларите. Той гласи, че за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на регистрираните собственици на пчелини може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни имоти, без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.

При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв. м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от десет км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини; пет км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки; три км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин.

Правото на ползване на държавни или общински пасища и мери за пчелини се учредява от министъра на земеделието, храните и горите или кмета на общината. За учредяване право на ползване собственикът на пчелина подава заявление, в което посочва срока, за който желае да му бъде учредено правото. Заявлението се подава до министъра на земеделието, храните и горите чрез директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на имота. Или до кмета на съответната община.

Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се сключват за срок, не по-дълъг от 10 години.

Пчеларите, които са сключили договори за право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения, свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла на Закона за устройство на територията.

От 1991 г. досега Законът за земеделските земи е поправян цели 66 пъти. Извън измененията на закона, през годините има четири решения на Конституционния съд по спорни казуси в него.

Публикувана в Бизнес

Един студент сяда на компютъра и иска да намери онлайн версия на актуалния текст на Закона за съдебната власт, сочи проучване на Института за пазарна икномика. Ето какво се получава в Гугъл като първи пет опции:

Източник Последно изменение
Lex.bg 16 Февруари 2018 г.
Econ.bg 20 Февруари 2015 г.
ВСС сайт 11 август 2017 г.
Сметна палата 01 септември 2005 г.
Инспекторат на ВСС 09 август 2016 г.

След настъпилото объркване решава по логика да потърси достоверен източник на актуалния текст сред органите на  съдебната и изпълнителната власт. Ето какво се получава:

Източник Последно изменение
ВСС 11 август 2017 г.
МП 09 август 2016 г.
ВАС 10 ноември 2017 г.
Прокуратура Няма
ВКС Няма

Объркването е още по-голямо и затова решава да вземе от горните източници този с най-скорошна дата на изменение, в случая от 16 февруари 2018 г., и да го намери на сайта на Парламента или редакцията на Държавен вестник, за да потвърди за себе си, че може да ползва този източник като най-актуален.

  • При търсене с търсачката на ДВ с ключови думи „съдебна власт” на осмо място излиза изменения на ЗСВ от 10 ноември 2017 г. 
  • При търсене с търсачката на Парламента за закони с ключови думи „съдебна власт” на първо място излиза изменение от 27 октомври 2017 г..

Всичко това може да изглежда странно, но е факт.

В момента най-достоверният източник на пълния актуален текст на законодателството у нас е чрез платените правно-информационни системи. Достоверността се „гарантира” по силата на договора за абонамент, чрез който всеки клиент разчита, че ще получи постоянно осъвременяване на нормативната база. Всъщност, на достоверността на частните платени правно-информационни системи за достъп до законодателството разчитат освен гражданите и фирмите и над 620 административни структури и над 330 структури в съдебната власт (съдилища и прокуратури). С две думи, всички в България:

-   Имат безплатен достъп на lex.bg до някакъв вариант на законодателството, по-често най-актуалния, но без гаранции за пълна достоверност като всичко, което е безплатно;

-   Имат възможност за платен достъп до актуален вариант на законодателството.

Ще попитате защо това е важно? Ето две очевидни причини:

-   Нахално, безочливо и крайно неприемливо е да трябва да плащаме за достъп до актуалното законодателство, което трябва чинно да следим и спазваме – граждани и фирми;

-   Разточителство и прахосничество е целият публичен сектор да плаща за достъп до законодателството, което често самият той е изготвил, като най-често има достъп до 2 правно информационни системи, т.е. имаме двойно прахосничество.

За аргументи като нарушено основно право на достъп до информация, нарушаване на прозрачността и откритостта, ограничаване на върховенството на закона, нарушаване на националната сигурност при спиране на работа на платените системи и др. подобни няма да споменаваме, защото за тези, от които зависи реформата май те са неразбираеми. За справка ще посочим, че в ЕС само у нас липсва онлайн безплатен достъп до консолидираните актуални текстове на законодателството.

За справка на читателя, актуалният вариант към 13 април 2018 г. е от бр.15 от 16 Февруари 2018 г. според Сиела Нет.

Публикувана в Бизнес

Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, свързани с живака.

Промените въвеждат административни и контролни мерки като следствие от нов европейски регламент. С прилагането му се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения чрез забрана за внос и износ на живак и продукти с добавен живак. Въвеждат се и ограничения за употребата на живак в производствени процеси, продукти, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато, както и изисквания за отпадъците от живак.

Предвижда се изключение от забраната за внос чрез предоставяне на писмено съгласие за внос на живак и смеси на живака, изброени в приложение към регламента, за разрешени употреби в страната, при спазване на определени условия. Ще се извършва и оценка за приложимостта на критериите за разрешаване производството на нови продукти с добавен живак или нови процеси с употребата на живак.

В ЕС и държавите членки вече са реализирани много от възможностите за намаляване употребата на живак. С въвеждането на новите изисквания се обхваща целият жизнен цикъл на живака – от неговия добив до екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от живак. Прилагат се мерки за контрол с цел елиминиране или ограничаване във времето на продукти и процеси, които съдържат или използват живак.

Публикувана в Бизнес

Правителството одобри промени в Закона за Селскостопанската академия и предлага на Народното събрание да ги приеме. Тяхната цел е да се постигне по-добра връзка на работата на ССА с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти.

Съгласно предлаганите изменения, представители на браншови организации ще участват в Управителния съвет на ССА, както и в координационните съвети на центровете за изследвания и иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на взаимодействие с бизнеса при изпълнение на научни и научно-приложни проекти.

С промените се цели и въвеждане на финансова самостоятелност при управлението на паричните средства, определяне на параметрите на изразходване на средствата, създаване на иновационни центрове и оптимизиране на структурата на Академията. Предвижда се значително увеличение на собствените приходи, с което ще се оптимизира и стабилизира научната, научно-приложната и експериментално-производствената дейности, както и ще се осигурят допълнителни работни места. Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения труд, ще доведе до по-висока активност на работещите в системата на Селскостопанската академия. Финансовата промяна предполага по-добра мотивация за работа на служителите и за създаване на качествен продукт.

Заложено е част от опитните станции, които са държавни предприятия, да станат структурни звена на институти, други, които са уникални по своята същност, да се превърнат в научни центрове, а тези, които се занимават основно със земеделие, да бъдат обединени в едно държавно предприятие чрез сливане. По този начин ще се повиши възможността им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на институтите.

Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри проект за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и предлага на Народното събрание да го приеме.

Промените прецизират текстове в Закона, които се отнасят до подаването на общо заявление за подпомагане. Включва се разпоредба за извършване на проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за изкуствено създадени условия за подпомагане от страна на бенефициентите по всички схеми за подпомагане.

С промените се гарантира и по-голям достъп до предоставената обществена информация, като се предвижда заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ да бъде публикувана, освен на официалния сайт на Министерството на земеделието, храните и горите, и в „Държавен вестник“.

Публикувана в Бизнес

Земеделският министър ще издава разрешение за отглеждане на канабис, като преди това кандидатите за тази дейност са подали заявление до министъра, а той е назначил комисия, която проверява редовността на всички изискуеми документи. Разрешението има валидност три години, считано от датата на издаването му. То се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно и не може да се преотстъпва.

Всяка година в срок до 30 юни притежателите на разрешение да отглеждат канабис, представят в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) етикетите от опаковката на семената и документи, удостоверяващи качеството на посевния материал. Освен това в десет дневен срок от всяко засаждане или прибиране на реколтата трябва да се предоставя и справка, същото важи и при реализация на стоката. Необходимо е също така да се предоставя и официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни.Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, който е публикуван за обществено обсъждане.

Общественото обсъждане на наредбата ще продължи до 9 февруари, съобщипа от МЗХГ.

В наредбата е написано още, че отглеждането на канабис може да се осъществява само от физически и юридически лица, които са регистрирани земеделски стопани и имат заверена регистрационна карта за стопанската година, в която ще отглеждат растенията. Освен това трябва да са подали декларация по наредбата за производство на семена, предназначени за фураж и не са осъждани за престъпления свързани с контрабанда или с разпространението и търговията с наркотични вещества.  Отглеждането на конопа може да става на открито или в оранжерии. С наредбата се уреждат условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на канабис, предназначен за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев, както и контрола върху отглеждането и търговията на продукцията от растенията от рода на конопа.

Публикувана в Бизнес

До края на годината министерството на земеделието ще приема предложения по промените в Закона за селскостопанската академия, предвиждащи преструктуриране на опитните станции и бюджетна самостоятелност на академията. В предложенията е записано, че академията става бюджетна организация в системата на министерството на земеделието.

Според проекта Селскостопанската академия ще съставя, изпълнява и отчита бюджета като част от консолидираната фискална програма по реда на чл.13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, се посочва в проекта. В мотивите към закона е записано още, че липсата на фиксиран разходен таван ще доведе до възможност за значително увеличение на собствените приходи и управление на паричните средства на академията. Аксо сега годишно приходите са малко над 6 милиона лева, то при новата структура се очаква годишно в бюджета на научната институция да влязат 12 милиона лева.

Най-голямата промяна е свързана с опитните станции, които се обединяват под ноша шапка - „Научно-производствен център“, който ще бъде юридическо лице със статут на държавно предприятие по Търговския закон.

В неговия състав ще влязат опитните станции по земеделие – Видин; по земеделие – Лом; по кайсията и земеделието – Силистра; по земеделие – Търговище; по земеделие – Лозница; по земеделие – Хан Крум; по лозарство и винарство – Варна; по земеделие – Поморие; по земеделие – Средец; по земеделие – Сливен; по тютюна – Хасково; по земеделие – Кърджали; по лозарство – Септември; по картофите – Самоков; по земеделие – Ямбол и Системата за агропазарна информация САПИ – София.

Държавното предприятие „Научно-производствен център“ е универсален правоприемник на тези станции и встъпва в правата и задълженията си в едномесечен срок от приемането на правилника по на законовите промени.

Според измененията от 1 април 2018 г. държавното предприятие Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца се преобразува в Научен център по бубарство – Враца към Селскостопанската академия. Опитната станция по соята в Павликени се преобразува в Научен център по соята – Павликени, Опитната станция по поливно земеделие в Пазарджик става Научен център по поливно земеделие.

Опитната станция по животновъдство и земеделие в Смолян се преобразува в Научен център по животновъдство и земеделие.

Също от първи април 2018 г. се преобразуват и Експериментална базата – държавно предприятие към Института по земеделие – Шумен в научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен.

Същото се отнася и за Експериментална база – държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, която се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.

Публикувана в Бизнес

Повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, предвижда проектът на нов закон за храните, който правителството предлага на Народното събрание за приемане. Целта на проекта е да се засили ефективността на контрола и да се повиши сигурността за потребителите.

С глоба или имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 4000 лв. се наказва този, който произвежда и продава храна или хранителна съставка в нарушение на закона. Същата глоба ще се налага и при използване на добавки, ароматизанти и разтворители, които не са разрешени, при производството на храни или са в по-високи от определените в европейските регламенти количества.

Със Закона се регламентират общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор.

Създава се Национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор храни, с включени представители на всички заинтересовани страни.

За първи път се регламентират изисквания при търговия с храни от разстояние и се въвежда регистрация на превозните средства не само за транспортиране на храни от животински произход, а и на храни от неживотински произход – брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия, като се въвежда изискване за обозначаване със стикер, удостоверяващ регистрацията.

Предвижда се въвеждане на процедури за регистрация на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, които са съобразени с политиката на правителството, насочена към облекчаване на регулаторните режими и намаляване на административната тежест. За тях ще бъде създаден публичен национален регистър, който Българската агенция по безопасност на храните ще поддържа на интернет страницата си.

Със Закона се забранява рекламата на генетично модифицирани храни и храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца. Определят се условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни.

Публикувана в Бизнес

Във връзка с получени сигнали за преотдаване на земеделска земя, на несобствени имоти чрез договори за наем, за да се защитят интересите на собствениците, включително и на тези, които не управляват активно имотите си, придобили известност като „бели петна“, и се предоставят по административен ред за възмездно ползване, Министерството на земеделието, храните и горите реагира своевременно и категорично още след първите констатирани опити в общинските служби по земеделие да се регистрират договори за наем от лица, които не са собственици на имотите или не са упълномощени от тях, съобщава пресцентърът на  ведомството.

Със свое писмо на 19.07.2017 г. министърът на земеделието, храните и горите нареди на областните дирекции „Земеделие“ всички договори, представяни в общинските служби по земеделие за регистрация да бъдат проверени за връзката на наемодателя със собствеността на имота или наличието на пълномощно от собственик.

В случаите, в които тази връзка не е установена, служителите на общинска служба земеделие уведомяват лицата, вносители на договора за регистрация, за предоставяне в срок на допълнителни доказателства по отношение на правата за сключване на договори.

Ако поисканата информация не е предоставена, общинска служба земеделие не регистрира договорите и уведомява районната прокуратура.

Към момента такива действия са предприети за 79 случая в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Шумен и Ямбол, като са уведомени съответните районни прокуратури.

Информираме, че МЗХГ не само не допусна регистриране на такива договори, но и показа, че такива опити са несъстоятелни и тези случаи се предават на компетентните органи. Освен това с тези си действия се предотвратиха случаи, в които биха се създали изкуствени условия за спор за право на ползване между договори, сключени със собственици и такива с неоправомощен наемодател.

Всички останали имоти, „бели петна“, включени в тези договори ще се администрират по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ за изготвяне на споразумения за масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 г. и ще се предоставят чрез заповеди на директора на съответната ОД „Земеделие“.

Подготвят се предложения за законодателни промени, които ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Промените са насочени към предотвратяване на злоупотребите, свързани с ползването на „белите петна“ и защита интересите на собствениците на земеделски земи. Предвижда се възможност общинските служби по земеделие да проверяват по служебен път правата на собственост по всеки представен договор за аренда или наем.

На 21 август темата беше обсъдена между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и омбудсмана на България г-жа Мая Манолова. Двете институции изразиха солидарна позиция и виждания по решаване на проблемите. Те ще си сътрудничат при подготовката на законодателните промени.

 
Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта