УС на ДФЗ-РА утвърди ресурсот 1,5 млн. лева по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът за кандидатстване е от 20 март 2018 г.до изчерпване на ресурса по схемата и не по-късно от 31 август 2018 година.

Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха.

Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 28 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е до 14 декември 2018 година.

Още информация за държавната помощ е публикувана на сайта на ДФЗ.

Публикувана в Бизнес

ДФЗ изплати 996 645 лв. по 299 сключени договори по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. В периода на прием са подадени общо 371 заявления на обща стойност 1 822 427 лв. Срокът за представяне на застрахователни полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ „Земеделие“ е до 29 септември. Крайният срок за сключване на договорите с Фонда и изплащането на средствата е до 15 декември 2017 г.

   Общо заявени площи за подпомагане по схемата са 9 345,78 хектара. От тях градините с овощни култури са 3 402,03 хектара, а със зеленчуци - 1 671,81 хектара. Застраховани са 2 756,54 хектара, засети с етерично маслени култури. Декларирани за подпомагане са и 1 515,40 хектара тютюн.

  Целта на помощта е да се насърчат малки и средни предприятия, земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна полица. Максималният размер на подпомагането е до 65% от стойността на застрахователната премия.

 Земеделските стопани могат да се възползват от помощта за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция до края на 2020 година, когато приключва периодът на действие на схемата.

  С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“, проведено на 6 юли 2017 г. общата сума, за подпомагане на стопаните през тази година нарасна от 1,5 млн. лева на 2,5 млн. лева. С увеличението се дава възможност на по-голям брой земеделски стопани да се възползват от помощта.

Публикувана в Бизнес

С 1 млн. лева се увеличава бюджетът за 2017 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ).Така общата сума, с която ще се подпомогнат стопаните през тази година нарастра от 1,5 млн. лева на 2,5 млн. лева.

Със свое решение от март тази година УС на ДФ „Земеделие“ отпусна по Схемата първоначален ресурс от 1,5 млн. лв. Към края на май 2017 г. заделената сума беше напълно ангажирана с подадените 309 заявления за 7 745, 62 ха обработваеми площи. Поради изчерпване на утвърдения бюджет кандидатстването беше преустановено. С допълнително отпуснатите 1 млн. лева по Схемата повече земеделски стопани ще могат да се възползват от финансовата подкрепа.

Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Заявления за кандидатстване по схемата ще се приемат до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2017 г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 29 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощтта е до 15 декември 2017 година.

Публикувана в Бизнес

Бюджетът за 2017 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е 1.5 млн. лева. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ).

   Целта на помощта е да се насърчат земеделски стопани, малки и средни предприятия от сектор „Растениевъдство“, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията.

  За прилагането на схемата Фондът е изготвил указания, включващи изискванията на нотифицираната и одобрена от ЕК схема за подпомагане. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65 на сто от стойността на застрахователната премия.

   Заявления за участие в схемата ще се приемат от 20 март 2017 г. до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2017 г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 29 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на средствата е до 15 декември 2017 година.

Публикувана в Бизнес

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, с които се дава дефиниция на понятието „семейство“ и се определят рисковете, срещу които задължително се застраховат застроените имоти – публична държавна собственост.

Въвежда се регламентацията, че застроените имоти – публична държавна собственост, ще се застраховат задължително срещу природни бедствия и земетресения. Предприемането на посочените мерки е с цел гарантиране на обществения интерес предвид факта, че тези имоти са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности.

Регламентира се, че условията на търговете за продажба на имоти – частна държавна собственост, се публикуват поне в два национални ежедневника, вместо поне в един национален и в един местен вестник. Това ще доведе до по-голямо популяризиране на провежданите търгове и съответно до по-голям брой потенциални участници в тях.

Изясняването на понятието „семейство“ се налага с оглед на правилното определяне на жилищната нужда при настаняване под наем в държавни ведомствени жилища. Целта е да се предотврати прилагането на неправилни практики при определяне кои лица следва да се считат за членове на семейството на кандидатстващите за настаняване под наем в държавни ведомствени жилища лица. По реда на Правилника за семейство се приемат съпрузите (родителят), ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Публикувана в Новини на часа

442 заявления на обща стойност 2 097 892 лв. бяха подадени в периода на прием по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Към момента са сключени 399 договора за 1 394 630 лева, съобщават от фонд "Земеделие".

Срокът за представяне на застрахователни полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ „Земеделие“ е до 30 септември. Крайният срок за сключване на договорите с Фонда и изплащането на средствата е до 16 декември 2016 г.

За да се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да се възползват от подпомагането, с решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ бюджетът по схемата за 2016 г. беше увеличен на 2.5 милиона лева.

Целта на помощта е да се насърчат малки и средни предприятия, и земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна полица. Максималният размер на подпомагането е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Земеделските стопани могат да се възползват от помощта за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция до края на 2020 година, когато приключва периодът на действие на схемата.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публикувана в Бизнес

Все още застраховането на земеделски площи не е популярно сред селските стопани, тъй като няма създадени практики през годините. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик Иван Кабуров, председател на Земеделско сдружение от Пазарджик. „В последните две години, след прекалено дъждовната пролет, част от земеделците започнаха да застраховат насажденията си срещу наводнения и градушки, за да предпазят от фалит в края на аграрния сезон”, посочи той. „В повечето случаи пораженията при наводнение и градушка са частични, не върху целия масив, а върху отделни парцели. Тогава изплащането на обезщетението става само за засегнатите площи. За стопаните е важно да застраховат земеделските си земи, особено ако културата е претенциозна, а климатичните условия са прогнозно неблагоприятни”, обясни Иван Кабуров. „По-голямата част от стопаните не предприемат застраховане на площите си по финансови съображения, за да спестят пари за застраховане”, коментира той. Земеделският производител уточни, че застрахователните инспектори следят много прецизно пораженията, работят в тясна връзка и с местните Хидрометеорологични станции.

Публикувана в Бизнес

Тази година застрахованият обем земеделски площи ще бъде 3 пъти повече отколкото последните 3 години. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева след парламентарната комисия по земеделие вчера. Във връзка искането на черешопроизводителите за отпускането на допълнително средства Танева заяви, че това е най-тежката година. По думите й са пострадали както производителите на череши, така и тези на други овощни култури – праскови, сливи. 

„Пострадаха и зърнопроизводителите, както и хората в районите, където падна град”, обясни тя. „Не можем да кажем, че в определен регион на България има извънредни обстоятелства спрямо останалите”, каза още Танева и поясни, че в региона на Карнобат, в който има новосъздадени овощни насаждения над 2000 декара площи и градини са били напълно унищожени от градушки. „В момента събираме данни, като точността им в национален мащаб зависи от самите земеделски производители - дали ще уведомят областните дирекции по „Земеделие”, дали ще изискат протокол и установяване процента поражение или пропадане на съответните площи, от там насетне държавата прилага държавна помощ за компенсиране на тези площи”, обясни министърът и посочи, че тази помощ в най-благоприятния вариант е за производителите на плодове и зеленчуци е в размер на 6 млн. лева годишно. „Предвид годината и все по-големия интерес към застраховане държавата увеличи на последния си УС на ДФЗ „Земеделие” с 1 млн. лева сумата, която стана 2,5 млн. лева, за подкрепа на земеделските стопани, ако те застраховат площите си”. По думите й, тази година застрахованият обем площи ще бъде 3 пъти повече отколкото през последните 3 години. Танева обясни, че се увеличават застраховките на земеделските производители. „Извън това производителите на плодове през тази години получиха над 200 лева на декар по схемата за обвързана подкрепа, което е в пъти от това, което бяха получили предишни години”, каза още министърът.

Публикувана в Бизнес

Днес във Велико Търново ще се проведе среща между експерти, фермери и застрахователи, на която да се обсъди бъдещата стратегия за предпазване на посевите от градушки. Организатори са Министерство на земеделието и храните, представители на организациите на земеделските производители и на застрахователни компании.

Ще се дискутира около темата за възможностите за развитие на системата за превенция срещу градушки и други неблагоприятни климатични явления. В дискусията ще вземат участие министърът на земеделието и храните Десислава Танева и заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров.

По време на събитието ще бъдат дискутирани развитието, усъвършенстването и разширяването на  системата за противоградова защита в страната. Участниците в срещата ще бъдат запознати и с опита на германската окръжна служба за борба с градушките в окръг Розенхайм по използване на авиацията за борба с градушките.

След срещата от 16 часа е предвиден брифинг за медиите в сградата Областна дирекция – Велико Търново на Държавен фонд „Земеделие“, гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 71.

Публикувана в Новини на часа

Последните метеорологични събития или по-скоро природни катаклизми, взеха човешки жертви, оказаха негативно влияние и на селското стопанство в страната, като повече или по-малко причиниха щети на площите със земеделски култури. Министър Греков коментира пред БНР, че в страната има пропаднали над 250 хил. дка, като само в област Враца те са над 120 хил. дка. Все още се установяват щетите в Добричка, Варненска, Шуменска и други области на страната, пострадали от природната стихия. Според министъра стопаните, които са застраховали продукцията си ще могат да разчитат на обезщетение от застрахователните компании. ДФ „Земеделие“ ще обезщетява 100% пропаднали площи с фонд от 4 млн. лв.

Въпреки нанесените значителните щети при есенните култури, министър Греков уверява, че зърненият баланс в страната няма да бъде застрашен. Зърно има достатъчно, но както вървят нещата, една част от него вероятно няма да може да бъде прибрана. На различните места посевите са полегнали в различна степен, някъде достигат 25, че и повече процента. Жътвата в такива участъци ще бъде изключително трудна и с големи загуби.

В резултат от обилните валежи и просветлените узрели посеви с пшеница и ечемик, на дневен ред изниква още един неблагоприятен фактор – вторичното заплевеляване на площите. То ще бъде, а на места вече е факт и допълнително ще влошава процеса на жътвата и ще повишава влажността на прибираното зърно.

Въпреки късната на места сеитба на пролетните култури, за тях може да се каже, че са в отлично състояние и бързо наваксват фазата си на развитие, поради оптималната почвена и въздушна влажност. Изключение правят силно пострадалите от градушки посеви, но предвид благоприятстващия фактор влага, при тях също има шанс да се възстановят и да формират нормален добив.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта