Държавен вестник публикува официално новия 66-ти Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

Последните изменения, обнародвани днес, изискват: Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25% идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.

Земеделската земя може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице, както и от лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице, се посочва в ал. 1 на същия член.

Независимо от договореното от страните по договора за наем на земеделска земя, наемателят може да пренаеме земята или част от нея след получаване на изрично писмено съгласие от наемодателя, изисква ал. 4 на чл. 4а.

В общинската служба по земеделие ще се регистрират само договори за наем на земеделска земя, както и договори за аренда, сключени при спазване изискванията на този закон и на Закона за арендата в земеделието (чл. 37б, нови ал. 5, 6 и 7).

Когато за един и същ имот са представени за регистриране повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя, в общинската служба по земеделие се регистрира договорът, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата.

Важна подробност от новия закон е създаването на чл. 37п, който касае пчеларите. Той гласи, че за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на регистрираните собственици на пчелини може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни имоти, без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.

При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв. м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от десет км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини; пет км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки; три км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин.

Правото на ползване на държавни или общински пасища и мери за пчелини се учредява от министъра на земеделието, храните и горите или кмета на общината. За учредяване право на ползване собственикът на пчелина подава заявление, в което посочва срока, за който желае да му бъде учредено правото. Заявлението се подава до министъра на земеделието, храните и горите чрез директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на имота. Или до кмета на съответната община.

Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се сключват за срок, не по-дълъг от 10 години.

Пчеларите, които са сключили договори за право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения, свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла на Закона за устройство на територията.

От 1991 г. досега Законът за земеделските земи е поправян цели 66 пъти. Извън измененията на закона, през годините има четири решения на Конституционния съд по спорни казуси в него.

Публикувана в Бизнес

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 872 лв., което е с 14.6% повече в сравнение с 2016 година. Спрямо предходната година през 2017 г. увеличение е отчетено в цената на нивите - с 13.0%. Цената на постоянно затревените площи намалява с 3.4%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2010 - 2017 година

Лв./дка
Категории на земята 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Земеделска земя - общо 279 398 547 594 684 732 761 872  
в това число:                  
Ниви 279 413 556 621 708 761 770 870  
Овощни насаждения 242 284 412 433 440 480 534 .  
Лозя 206 248 262 319 451 339 370 .  
Постоянно затревени площи 189 207 217 198 246 227 271 262  
                   

„ . “ - липсват данни.

През 2017 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 401 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Югозападния район - с 83.4%. През 2017 г. намаление се наблюдава в цената на един декар земеделска земя в Северния централен район - с 13.0%.

Средни цени на сделките със земеделска земя по статистически райони

през периода 2010 - 2017 година

Лв./дка

Статистически райони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общо за страната 279 398 547 594 684 732 761 872
Северозападен 249 420 493 598 682 708 735 910
Северен централен 295 447 623 708 807 820 895 779
Североизточен 365 555 860 827 957 1040 1157 1401
Югоизточен 230 271 346 480 509 636 707 796
Югозападен 302 237 463 301 403 415 221 406
Южен централен 230 292 364 357 474 442 412 538

Цена на рентата на земеделска земя в Република България през 2017 година

През 2017 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 46 лв., което е с 4.5% повече спрямо 2016 година. Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 6.8%, а на постоянно затревените площи - с 6.7%.

Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2010 - 2017 година

Лв./дка
Категории на земята 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Земеделска земя - общо 23 30 34 38 41 42 44 46
в това число:                
Ниви 24 30 36 39 43 44 44 47
Овощни насаждения 16 20 29 30 35 32 41 .
Лозя 13 26 21 34 24 36 31 .
Постоянно затревени площи 12 13 18 16 17 18 15 16
                 

„ . “ - липсват данни.

През 2017 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 67 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони.

Средни цени на рентата на земеделска земя по статистически райони

през периода 2010 - 2017 година

Лв./дка  
Статистически райони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общо за страната 23 30 34 38 41 42 44 46
Северозападен 19 22 29 34 38 40 42 44
Северен централен 25 33 41 46 50 52 53 57
Североизточен 40 50 53 58 61 63 64 67
Югоизточен 15 22 28 29 31 31 32 34
Югозападен 13 15 15 16 18 20 22 27
Южен централен 13 20 22 24 26 27 26 31
 
Публикувана в Новини на часа

Заради наближаването на коледните и новогодишните празници  и събирането на много почивни дни, нотариусите ще спрат изповядването на сделки със земеделска земя още в средата на декември. За това алармираха от нотариалните кантори. Те съветват собствениците на земя, която е подготвена за продажба, да използват оставащите работни дни, за да финализират сделките си. Така притежателите на земя ще си спестят време и разходи за изкарване на нови документи през следващата година. Данъчната оценка, например, важи за календарна година и пропускането на сроковете ще доведе до изкарване на нова през 2018 г. От друга страна в момента собствениците на земя могат да получат по-добра цена за имотите си, тъй като през първото тримесечие на всяка година цената на земята традиционно пада и сделки се сключват по-рядко. „Края на годината е традиционно силен период при сделките за земя“, коментираха от българската компания за професионално управление на земя „Агрион“. Според експертите  моментът за сделка е удачен. Най-честата причина за продажба на земеделска земя от страна на собствениците и наследниците е нуждата от свежи пари. Настъпването на коледните и новогодишни празници е свързано с доста повече разходи от обикновено и продажбата на имот е вариант за осигуряване на допълнителни средства. Голяма част от продавачите използват средствата от продажбата за покупка на друг недвижим имот, за лечение или други спешни нужди.

Друга основна причина за сделките със земеделските земи е невъзможността на собствениците да се занимават с обработването на нивите. По-голямата част от тях са или възрастни хора, които нямат възможност да обработват земите, или жители на големи градове, чиято земя е в отдалечени райони. Обикновено притежателите имат други професии и нямат желание и средства да се занимават със земеделие .

По данни на „Агрион“ собствениците на земеделски парцели притежават около 20 дка земя. Те предпочитат да я отдават под аренда в кооперации или на частни арендатори, като тенденцията е да се сключват все по-краткосрочни договори. 


Публикувана в Бизнес

До 2100 година Земята може да се затопли с допълнителни 15 процента, а това е значително повече от най-мрачните прогнози на експертите на ООН, констатира най-ново проучване, цитирано от Ройтерс и Франс прес.

Прогнозите на Междуправителствената експертна група по изменение на климата - уважаван научен орган за климатичното затопляне, излезе с публикация през 2014 година с няколко сценария за промените в климата в края на XXI век. Те бяха в пряка зависимост от изпусканите в атмосферата емисии от газове с парников ефект. Най-мрачният сценарий на междуправителствените експерти предвиждаше повишаване на глобалните температури между 3,2 и 5,9 градуса по Целзий до 2100 година в сравнение с прединдустриалния период.

Но климатолозите Патрик Браун и Кен Калдейра от Станфордския университет твърдят в свое изследване, че "климатичното затопляне значително ще превиши най-песимистичните сценарии, които се разглеждаха досега". Това означава, че вредните емисии газове ще трябва да се намалят в значително в по-големи обеми, за да се постигне набелязаната цел от ООН климатичното затопляне да остане под 2 градуса по Целзий. Според американските учени "най-вероятното повишение на глобалните температури ще бъде с 0,5 градуса по Целзий по-високо от най-песимистичните сценарии, изготвени досега".
Публикувана в Новини на часа

Община Тервел ще предостави на публичен търг за отдаване под наем на общински земеделски земи.
Търгът е планиран за 2 август 2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Тервел. Срокът за отдаване под наем е 5 години, считано от началото на стопанската 2017-2018 г. до края на стопанската 2021-2022 г. , съобщават от кметската управа.

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от началната тръжна цена.

Фермерите ще могат да наддават за повече от 566 декара в землищата на 18 селища.Начална тръжна цена:

За ІІ до VІ категория  – 60 лв. на дка земеделска земя за година.

За V ІІ до Х категория  – 40 лв. на дка земеделска земя за година.

За  парцели в регулация  – 60 лв. на дка земеделска земя за година.

Публикувана в Бизнес

С изключение на ДПС парламентарните групи се обединихме поправката за отпадането на ограниченията на земеделската земя да не се приема веднага, заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова пред журналисти в Народното събрание. „Вчера ви обещах, че ще поискам разговори с представителите на другите парламентарни партии, с лидерите по темата свободна продажба на българска земеделска земя и готвените промени в законопроекта на правителството. Направих го. Поставих въпроса да надмогнем партийните си различия и да потърсим обединение по тема, която смятам, че е от национален интерес“, каза тя. Нинова обясни, че са се обединили още в рамките на два месеца да се ангажират българските евродепутати и да поискат в ЕК и Брюксел разговори, на които да се представят аргументите и да се поискат възможните законови ограничения за продажба на българка земеделска земя. „Обединихме се около това да направим извънредно заседание на Земеделската комисия, с участието на министъра на земеделието, с експерти, като темата също е възможните законови ограничения върху свободната продажба на земеделска земя“, заяви лидерът на БСП. Нинова посочи, че на срещата си с президента ще постави въпроса за институционално обединение върху този въпрос в защита на българския национален интерес.

Публикувана в Новини на часа

Изискването чужди граждани да докажат поне 5 години уседналост в България преди да могат да купуват земеделска земя у нас трябва да отпадне заради риск от тежки евросанкции, но правителството ще търси други начини да ограничи тази практика. Това обясни земеделският министър Румен Порожанов пред bTV.

"През 2014 г. със закон е въведено ограничение, което противоречи на поне 3 от членовете за функционирането на ЕС и на две от решенията на Европейския съд. Образувана е процедура, като срокът, преди да ни дадат на Европейския съд е докъм края на септември”, обясни още Порожанов.
Ако България не реагира, първоначално я очаква глоба от 900 000 евро с 660 евро наказателна лихва на ден и възможност първоначалната санкция да бъде повтаряна. "Ние в МЗХ не можем да носим отговорност за такава санкция от над 1 млн. евро, която ще се калкулира”, подчерта министърът на земеделието.

Вече стана ясно, че е изработен законопроект, който ще позволи на чуждестранни граждани да купуват земя у нас. Разпоредбите на ЕС изискват той да важи и за граждани от страни извън общността – напр. от Турция или Русия. В Министерския съвет ще се направи работна група, която да види дали може да се направят друг тип ограничения”, обясни той. По думите му има и други страни, които са заплашени от санкция заради невъзможност чужденци да притежават земеделска земя, като една от тях е Полша.

Порожанов предпочете да не коментира дали до момента се е заобикалял мораториумът, като отбеляза, че либерализация на режима може да донесе и повече инвестиции.

Земеделският министър коментира още, че се очаква тазгодишната реколта от пшеница да е по-добра от миналата година. Добивите са средно около 524 кг на декар, което прави между 5,5 и 5,7 млн. тона с "много добро” и "добро” качество. По-малко от 9% е некачественото жито.

Според Порожанов у нас за консумация остават около 1 млн. тона, 500 000 – за фураж и 250 000 – за семена. Останалото се изнася.

"Ние нямаме внос на пшеница”, категоричен беше земеделският министър. Той обяви, че са определени нови 30 продукта, за които ще се направи проверка дали са с по-различен състав у нас и в Италия, Швейцария и други страни. След като първият подобен анализ показа 20% разминаване по етикети, сега въобще няма да се прави физико-химичен анализ.

Порожанов призна, че "може да се третира в някаква не много голяма степен, че качеството не е същото”, но сега акцент ще бъде разликата в цените, която ощетява българския потребител: "Разлика от 100% не може да се дължи на ставката на ДДС”.

Публикувана в Бизнес

1600 лева е средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич за 2016 г., съобщават от "Статистически изследвания". Стойността на чернозема е нараснала спрямо предходната година с 13.9% и е най-висока в сравнение с останалите области.

За страната средната цена достига едва 761 лева на декар. За сравнение в Добричко сделките през 2012 г. са вървели средно за 1320 лева, коментира "Дарик". Най-скъпи са земеделските площи в община Балчик - 2190 лева, като бележат увеличение спрямо 2015-а с над 400 лева. Следват общините Каварна и Шабла с цени съответно 1770 и 1720 лева за декар. Там също има нарастване на цените с по 300-400 лева. Спад се отчита в Генерал Тошево, където от 1700 лева през 2015 г. през 2016-а търговията е вървяла за 1550 лева на декар. Най-ниска е цената на земята в Добричко в община Тервел - 1230 лева, но и там се забелязва ръст от 250 лева спрямо предната година. В най-голямата община в страната - Добричка, нивите се търгуват за 1300 лева.  Средната рента за един декар земеделска земя в област Добрич достига 85 лева, което е с 3.7% по-високо спрямо 2015 година. Най-добре плащат земеделците в Балчишко - 96 лева, следвани от тези в Добричка община - 89 лева, и Добрич и Шабла - 82 лева. В страната се плащат за наем и аренда средно 44 лева, посочват от още от статистиката.


Публикувана в Бизнес

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Спрямо предходната година през 2016 г. увеличение е отчетено в цената на всички категории земя по начин на използване. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19.4%, на овощните насаждения - с 11.3%, на лозята - с 9.1%, и на нивите - с 1.2%.

През 2016 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година - с 11.3%.

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., което е с 4.8% повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 28.1%. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи - с 16.7%, и при лозята - с 13.9%.

През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 64 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3.7%, сочат данните на статистиката.

Публикувана в Бизнес

Документи се събират до 21 април в офисите на фирмата в цялата страна

agrion fermera2Тази година все повече арендатори се включват в наддаването за земя под наем на търгове. За активните играчи на пазара излиза много по-изгодно да участват със собствена оферта за желаните парцели, вместо да чакат пряко договаряне със собственика. Инициативата с търговете за земя е на водещото дружество в сектора Агрион. Българската компания за втора поредна година разчита на този пазарен инструмент за отдаване на портфолиото си. Документи се събират до 21 април в офисите на фирмата в цялата страна.

Процедурата е опростена до четири лесни стъпки.

Фермерът посещава офис на Агрион, където безплатно получава тръжната документация за желания парцел, попълва документите, внася необходимия депозит и пуска предложението си в запечатан плик в специално подготвените за целта прозрачни урни в офиса.

agrion fermera3Експертите отчетоха интерес към парцелите както от фермери, които имат сериозни намерения за увеличаване или по-ефективното окрупняване на стопанствата си, така и от нови играчи на пазара. Запитвания има и от по-дребни земеделци, които искат да влязат в различни землища. Прави впечатление, че в някои райони арендаторите направо са тръгнали да се надскачат, за да си гарантират най-атрактивните парцели. Обяснението е, че искат да бъдат спокойни за субсидиите си догодина и за съответното планиране на площите, семена, торове и препарати. Североизточна България остава сред най-атрактивните региони – там конкуренцията за наемане на земя е най-ожесточена. Освен големите арендатори в битката се включват и големи производители от Централна Северна България, които искат да се разрастват.

Агрион е сред най-бързоразвиващите се и динамични дружества в сектора за управление на поземлени активи. През 2014 г. компанията откри официално верига от офиси в цялата страна като към момента тя включва 21 търговски точки. От миналата година компанията предлага и кредити за земеделие и лизинг за покупка на земеделска земя. Финансовите продукти са специално разработени по опростена процедура за агробизнеса и изискват много по-малък брой и обем документи.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 6

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта