Със свое решение правителството учреди безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии в землищата на с. Слатина, община Берковица, с. Долно Озирово, община Вършец, с. Краводер, община Криводол, с. Бели извор и гр. Враца, община Враца. Общата площ на сервитутната зона е 62,961 дка. Имотите се намират в района на дейност на Учебно опитно горско стопанство „Петрохан“, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Берковица“ и Териториално поделение „Държавно горско стопанство Враца“, към Държавно предприятие „Северозападно държавно предприятие“ - Враца. Вещното право върху имотите се учредява за изграждане и обслужване на подземен водопровод, включително прилежащите към него хидротехнически съоръжения с площ до 15 кв м. за обект: „Реконструкция на съществуващ азбесто-циментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца, на територията на областите Враца и Монтана“. За придобиване на ограниченото вещно право дружеството ще заплати нормативно определените цена и режийни разноски.

Безвъзмездно се предоставя управлението на имот - публична държавна собственост на Българска академия на науките за нуждите на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро - и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“. Имотът се намира в землището на гр. Царево, местност „Скотовъден фонд – Боруна“ и е с площ от 2 863 кв. м. По този начин на БАН ще се осигури подходящ полигон за изпитване в морски условия на съоръженията и изделията, продукт на дейността на Института.

Отново безвъзмездно Професионалната гимназия „3латю Бояджиев“ в град Брезово се прехвърля на общината, след като учебното заведение е обявено за общинско. Имотът на ул. „Васил Коларов“ № 1, в който се намира гимназията, досега е бил управляван от Министерството на образованието и науката.

Поради отпаднала нужда се отнема от Областния управител на област Плевен правото на управление върху имот - изключителна държавна собственост. Имотът представлява реална част от Археологически резерват „Античен град Улпия – Ескус“ с площ 210 488 кв. м. и се намира в землището на с. Гиген, община Гулянци, област Плевен. Имотът ще се управлява от министъра на културата на основание чл. 14, ал. 1, т. 14 от Закона за културното наследство.

Два недвижими имота във Велико Търново с обща площ 90 кв.м. ще бъдат продадени от „Български пощи“ ЕАД. Продажбата ще се извърши при начална цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Предложените на търг недвижими имоти са изгубили първоначалното си предназначение и функция и не са необходими за изпълнение на основната дейност на дружеството.

Министерският съвет също отменя свое Решение № 559 от 29.09.2017 г., с което безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Бяла. Отмяната се прави по предложение на общината, която се отказва от намиращия се на ул. „Васил Левски“ № 4 в града имот. Той представлява терен с площ 856 кв. м., заедно с построените върху него три сгради и трети етаж от сграда със застроена площ 135 кв. м.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие решение за отчуждаване на части от имоти в землището на с. Черенча, община Шумен, за изграждането на АМ „Хемус“ в участъка от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“. Отсечката е с дължина 1,46 км. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица.

В полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД се учредява безсрочен сервитут върху поземлен имот в с. Равногор, община Брацигово. Площта на сервитутната зона е 3,266 дка и е необходима за изграждане и обслужване на въздушен електропровод. За сервитутното право „ЕСО“ ЕАД ще заплати нормативно определената цена и режийни разноски на стойност.

Министерският съвет предостави на Националната агенция за приходите безвъзмездно управлението на терен от 6 дка на столичния булевард „Цариградско шосе“ №111. По този начин ще се осигури улеснен достъп до административната сграда на НАП, която се намира в имота.

Сградата на Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ в гимназия в Пещера става общинска собственост. Решението е мотивирано с преобразуването в общинско на учебното заведение, което досега е било към Министерството на земеделието, храните и горите.

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на ветеринарна лечебница в с. Макреш, област Видин. Това ще позволи извършване на разпоредителни действия и реализирането на допълнителни приходи от имота.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на обхода на с. Асеновец, който е част от пътя Велико Търново - Гурково. Терените се намират в землището на новозагорското село.

Финансирането на отчуждителната процедура се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Министерският съвет даде съгласието си чрез търг с тайно наддаване да бъдат продадени неоперативни активи, собственост на две държавни дружества. „Български пощи“ ЕАД ще продаде обекти в Стара Загора с обща площ 159 кв. м, а „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД – два етажа от административна сграда на ул. „Алея Топола” №6 в Русе.

Продажбата на имотите с отпаднала необходимост за дружествата е продължение на политиката за понижаване на разходите и увеличаване на приходите им, а постъпленията ще се използват за развитие на дейността им.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие две решения за отчуждаване на имоти, необходими за изграждането на пътна инфраструктура в страната.

За модернизацията на участък от пътя Мездра – Ботевград се отчуждават части от имоти – частна собственост, в землището на с. Лютидол, община Мездра, а за изграждането на Северната скоростна тангента – част от имот в Промишлена зона „Илиянци“ София. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решенията може да бъдат обжалвани по реда на АПК пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.

С друго решение участък от републикански път Е-79 на територията на град Видин, става общински. Трасето с дължина 3 км е с променени функции след пускането в експлоатация на новия граничен комбиниран пътен и железопътен мост над река Дунав. Участъкът вече не е част от трансевропейската пътна мрежа, а осигурява транспортна връзка с предимно общинско значение. Решението за смяна на собствеността е взето по предложение от кмета на община Видин и след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура“.

Публикувана в Новини на часа

Сградите, ползвани от Професионалната гимназия по селско стопанство в с. Белозем, община Раковски, стават общинска собственост. Решението е мотивирано от преобразуването в общинско на учебното заведение, което досега е било към Министерството на земеделието, храните и горите, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Историческият обект „Паметник на трите поколения“ в Перушина ще бъде обновен по проект на местната власт. За целта с решение на Министерския съвет теренът, върху който е изграден монументът, се прехвърля в собственост на общината. Мемориалният комплекс се намира в землището на града и е с площ 3,4 дка. Община Перущица ще кандидатства с проект по Програмата за развитие на селските райони за превръщане на обекта в част от туристическа дестинация, която включва също Раннохристиянската базилика „Червената църква“, Историческия музей в Перущица, Даново училище и църквата „Св. Архангел Михаил“.

На община Варна се прехвърля собствеността върху терен от 21 дка и построените в него 12 сгради, за да се създаде възможност общината да кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж“. Намеренията на местната власт са в имота на ул. „Петко Стайнов“ №7 да бъде обособен приют за настаняване на бездомни и социално слаби лица, кризисен център за деца, център за обществена подкрепа и областен екип по приемна грижа.

За изпълнение на функциите им две институции получават правото на управление върху имоти и части от имоти. В Хасково Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще ползва помещения в административната сграда на бул. „България“ №152, а в Търговище Областната дирекция „Земеделие“ – офис в административната сграда на ул. „Христо Ботев“ в града, в която се намират и други структури на Министерството на земеделието, храните и горите.

Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри решение за отчуждаване на части от два имота – частна собственост, за модернизацията на съществуващо трасе по пътя Калотина – Софийски околовръстен път. Терените с обща площ 450 кв. м се намират в землището на Драгоман. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“, а решението на МС може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Едноетажната сграда на хижа „Здравец“ край с. Гълъбово, община Куклен, се предоставя на Центъра за спешна медицинска помощ – Пловдив. Решението на правителството позволява създаване на условия за отдих и почивка на служителите на спешния център.

Министерството на земеделието, храните и горите получава правото на управление върху помещение от 50 кв. м в административната сграда на ул. „Независимост“ №5 в Добрич. То ще се ползва за нуждите на областната дирекция „Земеделие“.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Терените се намират в защитената местност „Атолука“ край с. Равногор, община Брацигово, чиято площ е намалена със заповед на министъра на околната среда и водите от 2016 г. Поради това имотите са изгубили характеристиките си на публична държавна собственост.

Публикувана в Бизнес

Правителството прехвърли в собственост на общините Долни чифлик и Велинград имотите, ползвани от професионалните гимназии по селско стопанство „Ив. Мичурин“ и по дървообработване „Иван Вазов“. Преди преобразуването на учебните заведения в общински, имотите са били в управление на Министерството на земеделието, храните и горите.

На Икономическия университет във Варна беше прехвърлено правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Сградите на ул. „Д-р Борис Божков“ №1 във Варна са с отпаднала необходимост за Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В подкрепа на промяната има решения на ръководствата на двете висши училища.

Министерството на земеделието, храните и горите получава управлението върху две помещения и гараж на ул. „Христо Ботев“ №1 в Търговище. Те ще се ползват за нуждите на областната дирекция „Земеделие“. В същата административна сграда са разположени и други структури на земеделското ведомство, което ще допринесе за по-доброто административно обслужване на гражданите.

Управляван от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ имот – частна държавна собственост, е обявен за публична държавна собственост. Това е терен с площ 655 кв. м край Батак, който е свързан функционално с склад за съхранение на държавен резерв и военновременни запаси.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на два поземлени имота, управлявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Те се намират в Свиленград и нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. Решението ще позволи на компанията да извърши разпоредителни действия с имотите и така да реализира необходими за подобряване на финансовото й състояние приходи.

Правителството разреши да бъде извършена продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. За продажба ще бъдат обявени поземлен имот в землището на с. Старчево, община Петрич, с площ 7,655 дка, заедно с построените в него административна сграда и кантон; поземлен имот в землището на с. Софрониево, община Мизия, с площ 2,837 дка, заедно с построената в него сграда; поземлен имот в Стара Загора с площ 2,6 дка, заедно с построената в него сграда; две сгради със застроена площ 45 кв. м и 83 кв. м в Пещера. Продажбата на недвижимия имот в община Петрич ще се осъществи чрез пряко договаряне с общината, а на останалите имоти – чрез търг, при начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие решения за отчуждаване на имоти и части от имоти за изграждането на пътна инфраструктура.

За модернизацията на участък от път І-1 (Е 79) Мездра – Ботевград се отчуждават имоти в землищата на селата Люти дол, Типченица, Ребърково, Дърманци и Крета и на гр. Мездра, община Мездра, както и в землищата на Ботевград и ботевградските села Скравена, Новачене и Рашково. Финансирането на процедурата по отчуждаване се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За изграждането на ж. п. линия София - Пловдив в участъка Ихтиман – Септември се отчуждават части от имоти в землището на гр. Септември, област Пазарджик. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решенията може да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.

Публикувана в Бизнес

Правителството отчужди имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на обходния път на Поморие. Терените се намират в землището на града. Финансирането на отчуждителната процедура се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот в гр. Клисура. Това е ветеринарна лечебница от две сгради и прилежащ терен с площ 1,4 дка. Промяната в статута ще позволи извършването на разпоредителна сделка от Министерството на земеделието, храните и горите.

Публикувана в Бизнес

Правителството прехвърли на община Мъглиж собствеността върху имотите, ползвани от Професионалната гимназия по селско стопанство „Гео Милев“. Прехвърлянето е мотивирано с преобразуването на училището от държавно – с принципал МЗХГ, в общинско.

Поради отпаднала нужда, от МЗХГ беше отнето управлението върху четири терена с обща площ 276 дка в кв. Сеславци на София. Имотите се предоставят на ГД „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието за изграждане на затворническо общежитие, отговарящо на съвременните норми и стандарти.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта