Промените на климата, които ще се случат до средата на този век, значително ще намалят добивите на домати, листни зеленчуци и бобови растения. Това заключение бе направено от учени от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина. 

В горещите условия в Южна Европа, Африка и Южна Азия високите температури ще намалят добива средно с 31%, предават световни медии.
Преди това се предполагаше, че увеличаването на нивото на въглеродния диоксид би спомогнало за увеличаване на добива, но това предположение бе фундаментално погрешно, като се вземат предвид свързаните с него фактори. Учените предупреждават, че ако, не се предприемат мерки, основните компоненти на здравословното хранене ще изчезнат от режима на хората, което ще засегне здравето на населението по целия свят.


Публикувана в Бизнес

„Неблагоприятните климатични промени през последните десетилетия и развитието на икономиката, водещо до увеличаване на нуждата от природни ресурси, поставиха горите под допълнителен натиск. Това налага активно да се стремим към усъвършенстване и въвеждане на иновативни подходи в стопанисването на горите“. Това заяви Атанас Добрев, зам.-министър на МЗХГ при откриването на неформална среща на генералните директори по горско стопанство на държавите членки от Европейския съюз. Срещата се проведе в Националния дворец на културата. Добрев подчерта перспективите за повишаване ролята на горите в зелената икономика чрез стимулиране на агролесовъдството, създаването на плантации за ускорено производство на дървесна биомаса, поддържането и създаването на нови полезащитни горски пояси.

На форума участваха представители от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Литва, Малта, Кралство Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция, Организацията на европейските фермери и европейските земеделски кооперативи, Европейска асоциация на държавните гори, както и инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите и експерти от Агенцията.  

На срещата беше представено състоянието на горското стопанство в Р България- животинско и растително разнообразие, защита на горите от пожари, системата за проследяване на дървесината, информация за горите във фаза на старост.

Обект на дискусия бяха ангажиментите на страните по изпълнение на Регламент 995 на ЕС за дървесината (EUTR). Инж. Валентин Чамбов, директор на дирекция в Изпълнителна агенция по горите подчерта необходимостта от спазване на единен подход при изпълнение на регламента.

На срещата беше обсъдена и общата позиция на държавите членки за подобряване стопанисването и управлението на горите, която ще бъде представена на 13-тата сесия на форума по горите на ООН.

В рамките на мероприятието, на 12 април, ще бъде организирано теренно посещение на Природен парк „Рилски манастир" и Национален парк „Рила", както и залесяване с участниците в срещата под надслов „За зелена, обединена Европа".

Публикувана в Бизнес

Чрез компютърни модели учените симулират резултатите от въздействието на високите температури върху растенията

Според резултати от ново изследване, отглеждането на основните култури на планетата – пшеница, соя и царевица, към края на настоящото столетие ще се намали наполовина. Причината е в глобалното затопляне.

Учени са разработили компютърен модел за това как гореспоменатите култури ще реагират на постепенно повишение на температурата, а след това проверили това с реални примери.

Оказало се, че прогнозните реакции съвпадали с действителността и могат да изплашат всеки. Обезпокоителното в случая е, че дори без значително намаляване на топлинните емисии добивът на царевица в САЩ може да намалее с почти 50% до 2100 година.

Соята ще дава с 40% по-малък добив, пшеницата – с 20%. И тъй като САЩ са един от най-големите износители на селскостопанска продукция в света, рязкото намаляване на добивите сериозно ще повиши цените на хранителните продукти по целия свят. Това може да предизвика недостиг на продоволствие в развиващите се страни.

Верижната реакция няма да закъснее, убедени са изследователите. Недостигът на храна може да увеличи миграцията, защото хората ще тръгнат да търсят храна, а това може прогнозируемо да предизвика конфликти и дори мащабни войни.

Бернхард Шаубергер от Потсдамския институт за изследвания въздействието на климата ръководи опити на международна група учени. Те описват моделирането така: "Благодарение на наблюденията, ние успяхме да разберем че високите температури носят ущърб за културите. А сега, ние вече разбрахме и как именно става това. Всички компютърни симулации, които проектираме, са основани на надеждни знания по физика, химия, биология; и на голямо количество данни и разработване на алгоритми. Разбира се, ние ги наричаме модели, защото те не могат да представляват цялата сложност на системата на посевите".

Въпреки това изследователите заявяват, че фермерите могат да предотвратят загубите на добив за сметка на увеличаване на поливането, ако, разбира се, имат достатъчно вода.

"Загубите на добив значително намаляват, когато ние увеличихме поливането на полето в нашата симулация, поради което недостигът на вода, предизвикан от повишение на температурите, е по-вредоносен фактор, отколкото самото повишение на температурите, смята изследователят Джошуа Елиът от Чикагския университет. – Напояването може да стане важно средство за адаптация към затоплянето, което ще смекчи неговите изключително сериозни последствия. Въпреки това този път към спасение е ограничен от недостига на водни ресурси в много региони."

Такива модели отчитат множество различни фактори: от водоснабдяване и използване на торове до ниво на въглеродния диоксид. Той, от една страна, води към глобално затопляне, а от друга, се поглъща от растенията за растеж. И разбира се, учените отчитали непосредственото влияние на температурата. Ако всеки ден тя се задържа на 30°C, царевицата и соята могат да изгубят около 5% от добива си. Благодарение на тези модели учените от Потсдамския институт пресметнали, че дори незначително увеличение на тази температура може до доведе до по-резки и значителни загуба на добив.

От своя страна, привържениците на климатичния скептицизъм (опровергаващи антропогенния фактор в изменението на климата) тръбят в един глас, че ефектът от повишения въглероден диоксид във въздуха води до съвсем други последствия. Те смятат, че затоплянето ще доведе до „глобално озеленяване“, като примерно към 2050 година дърветата и храстите ще разширят своите „владения“ в Арктика повече от 50%. Въпреки това изследователите казват, че влиянието на допълнителния въглероден диоксид в атмосферата е недостатъчен, за да противостои на намалението на добивите на селскостопанските култури от повишението на температурата.
Освен това все още не е проучен ефектът от „извънредно високи температури – 36°С“. Подобна температура вероятно още повече ще навреди на добивите.

Учените от Южното полукълбо вече се готвят за изменението на климата. Австралийските селекционери са изобретили изкуствена среда с подобрено осветление за създаване на интензивен дневен режим. Това значително ускорява търсенето на по-добри и топлоустойчиви сортове селскостопански култури. (ГФ)

Публикувана в Растениевъдство

Регионална дирекция по горите, гр. Бургас, съвместно с Дирекция по управление на горите в Демиркьой участват в трансграничния проект „Защита на устойчиви горски екосистеми в Странджа/Йълдъз планина в условията на климатични промени – FORECAST“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ.

Основната му цел е подобряване на защитата на горските екосистеми в условията на климатични промени чрез създаване на база данни за промените в климата. Изпълнението на проекта ще допринесе за определяне на влиянието на природните бедствия върху горските екосистеми на Странджа/Йълдъз планина и прогнозиране на бъдещи щети, резултат от климатичните промени.

От стартирането на проекта през м. август 2017 г. са проведени работни срещи и теренни посещения с представители и експерти от Републики България и Турция.

В рамките на проекта са закупени общо четири мобилни метеорологични станции (три за българската страна и една за турската страна), които измерват компонентите на климата в различните горски месторастения в Странджа. След анализ на данните ще се търсят решения за създаване на горски екосистеми, устойчиви на новите изменения на климата.

Трансграничният проект допринася за обучението на специалисти за обработването и създаването на база данни от метеорологични станции, необходими за дългосрочно проучване на горските екосистеми в Странджа/Йълдъз планина. Това ще доведе до устойчиво управление на горските територии и използването на горските ресурси в условията на климатични промени.

Това е поредния съвместен проек на Регионална дирекция по горите – Бургас и колегите им от Република Турция. Успешната реализация на „Странджа/Йълдъз е планината без пожари” с Горско стопанство – Къркларели, изградените добри взаимоотнощения и ползотворното партньорство в интерес на опазване на граничните горските територии са предпоставка за развитието и в бъдеще на съвместната дейност на двете страни и поддържане на добри взаимоотношения между горските им структури и ведомства.

Публикувана в Бизнес

Ефективното използване на дървесна биомаса за производство на топлоенергия във високоефективни инсталации ще намали парниковите емисии и атмосферни замърсявания, това е един от очакваните резултати, до които ще доведе реализирането на Национален план за действие за енергия от горска биомаса.Документът беше поставен на обществено обсъждане на регионална кръгла маса, която се проведе на 28-29 ноември в гр. Велинград.

Целта на обществената дискусия е всички заинтересовани страни да имат възможност да дадат своите препоръки и коментари, които след обобщаване и оценка да бъдат взети предвид преди изготвянето и одобряването на окончателния вариант на Националния план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027г.

Изготвеният в документа баланс на дървесината в страната показва, че е налице потенциал от горскодървесна биомаса за енергийно производство. По-широкото и ефективно използване на наличния дървесен ресурс ще позволи намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси, ще допринесе за сигурността на енергийните доставки и ще оказва по-малко въздействие върху околната среда в сравнение с конвенционалните горива. Преминаването от индивидуално към групово /колективно/многофамилно/ снабдяване на домакинствата с топлоенергия чрез високоефективни инсталации на горска биомаса ще доведе до значително намаляване на индивидуалната употреба на дърва за огрев в бита, показва аналитичната част на плана. Това ще допринесе за намаляване на концентрацията на фини прахови частици във въздуха, като същевременно ще бъдат освободени допълнителни количества суровина за останалата горскодървесна индустрия.

Преходът от индивидуално към колективно отопление на горска биомаса ще се осъществи единствено чрез въвеждане на дейности за стимулиране ползването на преработена горска биомаса за производство на енергия, единодушни са експертите. Планът предвижда и реализиране на пилотни проекти за финансиране на дейности, свързани с производството и разпространението на енергия от горска биомаса.

На форума, организиран от Изпълнителна агенция по горите, присъстваха представители на държавните институции, областни и общински структури, регионални дирекции по горите, държавни горски предприятия, граждански и неправителствени организации и бизнеса, както и медии.

Събитието се организира в рамките на проект „Регионални политики за устойчива биоенергия - BIO4ECO“ по програма ИНТЕРРЕГ, Европа на Европейския съюз. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталуния, Испания, а партньор от българска страна е Изпълнителна агенция по горите.

Публикувана в Бизнес

На заседание на УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА е взето решение за предоставяне на финансов ресурс от 1 044 775 млн. лева за компенсиране на щети причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г.

  За доплащане по схемата Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г., е отпуснат допълнителен финансов ресурс за 2017 г. в размер на 700 000 лв. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които са подали заявление за подпомагане по схемата за държавна помощ в периода от 23 октомври до 10 ноември 2017 г., определени в указанията, утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ (Протокол № 117/02.10.2017 г.). Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земеделие”.

   За финансова подкрепа на земеделски стопани с унищожени животни в област Бургас, в резултат от настъпило неблагоприятно климатично събитие – наводнение през месец октомври 2017 г., се разпределя финансов ресурс в размер на 46 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени по линия на минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013. ДФ „Земеделие“ ще изготви указания за предоставяне на помощта.

  За отпускане на индивидуална държавна помощ на оранжерия за компенсиране на пропуснати доходи вследствие на неблагоприятно климатично събитие - градушка са предвидени 298 775 лв. Проектът на индивидуална схема на държавна помощ е разработен в съответствие с чл. 25 от Регламент (ЕС) № 702/2014 г., относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони, съвместими с вътрешния пазар. ДФ „Земеделие“ ще изготви указания за прилагане на схемата за държавна помощ.

Публикувана в Бизнес

Рискът от болести и смъртност, причинени от климатичните промени, се е покачил с 30% от 1980 до 2017 г. През 2016 г. 23,5 милиона души са разселени поради бедствия, причинени от климатичните промени. Тези и още много данни включва Докладът на Световната метеорологична организация за състоянието на климата през 2017 г., който е изготвен от Омар Бадур и се явява основа за провеждащата се в момента конференция в Бон по изменението на климата.

На провеждащия се днес Световен ден на Географските информационни системи в София Хотел Балкан Омар Бадур, програмен ръководител климатични данни и мониторинг в Световната метеорологична организация,представи доклада за състоянието на климата на Земята през 2017 г. и как чрез ГИС технологии можем да сме по-подготвени за климатичните промени и да се справим с бедствията. Водещият климатолог представи доклада директно след международна пресконференция.

Омар Бадур сподели също така опита на Световната метеорологична организация за интегриране, обработка и анализ на данни от различни източници, включително в реално време и големи данни, както и за изграждане на ГИС базирани приложения. Приложения, с които можем да бъдем по-подготвени за климатичните промени и които подпомагат планиране на действията, евакуиране и цялостно по-ефективно управление при природните бедствия.2017 година е една от трите на-горещи години с рекордни екстремни метеорологични условия. Периодът 2013-2017 г. е най-топлият 5-годишен период с температури, достигащи 50 градуса по Целзий в Азия, рекордни урагани с бърза последователност в Карибите и такива, достигащи до Ирландия. 

България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи за 19-та поредна година. Престижното събитие у нас беше официално открито от Мария Габриел, еврокомисар "Цифрова икономика и общество" в Европейската комисия, Деница Сачева, Заместник-министър на образованието и науката, Анатолий Величков, Заместник-министър на отбраната, Христо Христов, Директор на дирекция „Информационни Технологии в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, арх. Любомир Георгиев, ръководител на екипа на „Визия за София“ и директор на ОП „Софтпроект-ОГП“ и Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България – водещата компания в сферата на ГИС у нас и официален организатор на форума за страната.

„Използването на ГИС във всеки един икономически сектор повишава ефективността на работата и подобрява планирането. Аз се радвам, че на днешния форум ще бъдат представени ГИС решения от толкова разнообразни сектори. Това показва значението на тези технологии за дигитална трансформация на страната ни“, коментира еврокомисар Мария Габриел и допълни, че за използването на дигиталните технологии от съществено значение е наличието на качествен интернет. Чрез осигурено финансиране от Европейския съюз и в България ще се реализират проекти в това направление, единият от които е за осигуряване на точки за безжичен интернет – WiFi4EU, а другият е ГИС базирана платформа за Единна информационна точка.

Семинарната част на Световния ГИС Ден в България продължава през целия ден днес, като на нея ще бъдат представени иновативни приложения на Изпълнителна агенция по околната среда за нуждите на биологичното разнообразие. Оливър Чарлзуърт, международен директор в Citilabs, ще покаже как чрез ГИС системите световни мегаполиси се справят с трафика. Двукратно награденият с „най-добър кмет“ град Габрово ще представи решение за 3D кадастър и подпомагане дейностите по саниране в Община Габрово.

По-късно днес, oт 18:30 часа в зала „Роял” на София хотел Балкан на тържествена церемония ще бъдат връчени годишните награди за специални постижения в областта на Географските информационни системи. Номинираните ще се борят в общо четири категории – „Държавна администрация“, „Бизнес“, „Ютилитис“ и „Наука и образование“.

Съпътстващо по време на ГИС Деня отново в София хотел Балкан се състои и традиционно радващата се на голям интерес изложба конкурс на карти, с помощта на които държавната администрация, бизнесът и академичната общност решават актуални проблеми от съвременния свят.

За 19-та поредна година организираният от ЕСРИ България Световен ГИС Ден у нас събира на едно място стотици представители на повече от 150 организации от централната и местната власт, бизнеса, неправителствените организации и академичната общност в България. Престижният форум се провежда с официалното партньорство и подкрепа на рекордните над 30 организации, сред които: Българска асоциация на софтуерните компании, Американска търговска камара в България, Национално сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление, Български съвет за устойчиво развитие, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, Съюз на архитектите в България, Съюз на урбанистите в България, Камара на строителите в България, Българска асоциация по водите, АФСЕА България, Асоциация на полицейските началници, Българска картографска асоциация, Общество за съхраняване на природата и културното наследство с ГИС – клон България, Зелени Балкани, Географ БГ, Българска академия на науките, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки университет, Лесотехнически университет и Българска асоциация за геопространствени информационни системи, Географика, Стемо, Контракс, Сиела-Норма, ДЖИСолюшънс, Агора 66, bTV Media Group, Градът Медиа Груп и National Geographic Bulgaria.

Публикувана в Новини на часа

Най-големият проблем, произтичащ от климатичните промени, е невъзможността да се прогнозира какво ще се случи в близко и по-далечно бъдеще. Летата стават все по-топли, зимите – все по-студени, голям проблем са и интензивните валежи, последвани от периоди на засушаване. Това посочи климатологът и преподавател в Софийския университет Христо Попов в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 

В какъв аспект ще се отразят изглеждащите неизбежни промени в климата върху икономиката?

"Започвайки от земеделието можем да очакваме унищожаване на цели реколти. На територията на България имаше такова събитие, свързано с реколтата от овощните дървета. За това спомагат резките затопляния през пролетта, последвани от застудявания, проблеми са и сушата, и интензивните валежи. Например ниските температури сутрин сега, през есента, са проблем за засяването на зимните култури“, посочи гостът в студиото.

Промените ще се отразят и в земеделието в глобален план, като ограничават добивите на базисни култури като пшеница и ориз, ефект ще има и върху продължителността на работния ден на селскостопансктие работници.

Засегнати ще бъдат и секторите, свързани със земеделието – преработвателната и хранително-вкусовата промишленост. Непредвидими са и вредите, които климатичните промени ще окажат и върху туризма.

Публикувана в Бизнес

Светът е изправен пред мрачно бъдеще, ако не успее да се справи с климатичните промени и неравенството, смята изпълнителният директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард, цитирана от БГНЕС. „Ако не решим тези въпроси, ще се изправим пред едно мрачно бъдеще“ в следващите 50 години, каза тя по време на икономическа конференция в саудитската столица Рияд.   По отношение на климатичните промени Лагард заяви, че светът ще се „изпече“, ако не бъдат взети „критични решения“ по въпроса. През 2015 г. около 195 държави подписаха Парижкото споразумение за климата, което предвижда да намали парниковите газове, за да се предотврати увеличаването на температурите с повече от 2 градуса за 50 години. През юни американският президент Доналд Тръмп обяви, че изтегля САЩ от договора, тъй като, според него, той не е икономически изгоден за страната. В своето изказване Лагард призова и за справяне с неравенството, както между половете, така и между държавите. По думите й, ако светът иска бъдеще, което „прилича повече на утопия, а не на антиутопия“, то той трябва да се справи с тези въпроси.

Публикувана в Бизнес

Въздействието на климатичните фактори върху растежните и репродуктивни прояви на лозата е изключително голямо. При температури по-ниски от 10ºС развитието на лозовите растения е силно подтиснато. За начало на вегетационния период се приема моментът, когато температурата се задържи трайно над 10ºС, а за край на вегетацията - когато тя падне под тази гранична стойност. Когато през вегетационния период се случи понижаване на температурата под 0ºС се наблюдават повреди по отделни части на лозата.

Освен температурата върху растежа и плододаването на лозата, съществено влияние оказва и наличието на оптимална почвена и въздушна влажност. Повечето райони в страната имат сума на валежите между 500 – 650 dm³/cm², което е недостатъчно за нормалното развитие на лозата. Лозите са добре обезпечени с влага при валежи с количества 600 – 800 dm³/cm². Това налага извършването на 2 – 3 поливки. Необходимо е напояването преди и по време на цъфтежа да се избягва, тъй като то може да предизвика изресяване. Късните поливки през септември също не се препоръчват, поради риск от влошаване качеството на гроздето.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 4

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта