От 16 октомври 2018 г. подпомагането в лозаро-винарския сектор в страната ще се извършва съгласно Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., утвърдена от Министъра на земеделието, храните и горите на 27.02.2018 г. и одобрена от Европейската комисия. Националната програма включва мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети страни“, „Инвестиции в предприятията“ и „Застраховане на реколтата“.

Проектът на Наредбата на министъра на земеделието, храните и горите за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. е публикуван на портала за обществени консултации в сайта на Министерски съвет.

В проекта на наредбата е предвидено допустими кандидати да бъдат и групи или организации на производители(признати при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители), които стопанисват площи с винени сортове лозя и са вписани в лозарския регистър. При оценяване на подадените проекти по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, съгласно дефинираните критерии за приоритет са предвидени допълнителни точки за тези кандидати.

Финансовата помощ от ЕФГЗ по мерките от новата национална програма ще се разпределя със следния интензитет: за мярка „Преструктуриране конверсия на лозя -  до 75% от допустимите извършени разходи по заявените дейности; за мярка „Популяризиране в трети държави“ – до 50% от допустимите извършени разходи по заявените дейности; за мярка „Инвестиции в предприятията“ – до 50% от действително направените допустими разходи за малките и средни предприятия; до 25% за предприятията с по-малко от 750 служители или оборот по-малък от 200 млн. евро и до 15% за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро и за мярка „Застраховане на реколтата“ - до 80% от допустимите разходи за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия приравнени към природни бедствия; до 50% от допустимите разходи за застрахователни премии, които освен природни бедствия включват и загуби от неблагоприятни климатични условия; до 50% от допустимите разходи за застрахователни премии срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия на вредители.

Проектът на наредба определя максимални размери на всички разходи по проект или проекти по мерките:по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, подадени от един кандидат в рамките на един прием до 3 000 000 лева, а за целия период на НППЛВС 2019-2023 – до 6 000 000 лв.; по мярка „Популяризиране в трети държави“ предвидената максимална стойност на един проект е до 1 000 000 лв. за търговски дружества и до 4 000 000 лв. за професионални организации; организации на производители; държавни органи или институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса; по мярка „Инвестиции в предприятията“ – до левовата равностойност на 600 000 евро за проект в един прием.

Заложена е възможността финансовата помощ да се предоставя и авансово. Единствено по мярка „Застраховане на реколтата“ помощта ще се изплаща без възможност за аванс. Уредени са сроковете и условията за извършване на проверки на място преди окончателно плащане, резултатите от които са показател при изчисляването на крайната сума за получаване от бенефициента.

По мярка „Популяризиране в трети държави“ е разписана подробна методология за изчисляване на финансовата стабилност на кандидатите, с цел да се прецени стабилността и капацитетът на организацията.

Необходимите документи към заявлението и редът за кандидатстване за издаване на удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ по новата Национална програма нямат съществени различия с тези от предходния програмен период.

Приемът на документи в ИАЛВ за издаване на удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ по новата Национална програма ще започне след обнародване на Наредбата на министъра на земеделието, храните и горите за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Публикувана в Растениевъдство

Фирма Ариста ЛайфСайънс предоставя на научното звено биостимулатори и ПРЗ за разработване на ефикасни схеми за успешно отглеждане на лозовата култура

Агр. Петър Кръстев

Тази година Институтът по лозарство и винарство в Плевен навърши 115 години. По този повод там се проведе Юбилейна научна конференция с международно участие на тема „Предизвикателства, перспективи и развитие на аграрната наука в 21 век.“

Институтът по лозарство и винарство е създаден през 1902 година като "Държавна опитна станция по лозарство и винарство" с решение на Министерството на зeмеделието и търговията. Регионът на Плевен е определен като подходящ за основаване на станцията по препоръка на известния в Европа професор Пиер Виала от Парижкия земеделски институт. Държавната опитна станция е първото научно-изследователско учреждение в областта на лозарството и винарството у нас и пето в света след Русия (1828), Италия (1872), Франция (1874) и Унгария (1898). От създаването си досега дейността на института основно се изразява в поддържане и създаване на нови български сортове лозя – винени и десертни.

След присъединяването на България към Европейския съюз тази авторитетна родна институция стана част от европейското научно пространство със 115-годишната си история, значимите си научни постижения и квалифицирания си научен потенциал с възможност да предлага решения по проблемите на лозарството и винарството.

Благодарение на своите специалисти за последните 20 години бяха регистрирани нови 21 сорта лозя – винени и десертни, като в близките години се очакват още четири нови сорта. Те ще допълнят богатото портфолио от сортове лозя на плевенския лозаро-винарски институт, който има дългогодишни и признати традиции в производството и на вина.

Агроклиматичните аномалии, на които сме свидетели през последните години, налагат да се търсят възможности за създаване на сортове с по-добра селективност на културата, подложена на стрес – ниски температури и интензивни периоди с превалявания, последвани от интензивни периоди на засушавания, суховеи... От друга страна, в института паралелно се работи върху създаването на сортове, устойчиви на заболявания. Тази научна институция може да се гордее, че създава сортове, толерантни към дадени и устойчиви към определени болести.

Институтът по лозарство и винарство поддържа тесни връзки и работи с компании, предлагащи продукти за растителна защита и торене. Една от тези компании е AristаLifeScience, която присъства с екип на 115-годишнината на научното звено.

Като мултинационална компания, Ариста ЛайфСайънс има какво да предложи както във всички подотрасли на растениевъдството, така и в областта на лозарството. Тя притежава мощности в Европа, в които се произвеждат специално формулирани чрез патентована технология биостимулатори на растежа, изцяло от растителен произход – водорасли. Всички продукти съдържат в състава си комплекс от хранителни елементи, Л–активни аминокиселини, и стимулатори на растежа – ауксини, цитокинини, бетаини и метионини. Те притежават международен сертификат с възможност да се прилагат в съвременното биопроизводство, което гарантира качество и успех.

Друга част от портфолиото на Ариста включва биофунгициди и биоинсектициди, иновативни биопестициди, подходящи при извеждането на комплексна биоборба срещу болести и неприятели. Продуктовото портфолио на Ариста включва още химични формулации на пестициди, които се характеризират с висока устойчивост срещу възможна проява на резистентност. От една страна – до 3-5 възможни приложения за вегетативен сезон, а от друга страна – високата и гарантирана ефикасност е съпътствана от изключително ниски нива на остатъчни количества пестициди в продукцията.

От тази година фирма Ариста стартира проект – Пронутива, специализирана точно в това направление – получаване на продукция с ниски нива на остатъчни количества пестициди. По този начин компанията се стреми да запази както здравето на хората и потребителите, които консумират готови продукти, като хляб, вино и др., така и здравния статус на отглежданата култура. Всичко това Ариста ЛайфСайънс е решена да постигне чрез извеждане на успешни РЗ мероприятия с ефикасните биостимулатори и продукти за растителна защита, които предлага на българския пазар.

Публикувана в Растениевъдство

Какви глоби се предвиждат за юридически лица в новия проектозакон за виното и спиртните напитки, ако не се изпълнят в срок правата за засаждане и презасаждане на лозя, които съм си купил от агенцията по лозата и виното?

Въпроса задава Димитър Кирилов от г. Свищов

Проект на Закона за виното и спиртните напитки е публикуван на интернет страницата на МЗХ и е пуснат за обществено обсъждане до 29 септември 2016 г. Засаждането на нови лозови масиви ще бъде ограничено и ще бъде строго контролирано, предвижда новият проект, подготвен от Министерския съвет и публикуван за обществено обсъждане.

Документът трябва да отрази новата система на Европейския съюз за обща организация на пазарите на селскостопански продукти, пише в мотивите към законопроекта. Целта е да се ограничи нарастването на броя на новите лозя чрез предпазен механизъм, така че да се запази качеството на вината, произведени в ЕС.

Според новите изисквания всяка година ще се дават разрешения за нови насаждения само до 1% от наличните площи през предходната година. Периодът на действие на разрешителния режим за лозови насаждения в общността е в сила от началото на тази година и ще важи до края на 2030 г.

Разрешителните ще се дават от Изпълнителната агенция по лозата и виното, която ще контролира процеса и организацията. Тя ще следи и за това дали са изпълнени издадените разрешения в съответния срок и дали са спазени размерите на определените площи.

В административно-наказателните разпоредби на законопроекта е записан нов член 153, който определя санкциите при нарушение на срока, за който е издаден лицензът за нови насаждения или за презасаждане на лозя. Физическите лица, които не са спазили декларирания срок, ще бъдат наказвани с глоба от 100 до 1000 лв., при положение, че са титуляри на разрешението за засаждане, за презасаждане или преобразуване на права на засаждане или презасаждане.

На юридическите лица и на едноличните търговци ще бъдат наложени имуществени санкции в размер от 1000 до 10 000 лева. Наказанието няма да се налага ако неизпълнението е до 10% от площта, за която лицата имат разрешение.

За да се следи дали всички изисквания се спазват, се предвижда да се поддържа лозарски регистър.

Уредени са изискванията към вината със защитено наименование на произход.

Според новия закон в България се определят 5 географски лозарски региона - северният "Дунавска равнина", източният "Черноморски", подбалканският "Розова долина", южният "Тракийска низина" и югозападният "Долината на Струма".

Публикувана в Бизнес

Гилдията на поклонниците на натуралните еликсири се увеличава с всеки изминат ден, като не подминава и България. Най-добрият швейцарски биолозар за 2016-а споделя тънкости от занаята пред в. AGRI

Алекс Петров

Интересът към биопродуктите вече отдавна не е само мода или актуална тенденция, а по-скоро утвърждаваща се практика, която производителите рано или късно ще трябва да прилагат. Ако си спомним древната мъдрост „Във виното е истината”, тя полушеговито, полусериозно може да се промени в нещо като „В биовиното е истината”. Пазарът в Европа расте непрекъснато. Само Италия произвежда около 200 млн. л такова вино годишно. Френски изби също отдавна са възприели принципите на биоземеделието, а тенденцията вече е широко разпространена и зад Океана. Голяма част от вината от Нова Зеландия, Австралия, Чили, Аржентина, САЩ и т.н. са от органични лозя и мнозина винопроизводители дори не смятат за необходимо да отбелязват това на етикетите си. Запалени почитатели на биодинамиката пък са австрийските и германските производители, където те са и най-многобройни.

Макар в  България нещата да се случват по-бавно – вече и тук от няколко години се произвежда биовино, е добре да познаваме и чуждестранния опит. Предлагаме ви репортаж от стопанството на биолозар номер едно в Швейцария от специализирания седмичник AGRI

В швейцарския пейзаж никога не е имало толкова много непочистени от плевели парцели, което е видим знак, че биологичното лозарство печели терен в алпийската страна. Откликвайки на повишеното търсене на потребителите, много независими лозари избират да не използват хербициди и фунгициди и се обръщат към биопроизводството, или по-скоро към биодинамиката. Сред тях е и лозарят винопроизводител шесто поколение Жан-Дени Пероше.

„Пред очите ми протичат нови процеси в швейцарското лозарство и винарство, които прииждат като огромна вълна и имам чувството, че набират скорост с всяка измината седмица” – така метафорично обясни повишения интерес и търсенето сред консуматорите на биопродукция Жан-Дени Пероше. Лозарят и винарят, собственик на стопанство в Оверние в кантона Нюшател (Северозападна Швейцария) не хвърля думите си на вятъра. От петнайсет години той е запленен от екологията и биодинамиката и миналия юни бе избран за „Най-добрия биолозар на годината” от асоциацията BioSuisse и специализираното списание Vinum. Жан-Дени е от онези пионери-биопроизводители, които допринесоха за напредъка на отрасъла в кантона Нюшател. Неговите лозя заемат близо 6000 декара, от които 1000 декара са заделени за бионасажденията, което представлява 16,5 на сто от лозарската площ в кантона. Дипломиран инженер по винопроизводство, Жан-Дени Пероше прилага както съвременните си познания, така и опита на своите предшественици. Той продължава да използва стари вертикални дървени преси и създава вина, като ограничава до максимум своята намеса в производството. Резултатът е – вина, признати със своя уникален букет и финес. През 2010 г. неговото Пино ноар д’ Оверние влезе в престижния клуб „Mémoire des Vins suisses”, като признание за неговия перфекционизъм, от който не отстъпва и досега. Освен Пино ноар, Жан Дени произвежда и Шасела – от любимия бял сорт грозде на швейцарците. Годишното производство на стопанството е 80 000 бутилки вино..

Всички събеседници, с които разговаря екипът на Agri на място, изразяват единно мнение: наблюдава се коренно изменение на манталитета на производителите в кръга на лозарската общност. Досега отхвърлени като маргинални, бионасажденията и най-вече биодинамиката се превръщат за много лозари и винари като убедителна алтернатива на конвенционалното. Днес посоката е нова – движението, чието начало датира от 2012 година, видимо се ускори през последно време. „Никога не съм виждал толкова обрасли и непочистени от треви лозя в кантона Вале, отколкото през последните две години”, констатира Доменик Левит, специалист от Научно-изследователския институт за биологично земеделие в Романдия (Френскоговоряща Швейцария).

Биолозарство на скромно ниво

Биолозята в Швейцария представляват само 4,7% , с което страната изостава в сравнение със съседите си, като Франция с 9% (13,5% в Елзас, 17% в Юра и 8,6% в Бургундия), Германия с 8% или Италия с 11%. Официалните статистически данни не отговарят на реалността – те са малко принизени, защото голям брой стопанство практикуват био, без да са сертифицирани. Основните причини за преориентацията на стопанствата са дебатите около опазването на околната среда и повишеното търсене на естествени екологични продукти от консуматорите. Но съществуват и вътрешни причини, произтичащи от самото производство. Така например миналата година Федералната служба по земеделие на Швейцария препоръча да не се използва фунгицидът Moon Privilege, защото причинявал преждевременно окапване на гроздовите зърна; съществува риск за здравето на селскостопанските труженици, работещи с химически торове. От друга страна, младото поколение е много по-чувствително към екологичните проблеми, отколкото предишното. Това са едни от основните фактори за промяната. Интересно е да се отбележи, че при конверсията мнозина прескачат биоетапите и се ориентират направо към биодинамичните.

„При прехода от традиционното лозарство към био не се променя съществено начинът на мислене – уточнява Жан-Дени Пероше. По принцип, идеята да се подхранва почвата с естествени продукти и да се предпазва лозата от болести без помощта на химични препарати е била винаги една и съща. Но биодинамиката използва по-сложен подход. При нея растението може в пълна степен да се възприеме като индивид, а лозарят се опитва да му помогне да се защитава само. Ако то се намира в здрава среда, ще реагира по-адекватно на агресиите. Необходимо е да разбереш какво се случва на нивото на почвата и да постигнеш равновесие в храненето. Трябва да се научим да мислим, да наблюдаваме, да правим сами заключения и най-вече да разменяме мисли с опитни хора. Само така се върви напред” – споделя кредото си биолозарят винар.

Допълнителните производствени разходи, които създава биодинамиката, са една от причините, поради които производителите се колебаят да се откажат от хербицидите – а това изисква натоварване при отглеждането на лозята и зиме, и лете. Но по-големите задръжки се дължат на страховете, че съществува риск от загуба на голямата част от реколтата

Биото не е самоцел

Не беше далече времето, когато биовината се ползваха с недобра репутация или по-точно, някои посредствени партиди хвърлиха сянка върху целия отрасъл. Производителите са единодушни, че биовиното не е самоцел. „Биовината не са по-добри или по-изискани в сравнение с другите, де факто качеството зависи от реколтата и от винаря. При биодинамичните вина производителят трябва да търси естествената минерализация, специфичните тънкости, особеностите, които отразяват характеристиките на района”, пояснява Франк Сифер, винопроизводител от Бонвилар (кантон Во). „Меродавно е единствено качеството, независимо дали става въпрос за био или традиционно вино. Аргументът „био” сам по себе си не е достатъчен. Ако качеството е добро, то се превръща в търговски аргумент и пробива пазари, до които иначе аз не бих имал достъп” – допълва Оливер Мунир, винопроизводител от Залкеш, кантон Вале.

Никой не отрича сега, че биовината се явяват ниша на пазара и следват тенденция към разширяване. През 2014 г. ръстът на продажбите в търговията на дребно в Швейцария се е увеличил с 16,7 на сто в сравнение с 2013-а. Според изследване от юни т.г. за страна като Швейцария, с потребители с големи покупателни възможности, търсенето на качествено биовино неотклонно ще следва възходящата градация. Биопроизводителите през 90-те и в началото на 2000-ата година, които се хвърлиха в екологичната авантюра, го направиха по собствен усет и убеждения, без да следват логиката на търговското предприемачество. Две десетилетия по-късно те се убедиха, че не са сбъркали, защото намериха добър отзвук сред обществото, което на икономически език означава, че получават по-голяма придадена стойност.

И още един парадокс: големите играчи на лозарския и винарски пазар, каквито са кооперативите и големите компании, все още са скептични към био-то и не рискуват да вложат повече средства в едно производство, което видимо има бъдеще.

Какво (не) знаете за био, биодинамичните и натуралните вина

Принципите на биоземеделието вече са известни на мнозина - това е комплект от правила при отглеждането на културите, регламентирани вече и от ЕС, който забранява използването на торове, хербициди, пестициди и фунгициди и др. при отглеждане на гроздето.

Биовиното е продукт, който се произвежда по валидните за всеки биопродукт специални правила. Изключително важно е гроздето, от което се прави виното, да е отгледано без използването на каквито и да било синтетични торове, хербициди, пестициди, фунгициди или ГМО организми. Биовината обаче могат да съдържат определено количество сулфити, защото те ги предпазват и действат като консервант. Задължително е на всеки етикет на биовино да бъде написано какво количество сулфити има в бутилката.

Биогроздето, от своя страна, трябва да бъде сертифицирано като чист продукт. За съответните насаждения трябва да мине период от минимум три, а понякога пет години, през който те да се гледат само според принципите на биоземеделието. Ако се наложи лозята да се лекуват, се използват само позволени препарати, които съдържат одобрените съставки.

Така че, ако един производител на вино в ЕС иска да сложи върху гроздовата си напитка етикет биовино, трябва да спазва всички цели и принципи, предвидени за производството на този продукт.

Биодинамичното винопроизводство е една стъпка напред. То залага на цикличния модел на земеделие, дефиниран от австриеца Рудолф Щайнер още в началото на миналия век и развит впоследствие от други натурфилософи. В него значение имат космическите цикли и кръговратът на живота. Биодинамизмът е философия на живот, а приложена към фермата, тя гласи, че нищо не трябва да се губи. Например водата, използвана за селскостопански цели, трябва впоследствие да бъде извлечена и използвана отново. Тревата между редовете лозя трябва да бъде консумирана от отглеждани във фермата животни, чиито торове по-късно да се използват за възстановяване баланса на почвата. Биодинамичните вина в бокалите изглеждат примамливо – те са като живи и бълбукащи, чисти с интензивни мириси, странни, дори диви, с по-ярък и енергиен букет от обикновените вина.

Биодинамиците имат правила и при обработката на лозята, и при самото производство на вино - стремят се да не използват субстанции, които съществено да променят естествения характер и баланс на виното.

Натуралното биопроизводство е по-скоро опростен стил на винопроизводство, при което интервенцията е сведена до минимум - без сулфити, без добавки като танини, оцветители, ензими, консерванти, киселини, захари, филтриращи агенти и др.. За него все още не съществуват стандарти и сертифициращи органи. Използват се естествени винени дрожди, а не обичайните селектирани от човека високоефективни щамове. Избягва се и отлежаването в бъчви, защото те променят характера на виното. Повечето натурални вина не се филтрират, поради което не са особено устойчиви и е най-добре да се консумират бързо.

Ако някой любител на качествени вина се запита – кога и къде може да е опитвал подобни еликсири, отговорът е: това са нашите домашни вина, приготвени без никакви ферменти, подобрители, захари и стабилизатори!
Първата и единствена засега българска изцяло биосертифицирана изба е "Орбелус" до петричкото село Кромидово. Но органични лозя в България се отглеждат от години.

Публикувана в Растениевъдство

Държавен фонд „Земеделие“ приканва всички одобрени кандидати, подали заявления за подпомагане за втория прием за финансовата 2016 година по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година, да подпишат договорите си. Фонд „Земеделие“ вече подписа всички договори и изпрати покани до бенефициентите.

   Припомняме, че одобрените заявления от този прием са 63, като по този начин в лозаро-винарския сектор ще бъдат инвестирани още 17 249 318 лева. След подписването на договорите кандидатите трябва да подадат заявление за аванс в срок до 20 август 2016 г.

   Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари.

Публикувана в Растениевъдство

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева обсъди с

г-н Жан-Мари Оран, генерален директор на Международната организация по лозарство възможностите за засилване на двустранното сътрудничество. На срещата, която се проведе в гр. Париж, Франция, където е и седалището на организацията, присъстваха и посланикът на България във Франция Ангел Чолаков, заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев.

         МинистърТанева подчерта значението и необходимостта от засилване на българската експертиза в лозаро-винарския сектор в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година и особено в аспектите, които засягат десертното грозде и автохтонните сортове грозде. Двете страни могат да си партнират и в още две приоритетни линии, а именно организиране на научно-технически регионален форум в България и включването на българския академичен и професионален сектор в магистърската програма на OIV (OIV Магистратура по винарски мениджмънт).

         По време на разговорите, генералният директор подчерта участието в работата на организацията на Изпълнителната агенция по лозата и виното, представена от нейния директор, инж. Красимир Коев, и посочи, че дейността на агенцията дава възможност за позиционирането на България като на една от водещите лозаро-винарски страни в региона на Черно море.

         Н. Пр. г-н Ангел Чолаков потвърди намеренията на страната ни за организиране на представяне на български вина по повод изложбата на тракийските съкровища на България, която ще бъде едно културно събитие в Лувъра в Париж през пролетта на 2015 г.

Публикувана в Новини на часа

Над 130 млн. евро са предвидени за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 година по Националната  програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на Шестото издание на фестивала „Дефиле на младото вино“ в Пловдив. Тя допълни, че интересът към лозаро-винарската програма е голям.


Министър Танева уточни, че тазгодишната винена реколта се очаква да бъде два пъти по-малко от миналогодишната. „Всичко това е заради лошите метеорологични условия през годината. Целият земеделски сектор изпраща най-трудната си година. Надявам се винопроизводителите да получат добра цена за продукцията“, каза още министър Танева. Тя бе категорична, че Министерство на земеделието и храните ще продължи да подкрепя всички инициативи, свързани с повишаване конкурентоспособността на българското вино. 


В тазгодишното издание на фестивала участват 24 производители на вино и 3 нови винарски изби. За първи път в „Дефиле на младото вино“  се включват и 9 производители на мед.

Публикувана в Новини на часа
Сряда, 27 Август 2014 11:57

Къде – какво вино става?

Лозата може да се отглежда на различни типове почви, но не се развива добре на тежки, заблатени и сбити почви. В зависимост от характеристиките си почвите могат да бъдат подходящи за едно или друго производствено направление.

  • За производството на червени сухи вина са подходящи почвите с лек до среден механичен състав, умерено овлажнените с добър топлинен и въздушен режим. Хумусното съдържание трябва да е по-високо от това при почвите за десертни вина. На тези изисквания отговарят излужените канелени горски почви, излужените и оподзолени черноземи и други.
  • Качествени десертни вина се получават на почви, които са леки, богати на минерални и органични вещества, рохкави, с добър топлинен и въздушен режим карбонати, фосфор и калий. Съдържанието на карбонати, чакъл и камъни в почвата оказва положително влияние за получаването на тези вина. Такива почви са карбонатните и типични черноземи и канелените горски почви.
  • За направата на бели сухи вина най-добри са по-леките, слабо кисели почви с ниско съдържание на органично вещество и висока концентрация на фосфор и калий- алувиалните; чакълестите и песъкливи делувиални и оподзолените канелени горски почви.
  • Най-хубавото грозде за шампански вина се получава на добре аерирани и с оптимален топлинен режим почви. Съдържанието на чакъл, камъни и карбонати в почвата оказва положително влияние. Подходящи почви са хумусно-карбонатните типове почви.

Десертно грозде с отлични хранително-вкусови качества се произвежда на дълбоки и леки почви с добра влагозадържаща способност. Съдържанието на хумус не трябва да е повече от 3 – 3,5 на сто. Такива почви са черноземите на льосова основа, канелените горски, алувиалните и делувиални почви.

Публикувана в Овощната градина
Понеделник, 25 Август 2014 14:37

Поредна стихия

Над 80% от гроздовата реколта в санданското село Катунци е унищожена от мана, каза вчера за агенция Фокус кметът на селото Стоян Танушев. На всичко отгоре последният петък там е паднала 20-минутна градушка, която е довършила и малкото запазено грозде. Лозарството е основен поминък за жителите на това село и хората се чудят как ще вържат двата края. Такъв провал досега не помнят дори най-възрастните хора. Освен това, никой не е застраховал продукцията си, защото миналата година реколтата е била много голяма, което пък е пратило цените на дъното. Така че както при добра реколта, така и при лоша година, лозарите от това село не ги чака нищо хубаво.

Публикувана в Растениевъдство

Приемът на заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор ще започне на 5 юни и ще продължи до 25 юни 2014 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Бюджетът по мярката до края на финансовата 2014 г. е над 10,5 млн. евро. По нея се подпомагат три дейности – конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята. Финансова помощ могат да получат производителите, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Тя покрива до 75% от разходите на бенефициента за изпълнение на конкретни дейности.

Бюджетът по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя е 10,5 млн. евро

Заявленията за финансова помощ се подават в Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр. София, ул. „Гусла“ № 3, с предварително записване. То става на посочените на официалната страница на ДФ „Земеделие“ телефони за отдел „Вино“. Образецът на заявлението е публикуван на www.dfz.bg в раздел „Селскостопански пазарни механизми“/ Вино.

Важно условие за получаване на финансовата помощ е кандидатите да представят удостоверение за право на участие по мярката. То се издава от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта