Преди засаждане подготвяме лозичките, като подрязваме (опресняваме) коренчетата им, като дължината им трябва да е около 15-18 см. Поставяме ги в кофа с вода за един ден, където те се освежават. Зелените (вегетиращи) розички е желателно да несе поливат преди засаждане, за да бъдат по-лесно извадени от тях и почвата около корените да не се разпадне.

Засаждане на лозичките

Пристъпваме към засаждане на лозичките, като поставяме корените им върху насипаното хълмче от подготвения почвен субстрат. Много важно в случая е те да бъдат правилно разположени в пространството, както естествено са се развили, а не да са подгънати или свити. Връхната пъпка на растението трябва да бъде на 5-8 см под нивото на почвата. Ако растението е по-дълго и излиза над ямката може да бъде поставено под наклон.

След това засипваме корените с почва, като я уплътняваме около растението. Когато лозичката е напълно заровена с почва, оставяме на върха една пъпка. Около расетнието се получава кръгла вдлъбнатина от почва, за да се задържи водата, с която поливаме. Отгора можем да поставим 5 литрова пластмасова бутилка с отрязано дън, като не забравяме да махнем капачката. Това дава допълнително наогряване на земята за по-бързо вкореняване и пробуждане на пъпките. Засаждаме по-ниско с 5-8 см от хоризонталното ниво на почвата, защото когато есента засипете вдлъбнатината около лозичката, формираните през вегетацията леторасти ще са над почвата.

За по-добро нагряване на почвата, може да застелете около лозичката с черно фолио. Земята повече ще се нагрява, ще се намали изпарението на влага, няма да растат и плевели. Още один начин за допълнително наогряване на земята – да наредите в кръг около лозичката камъни, които също се нагряват и отдават топлина на почвата и растението.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Може ли по подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ да се кандидатства като ЕТ, или друг вид юридическо лице,  без регистрация за земеделски производител?

Въпроса задава Ива Петрова от г. Исперих

Според индикативния график, публикуван на интернет страницата на МЗХГ, прием на проект по подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. ще бъде отворен на 1 декември 2017 г. и ще приключи в края на месеца. Съгласно одобрения от ЕК текст на подмярка 6.4. бенефициенти по подмярката е предвидено да са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията т.е. микропредприятия са тези, които имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв. и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

Проектите и кандидатите  ще трябва да отговарят и на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
В случай, че кандидатът е малко земеделско стопанство регистрирано като земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, т.е. стопанство с икономически размер между 2 000 и 8 000 евро стандартен производствен обем (СПО), то може да кандидатства по подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”, като финансовата помощ е в размер до 85% от общия размер на допустимите. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 70 000 евро.

Подробна информация за подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от ПРСР 2014-2020 г. все още няма, тъй като наредбата за прилагане на подмярката е в процес на изготвяне от страна на министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и все още не са ясни конкретни изисквания и условия по нея. 

Публикувана в Бизнес

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна с Йон Гъля, извънреден и пълномощен посланик на Румъния в България.  Двамата обсъдиха прилагането на схемите за директни плащания на площ и за обвързана подкрепа, които действат и в двете държави. Министър Порожанов посочи, че е важно да се запази или повиши процентът за обвързаната подкрепа, защото се подпомагат чувствително уязвими сектори, като животновъдството и производството на плодове и зеленчуци. 


Посланик Йон Гъля изрази мнение, че България и Румъния могат да си сътрудничат в областта на рибарството и аквакултурите, в промотирането на земеделски стоки в трети страни, както и в борбата срещу некачествените продукти. 


Министър Порожанов и румънският посланик разговаряха и за председателството на Съвета на Европейския съюз, което предстои за двете държави.

Публикувана в Бизнес

На 31-и януари изтича срокът, в който земеделските стопани, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.

Утвърденият образец на електронен опис на предоставените документи, доказващи реализацията на произведената продукция от заявените за подпомагане площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци – оранжерийно производство е достъпен за изтегляне и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“. Към приложения файл има и инструкция за попълване.

Попълненият опис по образец трябва да бъде подаден на електронен и на хартиен носител, копия на описаните документи се представят в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2016 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци – оранжерийно производство.

Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

Подкрепа не могат да получат кандидати по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по утвърдения образец за произведена и реализирана продукция през годината на кандидатстване, припомнят от браншовата организация на пиперопроизводителите.

Публикувана в Агроновини

 От 3 до 31 януари 2017 година земеделските стопани, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.

   Утвърденият образец на електронен опис на предоставените документи, доказващи реализацията на произведената продукция от заявените за подпомагане площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци - оранжерийно производство е достъпен за изтегляне и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“. Към приложения файл е изготвена и инструкция за неговото попълване.

  Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2017 г. на електронен и на хартиен носител, както и копия на описаните документи се представят в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

  В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2016 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци - оранжерийно производство.

  Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

  Не подлежат на подпомагане кандидати по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по утвърдения образец за произведена и реализирана продукция през годината на кандидатстване.

Публикувана в Растениевъдство

С 210 пъти за една година е нараснало производството на тикви в България. Това отчете министърът на земеделието и храните в оставка Десислава Танева по време на представянето на програма, улесняваща достъпа на българските фермери до търговската мрежа. Причината за такъв интерес към тиквите не е огромното търсене или кулинарната страст, а подпомагането на производителите с държавни пари. Свръхпроизводството на тикви обаче ще бъде овладяно като се спре финансовата подкрепа за тях. Министър Танева обясни още, че около Коледните и Новогодишни празници ще има традиционните проверки за безопасност на храните, без значение каква е политическата обстановка.

Сериозният интерес към тиквите се оказа неизгоден за държавата. Пренасищането на пазара се дължи на обвързаното подпомагане, което прилагат от земеделското министерство, за да се стимулират родните фермери.

 

За да не се стига до такова изкривяване на пазара, през следващата година ще има сериозни промени подпомагането. Защото сегашната практика е довела до свръхпроизводството на тикви у нас, обясни министърът на земеделието и храните в оставка Десислава Танева.

"Тази година се получи това затруднение в пазара. Тиквите са най-емблематичният пример. Имаме за една година ръст от 210 пъти от 68 хектара. 117 хиляди декара са това. При една обичайна структура на реализация, за една година 210 пъти няма как да няма пазарни сътресения. Това изкривяване дойде от обвързаната подкрепа, а тиквата бе изключена и от този пакет култури, които ще продължат да бъдат подпомагани по обвързаната подкрепа", каза Танева.

За обвързаното подпомагане на фермерите от 2015 г. се отпускат по 232 млн. лв. годишно. Новите правила по мерките за подпомагане за обвързаната подкрепа влизат в сила от 2017 г. и ще важат до 2020 г.

Публикувана в Растениевъдство

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 14 милиона лева на 8 169 земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки и заявили подпомагане по някоя от схемите за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки или за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол.

По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (ДПЖ) са наредени  6 066 693 лева. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК) оторизираната сума е 8 292 791 лева.

Фондът изплати и 3 554 358 лева на 279 кандидати по Схемата за обвързано подпомагане на биволи.

Припомняме, че авансовите плащания са с максимален размер до 70% от сумата, изчислена по съответната схема и могат да се извършват след 16 октомври до 30 ноември, съгласно чл. 1 на Регламент № 1617/2016 на Комисията.

Изчисленията за трите схеми за подпомагане са извършени по ставки, определени със Заповед № РД 09-814 от 26.10.2016 г. и Заповед № РД 09-815 от 26.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните.

Публикувана в Животновъдство

Освобождаването от ДДС на дарени храни ще бъде стимул за производителите. Това каза в Ямбол министърът на земеделието Десислава Танева. Тя участва в провеждащия се двудневен икономически форум в града.

В подкрепа на идеята министър Танева посочи, че в много страни в Евросъюза даренията са освободени от ДДС.

По думите на Танева, Министерство на земеделието по принцип е за отпадане на ДДС върху дарени храни, тъй като това ще мотивира производителите. „Първо искам да кажа, че естествено Министерство на земеделието и храните ще изпълни волята на  водещото министерство по темата за ДДС - Министерство на финансите. По принцип считам, че това е една много добра крачка към това да мотивираме производителите да даряват храни, когато те са в срок на годност, произведени по съответната технология на нуждаещи се", обобщи земеделския министър.

Тя изрази надежда, че ще се намери механизъм за прилагане на такава мярка и у нас, който да не носи риск и за бюджета, предвид възможни злоупотреби.

Вчера на съвместна пресконференция представители на браншови организации от хранителната индустрия, търговски вериги, БЧК и Българската агенция за безопасност на храните омбудстманът Мая Манолова обяви инициативата за отпадане на ДДС при дарените храни.

Публикувана в Бизнес

Георги Христов,национален координатор на гражданската инициатива  „STOP TTIP“ за България написа отворено писмо по повод изказването на министър Меглена Кунева в Народното събрание, в което тя заяви, че България подкрепя подписването на ТПТИ.

Публикуваме текста на писмето:

ДО Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА

ДО МЕДИИТЕ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТНОСНО

Позицията на България в преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

Уважаема г-жо Кунева,

Пиша това писмо по повод изказването Ви в Народното събрание от 01.06.2016 г., в което заявихте, че България подкрепя подписването на ТПТИ. Ангажирахте се  също така с твърдението, че ТПТИ е инструмент за развитие на икономиката на страната, както и че договорът ще доведе до разкриване на нови работни места. Декларирате, че сте за отворен диалог, но в същото време не се отзовахте на нито една от многобройните покани на сдружение „Солидарна България“  за участие в различни публични събития по темата.

Затова искам да Ви поканя на публичен дебат по темата ТПТИ, на удобно за Вас място и в удобно за Вас време, на който да дискутираме следните въпроси:

1.Запознато ли е българското правителство с всички текстове по договора?

2. Какви данни ползва правителството, за да прецени ефекта от ТПТИ върху българската икономика и защо нито един такъв анализ не бе публикуван никъде, където обществеността да може да се запознае с него?

3. Защо смятате изтеклите чрез „Грийнпийс“ документи за вредни? Не е ли редно и в духа на прозрачното и демократично управление гражданите да знаят какво се договаря от тяхно име? Ако ТПТИ е нещо положително за Европа и в частност България, защо е нужна тази секретност?

4. Какви конкретни действия е предприела България, за да защити националния си интерес? Не намирате ли противоречие в твърденията си, че няма да ни бъдат наложени неизгодни клаузи, докато в същото време заявявате, че не трябва да пречим на другите страни в преговорния процес?

5. На какво основание декларирате, че България подкрепя ТПТИ, след като над 30 000 българи подкрепиха подписка против споразумението, а неодобрението към този и други договори от такъв тип в цяла Европа расте непрекъснато?

6. Какво е отношението Ви към възможността корпорации да могат да съдят държави при изключително неизгодни за държавите условия? Нещо повече – условия, в които държавата по дефиниция няма как да е печелившата страна? Като бивш еврокомисар по тези въпроси, какво е отношението Ви към възможността регулации и стандарти, които не са в полза на определени корпорации, но са в полза на широката общественост, да бъдат оспорвани само с цел финансова печалба за силно ограничен кръг лица и къде виждате тук защита на потребителя?

7. Кои са „червените линии“, за които българското правителство е готово да поеме ангажимент, че няма да бъдат престъпени по време на преговорния процес?

Тъй като аз и хилядите хора, дали своя подпис в кампанията срещу ТПТИ, не сме съгласни с Вашето изказване, смятаме, че в интерес на обществото е да проведем публичен дебат, в който всяка страна да може да изложи аргументите си. Още повече това се налага след като през изминалата седмица стана ясно, че прословутият доклад на БАН, с който умишлено или не българските граждани бяха заблуждавани в продължение на години, не съществува. Вие сте бивш европейски комисар с ресор „защита на потребителите“ и сте лидер на партия, която се обявява за „България на гражданите“. От това може да се направи извод, че сте силно ангажиран с проблемите на хората човек. Затова ние, гражданите и потребителите, се надяваме, че ще имате смелостта и доблестта да се изправите пред нас и да защитите своята позиция. Това е и възможност да убедите тези от нас, които не споделят това Ви мнение, в неговата правота. Демокрацията, за която иначе говорим непрекъснато, го изисква.

Очаквам Вашия отговор!

Георги Христов,

Национален координатор
на Европейска гражданска инициатива  “STOP TTIP“ в България

Публикувана в Бизнес

Министърът на селското стопанство на САЩ смята, че търсенето на органични продукти ще окаже положително въздействие на икономиката на страната.

Информационната агенция Reuters информира чрез сайта на министъра на селското стопанство на САЩ - Том Вилсак, че американското правителство има намерения да подсили подкрепата за производителите на органична продукция.
Според политика, търсенето на органични продукти продължава да расте и на този пазар излизат все повече производители, на които трябва да се оказва подкрепа. Вилсак вярва, че търсенето на органична продукция ще се отрази благоприятно на малкия семеен бизнес.
Съгласно статистическите данни, в момента в цял свят има 27 814 сертифицирани органични стопанства, а 19 474 от тях се намират в САЩ. Количеството на американските биологични ферми се е увеличило с 5% за последната година и с 205% от 2002 година до сега.
През последното десетилетие търсенето на органични плодове, зеленчуци и месо непрекъснато расте. Това е свързано с факта, че все повече потребители се безпокоят за влиянието върху организма на ГМО, антибиотиците, пестицидите и други химикали, с които се обработват продуктите в повечето производствени предприятия.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта