Три години след като е направено окончателното плащане по подмерки 4.1 и 4.2 продължава мониторингът върху изпълнението на проектите, когато получателят на европейски средства е малко или средно предприятие. Строгият контрол продължава цяла петилетка, ако проектът е на голяма компания. Това съобщи вчера зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Атидже Алиева-Вели.

Изпълнението на инвестицията 4.2 започва в едногодишен срок. Контролът, осъществяван от ДФЗ по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, засяга всички етапи от процедурата за подпомагане по ПРСР 2014-2020. Преди подаване на искането за плащане, ДФЗ прави проверка за започване на реалното изпълнение на инвестицията в срок. За подмярка 4.1 той не бива да е по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане, ако инвестицията не включва строително монтажни работи (СМР) или трайни насаждения. Една година е срокът, ако има предвидени СМР и/или създаването на овощни градини. За подмярка 4.2 срокът не трябва да е по-дълъг от дванадесет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане, стана ясно от думите на експерта.

Проверяват се и необходими инвестиции извън договора. На етап подаване на искане за плащане, ДФЗ следи дали инвестицията е извършена в съответствие с одобрения проект и приложенията към договора, в срока, определен в него, както и дали искането за плащане е придружено от всички изискуеми документи. Обект на проверка е също така извършването и въвеждането в експлоатация на инвестициите, които не са предмет на договор с ДФЗ, но са необходими за изпълнението на одобрения проект. Проверява се и наличието на съответствие с критериите за допустимост и тези за подбор. Следи се и за използване на активите, предмет на подпомагане, съгласно предназначението и условията, посочени в одобрения проект, уточни Вели.

Преди отпускане на финансова помощ, на базата на документален контрол и такъв на място, фондът прави точна калкулация на допустимата за изплащане субсидия. При наличие на несъответствия и неспазване на правилата за получаване на финансова помощ, сумата може да бъде намалена.

Санкциите, които се налагат при неспазване на поетите ангажименти зависят от степента, продължителността и тежестта на нарушението. Освен това значение има и това дали неспазването на задълженията е отстранено или прекратено.

Публикувана в Бизнес

Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева подадени заявления за подпомагане от първия прием  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. може да  получат финансиране при условията на наддоговаряне.


От тази възможност може ще се възползват бенефициенти, подали заявления за подпомагане при първия прием по подмярката през 2015 г. и получили между 38 и 33 точки по критериите за оценка. Финансовият ресурс ще бъде осигурен при наличие на неусвоените средства от определения бюджет по първия прием на мярката през 2015 година.


В рамките на левовата равностойност на 49 455 360 евро, което представлява до 30 % от размера на бюджета по мярката, може да се предприемат действия по договаряне над бюджета. Целта е да се предостави възможност на по-голям брой земеделски стопани, които са подали своите проекти през 2015 г., да получат подпомагане по подмярката и да модернизират своите земеделски стопанства.

Публикувана в Агротехника

Фонд „Земеделие“ е разработил нови правила за оценка на проектите за техника по подмярка 4,1 от селската програма, които ще се приложат още при предстоящия прием на 26 октомври. Това съобщи в интервю за списание „Икономист“ изпълнителният директор на фонда Румен Порожанов. Направен е анализ и е въведена нова методика, при която се прави двойна оценка за трактори, комбайни, силажокомбайни и др.

Първата цена ще се определя според конската сила на техниката, за да се покрие средния клас техника.

Втората цена ще бъде по пазарните позиции, включени в сегашния референтен списък с техника, където фигурират 30 хиляди видове и марки трактори, комбайни, товарачи и други.   

Актуализираните цени на позициите от списъка са средно с 8% по-високи от тези при първия прием. Според новата методика крайната цена ще се определи, като се съпоставят конските сили и цената от списъка, като при оценката ще се вземе предвид по-ниската от двете цени.

Така при покупката на трактор той ще бъде изчислен на конска сила според референтната база в списъка, като се избира по-ниската цена.

Двойната оценка ще се прави и при сладващи приеми, където се налага покупка на техника.

Публикувана в Бизнес

„На 26 октомври стартира вторият прием по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и ще продължи шест седмици – до 7 декември“. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време кампанията на Министерство на земеделието и храните „Подкрепяме българското“ в град Пловдив. Той допълни, че приемът ще стартира с целия наличен остатъчен бюджет. „Наредбата за промените по мярката е обнародвана, а на 4 октомври ще има заповед за прием“, каза още Васил Грудев.

Публикувана в Бизнес
В държавен вестник (бр. 76 от 30 септември 2016) е обнародвана Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
В Наредбата се правят няколко изменения и промени. Като начало, минималният стандартен производствен обем трябва да е достигнат и за предходната стопанска година, като се доказва с документите по ал. 2 за предходната стопанска година. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, трябва да се стопанисва съгласно чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 
За групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти условието по чл. 8, ал. 1, т. 2 се счита за изпълнено, когато общият стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на групата или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или организацията, е над 8000 евро. 
 
За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някое от лицата, участващи в юридическото лице, или някой от членовете на групата или организацията на производители:
1. притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата;
2. участва в проекта със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство, който надвишава:
а) 30 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта – за юридически лица, които не са признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти, и
б) 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта – за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти;
 
В този прием финансова помощ ще се предоставя за инвестиции за напоителни системи. Ето какви са изискванията:
 
1. са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район, в чийто териториален обхват ще се извършват инвестициите;
2. кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо разрешително за водовземане или за ползване на воден обект за изграждане, реконструкция или модернизация на съоръжение за водовземане по Закона за водите и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното;
3. са налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции;
4. има влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.
 
Инвестиции за рехабилитация на съществуващи напоителни системи са допустими, при условие че:
1. осигуряват най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода, когато се използва вода от водно тяло, определено в съответния действащ План за управление на речните басейни най-малко в добро екологично състояние – за повърхностните води, или добро количествено състояние – за подземните води;
2. осигурява най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода и ефективно намаление на консумацията на вода с не по-малко от 50 на сто от потенциалната икономия, когато се използва вода от водно тяло, определено в по-ниско от добро екологично или количествено състояние в съответния действащ План за управление на речните басейни и е обосновано изключение по чл. 156в или 156е от Закона за водите.
 
Условията по ал. 2 не се прилагат за инвестиции, свързани само с енергийна ефективност на съществуващо съоръжение, инвестиции за съоръжения за съхранение на вода или за инвестиции, които използват само рециклирани води.
 
Инвестициите по ал. 1, свързани с нетно увеличение на напояваната площ, трябва да не оказват значително отрицателно въздействие върху околната среда, което е преценено по съответната процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
 
Инвестициите по ал. 4, за които екологичното или количественото състояние на водното тяло, което се засяга, е определено в по-ниско от добро състояние, в съответния действащ План за управление на речните басейни трябва да включват и инвестиции в съществуваща напоителна система и по предварителна оценка да осигуряват:
 
1. най-малко между 15 на сто и 25 на сто потенциална икономия на вода съгласно техническите характеристики на съществуващата инсталация и
2. ефективно намаление на потреблението на вода с не по-малко от 50 на сто от потенциалната икономия в рамките на система за съответното земеделско стопанство.
 
Условията по ал. 5 не се прилагат, ако снабдяването с вода на инвестициите по проекта се извършва от съществуващ язовир, въведен в експлоатация преди 31.10.2013 г. и за който в План за управление на речния басейн на Басейнова дирекция за управление на водите са планирани мерки, свързани с определяне на лимит за общо водочерпене или за осигуряване на минимален отток след язовира и не е налице нарушение на тези мерки или изисквания.
 
За проекти с инвестиции по ал. 1 трябва да има разработен инженерен проект от строителен инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване. Инженерният проект трябва да показва наличие на съществуващо или предвидено ново измервателно устройство на потреблението на вода в земеделското стопанство и трябва да показва изпълнение на условията по ал. 2 и/или ал. 5.
 
Дейностите, свързани с инвестиции за напоителни системи, трябва да бъдат съгласувани чрез становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на инвестиционното предложение по отношение съответствието му с Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения. Становището за допустимост трябва да е издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, в чийто териториален обхват ще се извършва инвестицията.
 
 
Като тук под Напоявани площи се има предвид площи, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване. А под Нетно увеличение на напояваната площ, се има предвид инвестиция, свързана с изграждане на системи за напояване извън напоявани площи към 1 януари 2007 г. 
 
Завиден е и броят на придружаващите общи документи за кандидатстване, като новите, които се появяват в списъка са:
 
1. Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството (по образец). Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване по чл. 8, ал. 3, кандидатът предоставя и декларация с данни за предходната стопанска година – не се изисква за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, кандидати за колективни инвестиции. Изисква се за техните членове.;
 
а) Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване по чл. 8, ал. 3, кандидатът представя регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея за предходната стопанска година, когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2 се доказва с документите по чл. 8, ал. 2, т. 3. (за животновъди).
в) Кандидатът представя същите документи или заповеди и за предходната стопанска година, когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение по чл. 8, ал. 3 и когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2 се доказва с документите по чл. 8, ал. 2, т. 2. Това важи в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година;
 
2. Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството, придружена от копия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, и талон за технически преглед за наличната в стопанството самоходна техника на възраст до 7 години.
 
3. Разрешително за водовземане или ползване на повърхностен воден обект за изграждане на съоръжения за водовземане, ако се предвижда такова, или Договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ (за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).
 
4. Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, за съответствие на инвестиционното предложение с действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (предоставя се на кандидата от съответната РИОСВ, ведно с документа по т. 21 за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).
 
5. Инженерен проект, изготвен и заверен от строителен инженер, вписан в регистъра към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване (за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).“
 
В раздел VII. „Придружаващи специфични документи“ в т. 3 „Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка /в случай, че е приложимо“:
 
1. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2015 г.)“;
2. Документ за собственост или ползване на животновъден обект и удостоверение за регистрация на животновъден обект (за действащи животновъдни обекти) по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (за проекти с инвестиции, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“ и заявен приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 6, в частта проекти, изпълнявани в места по Националната екологична мрежа Натура 2000).
3. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо от контролиращото лице, сертификат, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и, или друг документ), издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и/или наличните животни, с които е обосновано ползването на инвестициите, свързани с производство на биологични продукти, са предмет на контрол към датата на кандидатстване (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 4).
4. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години спрямо датата на подаване на заявление за подпомагане, заверена от кандидата и НСИ (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9).
5. Извлечение от Книгата на членовете на сдружението, заверено с подпис и печат „Вярно с оригинала“ от председателя на сдружението за напояване.
6. Копие от годишни данъчни декларации за предходните три финансови години спрямо датата на кандидатстване, заверени от съответната ТД на НАП (представят се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9 в частта 3.2 от раздел IX. „Критерии за оценка“ от приложение № 10).“
 
Ясни са и критериите за оценка на проектите. 

Критерии за оценка на проекта

Приоритет
Критерии
Минимално изискване
Максимален брой точки
Точки
1.
Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство
   
23
 
1.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“
19
Над 50 % –
10 точки;
 Над 85 % –
19 точки
1.2.
Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство“
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Животновъдство“
19
Над 50 % –
10 точки;
 Над 85 % –
19 точки
1.3.
 
Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“
19
Над 50 % –
10 точки;
 Над 85 % –
19 точки
1.4.
Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3
Над 85 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива, изцяло насочени в най-малко два от секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3, като всеки от тези сектори не надхвърля 65 % от общите инвестиционни разходи
20
Над 85 % –
15 точки;
 100 % –
20 точки
1.5.
Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн
Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007 – 2009 г.
3
 
2.
Подпомагане на биологичното производство
 
 
15
 
2.1.
 
Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти
15
Над 50 % –
10 точки;
 Над 85 % –
15 точки
3.
Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост
 
 
20
 
3.1.
 
Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства
*
10
До 5 работни места включително –
5 точки;
 Над 5 до 10 работни места включително – 8 точки;
 Над 10 работни места –
10 точки
3.2.
 
„Проекти, представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най-малко три години към момента на кандидатстване“
„Средноаритметично от средносписъчния брой на персо­нала от последните три години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта“
10
 
4.
Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани
 
 
5
 
4.1.
 
Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020
*
5
 
5.
Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната
 
 
10
 
5.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната
*
10
 
6.
Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения
 
 
14
 
6.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Плевен
*
1
 
6.2.
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Ловеч
*
2
 
6.3.
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Видин, област Враца и област Монтана
*
5
 
6.4.
 
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения
*
9
 
6.5.
-
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000
*
9
 
7.
Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата
 
 
8
 
7.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата
Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство
8
От 5 % до 10 % включително –
4 точки;
 Над 10 % –
8 точки
7.2.
-
Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата
Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството
8
Над 30 % –
4 точки;
 Над 50 % –
5 точки;
 Над 85 % –
8 точки
8.
Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите
 
 
18
 
8.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014 – 2020
*
4
 
8.2.
Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на производители на земеделски продукти
*
4
 
8.3.
 
Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, пряко свързани с производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба, включително съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях
Над 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях
10
 
9.
Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС
 
 
7
 
9.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС
Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС
7
Над 30 % –
4 точки;
 Над 50 % –
5 точки;
 Над 85 % –
7 точки
10.
Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване
 
 
4
 
10.1.
 
Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване
*
2
2 точки
10.2.
 
Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси
Проекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от клон на Напоителни системи или от Сдружение за напояване в обхвата на съответния речен басейн, за които е налице по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи
2
КПД на
напоителните системи' е над 41 % – 2 точки
 
ОБЩО
124
 

 
Средни стойности на КПД в клонове на Напоителни системи
Клон на НС/Речен басейн (РБ)
КПД на НС
КПД на НС в  %
РБ Черно море
   
Бургас
0,19
19,00 %
Шумен
0,03
3,00 %
Варна
0,72
72,00 %
РБ Дунав
   
Монтана
0,74
74,00 %
Плевен
0,21
21,00 %
Русе
0,64
64,00 %
Севлиево
0,39
39,00 %
София
0,39
39,00 %
Търговище
0,11
11,00 %
Велико Търново
0,01
1,00 %
Видин
0,54
54,00 %
Враца
0,68
68,00 %
Източноегейски РБ
   
Хасково
0,19
19,00 %
Пазарджик
0,36
36,00 %
Пловдив
0,51
51,00 %
Сливен
0,44
44,00 %
Стара Загора
0,36
36,00 %
Ямбол
0,44
44,00 %
Западноегейски РБ
   
Дупница
0,63
63,00 %
Гоце Делчев
0,54
54,00 %
Перник
0,53
53,00 %
Сандански
0,54
54,00 %

 
Коефициент на полезно действие (КПД)за действащи Сдружения за напояване по области – придобили общинска собственост по § 3 от Закона за сдружения за напояване
Област/Сдружение за напояване – бр.
КПД на сдруженията за съответната област
КПД в %
1.
Област Видин – 1 бр.
0,49
49,00 %
2.
Област Плевен – 2 бр.
0,45
45,00 %
3.
Област Търговище – 4 бр.
0,36
36,00 %
4.
Област Варна – 7 бр.
0,72
72,00 %
5.
Област Пловдив – 13 бр.
0,61
61,00 %
6.
Област Стара Загора – 10 бр.
0,48
48,00 %
7.
Област Сливен – 11 бр.
0,55
55,00 %
8.
Област Кърджали – 1 бр.
0,32
32,00 %
Публикувана в Бизнес

Субсидията за колективните инвестиции от над 10 земеделски стопани и за био земеделие вече ще се увеличават само с 10%. Обсъжда се и броят на точките за инвестицията на фермерите в приоритетните сектори

Лили Мирчева

Новият прием по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР 2014 - 2020 се очаква да отвори на 15 октомври и да продължи до края на първата десетдневка на ноември. Но въпреки това все още се пишат правила „в движение“.

На работна група в Министерството на земеделието и храните, наречена още Комитет по наблюдение бяха предложени редица промени по наредбата за прилагане на дългоочакваната подмярка. Най-важните промени в нея бяха обявени „на час по лъжичка“ от управата на агроведомството. Първата значима новина бе, че ще се отпуска

Финансова помощ за напояване

Но бяха добавени значими изисквания като безвъзмездна помощ ще се предоставя тогава, когато инвестициите са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съотвения район. Друго изискване е кандидатдът има осигурен достъп до услуги за напояване, както и уреди за измерване на потреблението на вода. Освен в Басейнова дирекция, проектите за напояване ще трябва да бъдат съгласувани и от съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Кандидатите за субсидиране по подмярката ще трябва да представят и специален доклад, който да удостоверява, че системите за напояване водят до икономия на вода (минимум 15 %) и нямат значително отрицателно въздействие върху околната среда. Това за мнозина вероятно ще е непреодолима бариера, коментират консултантите по изготвяне на проекти по ПРСР. Стига изискването да не се прилага формално.

В промените се предвижда и премахване на възможността стандартен производствен обем -

СПО да се доказва само с намерение

за засяване. Това означава, че бенефициентите трябва да имат доказуем СПО не по-малко от 8000 евро към датата на кандидатстване.

Поредната новина „в движение“ бе, че се

намалява размера на финансовата помощ

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат ще бъде намален от 1.5 млн на 1 млн. евро. Същевременно максималните разходи за колективни проекти, независимо от броя на участващите земеделски стопани, също няма да могат да надхвърлят 1 млн. евро.

От друга страна субсидията за колективните инвестиции от над 10 земеделски стопани и за био земеделие вече ще се увеличават само с 10%.

Обсъжда се и броят на точките за инвестицията на фермерите. Любопитно е, че

от приоритетния сектор „Животновъдство“ вече са извадени

фазаните, пъдпъдъците, зайците, бубите, охлювите и калифорнийските червеи. От останалите чувствителни сектори пък липсват орехите, кориандърът и тиквата. Това означава, че проекти за отглеждане на тези конкретни животни или култури вече няма да получават допълнителния брой точки, предвиден в критериите за оценка за инвестиции в чувствителен сектор. Промяната в културите и видовете животни, които са част от приоритетните сектори, попари набързо доста надежди за лесно „усвояване на евросредства“, коментират от МЗХ.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 12 Септември 2016 17:21

На 15 октомври се отваря прием по подмярка 4.1

„На 15 октомври 2016 г. ще бъде отворена за прием подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на кръгла маса, която се провежда в рамките на изложението на местни производители в гр. Силистра, което е част от кампанията на Министерството „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО“. Зам.-министърът заяви, че при новия прием подмярката ще се прилага с променени условия. „През настоящия прием допустими кандидати ще бъдат стопанства, които вече са започнали своята дейност и имат достигнати 8 000 единици. Целта ни е да дадем възможност на работещите в сектор “Земеделие” да се модернизират“, каза Васил Грудев. Той допълни, че по подмярката за първи път допустими ще бъдат инвестициите в съоръжения за напояване. Заместник-министър Грудев, посочи че политиката за насърчаване на обединяването на земеделските производители, ясно личи и в подмярката. „Това е една от малкото дейности, която запазва размера на помощта към бенефициентите, а именно 70% за признатите групи на организации на производители“, информира Грудев.

По думите му обединенията са тези, които ще защитят интересите на производителите. „Инициативи, като тази дават възможност на местните производители да изложат своята продукция и да утвърдят своето има и намерят своето място на трапезата на потребителите“, заяви заместник-министърът. Той допълни още, че с подобни кампании българските потребители могат да си припомнят вкуса на традиционните висококачествени български продукти.  

Публикувана в Бизнес

Министерството на земеделието и храните подготвя усилено промени в наредбата за прилагане на подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства от Програмата за развитие на селските райони през периода 2014-20120 г.,, като целта е новият прием да бъде обявен преди 8 октомври. Тогава влиза в сила постановление № 160 на Министерски съвет, което задължава кандидатите да избират доставчиците си през ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – електронната система по всички оперативни програми, бел. ред.), прилагайки системата на обществените поръчки. Това заяви експертът в министерството Владислав Цветанов на семинар по прилагането на новата мярка 4.1 за напояване, проведен в рамките на есенното изложение „БАТА АГРО” в Стара Загора.

Постановлението за отправяне на поканите през ИСУН ще затрудни земеделските производители, които кандидатстват по проекти за напояване. Затова администрацията в агроведомството ще направи всичко възможно да съдейства чрез досега прилагания ред, който е познат на фермерите и който няма да забави изпълнението на проектите за напояване, обясниха експертите.

Министерството е готово и с новия списък с референтните цени на техниката и всички уреди, свързани с напояването, по който земеделците ще се ръководят при избора на оборудване. Това съобщи Антон Аспарухов, шеф на дирекция във ведомството. Самите референтни цени са предоставени на Държавен фонд „Земеделие” и ще бъдат обявени в първия удобен момент, когато администрацията е готова с окончателния списък.

На фермерски въпрос дали инвестициите в нови сондажни кладенци ще се приемат за субсидиране Аспарухов отговори утвърдително. При новия прием ще може да се кандидатства още за капково напояване и за други проекти, свързани с прокарването на поливни съоръжения.

Друг голям плюс е, че документацията, която ще се изискват на първо време от кандидатите, е значително облекчена. Ще се иска становище за допустимост за ползването на водата, която ще се издава от „Басейнова дирекция”. Министерството на околната среда и водите ще издава и документ за статуса на водното тяло, като целта е да се ползват обекти, които не застрашават изчерпването на водните запаси в съответния регион. Кандидатите трябва да представят и разрешение за водовземане, което също се издава от МОСВ. Последният документ е наличие на измервателно устройство, което да отчита количествата използвана вода.

Публикувана в Бизнес

Измененията в Наредба 9, определяща условията за подпомагане по реда на подмярка 4.1 от ПРСР са качени на сайта на Министерство на земеделието и храните за съгласуване. От Интелиагро молят всички, които имат някакви бележки и коментари, да се свържете с тях, за да ги включат в становището си. Ето и част от текста на Наредбата:

Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 наближава. Подмярката ще бъде отворена за кандидатстване от 10 октомври до 4 ноевмри 2016 г. В този програмен период фермерите ще имат възможност да кандидатстват за субсидиране на напоителни системи в техните стопанства. Важна информация тук е, че в проектите за кандидатстване по подмярката ще бъде допустимо залагането на системи за капково напояване и на дъждовални инсталации. 

 
Добавят се дейности и инвестиции за напояване, като допустими за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
 
Решението за включване на дейности и инвестиции за напояване, като допустими за подпомагане по подмярка 4.1 в рамките на земеделските стопанства е взето с единодушно решение от страна на членовете на Комитета по наблюдение на проведеното заседание на 11 март 2016 г.  Предложените промени са базирани на Стратегия за управление и развитие на хидромелиоративния сектор и защита от вредното въздействие на водите в страната, разработена от Световна банка по проект, финансиран чрез техническа помощ на ПРСР.
 
Представените промени в текстовете на Наредба № 9 от 2015 г. по отношение на интервенциите в напояване в рамките на земеделските стопанства са изцяло съобразени с разработената Стратегия за хидромелиоративния сектор в страната, като за нуждите на подмярка 4.1 е използван подхода за подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства предложен от Световна банка под формата на предложение за рамка и програмиране.
 
Освен предвидените нови критерии за оценка, ясно е вече и предвидения максимален размер на допустимите разходи, които може да има по един проект и един кандидат, а също така и максималния интензитет на финансовата помощ за един проект и съответно кандидат по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020
 
В рамките на заседанието на Комитета по наблюдение бе взето решение за промяна в критериите за оценка и тяхната тежест в следствие на резултатите от първия прием на заявления, проведен през 2015 г. както следва:
 
-      Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Плодове и зеленчуци" – 19 точки;
-      Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Животновъдство"– 19 точки;
-      Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Етеричномаслени и медицински култури"– 19 точки;
-      Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3– 20 точки;
 
Във връзка с направеното предложение максималния брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 1“ от 19 точки се увеличава на 23 точки.
 
По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната“ по който се предоставят 9 точки, предложението е същия да бъде променен както следва;
 
-      Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Плевен - 1 точка;
-      Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Ловеч – 2 точки;
-      Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Видин, област Враца и област Монтана - 5 точки;
 
Във връзка с направеното предложение, максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 6“ от 18 точки се намалява на 14 точки.
 
По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти“, по който се предоставят максимален брой от 15 точки предложението е да отпадне от текста на критерия за оценка приоритета за стопанства в преход към биологично производство на продукти.
 
Предложението за нов текст по критерия е следното:
 
-      „Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти“ – 15 точки и минимално изискване -  „Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти“.
 
Предложението на Управляващия орган е с цел да бъде насочена финансовата помощ към производства, които вече са биологично сертифицирани и предлагат на пазара биологични продукти и от друга страна по прецизно разпределяне на приоритетите в Северозападен район на база характеристиките на отделните административни области в неговият обхват.
 
Тук се прави и предложение за добавяне на нов критерий за оценка, свързан с приоритета, насочен към заетост в земеделските стопанства. Предложението на Управляващия орган е въвеждането на нов критерий за оценка, който е насочен към устойчива заетост в съществуващи земеделски стопанства.
 
Предложението за текст по критерия е следното:
 
„Проекти представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най – малко три години към момента на кандидатстване“ – 10 точки и минимално изискване – „Средносписъчният брой на персонала от последните три години е най – малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта“.
 
Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 3“ от 10 точки се увеличава на 20 точки.
 
С въвеждането на нов критерий за оценка, Управляващият орган има за цел да подобри устойчивостта на създадената заетост в съществуващите земеделски стопанства. От друга страна с въвеждането на нов критерий за оценка, насочен към съществуващите стопанства ще се осигури надграждане и допълняемост със съществуващия вече критерий за създаване на нови работни места посредством проектите по подмярката.
 
Предложение за добавяне на нов критерий за оценка, свързан с допълнително насърчаване на интегрирания подход. Предложението на Управляващия орган е въвеждането на нов критерий за оценка, който е насочен към допълнително насърчаване на интегрирания подход при земеделски стопанства.
 
Предложението за текст по критерия е следното:
 
-      „Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, включително съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“ – 10 точки и минимално изискване – „Над 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“.
 
Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 8“ от 8 точки се увеличава на 18 точки.
 
Управляващият орган на ПРСР се стреми да засили приоритетното подпомагане по подмярка 4.1 на проекти с инвестиции, които в по-голяма степен допринасят за постигане на изискванията на пазара за количество и качество на предлаганата продукция. Изпълнението на тези цели ще позволи от друга страна и по-доброто интегриране на земеделските стопани в процеса по преработка на предлаганите от тях селскостопански продукти. Инвестициите в недвижима собственост позволяват тяхната по-дълга експлоатация във времето и значително допринасят за добавянето на стойност към произвежданата продукция чрез осигуряване на по-високо качество, чрез съвременни методи на съхранение, обработка и третиране, включително повишаване на производителността на труда. В тази връзка, Управляващият орган на ПРСР счита, че с добавянето на нов критерий за оценка в още по-голяма степен ще се засили интегрирането на земеделските стопани в хранителната верига.
 
Във връзка с отправените предложения по критериите за оценка, общия сбор от всички критерии за оценка се променя от 100 точки на 120 точки.
 
Предвидени са и промени в максималния размер на допустимите разходи за един проект и един кандидат и максималния интензитет на финансовата помощ за един проект и един кандидат:
 
- намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат за периода на прилагане на Програмата от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро;
 
- намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции за периода на прилагане на Програмата от 4 000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро;
 
- намаляване на максималното комбинирано подпомагане за един проект за колективни инвестиции от 90 % на 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 
- намаляване на интензитета на финансовата помощ по проектните предложения, добавките /увеличенията/ към базовия размер от 50% на финансовата помощ се лимитират до 10 % за всеки един от отделните случаи, описани в текста на подмярката.
 
Публикувана в Бизнес

Във връзка с предстоящия прием по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 - 2020 за инвестиции в стопанствата, от ИнтелиАгро информирт за следните настъпили промени в Наредба 9, определяща условията по мярката:

1. Вече няма да е възможно доказването на СПО (стандартен производствен обем)  с намерения за засаждане;

2. Максималната субсидия за един проект е в размер на 60% от стойността на инвестицията. Изключение има само за колективните инвестиции, където тя може да достигне 70%;

3. Максималният размер на разходите за един проект и за един бенефициент за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. е 1 000 000 евро.

4. Допустими са инвестиции в напоителни съоръжения и оборудване.

Това е възможно ако:

- инвестициите са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район;

- кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване;

- са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.

Допустими са инвестиции в рехабилитация на съществуващи съоръжения, но те трябва да доказват икономии на вода от минимум 15%;

Когато инвестициите са свързани с увеличаване на напояваните площи се прилагат допълнителни изисквания, свързани с източника на използваната вода и икономиите, които трябва да бъдат постигнати;

Необходимо е проектната документация да бъде придружена от разработен инженерен проект от строителен инженер по хидромелиоративно строителство, вписан в регистъра на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, трябва да бъде придружен с документ за съгласуване със съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията.

5. Отпада предимството в критериите за оценка за проекти в преход към биологично производство.

6. В критериите за оценка се добавят два нови – носещи по 2 точки:

- за проекти с инвестиции за напояване представени от земеделски стопани, които са членове на сдружения за напояване;

- за проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при  използване на водните ресурси.

7. Периодът на прием на проекти вече не може да бъде по-кратък от 30 дни и не може да бъде обявен по-малко от 30 дни преди стартирането му.

8. Тиквите, орехите и кориандърът са извадени от списъка с приоритетни култури.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта