300x250 static

Има няколко основни правила, които също трябва да знаете, за да се радвате на успешно присаждане. Ето и най-важните от тях:

. Вземайте калеми само от здрави растения;

. Използвайте само остро овощарско ножче;

. Присаждайте сутрин рано - до 10 часа или късно следобяд, когато времето е хладно;

. Работете бързо, за да няма възможност прорезите да се окислят и да потъмнеят.

Около две седмици след присаждането направете проверка на присадката.

. Пъпките, които са се прихванали добре се познават по опадалите листни дръжки (или падащи при леко докосване) и свежите щитчета. Неприхваналите се пъпки могат да се разпознаят по изсъхналите щитчета и здраво закрепените листни дръжки.

По същото време разхлабете леко и превръзките, които са започнали да се врязват в подложките. Подобно врязване може да наблюдавате при по-силно растящите овощни видове - праскова, кайсия, махалебка и други. Пълното отстраняване на превръзките трябва да стане при цялостното срастване на тъканите на подложката и присадника, което обикновено завършва за 4-5 седмици след присаждането. Но само ако имате ясен признак, че срастването е здраво. В другия случай, оставете превръзката до пролетта.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Съветът на Европа прие нов набор от правила относно биологичното производство и етикетиране на биологични продукти, които ще влязат в сила на 1 януари 2021 г.
Новото законодателство ще допринесе за устойчивото развитие на биологичното производство в Съюза, в допълнение към осигуряването на лоялна конкуренция за земеделските производители и оператори за предотвратяване на измами и нелоялни практики, както и за подобряване на доверието на потребителите към биологичните продукти.
Основните разпоредби, включени в новата законодателна рамка, включват:

- Производствените стандарти ще бъдат допълнително опростени чрез постепенното премахване на редица изключения.

- Системата за управление ще бъде засилена чрез по-строг контрол и надеждни средства за управление на риска по цялата верига на доставки.

- Производителите на биологични продукти от трети страни трябва да спазват същите правила като производителите на биологични продукти в ЕС.

- Списъкът на биологичните стандарти ще бъде разширен за сметка на допълнителните производствени стандарти.

Благодарение на новите правила потребителите, които купуват биологични продукти, обозначени с екологичното лого на ЕС, могат да бъдат сигурнив еднакво високо качество на продуктите в целия ЕС.

Петър Кръстев

Публикувана в Агроновини

Плодове на прасковата наедряват максимално и се обагрят красиво само, когато са оптимално разположени по клонките.

. На по-силните дървета се оставят повече плодове, отколкото на по-слабите.

. При по-обилно плододаващите сортове се прилага по-силно прореждане, отколкото при по-слабо плододаващите.

. Първо стръскваме клонът, чийто плодове ще прореждаме, за да опадат тези плодчета, които не са здраво свързани с него.

. След това прореждаме детайлно всяка клонка, където останалите плодове са много, като ги оставяме единично разположени през 7-8 листа.

. На смесените клонки се оставят по 3-4 плода.

. На майските букетчета и цветните клонки по един, най-много по два плода.

. Добре е плодчетата, които оставяте да бъдат на разстояние около една педя едно от друго.

. Излишните плодчета откъсвайте, като ги завъртате с ръка, за не съборите и предвидените за оставяне.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Понеделник, 09 Април 2018 13:55

Правила при покупката на дръвчета

Ако сте решили да засаждате дръвчета или лозички, трябва да внимавате, когато си купувате посадъчния материал. За ваше улеснение ви посочваме няколко правила, които ще намалят риска от недобросъвестни търговци:

 • купувайте дръвчета и лозички само от лицензирани производители;
 • изисквайте им здравно свидетелство;
 • както при облагородените дръвчета, така и при лозичките, в мястото на присаждане трябва да има добро срастване между подложка и присадник;
 • корените на дръвчетата трябва да са добре развити, поне с 2-3 разклонения и да са дълги около 40-50 см, а при лозичките 20-25 см;
 • корените на дръвчетата и лозичките от мястото на покупка трябва да са поставени във влажен субстрат, а не открити и сухи;
 • пренасяйте посадъчния материал, като опаковате корените във влажни хартии и найлонови торбички;
 • добре е да избирате дръвчета с предивременно развити клонки (разклонения), което ускорява формирането;
 • разглеждайте добре всяко дръвче или лозичка, което ще купите – по него не трябва да има никакви следи от болести и неприятели.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Европейската комисия днес е взела решение да изпрати уведомително писмо до България с искане за промени в някои от разпоредбите за облагане с ДДС, съобщават от пресцентъра на ЕК.

Комисията предлага да се променят някои от правилата за ДДС при дружествата, търгуващи с горива, и за използването на активите на дружествата за нестопански цели.

Предложенията са с цел синхронизиране на разпоредбите с правото на ЕС. 

Единият от случаите е свързан с факта, че в момента малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС. Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС).

Oсвен това България се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка.

Ако България не предприеме действия по тези две искания в следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи.

Публикувана в Бизнес

Независимо от начина по който са формирани дръвчетата, резитбата им се състои от много общи или близки по рода си техничести правила. Познаването и спазването им от една страна улеснява работата на овощаря, а от друга благоприятства нормалното развитие и растеж в правилната посока на дръвчетата и зарастването на раните, причинени от операцията.

. При резитба за формиране на короните на овощните дървета отрезите на продължителите на водача (ако има такъв) и на скелетните клони се прави на 1-2 мм над подходяща пъпка с лек обратен наклон.

. Клончетата и по-тънките клонки се режат така, че да не се оставят чепове при резитбата. Освен, че трудно зарастват от тях израстват множество лакомци, които сгъстяват вътрешността на короната и затрудняват следващите резитби.

. Когато се ограничават размерите на клоните и клонките, съкращаването се прави близо до подходяща клонка-продължител, без да се оставя чеп, особено вертикално разположен. В близост до отрезите се запазват колкото е възможно повече клонки с плодни пъпки, за да се предотврати образуването на излишно силни прирасти в тази зона.

. Желателно е резитбата на по-големите по размери овощни дървета да се прави отгоре надолу. Така резачът преценява добре кои клонки да запази в основата на короната, след като премахне счупените при движенията си по време на работа.

. При премахването на по-дебели клони и клонки с трион, отрезът се прави така, че от горната страна да допира до образувания в основата на клона пръстен от кора, а отдолу да завършва близо до пръстена. Желателно е по-големите рани да се замазват с овощарска замазка или блажна боя.

. Без значение какъв тип корона за овощните дървета ще бъде избран, трябва да се осигури здраво срастване между скелетните части, подходящ наклон на скелетните клони. Същото важи и за скелетните разклонения. Важно е да се следи и за съподчинеността на отделните скелетни части в короната.

Здравото срастване между скелетните части е необходимо за избягване на отцепването, което се наблюдава при обилен плодов товар.

Скелетните клони се срастват здраво с водача при следните условия:

. когато ъгълът между тях (ъгълът на отклонение) е по-голям от 45°;

. когато те са по-тънки от водача;

. когато са не повече от 3-4 в етаж (израстващи близо един до друг).

Върхът им трябва да расте изправено, за да се удължават нормално. Най-подходящ наклон за скелетните разклонения е около 30° спрямо хоризонталата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В търговската мрежа, особеновхипермаркетите, се намираттака наречените "универсални торове": вярно е,че са икономичнии спестяват време (само единпродуктза всички растения), но е вярно също така и,чепокриватсаморастениятав апартаментаи на балкона, без дапредлагатособени резултати. Тъй като съществуватсъщо ипродукти,специфичниза всяка категория (зелени растения, орхидеи, мушкати, ацидофили, ягоди, зеленчуци, плодни, киви...), ако желаете да постигнете добър успех,винаги е добра нормада предпочететеспецифичния продукт, ако съществува такъв, вместоуниверсалния.
Всички минерални торовесъдържатмакроелементи (азот -N, в азотна, амонячна и карбамиднаформа;фосфор -P, под формата нафосфорен анхидрид; калий -K, под формата накалиев оксид); те санеобходими зарастежаикоректното развитиена всички жизнени функции, заедно с калция, магнезияи сярата. Все по-често те съдържат иценни микроелементи (желязо, цинк, мед, манганибор), които подпомагатосновните функции нарастението, като се започне отфотосинтетичната дейност,която в същност осигуряванеговияживот.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Късните есенни пръскания се провеждат в тихи и слънчеви дни при температура на въздуха над 5°С.

. За постигане на пълно покритие на дърветата и листната маса под тях работният разтвор трябва да е от 80 до 120 л/дка, според възрастта на дърветата и обема на техните корони.

. Пръскането се прави в ранната част на деня, за да може до вечерта разтворът да изсъхне и да се избегне риска от измръзване на дръвчетата.

. Есенното пръскане трябва да е обилно (окъпващо), за да може всички части на дръвчетата да бъдат покрити с разтвор – клони, клонки, стебло и подкоронно пространство.

. Пръскането трябва да предхожда варосването на стъблата и дебелите клони.

. Бордолезовият разтвор трябва да се приготвя и изпръсква в деня на пръскането.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Гасената вар е основен компонент за приготвяне на бордолезов разтвор. Освен това тя намира широко приложение за варосване стеблата на дръвчетата за предотвратяване на слънчев пригор.

Технологията е следната

Гасенето на варта става като на 160 кг вар се сипват приблизително 150-200 литра вода. Сместа се бърка до хомогенизиране и затихване на реакцията. Така получената гасена вар се съхранява в бъчва или в друг голям съд.

Ако не разполагате с голям съд се копае яма с дълбочина 70 см, която се обшива с дъски. Ако варта се покрие с пясък няма да се промени години наред. Така съхранената гасена вар се разтваря почти без остатък, силно поглъща вода и бързо се разпада на прах (за 20-30 минути).

Преди да я използвате за пръскане трябва добре да се прецеди през тензух, за да не попадат едри частици в машината и да не задръстват разпръсквача.
Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Съвместимоста на препаратите е ключов въпрос в растителната защита. При несъвместимост на препаратите загиват растения, а вредителите остават живи.

Ако въпреки всичко пристъпвате към смесване на пестициди обърнете внимание на следното:

 • Смесваите само разтворени препарати, не концентрати, добре е да се направи опит с малки количества и да се наблюдава за пресичане на разтвора.

 • Добре се смесват и имат добър ефект системни и контактни фунгициди, също така пестициди от една и съща фирма- производител.

 • Коварството при смесването се състои в тяхната потенциална фитотоксичност, т.с. интоксикацията се проявява при повторно пръскане, при натрупване на препарат, а също така и при повишаване на температурата.

 • Таблицата за съвместимос е доста стара и голяма част от пестицидите вече не се използват, други са забранени за използване в ЕС.

 • Препарати от новото поколение като моспилан, актара се смесват без проблем с повечето препарати, но това не може да се каже за старите препарати.

 • Не оставяите смесени разтвори за пръскане на следващия ден.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 5

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта