300x250 static

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С тях се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2016/801, която регламентира условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в България с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, ученически обмен или образователни проекти. Уреждат се и процедурите за случаите, когато сезонният работник продължава да работи при същия или друг работодател след изтичане на срока на регистрацията на краткосрочната му сезонна заетост.

С новите текстове се осъвременяват и уреждат процедурите за заетост на територията на България без разрешение за работа на научните работници и на стажантите от трети държави, както и на лицата от български произход. Включва се и процедура за достъп до българския пазар на труда за чужденци, жертви на трафик на хора. Допълнително се регламентира предвидената в закона ускорена процедура за предоставяне на решение за достъп до пазара на труда за сезонен работник-гражданин на трета държава, който поне веднъж е работил в България като такъв през последните 5 години. 

Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Измененията произтичат от възложения специализиран контрол по спазването на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и новите правомощия на институцията да подава искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на търговец, който е забавил с повече от два месеца заплатите на най-малко една трета от работниците си. Измененията не водят до промяна в щатната численост на ИА ГИТ.

Съгласно промените, на звената от специализираната администрация на институцията се възлага осъществяването на методическо ръководство и контрол по спазването на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ ще осъществява процесуално представителство в производствата по несъстоятелност на търговци. Създава се възможност всички териториални дирекции да осъществяват специализиран контрол по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие Решение за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Измененията имат за цел да подобрят управлението и отчитането на резултатите от прилагането на Програмата. Промените обхващат актуализиране на органите за управление и контрол на ПМДР и прецизиране на дублирани или липсващи индикатори в нея.

С Решение на Министерския съвет № 573 от 2016 г.за изменение на Решение № 792 на Министерския съвет от 2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на Европейските
структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на
Европейския съюз през периода 2014-2020 г., ИАРА е изключена като междинно звено на Управляващия орган на ПМДР. А съгласно Решение на Министерския съвет № 223 от 2017 г. за одитен орган за програмата, финансирана със средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство, е определена ИА „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“. С настоящото решение тези две промени се отразяват в ПМДР.

Направени са и технически корекции, с които се премахват дублиране в различните текстове на индикатори за резултат по проектите, като промяна на горивната ефективност на плавателния съд при риболов, промяна в стойността на продукцията от аквакултури и промяна в нетната печалба на бенефициента. Допълват се и липсващи индикатори като създаване на работни места и други.

Публикувана в Бизнес

Представители на страните от ЕС, членове на специалната комисия по земеделие, договориха и одобриха в Брюксел нови правила за производството и етикетирането на биологични храни.
След почти тригодишни преговори държавите-членки на ЕС и Европейският парламент постигнаха консенсус потози въпрос. Новите правила са насочени към насърчаване на развитието на биологичното производство в ЕС, гарантиране на конкурентоспособността на биологичните стопанства, защита на потребителите от измами на производители и дистрибуторина храни.

Новите правила осигуряват въвеждане на прозрачни, еднакви и опростени правила за производствения процес и употребата на пестициди. Също така ще бъде засилен контролът на конкретните профилактични и защитни мерки на продуктите от страна на контролиращите институции. Според представителите на ЕС стриктният контрол има за цел да повиши доверието на потребителите към екологичните продукти.

Новите правила е предвидено да осигурят лоялна конкуренция между европейските продукти и био храните, внасяни извън Европейския съюз. Първо, производителите от трети държави, които искат да продават продуктите си на пазара на ЕС, трябва да спазват правилата на ЕС за производство и контрол на биопродуктите. На второ място, търговските споразумения с трети държави ще опростят износа на стоки от ЕС до неевропейски пазари.

Списъкът на продуктите, класифицирани като биологични, също ще бъде разширен. В него ще бъдат включени продукти като сол, пчелен восък, лозови листа. На особен контрол ще бъде поставено биоотглеждането на зайци.

Новата система за групово сертифициране ще улесни работата на малките фермери. Възможността за получаване на общ сертификат ще позволи на фермерите да намалят разходите за сертифициране, а проверката ще бъде избирателно на един член от кооперацията.

Последните десет години в Европа, броят на фермите за биологични продукти се е удвоил. В ЕС ежегодно около 500 хил. хектара земеделска земя се разпределят за биологично земеделие.

След потвърждаването на споразумението на равнище специална комисия по селско стопанство, съставено от представители на държавите-членки, Европейския парламент и Съвета на ЕС, трябва да изменят законодателството официално. Новите правила ще влязат в сила на 1 януари 2021 г.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Правителството одобри проект на закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните. Със заключителните разпоредби се изменят всички действащи към настоящия момент закони, които са относими към функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и правомощията на министъра и на заместник-министрите.

Необходимостта от изменението на Закона за БАБХ е продиктувана от Решението за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието от 44-ото Народно събрание, съгласно което Министерството на земеделието и храните се преобразува в Министерство на земеделието, храните и горите.

С приемането на законопроекта ще се осигури съответствие на действащата нормативна рамка със структурата на МС, промяната в наименованието на министерството, на длъжностите на министъра и заместник-министрите.

Публикувана в Бизнес

Правителството се запозна с доклада за резултатите от проведеното в началото на април в Люксембург заседание на Съвета на Европейския съюз.

По време на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство министрите от ЕС обсъдиха предложението за регламент за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза („Омнибус”), с което ще се направят промени в законодателството в няколко области, включително на Общата селскостопанска политика. Голяма част от делегациите подкрепиха компромисния пакет на Председателството. Европейската комисия информира Съвета за констатациите от доклада й за изпълнението на задължението за екологично насочени площи по схемата за зелени директни плащания, съобщават от правителствения пресцентър.

Публикувана в Бизнес

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. От 2017/2018 учебна година, прилаганите в страната ни схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, се обединяват в една обща за предлагане на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Това налага адаптиране на националното законодателство.

С предложените изменения на Наредбата се предвижда изготвянето и на нотифицирането в Европейската комисия на Националната стратегия за прилагане на схемата за предоставянето на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения за период от шест години. С нея се определят нуждите на схемата, приоритетите, целевата група, очакваните резултати, инструментите, с които ще бъдат постигнати заложените цели, съпътстващите мерки и др. Нов момент при прилагане на обединената схема е възможността за финансирането на съпътстващи мерки, насочени към запознаване на децата със селското стопанство и повишаване на тяхната информираност по отношение на здравословното хранене, биологичното земеделие, местните хранителни вериги, борбата с разхищение на храна и др. Досега съпътстващите мерки бяха допустими за подпомагане само по схемата „Училищен плод”.

На базата на опита от прилагането на двете схеми, са предвидени изменения за усъвършенстване на система за тяхното администриране и контрол. С разпоредбите на наредбата се въвеждат задължителни документи, които да послужат при извършване на проверките за установяване на реално доставените и раздадени количества продукти и на тяхното качество.

При избор на доставчици по обединената схема се запазва предимството на земеделските производители и на производителите на мляко и млечни продукти. 

Публикувана в Бизнес

До 19 февруари ще продължи общественото обсъждане на промените в Наредба № 7 от 2015 г., които са свързани с въвеждането на ново направление по мярка „Агроекология и климат”. Основните изменения са свързани с текстовете за прилагане на направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване. По него ще се подпомагат земеделски стопани, които поемат ангажимент за преместване и разполагане на пчелни семейства в територии, важни за биоразнообразието в България. По този начин, от една страна, ще се стимулира развитието на прилежащата растителност, а от друга, ще се осигури разнообразна паша за пчелите. Дейността по направлението ще се изпълнява, чрез подвижно пчеларство като временните пчелини трябва да се разполагат в зони Натура 2000, райони с природни или други ограничения и земи с висока природна стойност (ВПС). С нея се уреждат условията за одобрение и прекратяване на 5 годишен ангажимент от земеделския стопанин, както получаването на финансовата помощ за изпълняваните изисквания. Кандидатите по направлението трябва да спазват следните изисквания:
А) Осигурят сезонно преместване и разполагане на поне 25 пчелни семейства на минимум 2 местоположения, намиращи се на разстояние от 3 км по въздух от постоянния пчелин и поне 500 м по въздух едно от друго в периода 15 март – 15 септември;
Б) Осигурят минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици за всяко местоположение в годината на подпомагане на не повече от 50 броя, подпомагани пчелни семейства;
В) Запазят поне 80 % от броя на подпомаганите пчелни семейства.

Публикувана в Апибизнес

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Основание за това дават последните законодателни промени, които предвиждат 6-месечен срок за привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съгласно чл. 35б, ал. 5 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия производителите, вносителите и лицата следва да предоставят данни и информация за съставките и емисиите от тези изделия, и за извършените от тях продажби по електронен път. Предоставената информация трябва да бъде съобразена с правилника на прилагане на закона. С него следва да бъде определен и приоритетен списък на добавките, съдържащи се в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, предмет на задължение за разширено уведомяване.

Предвижда се и отмяна на Наредбата за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия, приета с ПМС 184/2004. Изискванията към етикетирането на тютюневите изделия са въведени с чл. 35е и следващите от Закона за тютюна, тютюневите и свързани с тях изделия.

Публикувана в Бизнес

Във връзка с предстоящия прием по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 - 2020 за инвестиции в стопанствата, от ИнтелиАгро информирт за следните настъпили промени в Наредба 9, определяща условията по мярката:

1. Вече няма да е възможно доказването на СПО (стандартен производствен обем)  с намерения за засаждане;

2. Максималната субсидия за един проект е в размер на 60% от стойността на инвестицията. Изключение има само за колективните инвестиции, където тя може да достигне 70%;

3. Максималният размер на разходите за един проект и за един бенефициент за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. е 1 000 000 евро.

4. Допустими са инвестиции в напоителни съоръжения и оборудване.

Това е възможно ако:

- инвестициите са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район;

- кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване;

- са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.

Допустими са инвестиции в рехабилитация на съществуващи съоръжения, но те трябва да доказват икономии на вода от минимум 15%;

Когато инвестициите са свързани с увеличаване на напояваните площи се прилагат допълнителни изисквания, свързани с източника на използваната вода и икономиите, които трябва да бъдат постигнати;

Необходимо е проектната документация да бъде придружена от разработен инженерен проект от строителен инженер по хидромелиоративно строителство, вписан в регистъра на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, трябва да бъде придружен с документ за съгласуване със съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията.

5. Отпада предимството в критериите за оценка за проекти в преход към биологично производство.

6. В критериите за оценка се добавят два нови – носещи по 2 точки:

- за проекти с инвестиции за напояване представени от земеделски стопани, които са членове на сдружения за напояване;

- за проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при  използване на водните ресурси.

7. Периодът на прием на проекти вече не може да бъде по-кратък от 30 дни и не може да бъде обявен по-малко от 30 дни преди стартирането му.

8. Тиквите, орехите и кориандърът са извадени от списъка с приоритетни култури.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта