При благоприятни условия патогенът се разпространява през цялата вегетация. Светлината влияе стимулиращо на спорообразуването.Борбата с късното кафяво гниене започва по-късно в зависимост от проявата на болестта по вече наедрелите плодове. Използват се препарати като при ранно кафяво гниене.

Борбата е успешна,само при съчетание на агротехнически и химически мерки. Трябва да се полагат всички необходими грижи за овощните дървета, като обработка на почвата, торене,поливане и др.

Водете редовна борба с плодовите червеи, защото раните от тях са подходящо място за навлизане на патогена.

Химическата борба следва стриктно изпълнените агротехнически мерки!

Честите валежи и понижаването на температурите са благоприятни условия за развитие на болестта.

За да се намали опасността от поява на късно кафяво гниене по плодовете е необходимо пръскане на овошките да се провежда при повява на първите признаци по плодовете (3-4 седмици преди беритбата).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ограничаващи фактори за отглеждането на някои ябълкови сортове в дворните градини в хълмистите, предпланинските и планинските райони на страната са ниските температури и повратните студове, особено по време на цъфтежа, недостатъчната топлина и възможностите за поливане. В районите с надморска височина над 650-700 м валежите, са недостатъчни, за да се отглеждат растенията и без да се напояват. Освен това трябва да се има предвид, че с увеличаването на надморската височина поради недостатъчната топлина, се забавя и узряването на плодовете - приблизително с около 7-10 дни на всеки 100 м.

Засаждането на сортове опрашители на по-високи места е много важно, тъй като нерядко дворните градини в планинските места са изолирани и наблизо няма други насаждения и сортове, за да се осигури нормално опрашване.

Ябълката може да се отглежда в места с надморска височина до 800 м в Северна България и до 900 м в Южна България. Студоустойчива е, но изисква богати, дълбоки 1,5 до 2 м, умереновлажни, пропускливи и проветриви почви.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Тъканите на растенията съдържат 70-80% вода, в плодовете съдържанието й е още по-голямо. При образуване на корени, филизи, листа, плодове и други органи, растенията се нуждаят от много вода. Голяма част от нея се изразходва за транспирация (изпарение). При това положение влагата се явява едва ли не главно условие за живота на растенията.

Основен източник на вода за растенията е почвената влага. Именно в нея се разтварят жизнено необходимите хранителни вещества, образуват се така наречените почвени разтвори постъпващи чрез корените към надземвните части на растенията.

ОВОШКИТЕ СА ВЛАГОЛЮБИВИ

Овощните дървета и ягодоплодни храсти повече от всички растат и се развиват нормално при влажност на почвата 65-80%. Недостига на вода през летния период съчетан с високи температури на въздуха води до преждевременно стареене на листата и цялото дърво. Това рязко съкращава продуктивния период от живота на дръвчетата. По тази причина дърветата плододават нередовно, встъпват в зимата неподготвени, често имат проблеми с измръзването.

Излишъка на почвена влага също оказва отрицателно въздеxствие на растенията, тъй като намалява кислорода в почвата, което води до угнетяване и отмиране на кореновата система.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Малкият лозов хоботник е типичен полифаг с над 150 хранителни гостоприемника. Вреди по лозата, но напада още ягода, млади овощни дръвчета, люцерна, арония, много украсни растения от родовете Taxus, Rhododendron, Euonymus и др.

Малкият лозов хоботник има 1 поколение годишно и зимува като ларва или като възрастно.

Презимувалите възрастни се появяват през април, отначало се хранят с пъпките, а по-късно с листата и леторастите.

Яйценосният период е продължителен - от втората половина на май до септември. Отначало ларвите се хранят с мъртва органична материя, а по-късно с младите и старите корени на лозата. При висока плътност могат да предизвикат забавяне в растежа и дори загиване на младите лозички и други нападнати растения. Повредените корени лесно се нападат от гъбни фитопатогени.

Ларвите, които се излюпват през юли-август презимуват и продължават да се развиват следващата пролет до май-юни.

Няма официално регистрирани инсектициди за борба.

При установяване на повреди може да се проведе третиране срещу възрастните насекоми с контактни инсектициди. Използва се най-високата регистрирана доза.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За да се избегне силно нападение от ранно кафяво гниене, могат да се вземат редица предпазни мерки. Целта на тези мерки е чрез тях да се намалят до минимум факторите, които благоприятстват базвитието на болестта.

. Дръвчета се садят на огрени от слънцето места, които имат добро проветрение и в тях не се задържа влажен въздух. Избягва се засаждането им на влажни места с лош въздушен дренаж.

. Зимната резитба е задължителна, като се започва със санитарно прочистване. Това означава, че първо се отстраняват всички болни и изсъхнали клонки. Просветляването на короните подпомага тяхното по-добро проветряване.

. Засаждане на устойчиви сортове.

Чувствителни на ранно кафяво гниене сортове

Различните сортове от един и същи вид имат различна чувствителност към заболяването. При неподходящи месторастения, засаждането на силно чувствителни сортове трябва да се избягва. Ето някой от тях:

. Кайсии – Късна силистринска, Унгарска, Нанси, Мешански великан, Канино, Умберто;

. Сливи –Стенлей, Виктория, Хал, поп Харитон, Ажанска;

. Вишни – Унгарска вишня, Хейманов рубин, Сенчеста морела, Охайо, Метеор, Португалска;

. Череши – Наполеон, Ранна едра, Румънка.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 13:54

Бадемите виреят и на слаби почви

Подходящи за отглеждане на бадем са районите с кратка, но без големи температурни амплитуди зима, ранна пролет без повратни мразове и продължително лято. Културата вирее добре на проветриви, въздушно дренирани терени, в които по време на цъфтежа не се задържат мъгли и студен въздух. Може да заема хълмисти или полухълмисти терени със суха, в различна степен чакълеста, водопропусклива почва.

Ценно качество на бадема е голямата му сухоустойчивост, което позволява да се отглежда на наклонени и неполивни площи.

Когато почвите са дълбоки, добре аерирани и с по-високо съдържание на калций,бадемовите дръвчета трябва да са присадени на подложки от див бадем. При поливни условия подходяща подложка е прасковата, а за по-тежки почви джанката. При всички случаи трябва да се избягват тежките, глинести и неотцедливи почви и тези с непропусклив и глинясъл хоризонт.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Министърът-председателят Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните Десислава Танева връчиха нови 19 споразумения за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Министър Танева заяви, че споразуменията на Местните инициативни групи обхващат 38 общини с население 576 657 жители. „За първи път подходът „ЛИДЕР“ е с многофондово финансиране. Споразуменията са на обща стойност над 125 млн. лв., от които 71 043 428,25 лева по ПРСР, 29 779 926 лева по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), 21 742 879,40 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР)  и 3 147 042 лева по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС)“, допълни тя.

Десислава Танева отбеляза, че до момента по подхода „ЛИДЕР“ са договорени над 60 % от бюджета . „За 2016 г. споразуменията по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” по ПРСР 2014-2020 г. са за 40 Местни инициативни групи, включващи 74 общини с население 1 047 819 жители“, уточни още тя. По думите й, над 201.5 млн. лв. ще бъдат вложени и инвестирани в тези населени места за подобряване на инфраструктурата и за конкурентоспособността на земеделския и неземеделския бизнес.


Министър-председателят Бойко Борисов също поздрави ръководствата на общините и отбеляза, че  връчените споразумения за над 125 млн. лева са доста пари и хората в малките населени места ще усетят проектите, които ще бъдат реализирани. Той предупреди кметовете да внимават как изготвят обществените поръчки.

Публикувана в Новини на часа

На редовното заседание на кабинета бе решено да бъдат отпуснати  3,5 млн. лв. за реализиране на програмата за минералните води. „Това е наша инициатива, на която държим изключително много, защото искаме да осигурим възможност на общините да развият потенциала на находищата на минерални води. Тези средства могат да бъдат ползвани по програмата с цел да се модернизира мрежата в населените места или съоръженията за водочерпене, или довеждащата мрежа така, че общините да могат да реализират икономически дейности в населените си места”, разясни министърът  в оставка на околната среда и водите Ивелина Василева.

Общините имат срок до 16 декември да изпращат проектни предложения. „Принципът е 50% безвъзмездно финансиране и 50% осигуряване от общините или чрез собствените си бюджети, или чрез кредитни средства. Ако използват кредит, ще бъдат обезпечени и лихвите по кредите. Общините могат да формират и публично-частни партньорства и по този начин да реализират дейности като развитие на спа туризъм, балнеолечение, дейности, свързани с производство на зеленчуци, спортни дейности”, разясни Ивелина Василева.

Според нея това е огромна възможност за общините, защото България е изключително богата на този ресурс и потенциалът му трябва да бъде използван.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от фонда.

От всички приети и оценени по критериите за подбор 3753 проекта с общ размер на финансова помощ 110 101 761 лева на последващо разглеждане подлежат общо 2 402 броя на обща стойност 70 467 474 лева. Те попадат в рамките на 120 % от размера на бюджета, определен със заповедта за прием на министъра на земеделието и храните, увеличен с 2 проектни предложения, които са получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в 120-те процента.

Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на: http://www.prsr.bg.

Подлежащи на разглеждане са основно проекти, насочени към отглеждането на трайни насаждения, зеленчукопроизводство и пчеларство, в съответствие със заложените приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Наредба №10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3. Всички проекти са оценени съгласно нормативната база по подмярката в рамките на 120 на сто от бюджета. На последваща обработка подлежат проектите, които са получили над 23,72 точки.

Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 64 % или 2402 от подадените заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Чрез подмярката се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно.

Публикувана в Бизнес

За доброто прихващане и за по-нататъшното добро развитие на корените на дръвчето, дупката трябва да е достатъчно дълбока и широка. Ако почвата е обработвана предварително на голяма дълбочина, диаметърът може да бъде по-малък, но не по-малък от дължината и ширината на корените. Ориентировъчни размери:

. при необработена предварително почва - диаметър 80-100 см, дълбочина 60-70 см;

. при обработена - диаметър 50-70 см, дълбочина 50 см.

ДУПКАТА Е И СПОРЕД ПОЧВАТА

Посочените размери са за средно плодородна почва. При бедни песъчливо-глинести почви, тези размери могат да бъдат и по-големи, защото трябва да се внесе по-голямо количество оборски тор или компост.

НАЙ-ОБИТАЕМ Е 60-70 СМ ПОЧВЕН СЛОЙ

Продуктивните корени на овощните дръвчета се развиват на дълбочина 60-70 см в почвата. Затова при плодородни почви, е достатъчно дълбочината и ширината на дупката да са не по-големи от размерите на кореновата система, защото е необходимо внасянето на по-малко количество оборски тор или компост.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта