300x250 static

ДФ „Земеделие“ преведе още 77 137 331 лева по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 58 015 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2017, както и след постъпване на данни от Националната агенция за приходите (НАП) по отношение на разходите за труд извършени от земеделските стопани.

Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед № РД 09-572 от 15.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Изчисленията са направени по окончателна ставка от 196,58 лв./хектар.

Общо изплатените средства по СЕПП за кампания 2017 достигнаха 713,3 млн. лева. Още през декември миналата година, земеделските стопани получиха основната част от плащанията за единица площ, в размер на 636 млн. лева.

Публикувана в Бизнес

До 30 юни ще бъдат извършени всички плащания по Схема за единно плащане на площ (СЕПП), каквото е изискването на европейското законодателство за директните плащания. Това съобщи за в. „Гласът на фермера“ Цветелина Мариновска – Гарева, главен експерт в дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ в Министерството на земеделието, храните и горите.

Със заповед на земеделския министър Румен Порожанов е определен размерът на ставка за 2017 г. по СЕПП и тя вече е публикувана на сайта на агроведомството. Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата е 196,58 лв. на хектар, което е 19, 65 лв. на декар.

Преди дни приключи кампанията по прием на заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2018 г. Тази година заявления са подали 68 451 земеделски стопани с общо заявена площ 3 885 735.15 хектара. Кандидатите по Схемата за единно плащани на площ (СЕПП) са 62 464, с общо заявена площ по схемата - 3 843 748.18 хектара, съобщиха от МЗХГ.

Освен това започва ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели. Облитанията стартираха на 15 юни тази година, като е планирано да обхванат около една четвърт от територията на страната. Както съобщиМарио Милушев, Директор на дирекция "Развитие на селските райони I и пред-присъединителна помощ", DGAGRI пред журналисти, в следващия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз, самолетното заснемане на нивите ще е достатъчно и фермерите в бъдеще ще получават документ за идентификация на земеделските парцели, който ще потвърдят или обжалват. Но засега размерът на допустимите за подпомагане площи се заявяват от стопаните всяка година в регионалните дирекции „Земеделие“.

Публикувана в Бизнес
Определен е размерът на ставка за 2017 г. по Схема за единно плащане на площ (СЕПП). Това стана ясно със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. 
Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата е 196,58 лв. на хектар.
Преди дни приключи кампанията по прием на заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2018 г. Тази година заявления са подали 68 451 земеделски стопани с общо заявена площ 3 885 735.15 хектара. Кандидатите по Схемата за единно плащани на площ (СЕПП)  са 62 464, с общо заявена по схемата площ - 3 843 748.18 хектара.
 Освен това започва ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели. Облитанията стартираха на 15 юни тази година, като е планирано да обхванат около една четвърт от територията на страната.
 
Публикувана в Бизнес

В Интегрираната система за администриране и контрол  (ИСАК) са регистрирани общо 108 600 броя заявления по директни плащания, Кампания 2018 г.  Почти всички от тях (около 107 000 броя) са приключени като дейност в общинските служби по земеделие (ОСЗ)  и са подписани от кандидатите. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите  Румен Порожанов при откриването на новата административна сграда на Общинска служба по земеделие „София-Източна“. На 15 май изтече срокът за подаване на заявления по директните плащания без санкция.

В 60 600 от заявленията е маркирано участие по основната схема за подпомагане на площ - СЕПП, като по схемата към момента са декларирани почти 3,76 млн. ха.

Тази година не се наложи удължаване на сроковете, въпреки че имаше такава възможност, обработката  върви с ускорени темпове, каза още министър Порожанов. Това ще даде възможност за навременно изплащане на субсидиите към производителите.

Новата административна сграда на Общинската служба по земеделие – Източна се намира на ул. „Бистришко шосе“, №26. В нея ще се обслужват собственици на земи и земеделски стопани от 26 землища, което е най-голямата площ на територията на Столична община. Сградата е оборудвана с модерен архив, който отговаря на най-високите критерии за сигурност и пожарна безопасност.

Министър Порожанов разгледа и Националната генетична лаборатория в животновъдството. В нея ще може да се прави ДНК анализ, който да доказва чистота на породите под селекционен контрол. „Така ще може един път завинаги да спрат споровете кое животно е селекционно у нас и кое не е“, коментира зам.-министър Цветан Димитров.

Публикувана в Бизнес

СЕПП е основната схема за подпомагане с директни плащания. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва земеделска дейност и която ползва на правно основание.

Плащанията по СЕПП се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро и със 100 % за сумите, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година, като преди това се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани през предходната година, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост.

Държавен фонд „Земеделие“-РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011 г. земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да избегнат намалението на плащанията. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

Публикувана в Бизнес
Младите фермерите досега получаваха  надбавка от 25% към плащането на хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), но от 2018 г. размерът се вдига двойно на 50%. Това е залегнало в обнародвания в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 
Това ще важи за първите 30 хектара на фермерите до 40-годишна възраст.  Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата. Така се създава допълнителен стимул за задържане на младите хора в сектора на земеделието и селските райони, коментираха от агроведомството.
 С промените се прецизират текстове в закона, които касаят подаването на общо заявление за подпомагане. Земеделските земи, включени в заявленията за подпомагане на площ на регистрираните земеделски стопани, трябва към 31 май на календарната година да бъдат на разположение на кандидатите, което се удостоверява с регистрирано в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.
За да се избягнат потенциални непълноти, отпада изброяването на видовете правни основания, чрез които се доказва ползването на заявените площи, като се запазва необходимостта от тяхното регистриране съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по съществуващия до момента ред.
Предвидена е и процедура за установяване наличието на правно основание за ползване на земеделските земи в случаи на заявяване на площи в размер, надхвърлящ регистрираното правно основание и санкционирането на кандидати при липса на такова.
Публикувана в Бизнес

По Схемата за млади земеделски стопани досега младите фермерите до 40 години получаваха надбавка от 25% към плащането на хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), но от 2018 година този процент се вдига двойно,  на 50 процента.  Това ще важи за първите 30 хектара съгласно обнародвания в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата. Така се създава допълнителен стимул за задържане на младите хора в сектора на земеделието и селските райони.

С предложените промени се прецизират текстове в закона, които касаят подаването на общо заявление за подпомагане. Съгласно приетите промени, земеделските земи включени в заявленията за подпомагане на площ на регистрираните земеделски стопани, трябва към 31 май на календарната година да бъдат на разположение на кандидатите, което се удостоверява с регистрирано в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите правно основание за ползването им.

С оглед избягване на потенциални непълноти отпада изброяването на видовете правни основания, чрез които се доказва ползването на завените площи, като се запазва необходимостта от тяхното регистриране съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по съществуващия до момента ред.

Предвидена е и процедура за установяване наличието на правно основание за ползване на земеделските земи в случаи на заявяване на площи в размер, надхвърлящ регистрираното правно основание и санкционирането на кандидати при липса на такова.

Публикувана в Бизнес

Най-много средства от ЕС през 2018 г. ще отидат за земеделието в страната. По схемата за единно плащане на площ през следващата година се предвижда да бъдат усвоени 1,551 млрд. лв. плащания за сметка на ЕС (директни плащания на земеделски стопани). През 2019 г. плащанията по СЕПП ще възлизат на 1,554 млрд. лв., а през 2020 г. - 1,557 млрд. лв

.През 2018 г. печелим 1,19 млрд. от членството в ЕС, изчислява в. "Стандарт". България ще спечели 1,193 млрд. лв. през 2018 г. от членството си в ЕС. Очакваните средства, които хазната ще получи от ЕС през следващата година са 2,327 млрд. лв., става ясно от проекта на бюджет за 2018 г., който предстои да бъде гласуван в парламента на второ четене. В същото време вноската ни в бюджета на ЕС се изчислява на 1,133 млрд. лв. Така държавата ще получи от ЕС 1,193 млрд. лв. повече отколкото ще даде. Това са близо три пъти повече пари от очакваната нетна печалба от членството ни в ЕС за настоящата година. Вноската ни в ЕС за 2017 г. е 939 млн. лв., а за цялата година се очаква да получим от ЕС 1,368 млрд. лв. Така крайният положителен резултат за страната ни от членството в ЕС за тази година е само 430 млн. лв.

Наблюдаваното забавяне при реализирането на планираните разходи на средства от ЕС за 2017 г., в резултат на ангажираността на управляващите органи с приключването на програмен период 2007-2013 г., се очаква да доведе до изместване на разходи към следващите години, се посочва в мотивите към бюджета за 2018 г. Въпреки това, договорените до момента средства дават основание да се очаква, че през 2018 г. ще започне същинската реализация на проектите, финансирани чрез оперативните програми на ЕС, посочват експертите.

Мерките за пазарна подкрепа за периода 2018-2020 г. могат да включват различни механизми - интервенции, с цел стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, мляко; експортни субсидии за компенсиране на разликите в цените в ЕС и световния пазар; помощи за повишаване на консумацията на някои продукти; пазарна подкрепа за вино (преструктуриране на лозя), пчеларство и други.

Общият бюджет за финансиране на пазарни мерки за 2018 г. е в размер на 145,2 млн. лв., от които 88,4 млн. лв. са средства от ЕС, а 56,8 млн. лв. са национално съфинансиране. През 2018 г. се предвижда да бъдат изплатени и 1,177 млрд. лв. за развитие на селските райони.

Публикувана в Бизнес
Ставката за зелените директни плащания за кампания 2016 г. е в размер на 126.17 лв. на хектар, а по СЕПП бенефициентите ще получат сумата от 201,11 лв. за хектар. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Така фермерите вече могат да изчеслят какви средства ще получат по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда и по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). за кампания 2016 г. 
 Заповедта е сведена до знанието на съответните длъжностни лица, а контрола по нея се възлага на зам.-министър Вергиния Кръстева.
 
Публикувана в Новини на часа

Аз съм млад земеделски производител и тази година ще подам за първи път заявление за подпомагане за директни плащания в Кампания 2017 г. По какъв начин трябва да посоча площите, които заявявам – по адрес или по местонахождение на имотите?

Въпроса задава Иван Иванов от г. Мездра

Посочването на площите може да се извърши в общинската служба по земеделие по един от следните начини:

  • По местонахождение на имотите

  • По постоянен адрес на физическите лица

  • По адрес на управление на кандидата, юридическо лице и еднолични търговци

Това е записано в заповедта на министъра на земеделието, издадена на 14 февруари 2017 г. В нея се казва още, че подаването на заявления за подпомагане за директни плащания през 2017г. ще продължи до 15 май 2017 г. След 15 май 2017 г., в продължение на 25 календарни дни, т.е до 9 юни 2017 г., включително, кандидатите могат да подават заявления за подпомагане, като за всеки просрочен работен ден се начислява намаление на одобрената сума за подпомагане в размер на 1%.

Във вече подадени до 15 май 2017 г. заявления, могат да се извършват корекции без налагане на санкции за закъсняла редакция до 31 май 2017 г. включително.

Независимо от датата на подаване на заявлението след 31 май 2017г., до 9 юни 2017 г., извършването на корекции във вече заявени площи, както и корекции, свързани с добавяне на нови схеми/мерки и площи/животни, се налага намаление на помощта за засегнатите от промяната данни с 1% от сумата за подпомагане, определена за тях, за всеки ден просрочие.

За да подаде заявление за подпомагане, земеделският стопанин следва:

  1. Да е регистриран земеделски стопанин;

  2. Да е действителен ползвател на площите и/или животните, които ще посочи за подпомагане;

  3. Да стопанисва площите, които ще заяви за подпомагане чрез използване на подходящи агротехнически обработки, съобразно начина на трайното им ползване;

  4. Към датата на заявяване за подпомагане площите трябва да са приведени в добро земеделско състояние, съгласно изискванията на Наредба №2 за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемите и мерките за плащане на площ.

Кандидати за подпомагане могат да бъдат собственици/съсобственици на поземлени имоти, ползватели по договори за облигационно ползване на земеделски земи (за наем, за аренда, за лизинг, за съвместна обработка и др.), страни по споразумения или разпределения на масиви за ползване на земеделски земи, определени със заповед на директора на съответната областна дирекция „Земеделие”, ползватели на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, предоставени за безвъзмездно ползване със заповед на министъра на земеделието и храните.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта