Правителството прие допълнения на ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014 — 2020 г.

Въвежда се допълнително основание за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства. Това важи само в случаите на пълно или частично нефункциониране на информационни системи или регистри, данните от които са необходими при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от ЕС.

Мерките целят спазване на принципа за равнопоставено третиране на кандидатите в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ дори в създалата се ситуация на временно преустановен достъп до Търговския регистър през август 2018 г.

Публикувана в Новини на часа

Лидл България удължава срока за кандидатстване за своята практикантска програма – до 19 юни всички ученици в XI и XII клас могат да кандидатстват за платената лятна практика на компанията, като изпратят CV на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Тазгодишното шесто издание ще се проведе от 16 юли до 31 август в магазините на веригата в цялата страна. 
  
Практикантската програма на Лидл България дава възможност на младите хора да подпишат първия си трудов договор и да добият ценен професионален опит, като станат част от екипа на лидера на търговията на дребно в Европа в продължение на месец и половина. За периода на цялата практика младежите ще получават чисто възнаграждение в размер на 540 лв. при 6-часов работен ден, от понеделник до петък, както и допълнителни 60 лв. под формата на ваучери за храна. 
  
След края на програмата практикантите ще могат да споделят своите впечатления, като се включат в специална анкета за обратна връзка. Тя ще им осигури участие в томбола за спечелването на три награди. Като първа награда един от практикантите ще получи едногодишна стипендия за всеки месец за първата учебна година в периода на следването си, а като втора и трета награда компанията ще предостави месечни ваучери за храна за период от 6 месеца. 
  
Всички кандидати трябва да имат навършени 18 години, както и да имат интерес в областта на търговията. Практикантите ще видят отвътре как работи една голяма международна компания и ще имат възможност да почерпят от богатия световен опит и практики на веригата. Те ще научат основните принципи в комуникацията с клиенти, стоковата подредба, асортимента, както и какви са основните процеси и дейности във водещата търговска верига. 
  

Публикувана в Новини на часа

С пет години – до 22 септември 2022 г., се удължава срокът за изпълнение на мерките по Плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост.

В този срок ръководителите на ведомства и кметовете на общини и райони следва да предприемат действия по възстановяване владението върху имоти – частна държавна или общинска собственост в случай, че установят тяхно неправомерно владение от трети лица. Мерките включват и недопускане на ново неоснователно завземане, както и съставяне на актове за държавна или общинска собственост за всички имоти, за които няма съставени.

Промяната е във връзка с влезлия в сила на 31.12.2017 г. Закон за изменение на Закона за собствеността, според който, с цел защита на държавния и обществен интерес, се удължава срокът за спиране на придобивната давност по отношение на имотите – частна държавна или общинска собственост, до 31 декември 2022 г.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 19 Февруари 2018 15:08

Издадените имотни скици ще са безсрочни

Издадените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър скици на имоти, независимо от датата на издаването им, са валидни до настъпване на промени в данните за имота,  за който се издават.

Това става възможно след приетите изменения в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно която правното основание за предоставяне на услугата презаверка на скица или схема отпадна, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Преди промяната, предходните нормативни разпоредби изискваха презаверяване на скици и схеми след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в данните за имота. От началото на годината само в АГКК – София-град са подадени 13 361 заявления за предоставяне на услуги. Броят на издадените скици на поземлени имоти и сгради в урбанизираната територия, от началото на годината досега, са 178 260. В неурбанизираната територия са 14 069.

Административните органи, пред които се представя скицата на имот или схемата, могат да правят безплатни онлайн проверки в кадастралната карта и кадастралните регистри относно данните за имота, чрез уеб портала за онлайн-услуги -„КАИС“. След извършената онлайн проверка, при липса на промени в границите и данните за имота, издадената скица, независимо от датата, на която е издадена, е актуална и същата може да се използва като официален документ, уточняват от МРРБ.

Публикувана в Бизнес

Сроковете по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период са следните:

  • за подаване на заявления за І етап –  08.02. – 02.03.2018 г.;
  • за отчитане и представяне на документи: до 13.04.2018 г.;
  • за изплащане на средствата: до 25.05.2018 г.
  • за подаване на заявления за ІІ етап : 15.10. – 31.10.2018 г.;
  • за отчитане и представяне на необходимите документи: до 16.11.2018 г.;
  • за изплащане на средствата: до 07.12.2018 г.
Публикувана в Растениевъдство

От 19-и до 23-и февруари земеделските стопани, които са допуснали технически грешки в заявленията си за държавна помощ за гориво, могат да отидат в общинските служби по земеделие, за да ги поправят, съобщиха от МЗХГ. С възможността за поправяне на грешки стопаните ще могат да получат подпомагане.

Размерът на държавната помощ за гориво за 2018 г. e 84 млн. лева. Близо толкова са изплатени на земеделците и за миналата година като отстъпката на литър беше 40 стотинки.

Припомняме, че при подаване на документите за ползване на отстъпка от акциза на горивата много често се допускат дребни грешки, като объркан БУЛСТАТ или ЕГН във фактурите. Тези пропуски обаче водят до непризнаване на финансовите документи от страна на ДФЗ. Това се случва често, но в предишните години съществуваше възможността да се поправят тези грешки, така че стопаните да получат полагащата им се сума. При последното кандидатстване по тази държавна схема беше изключена опцията за оправяне на неволно допуснатите грешки

134,6 млн. лв. e утвърденият ресурс за държавни помощи за настоящата година, а през 2017 г. са усвоени 121 273 914 лв като помощ от държавата за земеделските стопани.

И през 2018 г. ще продължат да се прилагат досега действащите държавни помощи като поетапно, на заседания на ръководството на ДФЗ  ще се утвърждават финансов ресурс и указания за прилагане за 2018 г., съобщиха от фонда. 

Публикувана в Новини на часа

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от:

- друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и лицензионни възнаграждения и др. посочени в чл. 29 от ЗДДФЛ);

- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

- доходи, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

- доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, включително доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;

- доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Доходите, които следва да се включат в справката, изчерпателно са описани в номенклатурата за вид на дохода към утвърдения от министъра на финансите образец на справката.

От НАП обръщат внимание, че паричните и предметните печалби от игри на случайността, които са освободени от облагане по реда на ЗДДФЛ от 01.01.2017 г., са посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ:

ü  парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС), или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);

ü  наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати, по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава-членка на ЕС, или държава-страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените по-горе хазартни игри. „Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на закона е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.

Всички парични награди от игри на случайността, както и предметните награди с пазарна цена над 30 лв., които не попадат в цитираните по-горе изключения, представляват облагаем доход по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ и се описват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Те трябва да се декларират от физическите лица в годишна данъчна декларация в срок до 30 април на годината, следващата годината на придобиването им.

Информацията от справките, които предприятията подават, позволява на приходната администрация да извърши съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи.

Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.

Повече информация за попълването и подаването на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Публикувана в Бизнес

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2018 г. Най-бързо и лесно по интернет декларация се подава с персонален идентификационен код, уточняват от НАП.

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2018 г.

На 2 април изтича тази година срокът за подаване на фирмените декларации (31 март е в събота). Освен това от НАП напомнят, че всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път (чрез интернет с електронен подпис). От тази година отпада отстъпката за подаване по електронен път нагодишната декларация за облагане с корпоративен данък.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.

Публикувана в Бизнес
Вторник, 24 Октомври 2017 15:26

Още 7 дни гласуваме за Дърво с корен

7 дни остават до 31 октомври, когато приключва гласуването за избор на любимо и на най-интересно вековно дърво в двете категории на конкурса "Дърво с корен 2017".
 
Всички приятели на природата могат да се запознаят с най-вълнуващите истории и дървета в конкурса, избрани от журито за участие във втория етап, който ще излъчи и участника от България в конкурса "Европейско дърво на годината" през 2018 г.

Той ще бъде избран измежду 10-те дървета в категория "Дърво с корен 2017" чрез най-много събрани гласове.

Други 3 прекрасни дървета в категория "Вековните дървета говорят" ще определят кое е най-интересното вековно дърво, отново с помощта на гласовете на разгледалите историите и посочили впечатлилото ги най-много.

Страницата за гласуване в двете категории се намира на адрес: goo.gl/PE6eHh
След като подадете глас за избрано дърво трябва да го потвърдите чрез изпратената по ел.поща връзка. Само така той ще бъде признат и отчетен.

През последните 4 дни от гласуването броят на подадените гласове ще бъде скрит, за да запазим елемента на изненада при обявяване на победителите през м. декември тази година.

Споделете с близки и приятели и помогнете да популяризираме тези прекрасни дървета и  техните истории, и да изберем любимците в двете категории!
Всички те заслужават повече хора да научат за тях и да не пропускат да се отбият и ги посетят при пътуванията си сред красивите български градове и природа, призоваха организаторите на конкурса .

Публикувана в Новини на часа
Четвъртък, 28 Септември 2017 11:58

Лесно определяне на срока за беритба

При незрели плодове въглехидратите са във вид на нишесте. При узряването им то се превръща в захари. Колкото е по-зелена крушата или ябълката, толкова повече е нишестето в нея и обратно, при узряването захарите са повече.

ЛЕСЕН НАЧИН ЗА ПРОВЕРКА

Разрежете плода, на мястото на свежия разрез полейте с еднопроцентов разтвор на йод и оставете 1-2 минути. Ако разреза почернее, плода не е готов за беритба, в него има много нишисте. Ако разреза на плода обаче не потъмнява или почервенява, вече имате сигурен признак, че е настъпила технологична зрялост и плодовете са годни за съхранение. При потъмняване на 1/3 от среза, плодовете могат да се съхраняват до 2-3 седмици.

СОРТИРОВКА

Ябълките и крушите се събират по сортове, качество и размери. Те се сортират в кошници или касетки. Ако при беритбата плодовете получат механични повреди - от удар, падане, от вредител, добре е да се употребят възможно най-бързо, иначе могат да загният и да повредят и останалите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта