Прецизното земеделие е невъзможно без телеметричните системи Избрана

Обзор на предложенията и иновациите на световни производители на селскостопанска техника, представен от авторитетното британско сп. FarmersWeekly

AFS Connect Telematic Graphics 1

Съвременната земеделска техника е съчетание от сложни механични и електронни устройства, сред които са телеметричните системи. Те са едни от най-иновативните технологии в прецизното земеделие и представляват механизъм за автоматично дистанционно събиране и анализ на информация и предаване, върху основата на тези данни, команди за управление. Известно е, че некоректните настройки на земеделските машини водят до непълно използване на техните възможности. Ефективността на агротехниката зависи също така от човешкия фактор производителността на труда на различни механизатори при едни и същи условия може да се различава с до 40 на сто. Телеметричните системи помагат да се подобри резултатът от работата на машините, да се намалят материалните и времевите разходи за организиране на контрола на работата, събирането, обработката и анализът на данните за хода на изпълнение на технологичните процеси. Днес те се предлагат от много производители на земеделска техника.

Мониторинг на данните

Основната задача на системата Telematics на CLAAS е в повишаването на производителността на целия машинен парк. Тази цел се постига за сметка на оптимизирането на процеса въз основа на анализа на работното време, коригирането на настройките, събирането, отчитането и документирането на данните, увеличаването на експлоатационната сигурност на машините, подобряването на планирането на техническото обслужване. С помощта на спътниците GPS се определя местоположението на техниката, а по мобилната връзка през регулярни времеви периоди се предават над 200 параметъра на кординатите, времето и характера на работата, техническите показатели. Тестовете на системата при зърноприбиращи комбайни в Германия и Великобритания са показали, че тя позволява да се съкрати времето за прибиране на реколтата с 3 дни, да се повиши производителността на машините с 10 на сто, коефициентът на използването на работното време със 7 на сто, както и да се намалят разходите с не по-малко от 0,5 на сто. Ефективността на разработката на германския производител се проявява и във възможността за дистанционна диагностика, установяването на ранен етап на частите и компонентите, нуждаещи се от сервизно обслужване.

farm illustration

При използването на разработката през главното меню на компютъра потребителят попада в отделните информационни раздели. Ясното структуриране на сайта на системата позволява оперативно да се намерят всички необходими параметри, а интуитивното меню и навигация отварят пълен достъп до всички възможности на системата. От началната страница потребителят може да премине към детайлно изображение на подключените машини.

Оптимални настройки

Системата Telematics притежава много полезни функции. Първата от тях е ежедневният анализ на отработеното време, който предоставя данни как и кога е работила машината. Така се откриват източниците на допълнителни разходи, например принудителните престои и слабите места на логистиката. В рамките на тази опция с помощта на специален индикатор на картата се изобразяват полосите на движение на машините.

Друга функция на телеметричната система е оптимизирането на производителността, позволяваща да се сравнят показателите на ефективността на до три машини в режим на реално време и да се внасят необходимите промени. Благодарение на това може да се настрои оптимално дори машина, управлявана от неопитен механизатор, което ще способства за повишаването на неговата квалификация и ще го мотивира за самостоятелно провеждане на настройките в зависимост от конкретната ситуация.

Cosechadora Claas Lexion 750 telematica 2

Опцията ClaasCombineLeague предоставя на земеделеца възможност да преглежда и сравнява анонимни показатели на производителността на машините на други фермери, което може да способства за оптимизирането на работата на неговите собствени машини. Да помага да се фиксират, интерпретират и обработват данните е призвано допълнението на автоматичното документиране, за работата на което се използват предварително зададени граници на полето.

Функцията TONI в допълнение към показателите на трактора фиксира също данните на инвентара, като за целта използва интерфейс Isobus. Събраните данни, например от балировачките на фирмата, включват броя на балите на полето, тяхната влажност и други специални параметри. Telematics в съчетание с TONI е единствената телеметрична система, осигуряваща в реално време независима от производителя визуализация, документация и оптимизиране на машината.

Разработената от германската компания система може интерактивно да изобразява текущи съобщения за проблеми и сигнали за тревога. Техният анализ позволява да се правят изводи за грешките в управлението или обемите на предстоящите ремонти, а специалното програмно осигуряване дава възможност да се осъществява подробна дистанционна диагностика. Картата и приложението помагат да се определи местоположението на машината в полето без подробно описание на маршрута. По желание на земеделеца системата може да предава данни за техническото обслужване към представителя на фирмата производител, благодарение на което той може да направи първичен анализ, да определи причините за проблемите в работата и да окаже помощ на място.

 

Функционални възможности

JD Link

В зависимост от обема на задачите, които трябва да бъдат решени, системата се предлага в три варианта: Basic, Advanced и Professional. Първият влиза в базовата окомплектовка на много от произвежданите от фирмата машини и включва основни функции – навигация по участъци, сведения за логистиката и сервизна поддръжка. В този вариант са достъпни определяне на местоположението и траекторията на движение на техниката, работното състояние и текущото ниво на дизела. Съществува възможност допълнително да се поставят функции за автоматично документиране и експортиране на данни. Следващият вариант включва всички способи за наблюдение и оптимизация на текущите процеси, дава достъп до важни работни параметри – траектория на движението, производителност и добиви. В този вариант е предвидена възможност за преглеждане на данните за последните 72 часа, както и поставяне на функции за автоматично документиране. За големите стопанства най-ефективен е професионалният вариант на телеметричната система, който отваря достъп до всички данни за машината. В този вариант е включена възможност за анализ за оптимизиране на експлоатацията на отделните машини и парка като цяло, както и опции за решаване на специфични задачи. При това могат да бъдат използвани всички данни от архива.

За ползването на функциите на телеметричната система извън офис, германската компания е разработила специално мобилно приложение за смартфони на базата на операционните системи iOS и Android. То е построено по същата схема, както и сайта, и следва принципите за информиране, оптимизиране и анализ. Благодарение на това много проблеми могат да бъдат отстранени дистанционно, а при повикване сътрудник на сервизната служба вече ще разполага с цялата необходима информация и всички потребни резервни части.

plm connect professional overview

Геолокация за техниката

Корпорация AGCO също предлага собствена телеметрична система за управление на машинния парк AgCommand. Разработката е комплексно безжично информационно решение за земеделските производители и дилърските центрове, което събира данни за местоположението, настройките и работните характеристики. Тя позволява да се оценят в реално време до 25 основни параметъра на работата на машината, при това при комбайните тази цифра може да се увеличи до 28, както и да се сравнява ефективността на до 5 машини.

Системата използва модул за запис на данните, установени на машината, включен към антена GPS и модем GSM. Чрез тях геолокационните данни се предават към сървъра на компанията, където регистрираните потребители могат да получат достъп до тях през защитен уеб-портал. Ако техниката се намира извън зоната на стабилен сигнал, то вградената памет няма да допусне загуба на информация и ще я предаде на сървъра, когато машината се премести в зона с покритие в течение на 50 часа.

Уведомяването на собственика на машината за влизането й или излизането извън предварително определените граници може да се получава или като писмо на електронната поща, или като текстово съобщение на мобилния телефон. Също така системата дава възможност да се водят отчетни дневници със сведения за сервизното обслужване, например смяната на маслото и филтрите. Не е необходимо програмно осигуряване за работа със системата, тъй като достъпът до данните на производителя става през всеки браузер. Освен това е разработено и безплатно приложение за мобилни устройства.

392x696bb

Универсални пакети

Телеметричната система, създадена от корпорация AGCO, се предлага в два варианта, различаващи се по броя на предаваните по интерфейса CAN данни: Standard+ и Advanced. Компанията е разработила и универсален вариант, който може да бъде поставен практически на всяка машина от различни производители. Базовият вариант на системата регистрира данни за местоположението, датата, времето, състоянието на двигателя, отработените моточасове, работното състояние, разхода на горивото в реално време и други характеристики. Преимуществата на тази версия са в достъпа в почти реално време до сведенията за местоположението и състоянието на машините; повишаването на експлоатационната готовност, тоест системата помага да се планира техническото обслужване на машините и да се оценява тяхната производителност.

Сервизното следене може да бъде организирано от самия клиент или да бъде възложено на дилъра. Отчетите за ефективността позволяват бързо да се анализират данните и да се установи ефективното и неефективното време. В този вариант е предвидено напълно автоматично предаване на данните към офисния компютър.

Разширената версия на системата събира данни по интерфейса CANBUS на машината за предаването на по-пълни сведения на сайта и подробен анализ на производителността. Сред основната информация, предавана от системата, са оборотите на двигателя, количеството, разходът и нивото на горивото, температурата на охлаждащата течност на двигателя и други. Но наред с общите параметри е предвиден и обзор на характеристиките на определени видове техника. Например, за трактора се предават сведения за режима на работа на скоростната кутия, сцеплението, задвижването, оборотите на задния и предния силоотводни валове, буксуването на колелата, веригите и други. За комбайните – сведения за положението на подбарабанното пространство, горната и долната решетки, оборотите на барабана, мотовилото, вентилатора, данните за добивите, влажността, обема и загубите на зърното.

AS1574 Bild cut 642 462

С помощта на разширената версия се осъществява оптимизация на параметрите на машината по пътя на анализа на влиянието на настройките върху производителността и сравняването на машини с еднакво предназначение. Предвидена е функция за предупреждение при несъответствие на характеристиките, например за повишена температура на охлаждащата течност, контрол на разхода на гориво по отделни инвентари или площи, получаване на разширени отчети и други. Тази версия осигурява достъп до виртуално пано за управление на машината в реално време, благодарение на което операторът дистанционно може да променя параметрите на производителността на машината или разхода на гориво. Уведомяването, че техниката е влязла или напуснала определена зона става с помощта на функцията Геозона.

Комбинация от технология

Компания CASEIH също е разработила собствена телеметрична система, наречена AFSConnect, която дава възможност да се следи производителността на машините и те да се управляват в реално време от компютъра в офиса, както и да се провежда дистанционна диагностика и връзка с оператора с помощта на GPS и безжични мрежи. Анализът на получените данни позволява да се подобри логистиката, да се намали употребата на гориво и да се повиши производителността. В системата се използва комбинация от спътници GPS и технологиите на мобилните връзки за безжично съединяване на оборудването в онлайн режим. Предоставяната в реално време информация помага да се ръководи машинният парк, да се съставят отчети за ефективността, отдалечено да се управляват файлове и да се осъществява двустранно общуване. Разработката позволява да се анализира времето на работа на машините на празен ход или продължителността на разтоварването. Данните за мощността на двигателя, консумацията на горивото, производителността се предават под формата на доклад към компютъра в офиса. Може да се създават статистически отчети за работата на машините и техните оператори, както и да се сравняват показателите на прибирането на реколтата.

JDLink ultimate for free

Системата е достъпна в две конфигурации – Manager и Executive. Първата осигурява управление на машинния парк, следи местоположението и преглежда работното състояние. Точното знание на кое поле и на коя част от него се намира тракторът или комбайнът, позволява да се насочат камионите или цистерните към конкретната машина, свеждайки до минимум разходите на ресурси. Функцията за предупреждаване и защита от кражби или неправилна експлоатация включва настройки на геозони за контрол на нахождението на техниката в определени граници, както и настройки за приключване на времето на работа. Това решение помага на собствениците да проследят дали операторите, особено неопитните или непознаващи особеностите на стопанството, се придържат към установените маршрути и избраните области.

Втората версия съдържа допълнителни възможности. Функцията за двустранно общуване помага на управляващия да избира машина, към която трябва да се изпрати информация, при това операторът може да потвърди нейното получаване. Фермерът преглежда монитора на всяка машина, използвайки виртуален дисплей на компютъра, а данните се обновяват на всеки 15 минути. Съществува възможност за сравняване на стойностите на параметрите, постъпващи от различните машини, което позволява да се определят възможностите за подобряване, ако някоя машина работи по-зле от останалите.

Точни данни

Телематичната система JDLink на JOHNDEERE позволява да се проследява работата на машините директно от офиса, както и от всяко друго място с достъп до Интернет или от мобилен телефон. В зависимост от функциите тя се подразделя на вариантите Select, Ultimate и HarvestModules. Информацията за местоположението на машините се представя на цветна карта от Google.

В базовата версия, при отправянето на трактора към комбайна или прибиращата машина на полето могат да се предоставят на оператора точни план и маршрут на движение. Също така има възможност да се проследи къде и колко дълго е била техниката от момента, когато е напуснала стопанския двор. При опит за кражба идва уведомяване на мобилния телефон и страницата JDLink в Интернет, при това съществува възможност да се определи посоката на движение и положението на машината през определени времеви интервали. По-пълната версия дава информация, необходима за вземането на решения за ефективното разходване на горивото. Версията е съвместима със системата CANBUS на машината и осигурява достъп до всички основни данни на оборудването в допълнение към базовата конфигурация.

Utility Tractors Fendt 700 Vario Series 05

Професионалната версия на системата позволява да се оптимизира работата на зърно- и силажокомбайните, предоставяйки информация за добивите, влажността на прибираната култура, производителността и настройките на машината. Сравнението на параметрите на техниката може да се използва за повишаване на ефективността на работата и усъвършенстване на навиците на механизаторите. Всички данни могат да бъдат предадени в офиса на стопанството и на мобилен телефон в реално време. Поставянето на допълнителната функция ServiceAdvisorRemote позволява да се спести време от ремонт, тъй като не е необходимо дилърът да посети стопанството, за да направи диагностика на машините. Вместо това той може дистанционно да открива проблемите и веднага да достави необходимите резервни части.

В реално време

Разработената от компания NEWHOLLAND телематична система PLMConnect дава възможност за постоянно наблюдение на машините от офиса, изпращане и получаване на информация в онлайн режим, което спестява време и повишава производителността. В зависимост от потребностите си фермерът може да избере начален пакет Essential или подобрен професионален — Professional.

Стандартната версия позволява от една уеб страница да се управляват машинният парк и картографските данни, да се следят всички машини, както и да се изобразява текущото им местоположение и изпълняваните операции. Безопасността на оборудването се осигурява благодарение на възможността да се задават вътрешни геозони и часове на забрана за работа, което защитава от кражби или нерегламентирано използване на машините. Освен това пакетът предоставя възможност да се преглежда изминатият път, да се получават известия на електронната поща или под формата на текстови съобщения за излизането на машината извън границите на геозоната или за стартиране на двигателя в извънработно време. Може да се създават индивидуални отчети за местоположението на техниката и часовете на работа на двигателя в зададения времеви интервал. Професионалната версия на системата съдържа всички функции на началното ниво, а също така позволява да се следят работните параметри и кодовете за грешки на машините. Предвидени са допълнителни възможности – изпращане на текстови съобщения от уеб портала и получаване на информация от операторите, контрол на оставащото гориво, СМС при кражба на гориво и т.н.

Помощ в управлението

Системите за телеметрия и мониторинг на селскостопанската техника позволяват да се повиши производителността на нейната работа, да се намалят разходите за организиране на контрола върху работата и съдържанието на машинния парк. Тези задачи се постигат с помощта на оптимизирането на технологичния процес, коригирането на настройките на машините, контрола на работното време, събирането, анализирането и документирането на данни, повишаването на експлоатационната сигурност на оборудването, оптимизирането на техническото обслужване.

Принципът на функциониране на телеметричните системи е еднакъв – с помощта на спътници GPS се определя местоположението на обектите, а по мобилната връзка през определени времеви интервали към единен сървър се предава база от различни данни за координатите, времето и характера на работата, техническите показатели на машините. Потребителят на компютъра в офиса може да преглежда събраната информация в реално време или да я анализира по-късно, както и да управлява техническото обслужване. Сведенията могат да бъдат предавани и на мобилен телефон. По този начин телеметричните системи помагат да се контролира машинният парк и да се оптимизира работата на стопанството.

Прочетена 1159 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

728x90 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта