Държавен фонд Земеделие публикува актуалните приеми и срокове по директни плащания, Програмата за развитие на селските райони, Селскостопански пазарни механизми и Кредитиране. От Фонда уточняват, че в актуализацията на текущите приеми промяна има само в частта „Селскостопански пазарни механизми“.

Директни плащания

Променените срокове за Кампания 2016 са на базата на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, публикувана в Държавен вестник, бр. 40 от 27.05.2016 година.

КАМПАНИЯ 2016

Срокове за прилагане

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016

1 март – 31 май 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и редакция на вече подадено заявление без санкция)

1-    15 юни 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и за редакция на вече подадено заявление)

16 – 27 юни 2016 г

Селскостопански пазарни механизми

Схема

Срокове за прилагане

Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

1 ноември 2015 г. – 31 май 2016 г.

Схема за помощ за частно складиране на свинско месо

от 4 януари 2016 г.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г.

30 май – 7 юни 2016 г.

Кредитиране

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

Държавни помощи

Схема

Срокове за прилагане

Държавна помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал

16 май – 3 юни 2016 г.

Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

Първи транш

16 – 31 май 2016 г.

Втори транш

До 31 август

Прием по Държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за угояване

Първи транш

3-20 май 2016

Втори транш

1-23 септември 2016 г.

Трети транш

10-21 октомври 2016 г.

Държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националнатата програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)

11 април – 30 септември 2016 г.

Прием по Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

21 март – до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Схема

Срокове за прилагане

Прием по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

9 май – 3 юни 2016 г.

 Източник: Държавен фонд „Земеделие“

Публикувана в Новини на часа

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г., в периода на прием, определен със заповед на министъра на земеделието и храните.

    Всички приети 595 заявления за подпомагане са оценени в съответствие с критериите за подбор, като общият размер на заявената финансова помощ е 817 219 932 лв. На последващо разглеждане подлежат 249 проекта със заявен размер на субсидията 416 853 665 лв. Тези проекти попадат в рамките на 130% от определения със заповедта за прием бюджет, който е увеличен с 93 предложения. Те са получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в групата проекти, за които са налични средства за финансиране.

   Проектите са оценени съгласно изискванията на Наредба 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". В рамките на 130% от бюджета попадат проектите, получили 55 точки, включително. Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 42% (249 проекта) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 4.2.

   Проектите, които ще бъдат разгледани, са основно за инвестиции в приоритетни сектори. Преобладаващата част от проектните предложения са в сектори като млекопреработвателната и месопреработвателната промишленост, преработката на плодове и зеленчуци, на растителни и животински масла, както и на технически култури.

   Всеки бенефициент, кандидат по подмярка 4.2, може да направи индивидуална справка за броя получени точки на сайта на ПРСР - http://www.prsr.bg.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ прие бюджета за прилагане на помощ за Националната програма за зимните пръскания. Общият размер на помощта за земеделските стопани, по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” за 2016 г., е в размер на  3 000 000 лв.

На производителите ще се предоставят 2 000 000 лв., при кандидатстване за продуктите за растителна защита, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и  1 000 000 лв. препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. Подпомагането ще се извърши на два етапа – през пролетта – след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и през есента – в периода на масов листопад.

Заявления за първия период ще се приемат от 8 февруари до 2 март 2015 г., включително. Документите за кандидатстване ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци, или по адрес на управление за юридическите лица. От помощта могат да се възползват малки и средни предприятия, отглеждащи трайни овощни насаждения, ягоди и малини.

По програмата ще се финансират разходи за растителна защита, извършени преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала и след като е подадено заявление за подпомагане до ДФ „Земеделие”. Фондът ще изплаща помощта по фактури за купуване на продукти за растителна защита, издадени след подаване на документите в областните дирекции.  Срокът за отчитане и представяне на документи по направените разходи от страна на стопаните е до 15 април 2016 г., а за сключване на договори и изплащане на средствата – до 27 май.

Срокът за подаване на документи за втория период ще бъде определен с ново решение на Управителния съвет на ДФЗ.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 04 Февруари 2016 09:36

Изплатени са 520 млн. лв. по СЕПП

Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии на над 51 300 кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Общият размер на помощта възлиза на 520 млн. лева, съобщават от земеделското министерство. За 2015 година бюджетът за подпомагане по схемата е 597 млн. лева, а заявената за подпомагане площ по СЕПП е 3,69 млн. ха.

Изчисленията са извършени на база индикативна ставка в размер на 162,02 лв/ха. Окончателната ставка по СЕПП ще бъде определена след актуализиране на слой “Площи, допустими за подпомагане” на база подадените възражения в срок до 25-и януари 2016 г. и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за 2015, посочват от министерството.

Намалението на ставката спрямо кампания 2014 се дължи на задължителното въвеждане на селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда – Зелени директни плащания. По тази схема земеделските стопани ще получат допълнителна субсидия.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии за животновъдство в размер на 2 516 218 лв. за заявления, по които бяха извършени допълнителни административни проверки.

   Очаква се в началото декември ДФЗ да преведе и останалите 30% европейски субсидии по схемите за обвързано подпомагане в сектор животновъдство.

Публикувана в Бизнес

На днешното си заседание управителният съвет на фонд „Земеделие” се очаква да избере Румен Порожанов за изпълнителен директор на фонда. Преизбирането му се очакваше с одобрение от целия агросектор поради успешния му мандат при предишното управление на ГЕРБ. За половин година Порожанов успя да въведе стройна организация и за периода от 2011 до 2013 г. направи ведомството работеща структура, така че за първи път през миналата година земеделците усвоиха почти целия бюджет от програмата за селските райони.

След едногодишния провал в управлението на предишния редовен кабинет, заради който страната ще загуби 260 млн. лв., фермерите отново разчитат на здравата ръка на управленеца. Заедно с министъра на земеделието Десислава Танева двамата биха били най-подходящият тандем и за подготовката на следващия програмен период, коментираха хора от бранша.

До края на годината министерството трябва да избере сертифициращ орган на разплащателната агенция, без който страната ще понесе сериозни санкции.

Публикувана в Новини на часа

До Коледа земеделските производители ще получат агроекологичните плащания, като фонд „Земеделие” е приключило с проверките и има готовност за кампанията. Това е съобщено при вчерашната среща на изпълнителния директор на фонда Лозана Василева с биопроизводители и земеделски производители. Както и през миналата година браншът ще получи 260 млн. лева (130 млн. евро), като преобладаващата част са средствата за сеитбооборот. Заедно с помощта за животновъдите това ще бъде първата подкрепа на бранша след тежката стопанска година, донесла огромни загуби за фермерите.

Зърнопроизводителите настояват за предварително изплащане и на директните плащания за 2014 г. „Поставихме искането тези средства да се платят още през януари 2015 г., но на този етап нямаме положителен отговор”, обясни зам. председателят на асоциацията на зърнопроизводителите Ангел Вукодинов. Въпросът е обсъждан на вчерашното заседание на консултативния съвет по зърното, където бяха изнесени тревожни данни за състоянието на бранша.

При тежкото финансово състояние на страната след кризата с Корпоративна търговска банка и при необходимостта от увеличаването на бюджетния дефицит на този етап ръководството на министерството на земеделието трудно би могло да извоюва предварително превеждане на субсидиите, поясниха експерти.

Публикувана в Новини на часа

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” ще се събере от 14.00 часа, за да избере нов изпълнителен директор на Фонда, след като заместник-министърът Явор Гечев отказа да го оглави в края на миналата седмица, съобщиха за Агенция „Фокус” от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Заседането ще се проведе в сградата на министерството.

Публикувана в Новини на часа

Албена Филипова
Безпрецедентната война между аграрното министерство и фонд “Земеделие”, която близо  два месеца тресеше българското селско стопанство, завърши с победа за фермерите. Управителният съвет на агрофонда най-накрая гласува освобождаването на придобилото скандална известност ръководство на Разплащателната агенция - изпълнителния директор Мирослав Николов и неговата заместничка Виолета Александрова. Кормилото на управление временно, до назначаване титуляр, бе връчено в ръцете на Явор Гечев. Освободеният зам.-министър пряко отговаряше за работата на фонд “Земеделие”.
Редом с уволненията на Николов и Александрова Управителният съвет гласува и отпускането на близо 20 млн. лева държавни помощи, които се разпределят по различни схеми. Сред тях е финансовата подкрепа, която обезпечава държавната профилактична програма на животните. Миналата сряда ветеринарните лекари, подкрепени от фермерски организации, организираха протест на жълтите павета в столицата срещу драстичното забавяне на ваксинацията на стадата. До дни ще бъдат платени и компенсациите, които ще се покрият  щетите от градушките, които унищожиха реколтата през миналата година. Тръгват и субсидиите за хуманно отношение към животните, в секторите свиневъдство и птицевъдство, както и други важни за земеделските производители държавни помощи.
Бизнесът с депеша до управляващите:
ГУБИМ НАД 500 МЛН. ЛЕВА
Няколко дни преди драматичната развръзка, четири браншови организации в специална депеша алармираха управляващите за тромавата работа във фонд „Земеделие”. В нея бизнесът предупреждава, че ако чиновниците не ускорят работата във фонда, страната ни е в риск да изгуби над 500 млн. лева. Писмото е подписано от Асоциацията на земеделските производители в България, Българската асоциация на консултантите по европейски програми, Националната асоциация на зърнопроизводителите и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Най сериозен е проблемът със закъсняването на одобрението на подадени миналата година проекти за модернизация на селата, за неземеделски дейности и  за изграждане на нови предприятия (мерки 121, 311 и 312 от ПРСР), както и на последващия контрол на обществените поръчки за общинските проекти. Фондът бави отговори на молби и жалби с по 6-7 месеца, а понякога и с две години. Същото се отнася и за подписването на анекси и всякаква административна дейност. 
Добре осведомени източници, близки до в. „Гласът на фермера”, твърдят, че седмично от фонда са плащани не повече от 2-3 млн. лева за изпълнените проекти, при положение, че до края на годината има за разплащане над 1 млрд. лева. Субсидиите от държавата и от Европа бяха окончателно блокирани, след като миналата сряда - ден преди уволнението на Николов и Александрова -
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ФОНДА ХВЪРЛИ ОСТАВКИ
в знак на протест срещу поредния отказ на “тандема” да подаде своите.
Тъй като никога лошото не идва само - ДАНС отне на екс ръководството и достъпа до класифицирана информация. Уволнените твърдяха, че този акт не пречи на работата им, което е откровена лъжа. Истината е, че така компетентните органи ги лишават от правото да бъдат осведомявани за кореспонденцията с ЕК. А тя съдържа важни финансови документи и специализирана информация, свързани с приключването на договарянията и разплащанията на милиарди лева по Програмата за развитие на селските райони.
Оказа се, че Мирослав Николов е получил достъп до класифицирана информация през май и два месеца по-късно я губи. Процедурата по лишаване се прилага, когато към лицето има повдигнати обвинения от прокуратурата или други специализирани органи. Това обяснява и забавянето на договарянето на хиляди проекти, подадени миналата година, които прашасват във фонда.
Земеделският министър Димитър Греков на няколко пъти безуспешно се опита да свика заседания, на които да „вземе главите” на Николов и Александрова, които упорито отказваха да се оттеглят от постовете си. Мотивите за исканите оставки са, че има прекалено много оплаквания срещу ръководството на институцията, станало популярно в обществото с прозвището “семейстото”. Министърът и директорът на фонда публично се обвиниха един друг в злоупотреби и се дадоха на прокуратурата. В началото на миналата седмица бяха извикани на помирителна среща при премиера Пламен Орешарски. След нея беше обявено, че двете институции са „постигнали единомислие в позициите за подкрепа на земеделските производители” - нещо, което очевидно не се случи.

Министърът на земеделието
проф. Димитър Греков:
“Спешно трябва да се подпишат 2500 договора по ПРСР”

f98ea3c315949b48d6de4d002f63e1fbНа бюрата на Николов и Александрова са 2500 неподписани договора за над 300 млн. евро, а земеделците чакат подписването им, тъй като трябва да направят инвестиции през лятото, обяви министър Димитър Греков.
Министърът уточни, че към службите са подадени над 40 сигнала за злоупотреби, извършени от бившето ръководство на земеделския фонд. В системата на агроведомството се вижда, че към 10 юли от 937 подадени проекта по Програмата за развитие на селските райони са одобрени само 81, а подписаните договори са само три. Това са най-големите злоупотреби, тъй като сроковете на тези проекти изтичат, отсече Греков. Земеделските производители бяха тези, които от близо шест месеца ни информираха за нарушенията във фонд „Земеделие”, които създаваха неговият шеф Николов и Александрова. Най-големите злоупотреби са в това, че за голяма част от проектите, чийто срок изтече на 30 юни, договори не са сключени. Това означава голяма загуба на пари за земеделските производители, каза още министърът.

Публикувана в Бизнес

От 2008 до началото на 2014 година Държавен фонд „Земеделие” и Българският червен кръст раздадоха на хората в неравностойно положение близо 71 хил. тона храна.

Програма „Благотворителност” се реализира успешно през изминалите шест години в България със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Само за последната кампания 2013/2014 г. Фондът и Червеният кръст раздадоха над 16 хил. тона продукти на 331 хил. хора от цялата страна. Те получиха брашно, ориз, захар, олио, фасул, леща, конфитюр, мед, обикновени вафли и картофено пюре. Храните се предоставяха на два транша в пунктовете на БЧК. По този начин хората, които не бяха взели своите пакети с храна на първия транш, можеха да получат цялото полагащо им се количество на второто раздаване. Непотърсените продукти бяха разпредели на домове за стари хора и домове за хора с увреждания в цялата страна.

Взаимните усилия на двете институции са помогнали целевата група на програмата да бъде разширена. Така подпомогнатите лица са се увеличили от 266 хиляди през 2008 г. до 331 хил. през 2013 г. Значително повишено е и количеството на предоставените хранителни продукти – от 3 600 тона през 2008г. до 16 хил. тона през 2013 г.

В следващия програмен период програма „Благотворителност” ще бъде прехвърлена от Общата селскостопанска политика към Структурните фондове на ЕС. За нея ще отговаря Комисарят по социалните въпроси.

В таблицата можете да проследите усвояемостта по програмата за периода 2008-2013 г.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта