До 60 хил. лв. подпомагат изграждане на мини мандри и мобилни фургони Избрана

Помощта се дава за преработка от 200 до 1000 литра мляко на ден. Кандидатите трябва да са регистрирани по Наредба 26 и Наредба 3 и да не са свързани лица

Лили Мирчева

От тази година животновъдните ферми, регистрирани по

Наредби 3 и Наредба 26 на МЗХГ, ще имат право на допълнителна държавна помощ за изграждане на мини мандри. От 18 март 2019 г. стопаните могат да кандидатстват за „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. Схемата беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на миналата година и ще се прилага до края на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс. Общият бюджет на помощта е в размер на 1,5 млн. лв., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един кандидат, но няма да превишава 60 000 лева.

В указанията, подписани от изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков, се казва, че праговете не трябва да се заобикалят

чрез изкуствено разделяне на схемите или проектите

Целта на помощта е да финансират собственици и наематели на животновъдни ферми, които са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, вкл. организации и групи на производители. Те трябва да подадат заявление за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри), или закупуване на временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване. Това са преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират. Ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, които произвеждат качествени храни от животински произход, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните

изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни

от животински произход.

Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията.

Схемата е достъпна за всички лица, които отговарят на няколко условия. Както вече уточнихме, те трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Да извършват доставка на храни от животински произход съгласно чл. 1 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. Необходимо е също да са вписани по реда на чл. 39 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Кандидатите е необходимо да са регистрирани по реда на чл. 40 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Те

трябва да са собственици или наематели на животновъдни ферми

регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД и да отговарят на дефиницията за малки и средни предприятия.

Фермите, които искат да получат финансиране по схемата, не трябва да са предприятия в затруднено положение.

Ако кандидатите са едноличните търговци и юридическите лица - търговци, е необходимо да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност. Освен че не бива да са в производство по ликвидация, да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

От фонд „Земеделие“ уточняват, че категорията на микро-, малки и средни предприятия (МСП) обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро.

Дефиниция за „предприятие в затруднено положение”

Приема се, че това е дружество с ограничена отговорност (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), при което повече от половината от записания акционерен капитал е изразходван поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите води до отрицателен кумулативен резултат, който надвишава половината от записания акционерен капитал. В указанията, публикувани на сайта на ДФЗ, са описани точните допълнителни изисквания за такова предприятие.

Заявления за кандидатстване се приемат до един месец преди изтичане срока на прилагане на схемата.

Бюджетът на помощта, възлизащ общо на 1 500 000 лв., се определя ежегодно с решение на УС на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване.

Максималният интензитет на помощта е

до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект

на един бенефициер, но не повече от 60 000 лева. Праговете не трябва да се заобикалят чрез изкуствено разделяне на схемите или проектите.

За инвестиции, които изискват оценка на въздействието върху околната среда съгласно Директива 2011/92/ЕС, по отношение на помощта се прилага изискването, че тази оценка трябва да е извършена и разрешението за изпълнение на съответния инвестиционен проект трябва да е издадено преди датата на предоставяне на индивидуалната помощ. За допустими по схемата се считат инвестициите за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или за закупуване на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти (включително закупуване на необходимото оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Допустими по схемата са разходите за изграждане на мини мандра за преработката на 200 -1000 литра сурово мляко и производството на млечни продукти, както и за изграждане на

площадка за позициониране на мобилни фургони и хладилни съоръжения

Не е задължително да имат осигурена електрическа и ВИК инсталации.

Държавната помощ ще се отпуска за създаване на помещение за коагулация и охлаждане на кисело мляко. Стопаните трябва да знаят, че се изисква обособен на входа санитарен възел. Към помещението трябва да има гардероб за съхранение на лични и предпазно облекло, място за измиване и дезинфекциране на инвентар, шкаф за съхранение на почистващи и дезинфекционни препарати, шкаф за съхранение на допълнителни суровини и добавки, както и място за съхранение на амбалаж. Към изискванията се прибавя и наличието на бойлер, хладилнo съоръжение, работна маса, вана, пастьоризатор или сиреноизготвител.

Хладилните помещения за зреене и съхранение на произведения продукт трябва да имат стелажи.

Може да се финансира закупуването на затворени, некорозивни съдове за доставка на суровото мляко във временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко. Дори и мобилните мандри трябва да отговарят на изискването за преработката на 200 -1000 литра сурово мляко на ден за производството на млечни продукти.

Държавна помощ по схемата няма да се отпуска за разходи, възникнали в резултат от припокриване на допустими инвестиции при кандидатстване за помощ за изграждане на временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко за повече от един вид продукт.

Няма да получи финансиране и фермер, който вече е получил помощ за същия вид инвестиция. Не се подпомагат и

разходи за закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба

Схемата не работи и за финансиране на разходи за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност. Не се покриват разходи за застраховка, за финансиране на лихви, за транспорт, както и направени преди подаване на заявление за кандидатстване.

Фонд „Земеделие” предоставя помощта след доказване целево изпълнение на инвестицията и подаване на заявление за изплащане на помощта. Трябва да се подготви цял набор от документи. Там се включва удостоверение за регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните, разходооправдателни документи,3. Протокол от извършена проверка от Областната дирекция (ОД) на ДФ „Земеделие” за изпълнение на инвестицията.

Изисква се застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на ДФ „Земеделие“ и копие от квитанция/платежно нареждане за платена застрахователна премия, както и копие от документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка, чийто титуляр е ползвателят.

След представяне на документите сумата на помощта се превежда по банкова сметка на ползвателя. В случай че кандидатът има изискуемо задължение към ДФ „Земеделие”, сумата на помощта ще бъде използвана за цялостно или частично погасяване на задължението.

Документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено изрично пълномощно. Необходимо е да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициера. В случай на представяне на заверени от бенефициера копия на документи, техните оригинали се представят за преглед от служител на ОД на ДФЗ. Документите трябва да са на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.

При кандидатстване за участие в схемата за държавна помощ земеделските стопани представят следните документи: заявление за предоставяне на помощ (по образец), решение на компетентния орган на управление за ползване на помощта (за юридически лица) – оригинал, финансово-счетоводни документи (представят се от ЕТ и Юридически лица, в случаите когато тази информация не е налична на сайта на Търговския регистър).

Необходима са и копия от годишни данъчни декларации за две предходни финансови години, счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и справки за ДМА за две предходни финансови години. Изисква се също счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последния отчетен период (тримесечие, шестмесечие, деветмесечие).

Задължително към заявлението се прибавя копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се приспособяват и/или в които ще се монтира оборудването. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 5 години след датата на подаване на заявлението за кандидатстване.

Освен копие от одобрен проект с количествени сметки, изготвен от правоспособно лице, се иска и становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от копие от архитектурно заснемане. Подробният списък на документите е публикуван на страницата на ДФЗ.

Срокът за изпълнение на инвестицията

респективно за предоставяне на помощта за покриване на част от разходите за инвестицията, е до 9 месеца от датата на сключване на договор за помощта, когато не се включват строително-монтажни работи, или до 18 месеца, когато се включват строително-монтажни работи. След изпълнение на инвестицията ползвателят на помощта е длъжен за срок от 4 години, считано от датата на договора за отпускане на държавна помощ, да използва подобрените активи по предназначение. Не може да се прехвърля правото на собственост и/или да се преотстъпва правото на ползване под каквато и да е правна форма върху активите, предмет на подпомагане, без съгласието на ДФ „Земеделие”.

Чрез Областните дирекции на ДФЗ ще се следи за спазването на договорните отношения и

най-малко веднъж годишно ще има текущ контрол

При неизпълнение на задълженията или при деклариране на неверни данни, помощта става изискуема и подлежи на възстановяване, заедно със законна лихва.

Земеделски стопани, които не са малки или средни предприятия по смисъла на Регламент (ЕС) 702/2014, нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й. Земеделски стопани, които са предприятия в затруднено положение по смисъла на Регламент (ЕС) 702/2014, нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

Работата по проекта или дейността, предмет на подпомагане с държавната помощ, не може да започне преди подаване на писмено заявление до Разплащателна Агенция.

Помощта не може да се натрупва с друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, както и с помощ de minimis за едни и същи допустими разходи.

При подпомагане по тази схема не се допуска промяна по отношение на субектите, които се подпомагат. Договорът между Фонда и земеделския стопанин не може да се променя по отношение на страни по договора, включително не са допустими прехвърляния на права и задължения по него.

Подробните записи с информация и подкрепяща документация, чрез които може да се установи изпълнението на всички условия, определени в Регламент (ЕС) 702/2014, се съхраняват за период от 10 години от датата на предоставяне на последна помощ по схемата. Във фонд ”Земеделие” се съхраняват всички документи за предоставяне на помощта.

Прочетена 5299 пъти
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта