През 2012 г. компанията има приходи от 460 милиона евро. 

Важен факт за този успех са технологичните иновации и инвестициите от близо 20 милиона евро в разширяването на производствените мощности, по случаи 130-годишния юбилей на компанията.
Така компанията постави нова рекордна година в продажбите с увеличение от 16 на сто спрямо 2011 г. Най-големите пазари на техниката на Amazone са Франция, Полша, Казахстан и Австрия., а най-продаваните машини са Cirrus, Citan, Condor and Cayena and Drills ED и EDX.

Публикувана в Агротехника

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2009 Г.)

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.64 от 2 Юли 2002г., доп. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.11 от 3 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г.

Чл. 1. За извършване на годишни технически прегледи на техниката се събират следните такси:

I. Група А

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г.) Верижни трактори - 10 лв.

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Колесни трактори - 15 лв.

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г.) Самоходни шасита - 12 лв.

4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Друга самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW - 15 лв.

5. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Тракторни ремаркета с общо и специално предназначение - 8 лв.

6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г.)

7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Машини за земни работи - 18 лв.

II. Група Б

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г.) Зърнокомбайни - 25 лв.

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г.) Самоходни силажокомбайни и косачки - 18 лв.

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г.) Други самоходни машини за прибиране на реколтата - 25 лв.

 

 

Чл. 2. За извършване на сезонен преглед на техниката се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Машини за сеитба и садене - 5 лв.

2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Машини за торене и растителна защита - 6 лв.

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Фуражоприбиращи и преработващи машини, сламопреси - 7 лв.

4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Почвообработващи машини - 4 лв.

5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) Сушилни - всички видове, и друга стационарна техника - 12 лв.

6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) Зърно- и семепочистващи машини - 6 лв.

7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) Машини, съоръжения и инсталации за поливане - 6 лв.

8. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) Машини и съоръжения в горското стопанство - 6 лв.

 

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г.) За извършване на идентификация при първоначална регистрация, промяна в регистрацията, пускане в употреба или бракуване на техниката - 4 лв.

 

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) За издаване и подмяна на свидетелство за регистрация на техниката, талон за технически преглед и за предоставяне на табели с регистрационен номер - 7 лв.

 

 

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) За издаване и подмяна на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника се събира такса в размер 10 лв.

 

 

Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.)

 

 

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) За издаване на сертификат за одобрение или изменение на типа се събира следната такса:

 

1. за нов тип колесен трактор

- 812 лв.

2. за нов тип верижен трактор

- 812 лв.

3. за нов тип тракторно ремарке

- 632 лв.

4. за нов тип сменяема прикачна

 

техника

- 558 лв.

5. за система, компонент или

 

отделен технически възел за

 

техниката по т. 1 - 4

- 249 лв.

6. за нов тип двигател/фамилия

 

двигатели

- 249 лв.

 

 

 

 

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) За извършване на изпитване на употребявана техника се събират следните такси:

1. верижни трактори - 165 лв.;

2. колесни трактори с мощност:

а) до 18 kW - 169 лв.;

б) от 18 до 75 kW - 174 лв.;

в) над 75 kW - 181 лв.;

3. машини за прибиране на реколтата, зърнокомбайни, силажокомбайни и косачки - 200 лв.;

4. други самоходни машини с мощност на двигателя над 10 kW - 185 лв.;

5. машини за земни работи и кари - 195 лв.;

6. ремаркета - 165 лв.;

7. сменяема прикачна техника - 152 лв.

 

 

Чл. 7. (Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., в сила от 03.02.2006 г.) Таксите се събират в брой с квитанция или по банков път с платежно нареждане.

Публикувана в Агротехника
Сряда, 27 Февруари 2013 17:13

SIMA 2013

Бъдещето на земеделската техника. 75-то издание под надслов "Високопроизводително и устойчиво селско стопанство" е по-интернационално от всякога

 

Жан-Луй Дефо, специално за „Гласът на фермера“

 

2Изложението в Париж за земеделска техника SIMA е едно от основополагащите събития в аграрното машиностроене. Провеждано на всеки две години в огромния изложбен център до френската столица, то задава пътя на развитие за земеделските машини и технологии за бъдещето. Поне до следващата Агритехника, другото значимо изложение в Хановер. В същото време всички производители представят новите си модели, които ще бъдат внедрени в серийно производство. В петте огромни палати тази година 1 350 изложители, представиха 1670 бранда от 40 страни. Световните премиери на машини на SIMA 2013 са 400. Няма друго място, освен Агритехника в Хановер, с такъв мащаб.

Тази година изложението празнува 75-годишнина. По този повод организаторите са се постарали да го направят още по-впечатляващо от всякога. Тазгодишното мото е "Високопроизводително и устойчиво селско стопанство". Само в първия ден SIMA е посетена от фермери, дошли от 120 страни, а общият им брой за петте дни на изложението надхвърли 50 000. Пристигат и специалисти от бранша, за да видят бъдещето и да обменят опит и мнения със своите колеги.

3Обявени са призьорите на SIMA Innovation Awards, традиционно присъждани от експертна комисия и изразяващи признаване на обещаващи иновационни постижения в областта на селскостопанската техника и услуги в селското стопанство. Златните медали са присъдени на John Deere за екологично чист трактор на мулти-гориво и за нов приложен софтуер, разработен от CLAAS, носещ работното име "Универсален ISOBUS терминал" (Universal Terminal ISOBUS). Компанията CLAAS е удостоена със златен медал от SIMA и за първата напълно автоматизирана система за настройка на зърнокомбайна за сепарация и почистване CEMOS AUTOMATIC в новата серия LEXION 700, която беше представена през юли 2012 година. Системата използва сензори за наблюдение на множество параметри на работата на комбайна с висока точност и незабавно регулира настройките на техниката съобразно съществуващите условия, като го прави автоматично.

5Сребърни медали получиха John Deere за концепцията за дистанционен достъп до терминала на машините и новата концепция за охлаждане на двигателя от CLAAS. Последните модели от серията LEXION 700 са оборудвани с DYNAMIC COOLING, действаща на принципа на "охлаждане при поискване", т.е. система с вентилатор с регулируема честота на въртене, осигуряваща охлаждане в момент, когато това е необходимо на машината.

4Още от своето създаване през 1922 година изложението, наричано тогава Salon de la Machine Agricole, винаги е представяло иновации, които са правили революции в света на земеделието. За първи път тук през 1931 година са представени специализирани гуми за селскостопански машини, първият в света доилен робот се появява на SIMA през 1993 г., а през 2009 г пак тук бе представен първият трактор на хибридно гориво.

Изложбената част е съпроводена с богата съпътстваща програма, пресконференции на компаниите, работни групи, дискусии и международни срещи. В специална зона Иновации са представени последните иновации в сектора на селскостопанската оборудване. SIMA-SIMAGENA е единственото селскостопанско изложение в света, където се излага селскостопанско оборудване за крупно и специализирано селско стопанство и животновъдство едновременно. В 2 от палатите посетителите може да видят над 400 елитни племенни животни. А в други - техника за напояване и производство на биоенергия и т.н.

Claas представи новата версия на Axion 800 с 6-степенна роботизирана трансмисия HEXASHIFT.

Massey Ferguson , представи новата серия 6600 с шестцилиндрови двигатели, която ще замени сериите 5400 и 6400, както и нов модел комбайн.

Deutz-Fahr използва изложението, за да представи новите модели от сериите 5,6 и 7.

6Много новости има и при John Deere. Посетителите първи видяха новата серия 6M, която заменя серията 6030. Тракторите са в диапазан на мощност от 115 до 170 к.с.и са оборудвани с двигатели, отговарящи на нормите за преработените газове iT4/Stage IIIb. Те са предназначени за нуждите на средните по размери фермери и тази година ще бъдат предлагани и на пазара в България от фирма Мегатрон.

Друг акцент е новата разработка на John Deere – трансмисията DirectDrive, която също е представена за пръв път пред публиката в Париж. Тя комбинира комфорта за оператора на безстепенната трансмисия с ефективността на механичната.

Новата серия самоходни силажокомбайни John Deere 7080 са с мощност на двигателя от 380 до 812 к.с.

Повече за новите предложения на фирмите подробно ще разкажем в следващите броеве на вестник „Гласът на фермера“.

Публикувана в Агроновини
Събота, 23 Февруари 2013 12:18

Бавят се агропроекти за техника

Одобряването на проекти за покупка на техника за овощни градини и животновъдни ферми се протака вече над 5 месеца, макар че по наредба фонд „Земеделие" е трябвало да ги разгледа за не повече от 2 месеца. Това стана ясно вчера след среща на Асоциацията на земеделските производители с шефа на ведомството Румен Порожанов. От подадените до август м.г. 702 проекта до края на миналата седмица са били одобрени само 214. Порожанов увери, че фондът ще започне да разглежда по 100 проекта седмично.

Публикувана в Новини на часа
Вторник, 19 Февруари 2013 10:59

Рекордни продажби

През отминалата година общата световна търговия със земеделска техника (импорт и експорт) е достигнала приблизително 83 милиарда евро, от който на САЩ се падат 12 %, а на Европа – 60 на сто

Водещите европейски страни са Германия (12 на сто от световната търговия), Франция (7 %) и Италия (5 %). Според първоначалните оценки, световната търговия със земеделска техника през 2012 година е нараснала до 86 милиарда евро, а през 2013 година се очаква да нарасне с още 5 %. (Данните са на Axema-Agrievolution).
На форум, проведен в Москва през ноември 2012 година, икономически експерти от националните членове на Axema очертаха много положителна картина за текущите инвестиции в земеделския сектор и икономическите перспективи за 2013 г.
БРАЗИЛИЯ
Пазарът в Бразилия ще продължи да расте и то доста над средното ниво. В страната има пет милиона фермери, които са значителна част от световното аграрно производство. Бразилия има и значително място в световния експорт на земеделска техника. През последните години този експорт неизменно е бил два пъти по-висок от импорта. През 2012 година производителите са декларирали нарастване на продажбите, при тракторите те са достигнали 65 000. През септември 2012 година е отбелязано, че пазарът на трaктори остава стабилен, но е регистрирано увеличение в продажбите на комбайни. ABIMAQ бразилската асоциация на производителите на земеделска техника, очаква ръст от 10 на сто през 2013 година.
САЩ
В Съединените щати сушата в Средния Изток отправи огромно предизвикателство пред фермерите през 2012 година. AEM настоя за високи премии за пропаднали култури и предвижда лек спад в продажбите на земеделска техника през 2013 година. Но, досега значителен спад не е отбелязан. През септември 2012 година продажбата на трактори е нараснала с 8 % в ставнение с тази от 2011 година. Продажбите на комбайни са спаднали с 8 %, след три години на непрекъснат ръст на пазара.
ИНДИЯ
В Индия продължителната суша и късното настъпване на дъждовния сезон през 2012 година, доведоха до спад в продажбата на комбайни, но все пак търговията остана над тази от 2011 година. В същото време индийските фермери получиха високи цени за своята продукция. След 25 на сто ръст в продажбите на земеделска техника през 2011 година, FICCI обяви нови 10 % ръст за 2012 г. Държавните субсидии за земеделието са фактор, който стимулира търсенето на земеделска техника, и техният ефект не бива да се подценява.
ЯПОНИЯ
JAMMA, японската Асоциация на производителите на земеделска техника, очакват много благоприятен климат за индустрията през 2013 година, въпреки, че повечето от производителите не са съвсем удовлетворени от ситуацията на вътрешния пазар. През 2012 година пазарът на техника в страната е нараснал с 9 % за земеделските машини общо и с 2 % при тракторите в частност. Очаква се през 2013 година учеличението да е с още 2 %.
РУСИЯ
РОСАГРОМАШ, отбелязва тревожна година за националното производство на земеделска техника, което в момента е на доста ниско ниво. През първите 8 месеца на 2012 година, доставките до дилърите са намалели с 10 %. Въпреки това пазарът като цяло остава стабилен и дори се увеличава в някои области в сравнение с предходната година, благодарение на нарастването на импорта. РОСАГРОМАШ  посочва ръст в поръчките от 8 % (до 3,3 милиарда щатски долара) в пазара на земеделска техника на Русия.
ТУРЦИЯ
Ръстът в сектора на производството на земеделска техника в Турция е леко забавен след невероятните успехи през 2011 година. Въпреки това, спадът е съвсем ограничен. През август близо 39 000 трактора са произведени в Турция, което е спад само от 2 % спрямо 2011 година. Високият износ почти компенсира лекия спад на вътрешния пазар. Националната организация TARMAKBIR, подчертава, че производството на земеделска техника е на шесто място в експорта на Турция. През 2013 година растежът на вътрешния пазар може да се забави поради лошата реколта и намаляването на държавните субсидии за сектора.
КИТАЙ
Производството на селскостопански машини е в значителен подем през последните години. Представители на CAAMM националната организация на производителите на земеделска техника, посочват като причина за това повишената производителност в обработваемата земя през последните години. Освен това, помага и значителната държавна подкрепа за механизиране на земеделието. През 2011 година общите субсидии на китайското правителство за закупуването на земеделска техника са достигнали 1, 5 милиарда евро. CAAMM посочва, че продажбите в сектора са нараснали със 17 на сто през първите седем месеца на 2012 година. При тракторите, обаче, продажбите са нараснали само при тези с мощност над 100 к.с. За 2013 година се очаква ръст от почти 10 %.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Изглежда, че през 2012 година пазарът на земеделска техника може да се сравни с рекордната 2008 година, когато са регистрирани продажби на стойност 25 милиарда евро. Според първоначалните оценки нивата ще останат високи и през 2013 година.
От UNACOMA, италинската асоциация, посочват, че фермерите все още не проявят значителни желания да инвестират. До септември 2012 година продажбите на трактори в Италия са намалели със 17 на сто спрямо същия период на предходната година. Основните проблеми на сектора в страната са затрудният достъп на фермерите до банкови кредити и ниската икономическа ефективност на италианското земеделие. Но повишеният износ компенсира в значителна степен италианските производители.
Двата най-големи европейски пазара – Германия и Франция в момента се намират в очакване на забележителен разцвет. Благодарение на високите цени на земеделската продукция инвестициите на фермерите са достигнали рекордни нива.
Нивото на германския пазар на земеделска техника е нараснало до над 5 милиарда евро през 2012 година, което е нов рекорд. VDMA подчертава, че инвестициите през следващите шест месеца ще останат на това ниво.
Във Франция доходите на фермерите също доказват, че са ключов фактор в пазара на земеделска техника. AXEMA докладва продажба на 41 500 броя земеделска техника през 2012 година, което е ръст от 10 %.

Публикувана в Агроновини

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта