Плевелите усвояват хранителните елементи по-бързо от културните растения.

- Двусемеделните (широколистни) видове плевели поглъщат значителни количества калций и магнезий, а така също и манган, бор и желязо.
- Внесени късно, хербицидите снижават нивото на достъпните за зимната пшеница макро- и микроелементи.
Храненето на културните растения е пряко свързано с „химичното” плевене
Една от важните предпоставки за получаване на висок и стабилен добив от зимната пшеница е балансираното хранене на културата с макро- и микроелементи. Високата потребност на растенията от основните хранителни елементи настъпва в периода на интензивен растеж на вегетативната маса и формирането на репродуктивните органи. Внесените торове при основното торене, ранното пролетно подхранване и извън кореновите подхранвания дават възможност за оптимален ръст в добива.
Доста често в условията на заплевеляване на посевите, особено в ранните етапи от растежа и развитието на културата, ефективността от внесените торове се оказва недостатъчна. Конкуренцията с плевелите намалява потенциала на пшеницата в продължение на цялата вегетация, като започва от фаза поникване, чак до прибиране. Заплевелеността на посевите е един от основните фактори, пречещи за получаване на значителни добиви от зимната пшеница.
Усъвършенстването на средствата, предназначени за химична борба с плевелите в посевите, е неразделно свързано с проучването на тяхното взаимодействие с компонентите на преимущественото минерално хранене и в определена степен с органичното хранене, както на културните растения, така и на плевелите. Още през 1940 година е било известно повишението на ефективността на хербицидите от групата на феноксиалканкарбонова киселина, при съвместното им прилагане с някой азотни торове. Многогодишните изследвания в цял свят позволиха да се установи, че между храненето на растенията и химичната борба с плевелите съществува взаимодействие, което силно влияе на растежа, развитието и добивността на растениято.
Взаимното влияние на хранителния фон с хербицидите придобива особено важно значение в условията на интензификация на технологиите за отглеждане на земеделските култури. Този проблем сега е особено актуален във връзка с повишените изисквания към ефективността на използваните пестициди и агрохимикали, тяхната безопасност към околната среда при приложението им в растениевъдството. Многобройните изследвания в повечето случаи показват високо ниво на извличане от почвата на достъпните форми азот, фосфор и калий от плевелите. В същото време дълго време без внимание оставаше още един проблем: как плевелите влияят на съдържанието на другите хранителни елементи в заплевелените посеви. Не беше изяснено, как основните най-вредни плевели влияят на поглъщането на макро- и микроелементите в посевите със съвременни сортове зимна пшеница.
Плевелите поглъщат не само макроелементите
Установено е, че във флаговия лист на зимната пшеница съдържанието на микроелементите е относително ниско. Това вероятно е свързано с ниското съдържание на микроелементи в по-леките почви. За отбелязване е, че във флагов лист при зимната пшеница се наблюдава повишено съдържание на фосфор и калий, а така също и на достатъчно високо ниво на важните мезоелементи калций и магнезий. Установени са високи нива на поглъщане на макро- и микроелементи от двусемеделните видове плевелни растения, като синя метличина и паламида. Един от най-вредоносните плевели в посевите с пшеница – трирогата лепка (Galium tricorne), поглъща значителни количества калий и фосфор, много калций и магнезий, а също така и микроелементите манган, бор и желязо. Практически всички двусемеделни плевели поглъщат много по-големи количества хранителни елементи в сравнение с растенията на пшеницата. Трябва да се обърне внимание на големите нива на поглъщане на калций и манган от плевелите. Така натрупването на калций в растенията на трирогата лепка, превишава натрупването на елемента във фаза флагов лист на растенията на зимната пшеница със 6,3 пъти. При отглеждането на пшеница на леки или кисели почви тези особености на поглъщане на хранителните елементи от растенията на плевелите могат да причинят локално вкисляване на почвата в зоната, където са разположени корените на културата. Това означава, че допълнителното изнасяне на достъпните форми на хранителните елементи от плевелите ще понижи ефективността от внасянето на фосфор, сяра, азот и калий за културните растения.
Следва да се отбележи и високото ниво на усвояване от двусемеделните плевели на микроелемента бор. На леки почви, ако няма допълнително внасяне на бор чрез извън кореново (листно) подхранване, липсата на бор може да предизвика инхибиране (задържане) развитието на растенията на пшеницата в генеративния период на развитие и да препятства формирането на добива от зърно.
Поглъщането на хранителните елементи от едносемеделните (житни) видове плевели при изкласяване или изметляване обикновено е близко по ниво с поглъщането на елементите от растенията на пшеницата, с изключение на няколко с по-високо поглъщане на калий, фосфор и магнезий. Известно е, че основният фактор за разпространение на плевелът обикновена метлица, са площите с ограничено съдържание на достъпен калций и магнезий  в почвата. В този случай високите нива на изнасяне от полският кострец на калций и магнезий могат да способстват по-високо заплевеляване с обикновена метлица в посевите със следващите в сеитбооборота култури. По предварителни данни високите нива на вариабилност на разпределението на растението обикновена метлица в посеви със зимна пшеница може да бъде свързано със смесено заплевеляване с полски кострец в посевите с предшественика на зимната пшеница. Подобна зависимост се наблюдава на много места. В такъв случай закъснението на внасянето на хербицидите в посевите с културните растения, в частност със зимна пшеница може съществено да намали нивото на достъпните за културното растение макро- и микроелементи и с това да влоши формирането на добива. Поглъщането на отделните хранителни елементи се отличава при видовете плевели, което е необходимо да се отчита при разработването на системата за хранене на заплевелени площи и на полета, където хербицидните обработки са били направени в късни фази от развитие на културата. Необходимо е също така да се отбележи, че недостатъчното ниво на контрол на полския кострец или неговото унищожаване с контактни хербициди в късни фази на развитие, може да доведе до по-силно заплевеляване на посевите с културни растения в следващия сезон с обикновена метлица.   
Изводи
Внасянето на хербицидите на посевите със зимна пшеница в по-късни срокове значително понижава нивото на достъпни за растенията макро- и микроелементи (азот, фосфор, калий, магнезий, калций и бор) и съществено влияе на формирането на добива. При отглеждане на пшеница на леки и кисели почви, установените особености на поглъщане на хранителните елементи от плевелните растения, преди всичко на калций и магнезий, могат локално да повишат киселинността на почвата в кореновата зона на културните растения и значително да намалят ефективността от внасянето на фосфор, сяра, азот и калий на културните растения. Предполага се, че недостатъчното ниво на контрол на полския кострец способства за повишаване нивото на заплевеляване през следващия сезон с обикновена метлица със съответстващият ръст на разходи за внасяне на граминициди или други хербициди.
Резултатите от изследването имат значение за разработване на интегрирана технология за хранене и защита на зимната пшеница и определя необходимостта от контрол над развитието на основните вредоносни видове плевелни видове още в началните фази от развитието на културата.

Виктор Швартау, Украйна

Публикувана в Растениевъдство

Позитивните индикации за развитието на глобалната финансова конюнктура, активизирането на експортното търсене на хлебна пшеница, съживяването в етаноловата индустрия и влошените агрометеорологични условия в САЩ и в Аржентина повлияха за рязкото покачване на цените на основните зърнени култури на борсата в Чикаго. Ценовото рали в Щатите раздвижи и пазарите на Стария континент.
За активизирането на купувачите в значителна степен допринесе мнението на анализаторите от инвестиционните банки, че понижението на международните котировки на хлебното и фуражното зърно в началото на март е било прекалено голямо, а и в значителна степен спекулативно, предвид рисковете свързани с развитието на новите реколти в северното полукълбо.
Експертите коментират, че новите данни за добив от зърнени храни в ЕС през 2013/14 г. демонстрират известно отстъпление от изключително оптимистичните първоначални прогнози. Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена и растителни масла - COCERAL очаква добивът от мека пшеница в разширените граници на Евросъюза (ЕС-28) през 2013 да възлезе на около 127,8 млн.т, а реколтата от царевица - 64,4 млн.т, в сравнение с 124,6 млн.т и 56,3 млн.т през 2012 г. Прави впечатление обаче, че тези обеми са по-малки в сравнение с прогнозните данни от края на миналата година, когато европейските експерти говореха за реколтата от пшеница от около 134-135 млн.т и над 66 млн.т за царевица.
В рамките на изминалите седем дни (14.03.- 20.03.13 г.) експортните котировки на меката червена зимна пшеница в Щатите се покачиха с 10 долара - до $300/т FOB за товарене през м. април ($260/т - 20.0312 г.). През същия период цената на мелничарската пшеница на борсата в Париж скочи с 10,25 евро - до EUR243,25/т за доставка през м. май (EUR208,75/т - 20.0312 г.), а царевицата поскъпна с 7 евро - до EUR230/т (EUR211/т - 20.0312 г.).
С положително отклонение от 6-12 евро завърши седмичния период експортния пазар - EUR253/т FOB Руан за френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин); EUR262-268/т FOB Балтийско море за германска пшеница „В” качество (мин 12,5% прот. 225 Хагберг) и EUR231/т FOB Бордо за френска царевица (EUR216/т, EUR230/т и EUR214/т съответно на 20.03.12 г.)
Борсата в Будапеща на 20.03.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница - $278/т ($273/т - 13.03.13 г.); царевица - $254/т ($254/т) и фуражен ечемик - $267/т ($271/т).
Междувременно низходящият ценови тренд в Русия набира сила. Изкупните цени на пшеницата (12,5% протеин) в Южна Русия спаднаха с 50-70 долара в сравнение с рекордните за история на Русия февруарски стойности - до $340-360/т СРТ ($230-250/т - 20.03.12 г.).
Експертите от аналитичната агенция SovEcon са на мнение, че цената за пшеница от новата реколта трябва да спадне до към $250/т за да стане руското зърно отново конкурентно на световния пазар, тъй като първите индикации за цените предлагани от купувачите за новата реколта варират в границите $270-280/т FOB черноморско пристанище.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

През миналата седмица наблюдавахме възстановяване на цените на пшеницата и царевицата на американските пазари, което се отрази здравословно и върху котировките на Стария континент.
В рамките на изминалите седем дни (7.03.- 13.03.13 г.) цената на мартенския контракт пшеница в Чикаго се покачи с 11 долара - до около $260/т, а мартенската царевица поскъпна с 13 долара – до $292/т. Ценовото рали този път поведе царевицата, след като на 8 март Министерството на земеделието на САЩ изненада пазарните участници с влошените прогнози за състоянието на фуражния баланс- увеличено потребление и стопяване на преходните запаси от царевица в Щатите до най-ниското равнище от 17 години насам. Пшеницата пак получи нова порция адреналин от раздвижването на експортния фронт и най-вече от информациите, че етаноловата индустрия засили използването на пшеница в микса за производство на алтернативното гориво. Все пак, поне засега повечето анализатори се съмняват, че ценовият възход ще бъде дълготраен и очакват преминаване на пазара в страничен консолидационен тренд.
Мелничарската пшеница завърши седмичния период на борсата в Париж с положително отклонение от 2 евро - на равнище EUR233/т за доставка през м. май. Царевицата обаче запази цената си в Париж непроменена - EUR223/т за доставка през м. юни. Експортният пазар обаче се характеризираше с по-слаб тон на развитие, главно предвид очертаващите се добри реколти в ЕС и най-вече в Русия и Украйна. На 13 март френска мелничарска пшеница се предлагаше за износ по EUR 238-240/т FOB Руан за товарене през март-април, а царевица - по EUR 233-225/т FOB Бордо, в сравнение с EUR 244/т FOB Руан и EUR 237/т FOB Бордо на 6 март (EUR 234/т и EUR 214/т съответно на 13.03.12 г.).
Борсата в Будапеща на 13.03.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница -  $273/т ($281/т – 6.03.13 г.); царевица - $254/т ($272/т) и фуражен ечемик - $271/т ($278/т).
Прогнозите за новите реколти в Русия и Украйна остават много благоприятни. Тези дни президентът на Зърнения съюз на Русия Аркади Злочевски заяви, че при запазване на добри агрометеорологични условия добивът от зърно в РФ през 2013 г. може да възлезе на 95 млн.т в сравнение 71-72 млн.т през 2012 г. Агроспециалистите прогнозират възстановяване на добива от пшеница до 55 млн. т, в сравнение с 37,7 млн. т реколтирани след силната суша  през  2012 г. Производството на пшеница в Украйна през следващия сезон 2013/14 г. се оценява на около 21 млн.т, в сравнение с 14-15 млн.т - 2012/13 г.
Вносителите на черноморско зърно внимателно  наблюдават за ситуацията в региона и са готови да купуват на зелено. Dow Jones информира, че турските мелничари вече започнаха да пазаруват руска пшеница (партиди до 5000 хил. т) от новата реколта по цени около $270/т FOB. От руска страна (SovEcon) потвърждават големия интерес от страна на купувачите.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 11 Март 2013 12:07

Международни котировки

Прогнозите за рекордния добив от пшеница в Украйна притесняват зърнопроизводителите в региона

И през изминалите седем дни (28.02.- 06.03.13 г.) борсовите и експортните котировки на основните зърнени култури в Европа и САЩ се движеха предимно в низходяща посока. Трайното подобрение на агрометеоролигичните условия в Щатите беше основен фактор за понижение на цените на пшеницата и царевицата в Чикаго. В рамките на седмичния период меката червена зимна пшеница поевтиня на борсата  с 12 долара – до $248,50/т, а  цената на мартенския контракт царевица в Чикаго се понижи от $283/т до $279/т. Поскъпването на долара и влошените показатели в етаноловата индустрия допринесоха за слаб тон на развитие на  американския пазар.


Рязкото понижение на цените на пшеницата в САЩ оказа депресиращо влияние върху европейските котировки, тъй като съвпадна с оповестяването на новите високи прогнозни данни за производството на пшеница в черноморския регион.
Европейските търговци и производители коментират най-вече актуализираните цифри за Украйна. От украинското министерство на аграрната политика информират, че благодарение на добрите агрометеорологични условия пролетната сеитба в страната стартира почти с един месец по-рано, а   посевите на основните зимни зърнени култури са в добро състояние.
Тези дни украинската аналитична агенция UkrAgroConsult увеличи оценката си за добив от зърнени храни в Украйна през 2013 г. с 1,2 млн.т, в сравнение с февруарската прогноза – до 53,14 млн.т (46 млн. т – 2012 г.) , а това  е рекорден обем за страната от 1991 г. насам. Важно е да се отбележи, че увеличението на производството идва от рязкото увеличение на добива на пшеница – 20,96 млн.т, в сравнение с 14,18 млн.т -  2012 г. 


Високите прогнозни числа определено оказаха депресиращо влияние върху пазара в ЕС, но по-опитните търговци са на мнение, че през близките седмици едва ли може да се очаква рязко понижение  на  цените на хлебното зърно в Западна, Централна Европа и страните от Черноморския регион, редвид ниското равнище на преходните запаси.  Освен това министерството на аграрната политика на Украйна оповести, че разрешава само 500 хил. тона износ на пшеница до края на текущия сезон (до 30 юни 2013 г.).
На 6 март мартенският контракт мелничарска пшеница затвори на борсата в Париж на равнище около EUR241/т, в сравнение с EUR248-250/т на 28.02.-1.03.13 г. (EUR216/т – 6.0312 г.). С 5-6 евро поевтиня френското мелничарско зърно и на експортния пазар – до EUR244/т FOB Руан (EUR219/т – 6.0312 г.). Експортната цена на френската царевица обаче остана непроменена – EUR237/т FOB Бордо (EUR210/т – 6.03.13.).
Борсата в Будапеща  на  7.02.13 г. затвори както следва (за доставка през май): хлебна пшеница - $281/т ($285/т – 28.02.13 г.); царевица - $267/т ($272/т) и фуражен ечемик - $278/т ($283/т).

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Сортът „Божана“ не е толкова нов. Признат е още през 2011г. Това обясни в предаването „Класове“ по радио „Добруджа“ проф. Николай Ценов от Добруджански земеделски институт, чиято рожба е наградената на изложението „Агра“ 2013 пшеница. За сорта „Божана“ проф. Ценов каза, че е много добро съчетание между всички качества, свойства и признаци, които са задължителни за зимните сортове пшеница – продуктивност, устойчивост на болести и толерантност на стресови условия. До земеделските производители сортът ще стигне през следващата година, обясни още специалистът. Относно състоянието на посевите, проф. Ценов каза, че обстановката е спокойна. Влагата в почвата е по-малко и вече може да се работи активно на полето. В момента сме в края на кампанията по подхранването на есенниците. Добрите фермери отдавна са ги наторили, дори някои от тях вече повтарят, заяви още проф. Николай Ценов.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 04 Март 2013 11:39

Светът е заплашен

от високи цени на хранителните продукти

Не е изключена и нова продоволствена криза – ако сушата и жегите продължават. А може да ни застигнат и други стихийни бедствия. Едновременно с това експертите заявяват, че половината от произведените храни в световен мащаб отиват на сметището

Продоволствената и селскостопанска организация на ООН (ФАО) прогнозира, че през 2013 година цените на храните ще останат стабилно високи, а по някои критерии могат още съществено да скочат. През есента на миналата година много експерти пророкуват повторна продоволствена криза. „Има показателни факти, които предполагат, че може да се повтори ситуацията от 2007-2008 година“ - предупреждава водещият икономист на ФАО Абдолрез Абасиан. Експертите припомнят, че тогава недостигът на храни и ръстът на цените доведе до размирици в много страни. Някои международни организации прогнозират, че след 10-15 години цените на основните хранителни продукти ще нарастнат повече от два пъти. Например, цените на зърнените култури ще нарастнат 120-180 на сто. Една от основните причини за толкова рязкото увеличение на цените на пазара на храните е глобалната промяна на климата. Съществува и още една основна причина за проблема: всяка година до 50 на сто от произведената селскостопанска продукция не се оползотворява. Именно тези данни разкрива Institution of Mechanical Engineers в доклада си „Проблеми на глобалната хранителна промишленост“. Особено плачевно е състоянието в гъстонаселените развиващи се страни. Заради несъвършенства в технологията на отглеждане, лошо развита инфраструктура на зърнохранилищата и слабата логистика Пакистан всяка година губи до 16% (около 3,2 млн. тона) от произведената в страната пшеница. Милиардната Индия по тези показатели надминава чувствително своите съседи като губи до 21 млн. тона пшеница всяка година. За сравнение, това е повече от средния годишен добив от тази култура на целия континент Австралия. Подобно е състоянието и в страни.


В Украйна, например 25-30% от произведеното зърно се губи по пътя от полето до магазина. В САЩ и Европа разходите са други. „Ако става дума за развиващите се страни, то основните загуби са в първите звена в процеса на производството и потреблението на хранителните продукти, т.е. На етапа между полето и магазина, - казва ръководителят на отдела по енергетика и екология IME Тим Фокс. - В развитите страни загубите произтичат заради несъвършенства в процеса на реализицията на продукцията и поведението на потребителите. Например до 30 на сто от всички плодове, отглеждани във Великобритания остават на полето, просто заради това, че големите търговски вериги бракуват продукция, която няма привлекателен външен вид. Експертите обръщат внимание на свръхпроизводството, прекомерно строгите срокове на годност, огромните заявки на едро, маркетинговата политика на супермаркетите, които подбуждат клиентите да купуват по-голямо количество продукти, от това, което им е нужно. Съществуват и просто капризи на покупателите. В същите тези Съединени щати половината от закупената храна се изхвърля. В крайна сметка за година по света за година се изхвърля повече от 2 милиарда тона храни. Това е повече от една трета от всичките храни, продназначени за изхранването на човечеството. Заедно с продуктите се изразходват и огромни количества природни ресурси и невъзобновяема енергия. В частност за производството на хранителни продукти, които въобще не стигат до потребителите се изразходват гигантски обеми вода – до 550 млрд. куб. м. годишно.


Агенцията по анализи AgriSurvey и Украинския агробизнес клуб след направено социологическо проучване стигна до мнението, че само след коледните и новогодишните празници украинците са изхвърлили храна, която практически се равнява на 1 милиард гривни (1 укр. гринна =0,09357 евро). Става дума за развалени продукти и изхвърлена храна.


След запитване на общественото мнение експертите достигнали до извода, че след традиционната празнична вечеря на 4 възрастни и две деца се изхвърля храна за 180 гривни. Не е трудно да се изчисли, че за цялото градско население на Украйна хранителните отпадъци след празниците са достигнали баснословната сума от 930 млн. гривни или над 87 млн. евро. Председателят AgriSurvey Тарас Гагалюк изчислява, че по време на празниците на боклука са отишли продукти, чийто еквивалент са 13 хил. т. твърдо сирене и 7500 т. колбас или 60 хил. т. мандарини. Експертите споделят, че по време на допитването 59 на сто от анкетираните признават, че поне 5% от закупените продукти за празниците се развалят, а при 5 процента от запитаните изхвърлените продукти са над 25 насто. Тези резултати от анкетата говори за това, че има още много какво да се желае по отношение културата на потребление.


Според специалистите в глобален мащаб трябва да се решават две взаимосвързани задачи. На първо място е проблемът с високите цени и недостъпността на храните за бедните слоеве от населението. Вторият въпрос е за подобряванена производството, съхранението, продажбите и културата на потреблението на хранителните продукти. На международната организация и на правителствата им предстои да предприемат редица мерки, за да се промени стереотипа в работата на фермерите, земеделските предприятие, търговската мрежа и потребителите.

Публикувана в Агроновини

Международният съвет по зърното (IGC) повиши прогнозата за крайните запаси от пшеница в света през настоящия сезон с 2 млн. тона до 176 млн. тона заради по-високите запаси от зърно в Индия и Китай.
Най-големите износители на пшеница в света - Аржентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Русия, Украйна, САЩ, към края на сезона ще имат запас от 50 млн. тона пшеница, което е с 1 млн. тона по-малко от прогнозираните по-рано. В края на миналия сезон запасите от пшеница в тези страни бяха 70 млн. тона.
Очаква се през следващия сезон, който започва от 1 юли, общото количество на пшеницата в света да се повиши с 4%.
Световният баланс на тази култура ще остане напрегнат, тъй като ръстът на производството ще бъде изцяло погълнат от увеличеното потребление. Крайните запаси ще останат на ниско ниво, което само с 2 млн. ще надвиши показателя на настоящия сезон.
Обемът на световната търговия с пшеница през сезона 2013/14 няма да се промени съществено. Началните запаси от пшеница в страните-износителки от Черноморския регион ще са по-ниски от средните, което ще увеличи търсенето на зърно от конкурентите.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 25 Февруари 2013 15:32

2 тона жито от декар

ПРОГРАМАТА 20:20 - Учените от Ротамстедския научно-изследователски институт в Англия са убедени, че този ден наближава

Пшеницата представлява повече от една пета от световното хранително потребление. Тя е най-популярната зърнена култура в много райони на Европа. Потенциалът на добивите днес достига до 15 тона от хектар в Англия, въпреки, че средно фермерите там прибират по 8 тона от хектар. Цифра, която се е увеличила само с 1 на сто през последните 20 години.
Работата на Изследователският институт в Rothamsted може да промени тази ситуация. Нов проект под названието „Пшеница 20:20“ цели да увеличи потенциалът на добивите с 5 тона от хектар до 20 тона от хектар през следващите 20 години.
1-1Решаващ фактор за добивите е кумулативната фотосинтеза през целия период на растеж. Сравнителни анализи, проведени в оранжерии, на повече от 30 генотипа, отгледани при  обогатена с CO2 атмосфера показват, че засилването на фотосинтезата води до увеличаване на добивите.
Капацитетът и ефективността на процеса на фотосинтезата са важен инструмент за повишаване на добивите от пшеница. Дори малки подобрения в продължителността на фотосинтезата, или в нетната степен на фотосинтезата, могат да имат значително въздействие върху продукцията на биомаса, и върху добивите. Главната цел на програмата 20:20 обаче е идентифицирането и/или създаването на линии пшеница с повишена степен и продължителност на фотосинтеза. По тази причина учените променят културата, за да подобрят усвояването на светлина от листата, както и засилването на нейната вегетация.
Създаването на пшеница с повишена фотосинтеза изисква внасянето на значителни количества азот. Торовете са един от най-големите разходи при производството на реколтата. Ето защо друга основна цел на проекта е постигането на по-добра ефективност на азотните торове в производството на зърнени култури. Със съществуващите вариетети на пшеницата увеличаването на прилагането на азотните торове води само до леко увеличаване на съдържанието на растителния протеин и леко увеличаване на общите добиви, или дори никакво. Поемането на азот от растенията не увеличава пропорционално добивите.
Допълнително увеличените добиви обикновено означават намалено съдържание на протеин в зърното. Ако не се постигне успех при повишаването на ефективността на прилагането на азота, за да се постигнат 20 тона от хектар днешните норми на внасяне трябва да бъдат увеличени два пъти. Начинът да не се стигне до това, би трябвало да се търси в подобряването на ефективността от внасяния азот чрез коригиране на съотношението растително стъбло: зърнена маса и биохимичния процес за изхранване на зърното. По този начин важна бъдеща цел за проекта 20:20 е анализирането на тези характеристики, изследването на тяхното въздействие върху качеството на зърното и ефективното усвояване на азота.
Удължаване фазите на наливане на зърното
Един от начините да се подобри ефективността на азота е удължаването на периода на наливането на зърното. Това може да бъде постигнато, например, чрез комбинирането между ранно формиране на класа и късно зреещи типове пшеница. Освен това, ефективността на асимилирането на азота е бъдещ решителен фактор за високото усвояване на торовете и способността на растението да складира високо хранително съдържание в зърното. Учените смятат, че изискванията към растенията да дават 20 тона от хектар включват тяхната значителна способност да складират азот. Учените възнамеряват да подобрят отлагането на азот в стъблото и листната маса чрез по-ефективно преразпределяне. Това може да бъде постигнато или с повече стъблена и листна маса и/или чрез промяна в отлагането на протеини.
Ефективността на съхраняването и репозиционирането по време на фазата на наливането на зърното зависят от нивото на растеж, размера на растението, морфологията на стеблото и популацията на растенията. Последната Зелена Революция използва интродуцирането на полувджуджаващи гени, като основа за подобряването на добивите при пшеницата и ориза. Това не само подобри относителните пропорции при добивите на зърнените култури, но повиши и резистентността  към по-високи норми на азотни торове. При пшеницата този ген доведе също и до недостатъци – например, до намаляване на кълняемостта, намаляване на листната маса, намаляване на размера на зърната и редуциране на фертилността на полена, особено при стрес. При някой растения-образци вече са идентифицирани компоненти от сигналната фитохормонална система. При определени условия те имат потенциал да променят структурата на растението на пшеницата, така че да се проявяват по-малко негативни ефекти.
Плодородие и топлинен стрес
По-високи добиви могат да се постигнат и ако плодородието под топлинен стрес бъде подобрено. Това може да се окаже важно предвид прогнозите за глобално затопляне. Високите температури по време на цъфтежа могат да доведат до много проблеми:
- да въздействат върху времето и продължителността на цъфтежа
- да рефлектират върху синхронизирането на узряването на полена и развитието на яйчника
- да причинят дефекти в полена и яйчниците
- да намалят периода на наливане на зърното.
Плодородието на растенията също се контролира от хормони. В програмата учените искат да установят молекулярната база за тези процеси и да разработят стратегии, които могат да доведат до по-сигурни реколти и по-високи добиви, дори при високи температури.
Друга основна цел на проекта е разбирането на механизмите, чрез които взаимодействат корените с характеристиките на почвата. Най-важните акценти са поемането на влагата,  усвояването на хранителните вещества и ограничаване на кореновото гниене. Учените искат да разработят класификация, позволяваща еволюция на развитието на корените, както в лабораторията, така и навън на полето. Всичко това после ще бъде приложено върху избрани генотипове, за да се оценят възможните комбинации от абиотичен стрес, който може да намали добивите във връзка с генотипа и типа на почвата. Като например, изследването на разработването на корени, които имат способността да пробиват преуплътнена почва.
ПРОГРАМАТА 20:20 Е АМБИЦИОЗЕН ПРОЕКТ
Добивите от 20 тона от хектар за пшеницата са част от много амбициозен проект – дори когато става въпрос тази цифра да се постигне като потенциал, а не като средни добиви на практика. Изследователи от целия свят работят заедно за постигането на тази цел. Но повишаването на добивите и в практиката също е обект на изследване. Но програмата изисква общите усилия на учени от много направления. Най-важните цели са:
- Максимализиране на потенциала и надеждността на добивите от пшеница
- Изследване на взаимодействието между растенията и почвата
- Трансфер на резултатите в реалното фермерство
- Повече генетични вариетети и прецизни комбинации от характеристики.
Успехите на учените през последните години доведоха до повишаването на добивите от пшеница, дори и в райони с по-лоши условия. Все още обаче, има някои процеси, които ограничават биомасата и потенциала на добивите. Учените искат да вземат генетичното разнообразие, което е получено и да представят нови видове, там, където е необходимо, постигайки това по генно технологични методи.
Оптимизирането на една индивидуална характеристика може би няма да доведе до желаното увеличение на добивите. Много по-вероятно е това да стане чрез комбинирането на различни характеристики. За това се разчита и на компютърни симулации.
Целта на учените е създаването на моделна рамка, която да позволи предвидимост на поведението на генотиповете на пшеницата в различните условия на средата като ключова характеристика за подобряването на гените на растенията.
ГМО вариетети с повече зърно в класа
Австралийският изследователски център CSIPRO прилага генно инженерство в разработването на пшеница с повече зърно в класа. При опити, проведени в оранжерии тези линии са дали с 30 % по-високи добиви.Добивите от пшеницата в Австралия са малко повече от 2 тона от хектар, но тези опити ще позволят да се събере важна информация, която може да помогне за реалното увеличение на добивите, по-добро хранене на растенията и по-високо ниво на топлинна толерантност. Това е причината, поради която Bayer CropScience се включи в тези опити.

Публикувана в Агроновини

Преходните запаси от пшеница в ЕС ще са най-малки от 5 години насам

Игор ВАЛЕНТОВИЧ
През изминалите седем дни (17-23.01.) климатичният фактор беше определящ за развитието на зърнените пазари. Прогнозите за навлизането на влажен атмосферен фронт в засегнатите от суша територии на пшеничния пояс на САЩ и валежите в Бразилия и Аржентина намалиха градуса на напрежението на борсите в Чикаго и Париж и котировките там отстъпиха от пиковите месечни стойности. На 23 януари мартенските контракти пшеница и царевица затвориха в Чикаго на равнище $284-285/т, в сравнение с около $288/т на 16.01.13 г. ($224-227/т - 23.01.12 г.). В Париж най-високи месечни стойности бяха регистрирани на 21-22 януари - EUR 253,00/т - пшеница и EUR 243,25/т - царевица, като на 23.01 котировките там ерозираха до EUR 251,50/т и EUR 242,00/т съответно (EUR 205,75/т и EUR 202,75/т - 23.01.12 г.). Цените на експортния пазар останаха непроменени - EUR258-260/т FOB Руан за френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин 220 Хагберг), EUR275-280/т FOB Балтийско море за германско хлебно зърно „В” качество (мин. 12% протеин, 225 Хагберг) и EUR244-246/т FOB Бордо за царевица (EUR207/т FOB Руан, EUR220/т FOB Хамбург и EUR206/т FOB Бордо - 24.01.13 г.). Борсата в Будапеща на 23.01.13 г. затвори както следва (за доставка през март): хлебна пшеница - $312/т ($314/т - 16.01.13 г.); фуражна пшеница - $310/т ($312/т); царевица - $300/т ($295/т) и фуражен ечемик - $295/т ($311/т).
Засилването на износа вследствие на драстичното намаление на експортния потенциал на Русия и Украйна е основен подкрепящ цените фактор за европейския пазар. Световният съвет по зърното прогнозира, че същественото увеличение на експорта на пшеница при по-слаба реколта ще доведе до редуциране на преходния запас в ЕС в края на 2012/13 г. до 9,9 млн. т, което е най-ниското равнище от 5 години насам. Очертаващото се рязко намаление на крайните наличности прави пазара много чувствителен към информациите за състоянието на посевите и прогнозните данни за размера на новата реколта. Според доклада на европейската аналитична компания Strategie Grains от 17.01. добивът от мека пшеница в ЕС през 2013/14 г. ще нарасне с 7,8 на сто в сравнение с 2012/13 г. до 132,3 млн.т. Търговците обаче отбелязват, че новата оценка на експертите от Strategie Grains е почти с 2 млн.т по-ниска от декемврийската им прогноза.
Междувременно производителите в Русия провеждат политика на задържане на продажбите, което обуславя рекордните изкупни цени - $395-415/т СРТ в южните райони на страната ($200-210/т - към 23-24.01. 2012 г.). Сред местните експерти обаче преобладават настроения за предстоящо скорошно прекъсване на възходящия тренд. Президентът на Руския зърнен съюз Аркади Злочевски е на мнение, че в Русия няма дефицит от зърно и през февруари се очаква увеличение на предлагането, тъй като пазарът „е прегрял” и „скоро вноса ще стане по-евтин отколкото покупката от вътрешния пазар.” Явно и правителството на Русия има подобна нагласа. На 22 януари първият вицепремиер на РФ Дворкович, категорично опроверга пред Reuters слуховете, че Кремъл подготвя премахването на 5%-то мито при вноса поради напрегнатия зърнен баланс.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта