Тя е един безкраен процес, от който обаче в България малцина разбират

Ася Василева
Дигитализацията е направлението, по което ще се дават пари в ЕС оттук нататък. Това е нормално. В условията на все по-голяма липса на качествена работна ръка, застаряване на населението и т.н., работата трябва да е максимално автома тизирана. Данните са разменната валута на новия век, те стават по-ценни от парите и струват милиарди. Затова всяка политическа власт е заинтересована да владее информацията, а за целта трябва да я вкара в информационни системи. Както се казва, които владее информацията, владее света.
В България, ако някой иска да владее информацията в цифров вид, ще удари на камък. Ние не просто няма да я вкараме в никаква система, но и ще похарчим парите за това. Всеки, който си направи труда да прочете наскоро приетата Стратегия за цифровизация на земеделието, и е малко от малко технически грамотен, ще умре от смях с това четиво. Явно е написана от амбициозен ученик втори курс в селскостопански техникум. В нея става дума за елементарни неща като датчици за влага и метеостанции, създадени от наш научен институт. Говори се и за блокчейн в МЗХГ, но тук явно пишещите стратегията са се пошегували.
Най-вероятно на практика ще се случи една част от стратегията – създаването на още десетина сайта, гръмко наречени хъбове, които, разбира се, никой чичо на село няма да чете. А те реално ще струват една стотна от цената, която ще се плати за тях, като се проведат и няколко семинара. Нашите хора обичат семинари, през тях лесно се усвояват пари. Но всичко това е без значение, защото едва ли някой ще седне да я чете тази стратегия. Тя, така или иначе, е писана проформа. Процедурите по получаване на европейски пари са много стриктно разписани и контролът върху формалната част е строг. Трябва да има стратегия на хартия. И я има. Няма кой за какво да се заяде. Качеството на написаното е друг въпрос. Явно не е ставало дума за привличане на чуждестранни консултанти по цифровизация за съвети, каквито в България няма, защото те, естествено, вземат хонорари.
А ВСЪЩНОСТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТОВА Е ЕДНА СЕРИОЗНА ОБЛАСТ ЗА РАБОТА

Accenture Evolution Precision Agriculture Background.1140x600Аграрният бизнес е базиран на огромен обем данни. Доскоро цялата тази информация се натрупваше от агронома. Той определяше какво ще е добро за стопанството през следващата година – какъв сеитбооборот да се приложи, какви сортове и хибриди да се закупят, какви да са нормите на торене, за да се получат оптимални добиви.
Дълги години работеше формулата: има агроном, той знае! Но човешкият мозък не може да задържи и анализира толкова информация, колкото може един компютър. Особено що се отнася до въпроси, свързани със статистически анализ, оценка, корелация на различни събития помежду им.
Дигитализирането на земеделието е вкарването в информационна система на огромен масив от данни, описващи характеристиките на всички площи, на които се работи: агрохимични, физико-химични, историята на климата, историята на добивите, историята на внасянето на средствата за растителна защита, нормите, получените добиви... Това е огромен масив от данни. И това е само информацията, която трябва да се използва, за да създаде системата производствения план, например.
Правилното боравене с данните е залог за ефективност в агробизнеса. Дигитализацията в същността си е нов формат за използване на данните с цел вземането на правилни решения за бизнеса.
Процеси, данни, алгоритми – всички те са важни съставки на съвременния модел на работа на агрокомпаниите. Достоверната история на полята, качествените справочници и алгоритми помагат на системата по-добре от всеки човек да анализира резултатите и да планира действията за постигането на ефективни показатели.
Внедряването на такава система изисква голямо количество нови устройства и гаджети, които позволяват проектът да се реализира. Например, полските датчици са в състояние да сигнализират за съдържанието на влага в почвата, а това е много важно в рамките на пролетната сеитбена кампания. Земеделецът вижда онлайн динамиката на показателите на конкретното поле.
От друга страна, когато става въпрос за мониторинг, вече има достатъчно много стартъп компании и технологии, които позволяват по нов начин да се анализират спътниковите снимки или тези, получени от дрон. За сметка на натрупаните знания и алгоритми на машинното обучение по снимки вече могат да се разпознаят първите симптоми на заболявания или появата на плевели. Може предварително да се идентифицира проблем, да се планират и реализират превантивни мерки.
Аграрният бизнес се превръща все повече в работа, която изисква максимална точност, максимално внимателно боравене с данните. Това ще помогне за постигането на две много важни цели – отглеждането на повече реколта и по-качествено управление на разходите, постигайки оптимална ефективност на всяко отделно поле.
Максималните добиви зависят от конкретната климатична зона, конкретните почви. Всички поля имат собствен предел и ако този предел не е известен, земеделецът може да „заравя“ в него суперскъпи хибриди, торове и препарати, и пак да не постигне повишаване на добивите.
В условията на настоящата икономическа ситуация, когато цените на земеделските продукти не растат, качественото управление на разходите е много важен аспект. Но ако всички данни не се прехвърлят в цифров формат, не се вкарат в съответната система, то няма как да говорим за някакъв пробив, увеличаване на производството и ефективността на земеделието.
Разбира се, дигитализация е необходима на всички. И на малките, и на средните, и на големите агрокомпании. Всички те са заинтересувани да отглеждат повече, да харчат по-малко, при внимателно отношение към земята.
Но процесите на работа на малкия земеделски стопанин и голямото стопанство имат своите особености, поради това тук
ЩЕ ПОГОВОРИМ ЗА МОДЕЛА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНИ И ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА

Колкото повече е обработваемата земя, толкова по-критична е необходимостта от анализиране на данни. Голямата структура означава и много работници. А колкото повече са хората, толкова по-голяма е вероятността от появата на грешки. Дори и идеалното планиране може да бъде обезсмислено от допускането на твърде много грешки при реализирането му. Необходимо е да се променят процесите и начинът на мислене.
За големите стопанства цифровата трансформация е не толкова нов качествен софтуер, колкото трансформация на колектива – как хората подхождат към работата, която вършат, как реализират поставените им задачи. Една от най-важните задачи, които трябва да бъдат решени, е минимализирането на човешките грешки.
Що се отнася до по-малките стопанства, то на тях са им необходими базови услуги за планиране на посевите и мониторинг на площите. Ако в стопанството има 10-15 поля, агрономът, естествено, може да ги познава като пръстите на ръката си, но мозъкът на агронома има своите ограничения. А такива малки стопанства има много. И за да се повиши качеството на производството в цялата страна, всички те трябва да бъдат обхванати от дигитализираните системи.
ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Всички земеделски стопанства са на различно ниво от технологичното си развитие. Но ако говорим за първите, елементарни крачки, то в началото трябва да се събере информация за площите. После тези данни трябва да се внесат в карта в някоя от системите.
Земеделският производител трябва ясно да разбира къде са неговите поля, какви са контурите им, каква е историята им. Също така той трябва да осигури поне базов мониторинг – това са спътникови снимки, индекс NDVI, който показва колко добре или зле се развиват културите, какви проблеми има на полето.
Следващата стъпка е техниката, която се използва. С какво оборудване за прецизно земеделие тя е окомплектована на завода? Как фермерът може да „източва“ данните, къде може да ги анализира? Ако производителят не вижда данните от техниката – това вече не е прецизно земеделие. Плюс е оборудването за прецизно земеделие, с помощта на което може да се изпълняват точните операции, да се намали количеството на работните операции на полето, и да се увеличи крайната ефективност, свързана с това как се развива растението.
Това е базовото ниво. Земеделският производител трябва да вижда как растат културите, какви проблеми има на определен участък.
По-нататък към таза елементарна база трябва да се прибавят по-специализирани услуги, директно свързани с прецизното земеделие. Формирането на карти за работа на земеделската техника със запазване на историята. Как е протекла сеитбата през настоящата година, внасяни ли са торове, как трябва да се сее следващата година – отдясно наляво или отляво надясно, север-юг или запад-изток? Сеитбена норма, торене – това са показатели, които влияят върху крайния резултат. Съществуват различни технологии и всичко това е важно да се помни.
Следващата стъпка е мониторингът. Тази сфера се развива много интересно. Проекти, като израелския Taranis, вече дават възможност да се разпознават фотографии и да се определят вредоносни обекти, които се появяват на полето. Да се следи състоянието на културите, е възможно по различни начини: малките площи – визуално, големите – с помощта на дрони и по-нататъшно разпознаване на снимките. Това позволява навреме да се провеждат превантивни действия, свързани с грамотната растителна защита.
Днес почти всеки фермер използва мобилни устройства. Вече има много прости мобилни приложения, с помощта на които може да се прави елементарен мониторинг. Тетрадките и тефтерите все повече остават в миналото.
Следващото развитие е точковото внасяне на средствата за растителна защита. Вече има варианти, когато първо се създава карта на огнищата на заболяването, а след това умна пръскачка внася необходимото вещество само в рамките на поразената зона.
Всяко голямо поле може да бъде нееоднородно от гледна точка на хранителните вещества. Ако това не се вземе предвид, то ще се внася една норма на цялата площ. В този случай на картата на добивите след жътва ще се получат „дупки“, където добивите силно падат.
Съществува термин zone management — полето се разделя на определени зони на продуктивност. И при формирането на технологията може да се се вземат предвид индивидуалните норми във всяка зона. След това данните отиват в работните карти на машините.
Смятам, че следващата технологична стъпка ще бъде разпознаването и едновременното внасяне на средства за растителна защита.
След прибирането на реколтата се получават всички фактически данни. Те може да се сравнят с прогнозните и планираните. Това позволява да се направят изводи – какво сме получили и колко точно сме работили с нормите в различните зони. Не всички полета са различни, но има много участъци с различни зони на запасеност.
Големите стопанства вече вземат предвид всички тези аспекти, тъй като те означават и оптимизиране на разходите, и повишаване на добивите. Малките – все още не. Това е обусловено от факта, че трябва да се изпращат проби в лаборатории, необходима е техника със съответното оборудване.
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е ЕДИН БЕЗКРАЕН ПРОЦЕС
Да допуснем, че стопанството е внедрило определени базови технологии. Вече съществува система, в която са заредени площите, техните граници, поземлената собственост. Има история и лабораторни данни. Тези данни вече правилно се използват при планирането. Има техника с оборудване за прецизно земеделие. Внедрени са работни карти за променливо торене или диференцирана сеитба, и се събира информация за извършените работи.
Но всяка от тези части продължава да се развива. Скоро ще се използва техника без механизатори. Ще се усъвършенстват алгоритмите за разпознаване на заболяванията или за определяне на нивото на хранителните елементи в листната маса. Усъвършенстват се датчиците на полето и се появяват хранителни елементи с много продължително действие. Ще се развиват специализираните мрежи за предаване на данни от типа LoRaWAN, с помощта на които може да се събира информация от полето и техниката, дори и в зони без GSM покритие. Определено ще продължи развитието на алгоритмите за обработка на големи масиви от данни. Колкото повече качествена статистика има в една система, толкова повече храна за обучение ще имат алгоритмите. И толкова по-добре ще работи.
В Европейският съюз, който е заинтересуван от развитието на дигиталното земеделие, е изграден модел за работа с формиране на центрове в посока работа по направленията IoT, farm management, big data и т.н.
Във Великобритания в държавно-частно партньорство в областта на прецизното земеделие работят Agri-EPI Centre и държавната агенция Innovate UK, която притежава част от тази структура, инвестира в развитието на иновациите, в това число и в земеделието. Една от интересните разработки в тази посока е създаването на 3D-карта на почвите във Великобритания.
В България няма дори обикновена карта на почвите, нито такава е заложена в приоритетите на Стратегията за дигитализация на българското земеделие, по която в най-скоро време ще се похарчат милиони, за да се създадат поредните интернет сайтове, които никой не чете, и да се сложат български метеостанции на полето, за които изобщо не става ясно с кого и дали ще бъдат свързани.
А създадената във Великобритания 3D-карта на почвите освен всичко останало позволява да се правят интересни корелации при налагането на различни пластове данни върху почвата. Това е огромен обем работа. И там държавата има водеща роля при внедряването на подобни проекти, тъй като разбира ценността на тази инвестиция. Освен това частно-държавното партньорство в тази страна работи не само по отношение на усвояване на държавните пари в частни джобове. Там има работещ модел. Всеки роден внедряващ дигитализацията чиновник може да отиде и да види R&D центровете им.
(Повече може да прочетете във в. "Гласът на Земеделеца")

Публикувана в Агротехника

Във Франция създадоха универсална софтуерна услуга за фермерите - 365FarmNet. С нея едновременно може да се следи по карта фермата, да се пасат онлайн животните и да се контролират трактористите и превозвачите. Софтуерът обединява всички аспекти на фермата и позволява бързо да си сътрудничите с доставчици или логистични компании.
Услугата 365 FarmNet, според създателите , е глобално решение за управление и регистрация на всички операции на земеделските производители. Фермера може да следи растежа на растенията, доенето на кравите, ако е необходимо, да разбере дали имат нужда от храна или тор в най-близките ферми.
Услугата има безплатни и платени версии. Сред функциите на безплатната версия са:
 - определяне на метеорологичните условия;
 - карта на фермата със сеитбооборот;
 - управление на данните за грижа за животните;
 - интерактивен годишен календар;
 - възможността за наблюдаване на земята от небето/сателит;
 - използването на мултимедия.
Програмата също така постоянно актуализира информацията за семена, торове и продукти за растителна защита. Освен това получената информация може да се съхранява офлайн.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Регистрираните по ДДС търговци имат 80 дни да сменят софтуера за управление на продажбите си в търговските обекти и касовите си апарати, припомнят от НАП. Срокът за регистрираните по ДДС е 31 март 2019, а за фирмите без ДДС регистрация до края на юни 2019 г.

С промени в законодателството от 1 април 2019 г. се забранява едновременната употреба на касов апарат и софтуер, управляващ продажбите в един и същи обект, без софтуерът и касовият апарат да са свързани и софтуерът да отговаря на новите изисквания в наредба Н-18/2006г. Въвежда се изискване софтуерът задължително да управлява всички фискални устройства или принтери. Едновременно с това са въведени и нови изисквания към касовите апарати, като всяка касова бележка трябва да има отпечатан QR код и данни за нея да се подават към сървърите на НАП в реално време. Новите правила забраняват издаването на т.нар. служебни бонове.

От приходната агенция съветват всеки търговец, който ползва софтуер за управление на продажбите, да се свърже с производителя му и да провери дали той ще бъде доработен съобразно новите правила. Производителите на подобен софтуер, от своя страна, са длъжни да декларират съответствие на продуктите си с променените законови изисквания, като публичен списък на софтуерите е достъпен на Портала за електронни услуги на НАП на адресhttps://inetdec.nra.bg/. До момента в списъка има 3 софтуера, а други 19 са в процедура по заявяване. Търговците, регистрирани по ДДС, ползващи софтуер за управление на продажбите, са длъжни да подадат в НАП информация за използвания от тях софтуер и данни за неговия производител. Това ще става единствено по електронен път с електронен подпис чрез електронна услуга, достъпна на сайта на приходната агенция.

Допълнителна информация за промените е достъпна в специално създадената рубрика на сайта на НАП http://nap.bg/page?id=744 и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.

„Важно е всеки търговец да се свърже с производителя на софтуера за управление на продажбите и производителя на фискални устройства, които използва, за да обсъдят техническите изисквания и необходимите промени. Срокът е изпълним, ако не се чака последният момент“, каза заместник-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров.

Публикувана в Новини на часа

Софтуер, който да обединява всички масиви, свързани с ползването на земеделски земи ще бъде създаден до 1-и октомври, предава БГНЕС. Това е станало ясно от отговори на въпроси на земеделци и животновъди от Виолета Александрова, заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ с ресор „Прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони“ и Татяна Ангелова, заместник изпълнителен директор с ресор „Държавни помощи“ и програма САПАРД. На срещата са присъствали и проф. Светла Бъчварова, и Маргарита Стоилова.

 “Едно от важните неща, които предстоят, е изискването към Министерството на земеделието до 1-и октомври тази година да направи софтуер, който да обединява всички масиви, свързани с ползването на земеделски земи и той да бъде достатъчно надежден, за да не се получават проблемите, тъй често срещани днес – застъпване на имоти и неточна, понякога фалшифицирана документация. В софтуера ще се въвеждат и документите за правно основание. С въвеждането на новия софтуер се цели преодоляване на два от най- често срещаните проблеми при земеделците. Софтуерът, който трябва да бъде готов до 1-и октомври, ще изисква предварително очертаване на площите- така, че до 15-и февруари следващата година да са изчистени абсолютно всички. Само при промяна на ползването на земята през следващата година ще е необходима корекция. Така ще има достатъчно време всеки един земеделски производител да види какво очертава, да се изчистят всички грешки и да няма такива санкции, които досега бяха масови и създаваха проблеми в дългосрочен план“, обяснява проф. Бъчварова.

Земеделците трябва да се съобразяват и с наложената забрана да се разорават пасища. Забраната съществува и към момента, но не се спазва и на места пасища, които са публична държавна или общинска собственост, са продавани като ниви, разоравани са, върху тях са създавани овощни градини. Когато България стана член на ЕС, тя обяви процент на пасища и процент на ниви и нарушението на този ангажимент се наказва със санкция. Санкцията е както за държавата, така и за земеделския производител. Всеки, който е разорал пасище, ще бъде задължен да възстанови площта в предишното и състояние – как ще стане това технически, не е важно, но то трябва да стане, обръща внимание Бъчварова, предава агенцията.

Публикувана в Новини на часа

Германските млекопроизводители баща и син Нолте създадоха собствен софтуер за хранене на кравите им, приложим за смартфон

Top Agrar
„Още 1900 кг царевичен силаж до покриване на нормата”, се изписва на телефона на Хайнц-Михаел Нолте. Германският фермер натоварва изписаното количество и въвежда точната тежест в смартфона.
С помощта на собствен софтуер за хранене фермерът обхваща различните хранителни компоненти и изчислява нужното количество храна за своите 75 дойни крави.
Така той иска да подобри изхранването, да намали изхвърлянето на храна и да увеличи добива на мляко. Най-интересното в случая: приложението за смартфон работи, независимо от марката на смесващата машина за храна.
За реализирането на идеята Нолте заедно със своя съветник по хранене е изчислил необходимата дажба. След това я е нанесъл в таблица в смартфона.
КАКВА ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИЛОЖЕНИЕТО?
0t0Преди фермерът да напълни смесващата машина за хранене с хранителните компоненти, той задава броя на кравите и времето до следващото хранене на телефона. Въз основа на зададената обща дажба програмата изчислява дневната порция храна. Нолте прочита необходимото количество от дисплея, например 1500 кг тревен силаж. Докато зарежда миксера, той въвежда в приложението натовареното количество, което кантарът на машината показва – примерно 1560 кг трева.
Ако програмата е свързана с интернет, при необходимост тя изпраща хранителните данни и на е-мейл адрес. Така данните са достъпни и от компютър, могат да се систематизират в екселска таблица и да се изобразят графично. Нолте може да въвежда в програмата и разходите за храна. Чрез връзка с неговата ферма той може да провери и да използва и данните от доставка на мляко.
Така на база на компонентите фермерът прави заключение за количеството и съдържанието на млякото, както и за здравето на животните. От точните изчисления на раздаденото на животните количество фуражи Нолте може да изчисли и разходите за храната.
ТЕХНОЛОГИЯТА СРЕЩУ ЛИСТА ХАРТИЯ
Идеята за собствен софтуер се родила по време на ежедневното хранене на животните. Нолте искал да изчисли компонентите и точното консумирано количество храна. Затова той на ръка изписвал данните на лист хартия.
След известно време фермерът събрал множество данни, но нямал голяма полза от това. „Данните представляваха купчина хартия. Не ми оставаше време да ги въведа в компютъра”, спомня си Нолте. Така заедно със сина си Удо решили да измислят концепция за мобилно систематизиране на данните.
 Удо Нолте винаги е имал голям интерес към техническите разработки и за две години сам е програмирал приложението. Неговият баща е много горд: „Благодарение на приложението ние не само систематизирахме всички данни, но и станахме много по-гъвкави”. Тъй като програмата наново изчислява оптималната дневна дажба според времето и броя на кравите, работниците бързо се запознават с работата и могат да излизат в отпуск по-често.
Фермерът съзнателно се е отказал от закупуването на програма за хранене от производителя на смесващата машина, защото е искал да притежава продукт, който е съвместим с всички марки. При софтуера на производителите данните се съставят автоматично и не е необходимо да се въвеждат ръчно в смартфона. Това е основната разлика между продуктите на производителите и приложението на Нолте. Допълнителната такса за програма от производител е на стойност около 4000 евро и е нерентабилна за по-малки стопанства.
Фамилия Нолте използва приложението вече повече от две години и отчита икономически предимства. Фермерът дава на животните си точно количество храна, изхвърля по-малко остатъци след консумацията и получава по-добра ефективност. Удо Нолте предлага пълната версия на приложението за андроид чрез т.нар. Google App-Store под наименованието „Futtermischung” (смесване на храна) за 100 евро лицензна такса. Предлага се и безплатна пробна версия.

Накратко:
● Фермата за мляко на Нолте е разработила собствено приложение за хранене.
● С помощта на софтуер фермата систематизира хранителните компоненти и количеството храна.
● Така храненето е по-точно, изхвърля се по-малко храна и се намаляват разходите.

Превод: Николета Илиева

Публикувана в Агроновини

Още не е обявена обществената поръчка за новия софтуер

Създаването на единен регистър в агросектора, който да свързва съществуващите бази за земеделските производители, информационната системата за администрация и контрол и данните за собствеността на земята от кадастралните карти, се очаква да заработи от следващата година. Това съобщи за www.farmer.bg зам. министърът на земеделието и храните Явор Гечев.

Липсата на единен софтуер от десетилетия се сочи от бизнеса и външните консултанти като един от най-големите проблеми при управелнието на отрасъла. Да не говорим за изумителните трудности на арендаторите при договарянето им с притежателите на обработваемата земя. Неведнъж фермерите са търпели санкции поради разминаване на данните от един или друг регистър. Особено критично е положението в планинските райони, където по мярката НАТУРА земеделските производители имаха възможност да получат сериозни европейски субсидии, но поради разминавания в регистрите голяма част от тях бяха ощетявани.

Абсурдното разминаване идва оттам, че министерството на околната среда, което определя кои площи влизат в НАТУРА, работи върху картата за възстановената собстевност, докато министерството на земеделието – върху ортофото картата. В резултат, виновни се оказваха фермерите, които губеха субсидии заради административните противоречия и невъзможността да заявят правилно площите. Преди две години в агроведомството се започна работа но новия софтуер, но процесът беше спрян.

Според експерти работат не би отнела време и ресурс, защото няма да се налага създаването на нов регистър, а само свързващ софтуер, който да обедини съществуващите. Все още обаче не е открита поръчка за избор на технически изпълнител. Според зам. министър Гечев ведомството има готовност да започне работа. Още повече, че с „обединяаването на системите, ще излезе на светло и голяма част от сивия сектор" "Цялата информация ще бъде налична в единна база данни, което ще направи манипулациите почти невъзможни”, посочи още зам. министърът.

В останалите европейски държави статистиката е от голямо значение за администрацията, която разполага с точни данни за произвежданата продукция и въз основа на тях провежда съответните политики. Бъдещата система би била от полза и за стопаните, защото ще съкрати многократно всички регистрационни режими и процедури, посочи още зам. министър Гечев.

Публикувана в Новини на часа

393 новости в сферата на селскостопанската техника дебютират на тазгодишното издание на най-важния форум в бранша в света.

69085 MF-tracksТова представлява нов рекорд по броя на представяните на изложението нововъведения и е ясен знак, че производителите на селскостопанска техника предприемат  истинска офанзива на полето на иновациите.  Очаква се новости да представят производители на трактори, мобилни селскостопански машини на техника и софтуер за оптимизиране на работния процес и други.  Agritechnica 2013 ще се проведе между 12 и 16 ноември 2013 година в Хановер.
В поредица от броеве ще се опитаме да ви запознаем с това, което ще покажат различните компании на тазгодишното издание.
 Ще започнем с Massey Ferguson, която ще предложи цяла гама от нови продукти – от трактори до балировачки.
Малки трактори
Проектирани по средата между малката серия MF 5600, която бе представена миналата година и новата серия MF 6600, Massey Ferguson представя нови, по-големи модели в серията 5600 с най-мощен модел 5613 с мощност 130 к.с. Тези трактори ще заменят съществуващите четирицилиндрови MF 5445, MF 5455 и MF 5460, както и MF 6445 и 6455.
Скот Кембъл, бранд мениджър в компанията казва: “ С тегло от 4,8 тона и колесна база от 2, 55 метра тези трактори са по-мощни, а в същото време са по-леки и маневрени”.
Трите модела с мощност 110-130 к.с. имат четирицилиндрови, 4,4-литрови двигатели AGCO Power, отговарящи на стандарта за отработените газове Stage 3b със система за селективна каталитична редукция SCR. Концепцията на двигателя позволява значително увеличаване на видимостта от кабината. Интервалите за техническото обслужване са 500 часа, а разходите са значително намалени, като от компанията заявяват, че те ще намалеят още повече с въвеждането на подобрена SCR система.
69081 MF-JoystickТрансмисията е подобрена версия на MF Dyna 4 и Dyna 6 с нова “неутрална” функция.
Машините имат значително намален радиус на обръщане, благодарение на изцяло ново окачване на предната ос, което също така осигурява значително подобрен комфорт за оператора. Предвижда се половината от тези трактори да се продават, оборудвани с челен товарач, поради това се предлага избор от спецификации при хидравликата. Всички модели имат система с двойна помпа с производителност 58 литра в минута, както и отделна помпа за всички външни операции. За тези, на които е необходима повишена производителност се предлага хидравлична система с производителност 100 литра в минута.
Опция при моделите Efficient е хидравлична система Load Sensing с производителност на хидравликата 110 литра в минута. Те също така са оборудвани с трансмисия Dyna 6, която осигурява максимална производителност, контрол и икономичност.
Опция при подготвените за челен товарач трактори със спецификация Efficient е електронен мултифункционален джойстик, който е интегриран в подлакътника. Тракторите ще се доставят до дилърите подготвени за челен товарач, така че само товарачът трябва да се монтира.
Други опции включват висок и нисък таван на кабината и активно окачване на кабината и ще бъдат налични от януари 2014 г.
69082 MF-front-suspensionКембъл Скот казва: “ Очакваме този трактор да стане много популярен в смесените стопанства, където неговата мощност ще му позволи да работи с балировачки или култиватори в полето, както и да извършва работи в стопанския двор”.
Големи трактори
В другият край на скалата Massey Ferguson представя най-мощните си трактори досега с новата серия MF 8700, която ще бъде представена за пръв път пред публика на Агритехника 2013.
Мистър Скот обяснява: “Двигателите включват части от технологията, използвана при комбайните, включително системата twin turbo, както и системата за мениджмънт на двигателя и са специално разработени, за да отговорят на стандартите за отработените газове Stage 4”.
Шестцилиндровият 8,4-литров двигател AGCO Power има система Boost за осигуряване на допълнителна мощност от 30 к.с. при работа със силоотводен вал и транспорт. Така мощността на MF 8737 достига 400 к.с.
Двигателите работят със система Common Rail за впръскване на горивото под високо налягане, която намалява отделяните твърди частици и така премахва необходимостта от използването на филтър за дилезовите частици.
Тракторите са оборудвани с голям цветен дисплей, а в спецификация Efficient трансмисията се контролира от дясната ръкохватка или опционалния Datatronic терминал, който има телеметрична система Agcommand и е подготвен за система за автоматично управление Auto-Guide 3000. Системата е стандарт при версията Exclusive.
Балировачки
69083 MF-balerНовата серия 2200 ще замени серията 2100 с размер на балите от 80х70 см до 120х130 см. Те имат подобрена форма на балите, което позволява във всяка бала да се съдържа до 20 на сто повече материал.

Освен това балите се раздробяват по-добре във фуражозаготвителното ремарке. Дължината на балата може да се избере или от кабината на трактора, или от вън. Балировачките са подготвени за телеметричната система Agcomand.
Комбайни
69084 MF-delta-combineНовото поколение комбайни Centora и Delta имат последно поколение двигатели Agco Power със система SCR - 8,4 литрови шестцилиндрови двигатели за MF Centora 7380 и 7382 и седемцилиндрови, 9,8-литрови за MF Delta Hybrid 9380.
Бункерът за зърното е увеличен до 10 500 литра при автонивелиращата се версия за хълмисти терени, с капацитет на разтоварване 120 литра в секунда.
Delta има 10,74-метров хедер Powerflow с 40 на сто по-голяма работна площ. Вместимостта на резервоара за дизел е увеличена до 1000 литра, което осигурява работа за цял ден жътва и повече.
Други новости при тези комбайни са кабината Skyline и терминалът TechTouch с интегрирана система за автоматично управление Autoguide и тъч контрол на най-често използваните функции.
Представя се и гумено-верижната ходова част Atrack за комбайните Delta и Centora.
Товарачи
69086 MF-telehandlerТоварачът MF 9000, който се плранира да се продава на пазарите в цял свят получава нова версия – MF 9000 Xtra. Моделът има три цилиндров двигател Deutz с мощност 100 и 120 к.с., отговарящ за стандарта за отработените газове Stage 3a. Допълнителното охлаждане е наложило да се преработи предният капак и той е малко по-висок, но това по никакъв начин не се е отразило на видимостта във всички посоки.
Нова опция на джойстика позволява на оператора да избира положения напред, неутрално и назад, без да се налага лявата ръка да се отделя от волана. Опцията замества стандартна лява ръкохватка за посоката.  Моделът има двустепенна хидростатична трансмисия с максимална скорост от 40 к.с. и централна хидравлична система Load Sensing с производителност 190 литра в минута.

В следващият брой очаквайте новостите на световният гигант John Deere, които бяха представени за първи път пред журналисти в Берлин от специалния пратеник на „Гласът на фермера“.

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта