Вторник, 09 Декември 2014 11:43

Кои са полезните насекоми?

Те са най-добрите опрашители на растенията. Определението, разбира се, е субективно и е само от гледна точка на желаните резултати в градината 0 Те могат да бъдат и опасни, ако сте алергични!

В областта на земеделието, където целта е да се повиши добивът от избрани култури, НАСЕКОМИТЕ, КОИТО ПРЕЧАТ, СА ВРЕДИТЕЛИ за производството. Противоположният вариант са насекомите, които подпомагат дейността на човека и затова те се считат за полезни. В своята дейност човек може

ДА НАСЪРЧИ РАБОТАТА НА ПОЛЕЗНИТЕ НАСЕКОМИ
като им осигури подходящи условия за живот. Тази стратегия често се използва за контрол на вредителите в оранжериите, при биологичното земеделие и биологичното градинарство.

Калинката е най-големият враг на почти всички вредители, които обитават градините ни. Страшен на външен вид и опасен за човек, стършелът е най-добрият опрашител за повечето плодни дървета, храсти и градински цветя. Дивата пчела също е от полезните насекоми. И тя опрашва растенията ни в двора

Публикувана в Моята вила

Колкото повече са пчелите - толкова по-ефективна е работата на семейството

Д-р Пламен Христов, Институт по животновъдни науки
От възникването на разборното пчеларство до днешни дни, в учебниците и в пчеларското производство се изучава и практикува т.н. индивидуално, експертно пчеларстване. При него работата с отделните пчелни семейства е конкретна и специфична, провеждат се множество прегледи, стеснявания, разширения, подхранвания и ред. др. Подобно е положението и в повечето европейски страни (Гърция, Сърбия, Франция, Германия , Русия и др).
Единични публикации относно промишлените технологи и техните елементи се откриват рядко в периодичните издания и някои учебници. Десетилетия по-късно обаче, подходът при пчеларстването остава непромен. Например към днешна дата 85% от кошерите в България са Дадан-Блатов модел и то от най-стария!
Днес, условията за това производство се променят - налице е световна тенденция към намаляване на броя на заетите с пчеларство и поради нарастване на средната възраст на пчеларите се налага преосмисляне и актуализиране и на класическите, и на промишлените методи.
А) Основните биологични предпоставки за реализиране на продуктивния потенциал на пчелните семейства са:
І. Разкриване на възможностите за управление на силата на семействата.
1. Значение на силата на семействата за тяхната продуктивност
Количеството на пчели в семействата се причислява към основните предпоставки за реализиране на биологичните възможности за медосбор. Един от първите опити, доказал това е проведен от Фарар (1927). Установената от него зависимост е изразена с числови стойности така (виж таблицата):
Pk03От приведените данни се вижда, че според степента на увеличаване на числеността на семействата, донесеният мед нараства и като абсолютна стойност, и на единица пчели. Таранов (1952) за условията на Русия потвърждава тези резултати и дори установява още по-ясни разлики.
Тези данни дават прицелните стойности за силата на семействата, които трябва да се постигнат за главната паша. Счита се (Радоев 1998), че минималната сила на семействата, за да дадат стокова продукция от мед трябва да е поне 4,5 кг пчели. Семейства над 6 кг пчели се саморазпадат и дават относително по-ниска продуктивност.
Освен това силните семейства имат по-висока интензивност на нарасване. При тях първият етап на пролетното развитие - етапа на смяната на презимувалите пчели, протича без характерното заслабване на семействата. Вторият период, етапът на интензивно нарастване, е по-къс и семействата по-рано попадат в периода на натрупване на млади пчели. Благодарение на това, те могат да използват всяка ранна паша.
През периода на главна паша пчелите от силните семейства живеят с 15-17% по-дълго (Таранов, 1961), пренасят с около 20% повече нектар в медовото си стомахче, имат по-добре развита мускулатура и размер на крилата (по Бижев, 1985), по-дълго с 8% хоботче (по Радоев 1998).
През зимата те значително по-ефективно регулират микроклимата си и оползотворяват храната до два пъти по-ефективно- 1,9кг мед консумиран от една  междина пчели при слаби семейства, спрямо 1 кг при силни (Бижев 1985). Подобни резултати дават Старобагатов (1931), Рябокин (1938), Нестероводский (1948), Левенец (1952) и др., а подмора е 3 пъти по-малък (Бижев, 1985).
Есков,(1992) установява, че семейства съставени от 12 000 пчели отделят средно 10,6 Вт/час, а тези с 30 000 пчели - 17,7 Вт/час. Преизчисляването на 10 000 пчели това съставлява 8,8 спрямо 5,9 Вт/час. Съдейки по топлоотделянето, намаляването на отделянето на енергия от една пчела, с увеличаване на тяхното количество в семейството на практика се прекратява, когато масата на пчелите достигне 3 кг. Автора счита, че тази маса на пчелното семейство е оптимална за поддържане на микроклимата през зимата.
От тези данни е видно, че само силни семейства могат да реализират максимално ефективно продуктивните си възможности.

Публикувана в Агроновини
Сряда, 03 Септември 2014 10:19

Вирусни инфекции

Изключително разпространени, устойчиви и приспособими

Bирусите са най-малките организми на земята. Изключение правят само откритите наскоро приони, които са съставени само от белтъци без нуклеинови киселини и причиняват болестта луда крава, скрейпи, куру и др.
Вирусите са безклетъчни организми, които се размножават само в клетките на гостоприемника (ларва, какавида, пчела). Техните малки размери и прост строеж ги правят изключително разпространени, устойчиви и приспособими. Те са невидими със светлинен микроскоп и се доказват само с електронен микроскоп или чрез имунологични, молекулярнобиологични и генетични изследвания. Ето защо откриването и проучването им започва сравнително късно, с развитието на техниката и молекулярната биология и свързаните с тях методи за изследване, основно след 60-те години на миналия век.
Много от известните днес вируси съществуват в многоклетъчните организми и не представляват опасност за живота на гостоприемника си, като се предават и предизвикват заболяване при определени условия. Така например, появата на някои от вирусните заболявания по европейската медоносна пчела (Apis mellifera, L.) се свързва с акара Varroa destructor, преминал от азиатските видове към европейската пчела и станал световен проблем за пчеларството от средата на миналия век. Ролята на акара е доказана в проявата и разпространението на причинителите на мехурчестия гнилец, острия вирусен паралич, хроничния вирусен паралич, деформираните криле и др. Връзката между V. destructor и вирусите, както и механизмът на предаване и развитие на вирусните инфекции при пчелите все още не са достатъчно изяснени. Смята се, че V. destructor не е само механичен преносител, в чието тяло вирусите се съхраняват и намножават, но се допуска, че той вкарва протеини в организма на пчелата, които са необходими за активиране на вирусите /Ball,1983/.
Ролята на причинителите на нозематозата /Nosema spp./, предимно азиатският вид Nosema ceranae, също е доказана при някои вирусни инфекции, особено при филаментовирозата, черния маточник и др.
Откакто White през 1913 открива първия вирус по пчелното пило - вирусът на мехурчестия гнилец, досега са изолирани и описани над 20 вида вируси по пчелите. Броят и класификацията им засега остават неуточнени – докато западни автори посочват основно 16 вида, то руските автори Батуев, Гробов и Кузмичева през 2006 г. изброяват следните 22 вида:
Вирус на мехурчестия гнилец /ВМГ/. Поразява пилото в стадии предкакавида, като се проявява с характерна форма на умрялата ларва – тя е с почерняла глава, лесно се изважда от килииката и има форма на мехурче, запълнено с течност. Заразяването става в стадий на ларва, като най-възприемчиви са от 1-я до 3-я ден. Вирусът се размножава в слюнчените жлези на пчелите кърмачки, които го предават и разпространяват при хранене на ларвите. Възрастните пчели не боледуват, но са способни да запазят вирусните частици до края на живота си. Болестта протича като скрита инфекция в 40% от случаите с външно здрави какавиди и възрастни пчели. Явно протичане на болеста с изразени клинични признаци се наблюдава при инвазия с акара Varroa destructor, но връзката между него и вируса все още остава неизяснена.
Вирус на острия паралич /ВОП/. Открит е случайно в проби пчели, които са изследвани за други вируси през 1963 от Bailey. Съществува като скрита и безсимптомна инфекция по пчелите и се проявява клинично при инвазията с акара Varroa destructor. Намерен е като причина за смъртта на пчелни семейства в Русия от Батуев през 1974 и в Югославия от Кулинчевич през 1990. Засяга младите пчели, без характерни признаци и външни дефекти. Болните пчели се разпълзяват около кошера, не могат да летят, подскачат и се губят в тревата край него.
Израелски вирус на острия паралич /ИВОП/. Описан първоначално като разновидност на вируса на острия паралич, изолиран в Израел от Moses-Koch и сътр. Впоследствие е описан и класифициран като самостоятелен вид. Също е свързван с акара Varroa destructor /Maori et all., 2009/ и е сочен като причина за колапса на пчелните семейства в САЩ. Разпространен е в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и др. В Европа е доказан в Испания /Kukielka et all., 2010/ и Франция /Blanchard et all., 2008/ в редки случаи и не се свързва с висока смъртност на пчелните семейства.
Вирус на хроничния паралич /ВХП/. Широко е разпространен из целия свят. Най-често протича като скрита инфекция, но също може да се провокира от паразити, като акара Varroa, видовете Nosema и други фактори от външната среда. Той е една от формите на „черната болест” по пчелите, което е и характерен признак на болестта – поява на черни, лъскави пчели. Това се вижда най-добре вътре по питите в кошера – младите вътрегнездови пчели са черни, без косъмчета и приличат на стари пчели. Другите признаци са подобни на острия паралич – пчелите се събират на купчинки пред кошера, неспособни са да летят, пълзят и се изгубват сред тревата. Често пчелите са възбудени, въртят се в кръг и издават характерно жужене.
Вирус на деформираните криле /ВДК/. Един от основните причинители на вирусно заболяване по пчелите, свързан директно с акара Varroa destructor. Първоначално е описван като японски щам на Египетският вирус /Кох, 1989/, впоследствие е обособен като самостоятелен вид. Разпространен e в Европа, Азия, Африка и Америка. Носителството при пчелите е безсимптомно и болеста се проявява само в присъствието на V. destructor. Протича с висока смъртност, с признаци на липсващи или неправилно развити криле по пчелите, но също и безсимптомно.
Египтовирус /ЕВ/. Установен е от Бейли през 1979 г. в умрели пчели в Египет. Серологично е родствен с вируса на деформираните криле и дори се смята за идентичен с него. Прави впечатление, че след 90-те години на миналия век не се споменава в публикации и се говори само за вируса на деформираните криле.
Вирус на черния маточник /ВЧМ/. Предизвиква заболяване с висока смъртност на ларвите, какавидите и възрастните пчели от всички касти при A. mellifera, както и на какавидите на търтеите при A. florеа. Най-характерен признак са тъмните петна по маточника, които се сливат и той става черен. Семействата отслабват и умират без случаи на самооздравяване. На територията на Европа е доказан като причина за смъртта на много семейства през зимата. Открит е и в страни от Азия, Африка, Северна и Централна Америка, Австралия и Океания. Протича съвместно с нозематозата по пчелите /Higes et all, 2005, Koglberger et all., 2006/. (Следва)

Д-р Адриан Чаков, проф. д-р Калинка Гургулова – НДНИВМИ, София

Публикувана в Знания и технологии

Според изследване на учени от Харвардския университет, намаляване на популациите на медоносните пчели, което се наблюдава в целия свят се обуславя от въздействието на неоникотиноидите и студените зими. Феноменът за съкращаване числеността на пчелите получи названието „синдром на разрушаване на колониите“ (colony collapse disorder — CCD). В периода от октомври 2012 до април 2013 година изследователите проучили 18 колонии пчели, разположени в различни райони на щата Масачузетс в САЩ. Две колонии във всеки район са били подложени на въздействието на средни дози имидаклоприд, две колонии на клотианидин. Останалите колонии учените не са третирали. Пчелите, на които въздействали с упоменатите неоникотиноиди, зимата напуснали кошерите си и загинали.

Според мнението на учените, въздействието на химикалите върху пчелите се усилва по време на особено студени зими.

В САЩ намалява не само популацията на медоносните пчели, но и на други насекоми опрашители. Една от причините за това е чувствителността на насекомите към инсектициди, в това число на неоникотиноиди. Тяхното използване от фермерите в Европа вече е забранено, но в САЩ продължават да се използват.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 24 Юли 2014 11:14

Компенсирането е необходимо

Как да спасим пчелите от гладуване през лятото

д-р Наско Кирилов, двм
През тежките зимни месеци, рано напролет и нерядко в началото и края на лятото най-често срещаното ненормално състояние на пчелните семейства е гладуването. То нанася извънредно големи щети.
Причината за настъпване на гладуването на пчелите през различните сезони са недостатъчни въглехидратни /мед/ и белтъчни / цветен/пчелен прашец/ запаси. Но главен виновник за гладуването и измирането на пчелните семейства е самият пчелар, неспазващ основните изисквания на ДЗПП за отглеждане на здрави и силни пчели, осигурени с посочените по-горе запаси.
Все по-често се наблюдава лятно гладуване поради факта, че екологичната и климатичната обстановка у нас се измени, което действа неблагоприятно върху развитието на пчелните семейства. Продължителните засушавания или валежи намалиха нормалния приток на нектар и предизвикаха стрес при пчелите. В пчелните гнезда се виждат площи с пило и много малки запаси от мед и прашец. Не са редки случаите, когато майките спират яйцеснасянето, а пчелите изяждат наличните яйца и открито пило. Тази картина се открива при пчелни семейства, за които пчеларите не полагат необходимите ДЗПП.
За да изведем пчелите от гореописаното стресово състояние, да им помогнем да натрупат нужните хранителни запаси /от 10-12 кг/ в плодника или в първия и втория корпус, е нужно да проведем следните спасителни ДЗПП:
Да се пристъпи към ударно подхранване на силните и здрави пчелни семейства с големи дози захарен сироп /1:1/ чрез:
- Подаване две вечери наред по 10 литра сироп в 10-литрови хранилки.
- Подаване шест вечери наред по 3 литра сироп в 3-литрови хранилки.
Зареждането на хранилките да се извършва внимателно, без разливане на сироп, за да не настъпят кражби в пчелина. Тези ДЗПП ще предизвикат верижна реакция при вътрешногнездовите пчели - чистачки, кърмачки и свита на майката. Първите ще започнат да почистват и полират килийките или да ги зареждат със сироп, вторите и третите ще отделят пчелно млечице за хранене на майката и отглеждане на излюпилите се ларви. Майката ще почне усилено да снася яйца и така семействата ще бъдат изведени от стресовото състояние. След приключване на подхранването трябва да се извърши подсилване на основните семейства с пчели от помощните.
Чрез тези спасителни ДЗПП ще се постигне ефект 6 в 1: натрупване на хранителни запаси в пчелните гнезда; активизиране на пчелните индивиди в семействата; влагане на внесения нектар в магазините /третия корпус/ и извличане на стоков мед и накрая – предпазване на пчелните семейства от глад, разпространение на заразни и паразитни болести и възможност за осигуряване на хранителни запаси за зимата.
Бел. ред. Технологията описана по-горе може да предизвика спорове в пчеларските среди. Редакцията приема и ще публикува мнения на други автори – пчелари практици и учени

Публикувана в Пчела и кошер

Прекомерното използване на химичните пестициди и торове доведе до масова гибел на пчели в редица региони на света и особено в Китай. В резултат на това на много места добивите бяха значително снижени, а селскостопанските предприятия разорени. Опитите за изкуствено развъждане на пчели не дават добри резултати при различните климатични условия.

Една трета от употребяваната от човечеството храни зависят от дейността на пчелите. Единственият начин да се спасят земеделските култури остава крайно трудоемкото ръчно опрашване. Но каквато и да е причината предхождаща сегашното положение с пчелите, тя не е без намесата на човека.

В китайската провинция Съчуан хиляди селяни се качват на своите плодни дръвчета за опрашване на всяко цветче с кокоши перушини, което се предшества от събирането на узрял прашец.

За оказване на помощ на пострадалите региони и автоматизирането на този трудоемък процес, изследователите от Харвардския университет под ръководството на Роберт Вуд работят над изкуствени методи на опрашване с помощта на миниатюрни летящи роботи - RoboBee.

За пръв път механичните насекоми бяха показани в края на миналата година, като оттогава той е направил редица подобрения, включително повишаване на мощността (преди роботът е можел да носи само себе си).

Член от работния екип - Кевин Ма, обяснява, че RoboBee е самостоятелно устройство с маса под грам. Роботът трябва да преодолява силата на слаб вятър, извършвайки движения между клонките и листата на растенията за опрашване на цветовете, запомняйки кои от тях са вече оплодени. В задълженията на RoboBee пока не влиза събирането на прашец, а само неговото разпръскване.

Създаването на механизираното насекомо трябва да съгласува набор от строги изисквания, което е сложна задача. RoboBee е миниатюрно устройство, комбиниращо двигател, цял набор от сензори, батерия, чип и модул за безжична връзка за дистанционно управление от сървър, за което трябва да бъде изготвено програмно осигуряване.

За съжаление, проектът е в дългосрочен план: Кевин Ма съобщава, че за създаване на функционално решение ще трябват още 10-15 години. Пред екипа стоят много нерешени задачи: подобряване на комуникационните възможности и скоростта на движение, повишаване мощността на батериите и др. Националният научен фонд на САЩ е отделил за проекта $10 млн.

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 09 Юли 2014 09:33

Глад и мор

Вследствие на климатичните особености повсеместно се наблюдава гладуване на пчелните семейства. Какво да правим?

Добрите пчелари знаят, че качественото развитие на пчелното семейство изисква прашец и изобилие от нектар. Двете условия са нарушени. Заради дъждовете притокът на прашец е ограничен, същото е и с нектара. Затова пчелите прибягват до консумиране на собствените си запаси. Даже на места те изхвърлят търтеите и ограничават снасянето на майките. Друг проблем пък е силното семейство с много пило в съчетание на недоимък от медени запаси.
Ето защо, правилното решение е да се окаже помощ на такива семейства – най-вече чрез подхранване. Най-доброто за нашите пчели е да се подаде течна храна, която пчелите ще използват за попълване на запасите в плодника и изхранване на поколението. Само така, те ще съхранят сили и дори ще се развият (това е особено важно за отводките) за следващата паша, която очакват българските пчелари – слънчогледовата.

Публикувана в Агроновини
Понеделник, 30 Юни 2014 10:07

Дъждовете вдигат цената на меда

Пороите измиват прашеца от липовия цвят

Един плюс и един минус донесоха обилните валежи в началото на лятото за пчеларите. Минусът е очакваната по-слаба реколта от мед през тази година. Причината е, че заради многото влага пчелите са пропуснали две от важните си паши - рапицовата и акациевата. В момента върви събирането на мед от липите, но заради силните ветрове напоследък, много от липовия цвят е обрулен, а дъждът отмива прашеца от останалия. Намаляването на меда, който ще бъде произведен, ще доведе до повишаване на цената му, надяват се пчеларите.
Плюсът за пчеларите е, че в някои региони за първи път от няколко години насам има роене на пчелните семейства. Така е например в Хасковско.

"От една страна, дъждовете ще ни ударят чисто икономически заради по-ниската продукция, която ще изкараме, но от друга страна, сме облагодетелствани от тях заради възможността да си наваксаме с пчелните семейства", каза председателят на Областния съюз на пчеларите в Хасково Тошо Тодоров.

Повечето от колегите му също потвърждават роенето и са доволни, че поне малко ще се запълнят дупките, оставени през последните 10 години от т.нар. синдром на празния кошер. Световното явление не е подминало и България. Само за 10 години пчелните семейства в региона на Хасково са намалели наполовина. А са били около 15 хиляди. Най-засегнати са районите с най-много пчелини - Свиленградско и Ивайловградско. Там загубите на пчелни семейства са 40-50%. Има и места, като хасковското село Узунджово, където кошерите са останали на 90% празни. "Дъждът на практика затвори пчелите в кошерите, но пък ги насочи да правят нещо друго - да се роят, да се размножават, което не се е случвало през последните 5-6 години", каза Тодоров. Затова съветът му към колегите е тази година да се насочат към увеличаване на пчелните семейства и към продажба на отводки и семейства, за да компенсират загубите си от количеството добит мед. Цената на пчелно семейство стига до 300 лв., казват пчеларите./standartnews.com

Публикувана в Новини на часа

Трудна пчеларска година. Неочаквани обрати в природата и пчелните семейства. Пазарът на пчелен мед замира

Почти няма оптимистични нотки в идващата информация от страната. Навсякъде пчелните семейства изпитват затруднения поради влажтното и с повсеместни превалявания време. Колкото и да съберат пчелите, не успяват да дочакат узряването на меда, не запечатват и свалят в плодника. Пчелите редовно изхвърлят ларви, гонят търтеи – просто недоимък и неизвестност в краткосрочен план...
Реколтата от пчелен мед е пред компрометиране, количествата ще са малко и вероятно цените ще се вдигнат. Един от най-ценените пчелни медове – този от акацията е в изключително малки количества и това създава проблеми за редовните купувачи. Това важи за страната и чужбина.
Вместо да коментираме как тече кехлибарената течност, отчитаме бездействие и отчаяние!

Публикувана в Пчела и кошер

Внимание - Невиждано!!! Апел към всички пчелари и специалисти за диагностика и борба с вредителя.

Екипът на Георги Осиковски от Селановци открива непознат паразит върху пчелите в кошерите. Пчеларите молят всички свои колеги и запознати с това явление за съдействие, информация и препоръка за борба с вредителя.

Публикувана в Агроновини

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта