Създава се Национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, в който са включени представители на всички заинтересовани страни. Той ще координира държавната политика в сектор храни. Това е записано в проекта на Закона за храните, приет от правителството на редовното заседание.

Предвижда се въвеждане на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни. Определят се условията за въвеждане в Европейския съюз и износ на храни.

В новия закон се регламентират общите и специфични изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор. Определят се условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни, регистрацията на транспортните средства за превоз на храни от неживотински произход. Посочват се процедури за регистрация/одобрение на обекти за производство и търговия с храни, условията и редът за пускане на пазара в България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, както и изискванията при търговията с храни от разстояние.

Практиката на контролиращия орган в момента показва, че размерът на налаганите санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която се създава при извършване на съответното нарушение. С тази цел се предвижда повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, за по-голяма ефективност на контрола на изпълнението им, както и осигуряване сигурността за потребителите.

Публикувана в Бизнес

Съветът на ЕС удължи действието на икономическите санкции срещу определени сектори на руската икономика до 31 януари 2017 г., съобщи българската пресслужба на ЕК, цитирана от БТА.

Мерките бяха въведени на 31 юли 2014 г. първоначално за една година в отговор на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. През септември 2014 г. тези мерки бяха засилени. Те са насочени към финансовия сектор, енергетиката и отбраната и сферата на изделията с двойна употреба.

На 19 март 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да обвърже продължителността на санкциите с пълното прилагане на споразуменията от Минск, което по план трябваше да приключи до 31 декември 2015 г.

Тъй като споразуменията от Минск не бяха приложени изцяло до 31 декември 2015 г., Съветът удължи санкциите до 31 юли 2016 г. След като направи оценка на изпълнението на споразуменията от Минск, Съветът реши да поднови действието на санкциите с още шест месеца до 31 януари 2017 година.

В отговор на тези санкции Москва наложи ембарго за вноса на определени хранителни продукти в страната.

Икономическите санкции срещу Русия, чието действие бе удължено с решението, по-специално:

- ограничават достъпа до първичните и вторичните капиталови пазари на ЕС на 5 големи руски държавни финансови институции и техните мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени извън ЕС, както и на три големи руски дружества в областта на отбраната и три големи енергийни дружества;- налагат забрана за износ и внос по отношение на търговията с оръжия;- установяват забрана за износ на изделия с двойна употреба за военна употреба или за военни крайни потребители в Русия;ограничават достъпа на Русия до определени чувствителни технологии и услуги, които могат да бъдат използвани за нефтени проучвания и производство.
В допълнение към тези икономически санкции са въведени редица мерки на ЕС в отговор на кризата в Украйна, включително:

- целенасочени индивидуални ограничителни мерки, а именно забрана за издаване на визи и замразяване на активи, понастоящем срещу 146 лица и 37 образувания до 15 септември 2016 г.;- ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол, ограничени до територията на Крим и Севастопол, понастоящем в сила до 23 юни 2017 г.

Решението беше прието чрез писмена процедура и съгласно правилото за всички решения за продължаване на действието на ограничителни мерки - с единодушие.

Публикувана в Бизнес
Комисията за защита на конкуренцията санкционира с общо 430 хиляди лева три дружества за необозначени немлечни мазнини и вода в краве масло. Нарушенията са от страна на „Милтекс КК" ЕООД, „Хранинвест" ЕООД и „Профи милк" ЕООД. Наложени са им имуществени санкции в размер на 2% от нетните приходи от продажби на всяко от дружествата за предходната финансова година, равняващи се на 127 240 лева, 189 700 лева и 113 400 лева, и постанови прекратяване на нарушенията.
 
В проучването по безспорен начин се установи, че всяко от трите дружества предлага на пазара продукт „краве масло", в съдържанието на което има немлечни мазнини, като това не е отбелязано върху опаковката на продукта. Посочените стойности за съдържание на мазнини и вода в продукта „масло" са от съществено значение за неговото определяне въобще като „масло" или друг продукт за мазане, който, съгласно нормативната уредба, може да е съставен от други, немлечни мазнини.
 
При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението, ограничения географски обхват, както и икономическото състояние на ответното дружество. Като отегчаващо отговорността обстоятелство КЗК е отчела, че нарушението създава опасност или уврежда живота или здравето на потребителите, тъй като нарушенията са извършени при производството и разпространението на хранителни продукти с некоректно описание на съществените им характеристики.
Публикувана в Бизнес

Редовно подадените заявления в тазгодишната кампания за директните плащания, чийто срок изтече на 31 май, са 114 470. От тях 60 417 са заявленията, където като основна схема е маркирана тази за единното плащане на площ (СЕПП). Това съобщиха от министерството на земеделието. Заявените площи надхвърлят 36,5 милиона декара (3,655 млн. ха).

Сравнено с миналата година, като брой заявления и декларирани площи по СЕПП тази година данните почти достигат (над 99%) тези за цялата 2015 г.

Само да припомним, че до 15 юни продължава приемът на заявления, но върху тях ще се налагат санкции за забавяне, равняващи са на 1% от бъдещата субсидия за всеки ден просрочие. Едва на 27 юни министерството ще разполага с окончателните данни за кампанията.

Публикувана в Бизнес

Предвидени са санкции при нарушения в правилата за изкупуване на череши. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Мирослав Миланов, началник на отдел „Управление на собствеността” в Община Кюстендил. Той посочи, че при установяване на нарушения в пунктовете, може да се стигне до отнемането на разрешителното за извършване на дейност, което се издава от общината. Предвидени са и санкции по Закона за административните нарушения и наказания. „Контролът по спазване на изискванията се осъществява от страна на полицията, на общинските служители и на кметовете и кметските наместници по малките населени места”, заяви Мирослав Миланов. Той допълни, че след влизане в действие на правилата, регламентиращи брането и изкупуването на череши в региона, нарушенията са сведени до минимум.

Публикувана в Новини на часа

Санкции за 26,025 млн. евро са наложени досега на страната ни по старата Програма за развитие на селските райони. Това става ясно от информация на аграрното министерство. Финансовите корекции по ПРСР 2007 – 2013 г. към днешна дата са в резултат на 14 проучвания на ЕК между 2011 и 2016 г. Под лупата на европейските инспектори е било изразходването на средства по мерки 211, 212, 213 и 214 до 2011 г., както и начина за разпределение на средствата по останалите мерки от програмата.

Първоначално общият размер на наложените санкции е бил 294, 5 млн. евро, но има предложение наказанията по някои от проведените инспекции да бъдат намалени. Европейската комисия вече е одобрила по-малка санкция по проверка на проектите по мерки 121 и 123 и вместо първоначалните почти 3 млн. евро, сумата е свита до 317 хил. евро.

Все още се чака решението на Брюксел за корекции по проверките, които са обхванали мерки 321 и 322 в периода 2012 – 2014 г. Там е предложението за най-голямото наказание – 235 млн. евро, но след намалението се очаква санкцията да падне до 28,4 млн. евро.

Освен това друга санкция от почти 3 млн. евро може да бъде свита десет пъти до малко над 300 хил. евро, ако ЕК реши. Обект на нарушения отново са двете най-атрактивни мерки през стария програмен период сред неземеделските дейности – 311 и 312. По тях се изградиха хотели в селските райони и се разкриха предприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини.

Публикувана в Новини на часа

 

Наложените санкции срещу Русия и руското ембарго върху продукти от Европейския съюз може да принудят страната да стане независима в производството на храни. Както съобщи информационното обслужване в областта на земеделието (lid), позовавайки се на "DTN The progressive Farmer",  чрез модернизацията на селското стопанство и свързаното с него по-голямо производство в дългосрочен план, Русия може дори да се превърне в силен международен конкурентен.

В областта на земеделското производство Русия има много голям потенциал. Страната притежава 9% от земеделската земя в света, но едва 2% от населението на света живее в Русия. В момента обаче около 30% от площта на страната са необработваеми и такава е ситуацията от десетилетия насам.   

Източник: https://www.topagrar.com

 

Публикувана в Бизнес

Както пише гръцкият икономически вестник „Имерисия“, представители на Ассоциацията на предприятията от консервната промишленост на Гърция са сериозно обезпокоени във връзка с възможните стриктни санкции срещу Русия от страна на Европейския съюз. Причина за това е, че износът на консервирани плодове и зеленчуци носи голяма печалба на членовете на Асоциацията в областите Иматия и Пела. Всичко това е около 40 мил. евро в парично изражение от консервирана продукция и от около 10 хил. тона свежи портокали, изнесени на руския пазар. Най-сериозните щети според мнението на представителите на организацията, санкциите могат да нанесат на износа на консервиран портокалов сок, 15 хил. тона от който гръцките предприятия доставят на руския пазар.

Публикувана в Растениевъдство

Глобите или имуществените санкции започват от 5 хил. лева, но не засягат хората, когато става дума за разрешени директни продажби. Това гласят промените в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, публикувани вчера на правителствения портал за обществени консултации. До края на месеца ще продължи общественото обсъждане на новите разпоредби. За производителите, които продават стоката си без тапия, наказанието е значително по-малко – от 500 до 2000 лева. Няма санкция за млекарите, които съобщят на контролните органи преди извършването на нарушението.

За първи път се въвеждат задължителни писмени договори между производители и изкупвачи за доставка на суровото мляко и се определят и органите по регистрация на договорите и контрол за спазване на изискванията, става ясно от мотивите на премиера Пламен Орешарски. В момента договорите са фиктивни и никой не ги спазва, каза Бисер Чилингиров, председател на Националната овцевъдна асоциация. Посочената в тях цена не е реална, а изкупвачите много често принуждават производителите да продават на по-ниски нива, като използват различни мотиви. В момента овчето мляко върви между 1 и 1,45 лева за литър, но и в момента има натиск за намаляване на цената. Животновъдите смятат, че писмените договори ще ги защитават, а посочването на цената трябва да бъде задължително. За модел може да се ползва практиката в Гърция, където в споразумението посочена граница, в която ще варира изкупната цена. Комшиите получават между 80 евроцента и 1,20 евро за литър овче мляко. Договорите трябва да се сключват за минимален срок от шест месеца, а до 14 дни след подписването подписаните съглашения трябва да се регистрират в разплащателната агенция. Освен това с промените в закона се улесняват изкупвачите на краве мляко като участници в квотната система, като се отменя изискването за учредяване на банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция. С промените се създават предпоставки за “меко кацане” след отменянето на квотната система за краве мляко през 2015 г. Необходимият финансов ресурс за прилагане на закона е в размер на 300 хил. лева годишно за областните дирекции “Земеделие.

Публикувана в Новини на часа
Страница 2 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта