В изпълнение на чл.16 г, ал.2 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), министърът на земеделието и храните, със заповед № РД 09-148 от 28.02.2013 одобри окончателен специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2012. Същият е актуализиран чрез дешифрация (разчитане) на нова цифрова ортофотокарта /ЦОФК/ на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2012 г. и отразяване на резултатите от теренни проверки извършени през годината от страна на Технически инспекторат към ДФЗ-РА и областните и общински структури на МЗХ, както и чрез разглеждане на подадени възражения срещу обхвата на първоначално изготвения специализиран слой.

Одобреният окончателен специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2012, заедно с останалата информация от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) – цифрови географски данни за физически блокове, както и нова Цифрова ортофото карта (ЦОФК) вече са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК и последващо извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през кампания 2012 заявления за подпомагане съгласно Закона за  подпомагане на земеделските производители и за извършване на окончателна оторизация и плащания на площ за 2012 година, както и с цел обезпечаване на кампанията по прием на заявления за подпомагане през 2013 година.

Въз основа на извършената окончателна оторизация Разплащателната агенция ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ, като ще изплати допълнителни субсидии на земеделските стопани, при които  първоначално е изплатена по-малка сума, а за земеделски стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума, се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Също така при получаване на резултатите от окончателните кръстосани проверки, кандидатите, които в периода 14 януари – 14 февруари 2013 г. са подали възражения срещу обхвата на първоначално изготвения специализиран слой, ще бъдат уведомени с индивидуални писма за резултатите от разглеждане на възраженията им.

Важно е да се отбележи, че подаването и разглеждането на възражения не е последната възможност на кандидатите за оспорване на резултатите от извършените от Разплащателната агенция окончателна оторизация и плащане на площ за 2012 година. При несъгласие с тях, вкл. на основание обхвата на окончателния специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2012, всеки земеделски стопанин може да оспори тези резултати чрез обжалване на издаваното от Разплащателната агенция след окончателната оторизация официално уведомително писмо (индивидуален административен акт), в което същите са обективирани.

Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието и храните в оставка д-р Мирослав Найденов издаде заповед за разпределението на 73 млн. лв. национални доплащания на тютюнопроизводителите за 2012 г. Те ще бъдат изплатени по сортови групи, както следва: за сортова група „Басми” - 2,00 лв./кг., за „Каба Кулак” - 0,90 лв./кг., за „Бърлей” - 0,68 лв./кг. и за сорт „Виржиния” - 0,59 лв./кг. Субсидиите на тютюнопроизводителите ще бъдат изплатени от Държавен фонд „Земеделие” до края на месец март. Премиите са разпределени от работна група, в която са участвали и браншовите организации от сектора. За тяхното определяне е постигнат консенсус в работната група. 

Публикувана в Новини на часа
Стопаните, които извършват дейности, свързани с поддържане на биологичното разнообразие или отглеждат земеделски култури по естествен път, ще получават до 900 евро субсидии за хектар. Средствата ще се отпускат в продължение на пет години, като стопаните са длъжни да извършват задължителните агроекологични мерки. Това гласи наредбата за реда и начина на прилагане на агроекологичните плащания по програмата за развитие на селските райони, обнародвана в последния брой на Държавен вестник. Целта на това подпомагане е да се насърчи опазването на растителното и животинското разнообразие в страните от Европейския съюз. За България то е изключително перспективно и според експертите интересът към биологичното производство ще се засили.
По тази мярка ще се одобряват проекти за биоземеделие или животновъдство, за поддържане на земеделски земи с висока природна стойност, за запазване на ландшафта и опазване на почвите и водите, а също и за превантивни мерки срещу ерозията. Подобни мерки изискват допълнителни грижи, затова и стопаните получават т.нар. компенсаторни плащания. Според наредбата при отглеждане на едногодишни култури субсидиите ще бъдат по 600 евро за хектар, при градини и други многогодишни култури - 900 евро. За поддържане на ливади и друг вид земеползване допълнителните плащания ще са 450 евро за ха, а за отглеждане на застрашени местни породи животни от изчезване стопаните ще получават по 200 евро.
Специално за биологичното земеделие плащанията се разпределят в зависимост от това дали се дават на стопани, които вече са сертифицирани като производители на биопродукция, или са в процес на сертифициране. Ако са в преходен период и отглеждат фуражи или полски култури, ще получават по 181 евро за ха и 155 евро за ха, ако са сертифицирани. При поддържане на постоянно затревени ливади и пасища допълнителните средства са 82 евро на ха. По 418 евро е помощта за 10 декар овощни дръвчета, маслодайна роза и лозя, ако има сертификат за биопроизводство. Стопаните в преход пък ще вземат по 505 евро за ха.
При биоживотновъдството плащанията се движат от 122 до 200 евро в зависимост от породата отглеждани животни. Компенсаторни средства се предвиждат и при въвеждане на мерки, които целят опазване на почвите и водите.
Финансовите средства се изплащат само при строго спазване на правилата за екологично поддържане. В случай че даден фермер прехвърли земята си на друг стопанин в петгодишния период по договора, но вторият не спазва условията на стопанисване, първият е длъжен да възстанови предоставените му субсидии. В наредбата е даден и списък с областите и общините, чиито земи са в застрашени от ерозия територии или са нитратно уязвими зони.
Публикувана в Новини на часа

Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/ проведе днес спешна среща с ръководството на ДФ „Земеделие”. Изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов гарантира, че фондът ще продължи работата си по текущите задачи, независимо от политическите промени, които се случват в страната.

По време на работната среща беше обсъден поетият ангажимент от страна на Румен Порожанов пред премиера Бойко Борисов по време на срещата в Министерски съвет от 15 февруари да бъдат разплатени средствата по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България, поясни Цветан Цеков, зам.-председател на АЗПБ.

Той допълни, че Румен Порожанов е информирал представителите на АЗПБ, че на 11 март ще бъде подадена окончателната справка от страна на Българската агенция по безопасност на храните към ДФЗ и след това предстои изчисляване на дължимите суми и изплащането им към бенефициентите до края на месец.

По отношение на забавеното разглеждане на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР, приети през лятото на 2012 г. Румен Порожанов гарантира, че до края на месец март ще бъдат разгледани всички 702 проекта. Той потвърди, че към момента всяка седмица се провеждат експертни комисии, на всяка от които се разглеждат близо 100 проекта.

На срещата стана ясно още, че предвидените 90 млн. лева за държавни помощи, заложени в Бюджет 2013 все още не са разпределени. „В най-скоро време ще поискаме среща със зам.-министър Цветан Димитров, за да коментираме разпределението на тези средства”, каза Ивайло Тодоров, главен секретар на АЗПБ след срещата.

Иван Ангелов, представител на Браншовия съюз на производителите на яйца към АЗПБ постави въпроса за срока за прием на документи, в който птицевъдите могат да кандидатстват за втория транш по схемата за хуманно отношение към птиците. Румен Порожанов се ангажира, че след разпределението на средствата за държавна помощ по браншове, ще бъдат разплатени и средствата за птицевъдство и свиневъдство. По думите му това ще стане до края месец май.

"Във връзка с присъствието на земеделски производители на площад Народно събрание съобщаваме, че няма решение на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България за организирани действия със земеделска техника и членове на асоциацията. Всички индивидуални действия на земеделски производители са свързани с техни лични политически убеждения", заявиха от АЗПБ.

Публикувана в Новини на часа

Земеделските производители ще получат близо 1.073 млрд. лева европейски субсидии за 2013 г. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов по време на среща с фермери в Перник, организирана от депутата на ПП ГЕРБ Ирена Соколова. Средствата са с около 150 млн. лева повече в сравнение с тези за миналата година.

Министър Найденов подчерта, че в следващия програмен период 2014 – 2020 година в българското земеделие ще влязат 15 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони в следващия програмен период парите ще могат да се прехвърлят от една към друга мярка без да се иска разрешение от Европейската комисия. Всяка страна членка ще може да взема решение как да разпределя средствата по мерките, обясни министър Найденов.

Публикувана в Новини на часа
Земеделските производители, които са заявили участие в Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България (СППЗ), могат да проверят  подадените данни и да сигнализират при наличие на разминаване в срок до 1 март 2013 г.
 
На интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е публикувана информация за издадените сертификати на производители по Схемата за качествени плодове и зеленчуци.
 
В случай на разминаване производителите могат да се обръщат към инспекторите по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци в областните дирекции на БАБХ.
 
Файловете с разширение .xls със заглавие – „Данни на Бенефициентите по УРН - № на сертификат, дата на издаване, № на парцел и сертифицирани количества”, са публикувани на следния интернет адрес: http://www.babh.government.bg/bg/zemedelski-proizvoditeli.html
 
Кандидатстването по схемата за качествени плодове и зеленчуци, произвеждани в България става с подаване на Общо заявление за подпомагане в Общинските служби „Земеделие” по реда на Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. За да получат подпомагане, производителите трябва да отглеждат най-малко 4 декара зеленчуци или 5 декара плодове и площите да отговарят на изискванията за добро земеделско състояние.
 
Подпомагането по схемата за качествени плодове и зеленчуци се определя по реда на Наредба № 2 от 21.02.2011 г. и е с максимално облекчени условия по отношение на разходи за сертификация. Бюджетът на схемата е 15 млн.лева годишно за 2012 и за 2013 г.
Публикувана в Новини на часа

Утре сутрин земеделските производители ще могат да си изтеглят от сметките забавените европейски субсидии. Това съобщи за Агенция „Фокус” Ангел Вукодинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. По-рано днес министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов заяви, че в 15.30 часа днес сметките на над 83 хиляди земеделски производителите ще бъдат захранени с забавените европейски субсидии на общ размер 841 592 000 лева. Вукодинов отбеляза, че информацията, която имат земеделските производители е, че необходимите средства вече са заредени в Държавен фонд „Земеделие”, но ще бъдат достъпни за хората в утрешния ден.
Не бих казал, че сме изцяло доволни от днешното решение, посочи Ангел Вукодинов и отбеляза, че положително е, че средствата са налични, тъй като всеки производител си е направил разчет на сметките до 31 януари, и ще се подпомогне целият сектор. „Преведените средства обаче не изтриват негативната оценка за водената в сектор „Земеделие” политика”, заяви Вукодинов.
Протестните действия се отлагат за неопределено време, като обаче се запазват перманентните искания на производителите по въпроса с акциза, Законът за браншовите организации и като цяло исканията за развитие на солидна политика в сектора „Земеделие”, обясни още председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта