Нов Закон за земята е публикуван за обществено обсъждане Избрана

До 26 септември ще продължи общественото обсъждане на Закона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи. С решение на Парламента от края на миналата година бе възложено на земеделския министър да предложи на депутатите в срок от десет месеца единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването. Предвижда се в него да бъде обединена материята от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). По този начин един общ законодателен акт ще урежда един ефикасен режим от правила за притежаване, ползване, управление и опазване на една специална категория недвижими вещи – земи със земеделско предназначение. Това става ясно от мотивите на министър-председателя Бойко Борисов към закона.

В глава „Уедряване на земеделските земи по собственост“ е предвидена възможност картата на възстановената собственост и кадастралната карта и кадастрални регистри да могат да бъдат изменени за създаване на уедрени поземлени имоти със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта се издава въз основа на писмено споразумение с нотариално заверени подписи на собствениците на земеделски земи и одобрен план за уедряване, а когато в плана за уедряване са включени земеделски земи – държавна или общинска собственост, споразумението се подписва от министъра на земеделието, храните и горите, съответно от кмета на общината или от оправомощени от тях лица.

Общинската служба по земеделие въз основа на одобрения план за уедряване издава решение, придружено със скица, което удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт.

В глава „Промяна на начина на трайно ползване“ е регламентирана процедурата, по която всеки собственик или упълномощено от него лице, може да промени начина на трайно ползване на земеделските си имоти или на части от тях за други земеделски нужди.

Предвижда се промяната на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой „Постоянно затревени площи“, да може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Глава „Актове за ползване на земеделски земи“ съдържа два раздела – регистриране на актовете за ползване на земеделски земи и раздел, в който е уреден редът за сключване на договорите за ползване на земеделски земи – наем, аренда и съвместна обработка по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите.

Предвидено е задължение за Министерството на земеделието, храните и горите да поддържа специализиран софтуерен продукт за всяко землище, в който общинските служби по земеделие са длъжни да регистрират представените актове за ползване на земеделските земи (договори, административни, съдебни и други правни актове, които доказват притежаването на право, включващо в съдържанието си правомощие за ползване на земеделската земя), както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени при спазване на изискванията за форма. Регистрацията се извършва по искане на собствениците или на ползвателите на земеделските земи, въз основа на представени от тях копия от актовете.

В глава “Поддържане на картата на възстановената собственост “ се определят условията и редът за поддържане на картата на възстановената собственост за земеделските и горските територии и регистрите към нея.

Проектът предвижда създаване на глава „Създаване и поддържане специализирана карта“. С оглед ускорено преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри, МЗХГ ще организира и поддържа специализирана карта и регистри върху кадастрална основа, които да съдържат и поддържат актуални текстови и графични данни, необходими за изпълнение на възложените задачи – регистрация на ползването; изготвяне на споразумения за масиви за ползване; подаване на информацията за нуждите на подпомагането, поддържане на специализирани данни, които не са предмет на кадастралната карта и регистър и др. Специализираната карта и регистри са необходими за управлението и развитието на поземлените отношения в Р. България. Целта е гарантиране и успешното усвояване на средства от Европейските фондове и националните доплащания при провеждането на съответните кампании.

Прочетена 4938 пъти
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта