Обнародвани са наредбите за плащанията за биопроизводство през 2019 г. Избрана

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани трите наредби за прилагане на мерките 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично производство“ и 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“, които ще се прилагат през 2019 година.

Според тях годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на преход) за полските и фуражни култури при площите, заявени до 1 януари 2018 г., ще бъдат 284 евро/ха, а за площи, заявени след тази дата - 282 евро/ха.

Промяна има и при плащанията за сертифицираните биофермери. През 2019 г. плащанията за полски култури, включително фуражни, които са заявени до 1.01.2018 г.; ще бъдат 168 евро/ха. А за заявените след тази дата ще се превеждат по 166 евро/х.

При прехвърляне на стопанство, подпомагано по реда на тази наредба, приобретателят може да продължи извършването на дейностите до края на петгодишния период, когато  е регистриран в ИСАК, отговаря на изискванията за подпомагане за съответното направление и е „преминал агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с минимална продължителност 3 дни или е доказал наличието на опит в извършването на дейността преди датата на одобрение на декларацията за прехвърляне на стопанството, в случай че прехвърлянето е извършено след втората година от поетото агроекологично задължение.

Прехвърлителят и приобретателят подават пред областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ОД на ДФЗ) по регистрация на прехвърлителя съвместна декларация по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, за прехвърляне на стопанството, по реда на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 5 от 2009 г. и в срока по чл. 14, ал. 9 от същата наредба.“

За кампания 2019 вече няма да се прилагат и разпоредбите на член 17, ал. 4, 5 и 6. Според алинея 4 „при увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление по ал. 1 с до 20 на сто от първоначалния размер, но с не повече от 10 хектара, подпомаганите лица не поемат ново задължение, а разширяват ангажиментите си с новите площи за оставащия период, при условие че новите площи отговарят на изискванията на тази наредба, в случай че са изпълнени условията на ал. 1 и 2.

Отпада и алинея 5, която гласеше, че „при увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление по ал. 1 с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара се поема ново задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда на глава четвърта от наредбата, в случай че са изпълнени условията на ал. 1 и 2.

От тази година няма да се прилага и алинея 6, според която, „когато подпомаганите лица са поели ново задължение по ал. 5, петгодишният период започва да тече от началото на годината на одобряване на новите площи“.

Ето и промените в наредбата за прилагане на мярка 11 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“, обнародвани в „Държавен вестник“. Размерът на годишното агроекологично плащане за прилагане на агроекологичните дейности по направление "Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение" за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на двете редки птици в постоянно затревени площи досегашната ставка „до 278 евро/ха“ се заличава и се създават две нови:

„а) до 278 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2018 г.;

б) 247 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2018 г.;“.

Разделение се правят и за ставките, изплащани по точка 4 за контрол на почвената ерозия. Вместо досегашната ставка до 315 евро/ха за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, се въвеждат две нови ставки:

а) до 315 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2018 г.;

б) 266 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2018 г.;“

По отношение на противоерозионните мероприятия в обработваеми земи след ставката „до 40 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2018 г., и 36 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2018 г.

По направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство", подпомагането за полски култури се променя по следния начин – вместо обща ставка от 223,95 евро/ха“, през 2019 г. ще са дават до 223,95 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2018 г. и 221, 39 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2018 г..

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани и промени в наредба 6 за прилагане на мярка 13 за „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“. Според тях в кампания 2019 компенсационното плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ е в размер на левовата равностойност на 30 евро.

В чл. 5, ал. 3, което регламентира критериите за подпомагане по тази наредба, се включва допълнение, според което „при изчисляване на подпомагането след 1.01.2018 г. за обработваеми земи във всички зони се приспада средна фиксирана сума от 2 евро/ха.“

Прочетена 1456 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта