Оказва се, че тайни няма, важно e да се познават факторите, влияещи на продуктивността, и към всеки от тях да се подхожда с внимание

Агр. Петър Кръстев

Последните години царевичното производство у нас бележи значителен ръст – както по площи, така и по добиви. Някой ще каже – ами българинът се научи да произвежда царевица! Само че българинът винаги е знаел как се отглежда културата, но назад в годините имаше както обективни, така и субективни причини за намаляване на площите с царицата на полето. Разбира се, всичко в днешно време се развива с ускорени темпове, непрекъснато се създават нови, високопродуктивни хибриди царевица, обновяват се и технологиите, свързани с отглеждането ѝ. Затова смятам, че никак няма да е излишно да погледнем отблизо как американците, които са рекордьори в добивите при царевицата, постигат това.

САЩ Е СВЕТОВЕН ЛИДЕР ПО ДОБИВ НА ЦАРЕВИЦА

Grafika1c ca siteИменно в САЩ получават световните рекорди от царевица. Освен САЩ, Аржентина и Китай също устойчиво превишават средните световнинива надобиваот царевица.Товапоказва,че тези страни активно внедряват нови технологии по отглеждане на културата.

За рекордите говорят получените резултати надобиви от царевица, в хода на националния конкурс: National Corn Yield Contest, който се организира всяка година от National Corn Growers Association. Световният рекорд бешепостигнат от Дейвид Хула през 2017 година – 33,44 т/ха (приравнен към14% влажност). Товае доказателство, чецаревицата е култура, която реагира положително на технологията на отглеждане.

Разбира се, природата е фактор, който повече от всички други влияе на добива от царевица. Професорът от Илинойския университет д-р Фред Белоу е въвел концепцията"Седемте чудеса на реколтата от царевица". Според нея времето заема първо място във формиране на добива от царевицата, а неговият дял в добива достига 27%. И докато факторът природа е почти невъзможно да бъде контролиран, ние трябва да сме наясно с взаимодействието на времето с останалите фактори.

Предоставяме информация за практиките, позволяващина фермерите в САЩ да постигатрекордни добиви от царевица. Надявам се, че американската практика ще привлече вниманието на нашите специалисти ипроизводители и ще ги стимулира да анализират собствения си опит от друг ъгъл.

1. Избор на хибрид

Д-рФред Белоу отрежда трето място нахибрида сред факторите, определящи добива. Неговият дял е 19%, което показва, че разликата в добива на различните хибриди може да достигне 3 т/хa или повече. Причината за тази разлика според учения са различиятана взаимодействие на хибрида с природните условия, мениджмънта на азота и гъстотата на посева. Взаимодействието с двата последни факторае особено важно, тъй като те могат да бъдат контролирани от фермера. Към момента потенциалът на добив при много от хибридите превишава 18 т/ха (1800 кг/дка). Но реализацията на този потенциал изисква съгласуване на характеристиката нахибрида с условията наотглеждане. Сред победителите в конкурса National Corn Yield Contest през 2018 година призови места са заели хибридите с търговски марки Pioneer и Dekalb.

2. Мениджмънт на азота

На азотае отредено второ място (след природата) сред факторите, определящи добива на царевица, приносът му е изчислен на 26%. За ефективността от прилагането на азота вцаревицата съществено влияние оказва времето. Според изследванията на Фред Белоу при благоприятни природни условия на годината факторитевреме и азот се обединяват, осигурявайкинад 50% от общиядобив. Но в сухи годинивремето съществено ограничава реакцията на царевицата към внасянето на азот. (Графика 1).

Сроковете на внасяне на азотнитеторовесъщо са така важни, както и нормата на внасяне. Колкото по-малко време минава между внасянето на азота и неговото усвояване от растенията, толкова по-малък е рискът от непроизводителните загуби и намаляване на добива. Интересно е, чеповечето лидери в споменатия конкурс, които са преодолели границата от 19 т/ха(1900 кг/дка) добив, са внасяли азота преди или по време на сеитбата, а повече от 80% от участниците са го внасяли по времена вегетацията (кореново подхранване или фертигация). Освен това в 90% от случаитее имало частично внасяне на азота на няколко пъти.

3. Комплексна програма за торене, основана наанализи на почвата и растенията

C ca0Програмата за торене на царевицата трябва да е базирана на информация за характиристиката напочвата. Плодородието на почвата е ключов фактор в осигуряването на достатъчно количествохранителни елементи итяхната достъпност зацаревицата, което е особено актуално при отглеждането на интензивнихибриди. С повишаване добивността на царевицата растеи потребността на растениятаот мезо- и микроелементи. Участниците, които са участвали в надпреварата Corn Yield Contest и са преодолели границата на добив от 19 т/ха, са внасяли основно сяра и цинк, а в отделни случаи – бор, магнезий, мангани мед.

Повечето победители вконкурса разказват, че саправили анализ на растенияпрез вегетацията (листна диагностика), коятопозволява да се избегне „гадаенето“ около дефицита на елементи. По този начинторовете се внасят максимално ефективно и рационално. Внасянето налистни торове за подхранване в най-важните за формиране на добива фази помага на растенията по-пълно да реализират своя генетичен потенциал. Това е стимулиращ фактор, който решава проблем сопределен дефицит на хранителен елементили способства за повишаване на стресоустойчивостта на растенията и преодоляване на последствия, причинени от стрес.

4. Гъстота на посева

Четвъртият главен фактор, влияещ върху добива на царевицата, е гъстотата на растенията в посева, броятна зърнатав кочана и теглото на зърната. Именно първият фактор (брой растения на декар) подлежи на най-голямо регулиране от агронома. Последните двасе определят косвено чрез оптимизацияна храненето и здравето на растенията, а също и от влиянието на природните условия. Прогнозира се, че този показател ще остава един от движещите сили в повишаванедобива на зърно в САЩ, увеличавайки до 94 хил. растения на ха (9400 раст./дка) за 15 години и до 109 хил. (10 900 раст./дка) за 30 години. Въпреки че в конкурсадобиви, по-високи от 19 т/ха, са били достигнати в доста широк диапазон на популацията – от 62 до 136 хил. растения на хектар(6200 – 13 600 раст./дка), тойдемонстрира, че изключително високите популации не влияят задължително като предпоставка за получаване на високи добиви.

Изследвания на учени от Илинойския университет са показали, че с повишаване на гъстотата на растенията в посева обемът на кореновата система на царевицата съществено намалява. Това означава, че разположението наторовете и храненето на растенията става още по-актуално.

5. Начин насеитба

Днес все по-често се повдига въпросът за начина на сеитба на царевицата, в частност –тесноредови посеви и туин-роу (сдвоени редове), интересът към които расте заедно с увеличаване на сеитбената норма. Към настоящия момент по-голямата част (над 85%) от царевицата в САЩ се сеепо широкоредов метод. Това е отразено в резултатите от състезанието: преобладаващото мнозинство от състезателите, които са преминали границата от 19 т/хa, са сели царевицатана 76 см (30 in) междуредие.

6. Равномерно и дружнопоникване

Победителите вконкурса обръщатголямо внимание на времето на появяване напоницитена царевицата, очаквани в продължениена максимум 24 часа в рамките на всеки посев. На равномерността на поникване съществено влияе срокът на сеитба: тойтрябва да е в оптимални срокове. Тенденцията къмпо-ранни срокове на сеитба, коятопридобива популярност в последно време и у нас, а така също и прилагането на технологии с минимална обработка на почвата поставяткълновете в по-неблагоприятни условия на температурен режим, поради което царевичните растения често попадат в т.нар. фосфорна яма. Внасянето на фосфорсъдържащи стартерниторове позволява в определена степен да сеизбегне негативното влияние на ниските температурии за усвояването на фосфора от растенията в началото на растежа. По статистика повече от 60 случая от 100 стартерниторове способстват за по-добро началноразвитие на растенията, осигурявайки силни равномернипоници. Пъстротата на почвените условияса друга възможна причина за неравномерносттана поникване, която в определена степенможеда бъде коригирана също с помощтана стартерни торове. Освен това внедряването на технологията In-furrow, т. е. внасяне в браздата по време на сеитба, дава възможност да се съчетае внасянето на тора с биологични препарати, препарати за растителна защита, стимулатори на почвената микрофлора и др. Други начини, осигуряващи необходимите условия за равномерно поникване, са третирането на семената с препарати, стимулиращи поникването.

C ca27. Агрономическа практика

От шестимата класирани в Националния конкурс за добив на царевица, трима осъществяват произзводството на царевица, като практикуват No-till или Strip-till. Около половината от всички конкуренти, преминали границата от 19 т/ха, са използвали традиционен начин на отглеждане. Правилно подбраният сеитбооборот също играе важна роля за получаване на високи добиви. Сред участниците в състезанието за добив на царевица, преминали границата на добива от 19 т/ха, 67% са имали различен предшественик от царевица.

8. Своевременна и ефективна защита на растенията

За постигане на максимален добив от царевица абсолютно необходимо условие еопазване на полето от стрес, причинен от болести и неприятели, а същотака и премахване на конкуренцията от плевели в най-чувствителните фази от растежа и развитието на културата.

9. Напояване

Многогодишните данни за среден добив отцаревица сред участниците в National Corn Yield Contest показват, ченапояването е мощен фактор за влияние върху реализацията на генетичния потенциал на хибрида. Също така е важно да се знае колко вода е използвана за получаване на реколтата. Така че в САЩ дори провеждат състезание, в което победител е фермерът, който е получил най-висок добив с най-ниска консумация на вода.

10. Нови технологии

Всички постижения на най-новите технологии като GPS, бордови компютри, монитори, сателитни изображения, диференцирани системи за управление и др., създават възможност за най-ефективно използване на ресурсите и постигане на успех. В допълнение, най-новите методи за събиране и анализ на информация позволяват да се премине към по-високо ниво на разбиране на процесите, протичащи в агроекосистемата, и следователно да се вземат аргументирани решения.

В допълнение, към всички изброенифактори може да има и други, които в по-голяма или по-малка степен ще допринесат за увеличаване на добивите от царевица при определени условия. Всеки агроном, който вече има натрупан опит,може да постигне свой собствен рекорд.Резултатът ще зависи от правилността на заключенията, направени въз основа на получената информация както от неговите полета, така и от всички налични източници.

Публикувана в Растениевъдство

Доналд Тръмп благодари на ЕС, който по думите му е отстъпил, за да се осъществи сделката

Гарантираната квота от висококачествено говеждо месо, което ЕС ще внася от САЩ, е 45 000 тона. То ще е без хормони на растежа. Това се предвижда в подписаното споразумение между САЩ и ЕС, което облекчава достъпа на американското месо на пазара в ЕС, съобщава Euronews.

В специалното си обръщение в Белия дом по този повод, президентът Доналд Тръмп благодари на ЕС, който по думите му е отстъпил, за да се осъществи сделката.

„Това е голяма победа за американските фермери и животновъди и, разбира се, за европейските потребители, защото американското говеждо е смятано за най-доброто в света. Оглавяваната от мен администрация защитава нашите фермери и животновъди, както никога досега, и ние правим това по различни начини, включително чрез преговори с Китай”, каза Тръмп.

На свой ред посланикът на ЕС в САЩ Ставрос Ламбринидис заяви: "За нас този договор се превърна във възможност да подчертаем факта, че под търговия се подразбират не само пари, но гарантиране на високи стандарти в условията на честна конкуренция”.

По думите на Тръмп споразумението ще позволи да се увеличи годишната печалбата от износа на американско годишно със 150-180 млн. долара. През първата година обемът на износа ще нарасне с 46%, а следващите години с още 90 процента.

От 1981 г. в европейските страни е забранено използването на хормони на растежа за угояване на животните.

Публикувана в Животновъдство

Технологичната компания Harvest CROO от Флорида, САЩ, след няколко години работа, накрая пуска на пазара своя автоматичен комбайн за ягоди. Американските производители на зърно вече 20 години използват автономни самоуправляеми комбайни за прибиране на реколтата, но роботи за събиране на плодове все още се разработват. Съединените щати са най-големият производител на ягоди в света и произвеждат повече от 1360 хиляди тона годишно. Повечето от ягодите се произвеждат в Калифорния, където според Асоциацията на калифорнийските ягодопроизводители 400 ферми се нуждаят от 55 000 работници за прибиране на реколтата. Флорида е вторият по големина производител на ягоди.

Машината, разработена от Harvest CROO е предназначена да замени ръчния труд. Голямата машина едновременно преминава над осем реда растения. 16 роботизирани въртящи се манипулатори са прикрепени към едно шаси, те преместват листата на растението, заснемат плодовете и пластмасов клипс откъсва червените плодове от стъблото. Вътре в машината, плодовете се поставят в пластмасови касетки. В нея има място за 453 кг ягоди. Вижте работата на робота тук: https://youtu.be/2bcOggQmjpY

 

Публикувана в Растениевъдство

Технологичната компания Harvest CROO от Флорида, САЩ, след няколко години работа, накрая пуска на пазара своя автоматичен комбайн за ягоди. Американските производители на зърно вече 20 години използват автономни самоуправляеми комбайни за прибиране на реколтата, но роботи за събиране на плодове все още се разработват. Съединените щати са най-големият производител на ягоди в света и произвеждат повече от 1360 хиляди тона годишно. Повечето от ягодите се произвеждат в Калифорния, където според Асоциацията на калифорнийските ягодопроизводители 400 ферми се нуждаят от 55 000 работници за прибиране на реколтата. Флорида е вторият по големина производител на ягоди.

Машината, разработена от Harvest CROO е предназначена да замени ръчния труд. Голямата машина едновременно преминава над осем реда растения. 16 роботизирани въртящи се манипулатори са прикрепени към едно шаси, те преместват листата на растението, заснемат плодовете и пластмасов клипс откъсва червените плодове от стъблото. Вътре в машината, плодовете се поставят в пластмасови касетки. В нея има място за 453 кг ягоди. Вижте работата на робота тук: https://youtu.be/2bcOggQmjpY

 

Публикувана в Растениевъдство

Технологичната компания Harvest CROO от Флорида, САЩ, след няколко години работа, накрая пуска на пазара своя автоматичен комбайн за ягоди. Американските производители на зърно вече 20 години използват автономни самоуправляеми комбайни за прибиране на реколтата, но роботи за събиране на плодове все още се разработват. Съединените щати са най-големият производител на ягоди в света и произвеждат повече от 1360 хиляди тона годишно. Повечето от ягодите се произвеждат в Калифорния, където според Асоциацията на калифорнийските ягодопроизводители 400 ферми се нуждаят от 55 000 работници за прибиране на реколтата. Флорида е вторият по големина производител на ягоди.

Машината, разработена от Harvest CROO е предназначена да замени ръчния труд. Голямата машина едновременно преминава над осем реда растения. 16 роботизирани въртящи се манипулатори са прикрепени към едно шаси, те преместват листата на растението, заснемат плодовете и пластмасов клипс откъсва червените плодове от стъблото. Вътре в машината, плодовете се поставят в пластмасови касетки. В нея има място за 453 кг ягоди. Вижте работата на робота тук: https://youtu.be/2bcOggQmjpY

 

Публикувана в Растениевъдство

Китай дава дългоочаквано одобрение на ГМ културите на фона на търговските преговори със САЩ

Китай одобри пет генетичномодифицирани култури за внос, което беше първата стъпка през последните 18 месеца, която може да увеличи обема на изкупуването на зърно от чужбина, особено от САЩ.
Съединените щати са най-големият световен производител на ГМ култури, докато Китай е най-големият вносител на ГМ соя и рапица. 
Американските фермери и световните компании за семена отдавна се оплакват от бавния и непредвидим процес в Пекин за одобряване на ГМ култури за внос, което усложни търговските отношения между двете най-големи икономики в света.
Одобрениятабяха публикувани на уебсайта на китайското министерство на земеделието, докато течеше срещата на американската търговска делегация с колегите им в Пекин . "Това е жест на добра воля за решаване на търговски проблем", каза представител на Китайската асоциация на земеделската промишленост в Китай.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

На фона на цялата еуфория около легализацията на употребата на марихуана в няколко американски щата, Орегон се готви за още по-смела стъпка. Щатският секретар Денис Ричардсън одобри провеждането на допитване за узаконяването на халюциногенните гъби, съобщава списание Fortune.

Сега организаторите на петицията трябва да съберат 118 000 подписа, за да може вотът да стигне до урните.Ако успеят, гласуването за легализацията на псилоцибина, който се съдържа в "магическите гъби", ще може да се проведе през 2020 г., заедно с президентските избори.

Ако жителите на Орегон гласуват с "да", производството и продажбата на психотропните гъби и техните съставки ще бъде декриминализирани, а режимът за разпространение и употреба ще подлежи на лицензиране и държавна регулация.

Поддръжниците на идеята цитират медицински проучвания от последните години, които показват, че употребата на халюциногенни гъби може да има редица позитивни ефекти, особено за хората, които са подложени на терапия за раково лечение или страдат от т. нар. "химическа депресия".

През 2018 г. стартъп компанията Compass Pathways, подкрепяна финансово от основателя на PayPal Питър Тийл, получи разрешение от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата да провежда експериментална псилоцибинова терапия за лечение на депресивни състояния и други психични заболявания.  

В момента псилоцибинът се категоризира като наркотично вещество, което няма медицинско приложение, а притежанието му (включително и на гъби, съдържащи въпросния алкалоид) е незаконно.

Орегон не е единственият щат, в който има подобна инициатива. Допитване за легализацията на "магическите гъби" се подготвяше и в Денвър, като целта на организаторите бе то да се проведе заедно с междинните избори през 2018 г., но срокът бе пропуснат заради бюрократични забавяния.В Калифорния също се събираха подписи за такава инициатива, но и там административните процедури не успяха да приключат навреме. Ако инициативата на Орегон обаче завърши успешно, най-вероятно примерът ще бъде последван и от други щати.

Публикувана в Растениевъдство

Ангус (Angus) не прилича на обикновен фермер. Той по-скоро е гигантски, послушен правоъгълник, конструиран за повдигане на 800-килограмови контейнери, пълни с вода и разсади, които роботът предава на механични помощници. Втората машина напомня гигантска ръка с две камери, снабдени със захващащи палци.

Два от тези роботи са били построени от Iron Ox. Компанията се е трудила за тяхното създаване в продължение на 3 години. И от началото на годината те вече официално работят на първата в страната роботизирана ферма, разположена в Северна Калифорния.

Преди началото на проектиране на роботите, техните създатели Брендън Александър и Джон Бини решили да попитат фермерите за основните проблеми, с които те се срещат. Основният проблем се е оказал недостига на работна сила.

Според допитването между 767 фермери, проведено през 2017 година от Калифорнийската федерация на фермерските стопанства, 55% от тях са съобщили за недостиг на работна сила, и тази цифра била близо 70% за тези, които са разчитали на сезонни работници. Много от тях повишавали работната заплата в опит да привлекат работници, но 33% от фермерите заявили, че те също прибягват към автоматизация на производството.

Според шефа на UC Davis’ Smart Farm Initiative (Фермерско обединение за интелигентно земеделие) - Дейвид Слотер, голяма част от производството на памук и зърно в Калифорния вече отдавна е автоматизирано, но за работа с бързо разваляща се продукция, като плодове, ягоди, салати, е необходимо наличие на хора.

Повечето от изследванията с робототехника са съсредоточени в областта на плевене и резитба, други — за прибиране на ябълки или ягоди. В долината Салинас някой производители на салати използват автоматизирани ножове, които се движат ниско в редовете, отрязват салатите в основата и ги подават на работниците на конвейерни ленти. Това значително облекчава работата на фермерите.

За строителството на Iron Ox Александър и Бини са изразходвали общо $6 млн. Iron Ox представлява помещение с площ от 8 000 квадратни фута (2,4 кв. декара) с гладки, заляти с бетон стени и подове. Това е закрита зона, обитавана от инженери, биолози и техните компютри.

Целта на Iron Ox е създаване на мащабни автоматизирани ферми, на които ще се отглеждат зеленчуци. Опитните модели на автоматизирани ферми на компанята се състоят от няколко десетки контейнери, в които листните подправки като босилек, магданоз, копър и други, и различни видове салати се отглеждат във воден хранителен разтвор. В зависимост от размерите, контейнерите могат да бъдат разположени близо един до друг, за да може роботът Ангус да маневрира, да се придвижва по редовете и да прибира готовите салати и листни подправки.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Новият законопроект за земеделието включва разпоредба за легализация на канабиса
Миналия месец американският сенат одобри законопроект за земеделието. Той съдържа разпоредба относно легализирането на отглеждането, преработката и продажбата на промишлен коноп. Законопроектът е подкрепен от 86 сенатори, 11 са против.
Поддръжниците на законопроекта казват, че легализирането на промишления коноп ще открие огромни икономически възможности за американските фермери. От коноп се произвеждат стотици продукти: семена, масло, протеини, влакно и много други. Но остарелите федерални правила на практика изключват възможността за отглеждане на промишлена "сестра" на марихуаната. По-рано всички тези продукти се внасяха от Канада и други страни. Декриминализирането на тази култура може да бележи началото на "Златна ера" за земеделските производители, тъй като ще им позволи да произвеждат коноп.
Според новия законопроект конопът ще бъде премахнат от федералния списък на контролираните вещества, което ще позволи продажбата му като селскостопански продукт.
Американската администрация по храните и лекарствата едновременно одобри първото лекарство на базата на пречистен канабидиол. Това лекарство ще се прилага по предписание. Предполага се, че канабидиолът ще бъде отстранен и от т.нар. "Федерален списък 1" на Администрацията по борба с наркотиците. Това ще позволи на фармацевтичната индустрия законно да продава лекарството в цялата страна.
Законопроектът, одобрен от Сената все още трябва да бъде обсъден в Конгреса. Ако дискусията бъде успешна законът ще бъде изпратен на президента Тръмп.
При обсъждане легализирането на марихуана винаги се припомня опитът на Нидерландия. Там на базата на тази култура се развива мощен бизнес.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Новите тенденции в здравословното и екологично хранене сякаш нямат край, а подвластен на тях е и американският фермер Дан Рипли, който в своето семейно стопанство, находящо се недалеч от Ню Йорк, отглежда специална порода крави. Те произвеждат мляко, съдържащо само протеин А2, позволяващ то да се консумира от хората состра непоносимост към лактозата. „В млякото на кравите ми се съдържа само протеин А2, което го прави лесно усвоимо за всички”, казва фермерът.  Животните вече са дали приплоди и той възнамерява да увеличи стадото си. Към това го тласка и засиленото търсене на млякото с този протеин, известно вече като „мляко А2”.

В Бъфало, недалеч от неговата ферма вече има засилено търсене на неговото мляко. Сред потребителите му е и Джеймс Рейдън, собственик на местно популярно кафене, който редовно се снабдява с мляко от фермата на Дан. Той предлага полезното мляко на своите клиенти и сам пие с удоволствие, признавайки, че се чувства много добре и не изпитва стомашни проблеми.

Какво представлява „мляко А2”

В Нова Зеландия това мляко вече отдавна е в индустриално производство на едноименна компания, основана още през 2003 година, на която се пада малко над 9% от австралийския пазар за мляко. „Мляко А2” е  ”същото това мляко, което познаваме и обичаме, но с минимални промени в състава, като в него не се съдържа казеин от типа А1”, казва представител на компанията. И сигурно ще се запитате, какво е А1 и А2 и за разликите по между им. Това са два вида бета-казеини , които са неотменима част по принцип от състава на млякото. То е изключителен източник на протеини, а 30% от тях са бета-казеини.

Бета-казеините,както пише специализираният портал med.vesti.ru,имат балансирано съдържание на аминокиселини и са сред най-разпространените в млякото. Разликата между А1 и А2 е минимална и се състои в незначителна промяна на една от аминокиселините, които съдържа. По структура А2 млякото е по-близо до майчиното и козето мляко.

Според повечето изследвания именно А1 е отговорен за дискомфорта, който млякото предизвиква у хората с непоносимост към лактозата. Причината е, че след като попадне в червата предизвиква производството на специален пептид- Бета-казоморфин-З (Beta- Casomorphin-Z), водещ до стомашно разстройство и симптоми, близки до тези на хората с непоносимост към лактозата.

След изследване на учени от Китай направено сред две групи от потребители се оказало, че онези, на които е било дадено мляко с протеин А2 са изпитвали доста по-рядко дискомфорт, в сравнение с тези, които са консумирали мляко,съдържащо и двата протеина. В хода на изследването се оказало, че дори и хора с известна степен на непоносимост към лактозата са изпитали облекчение, което навело учените на мисълта, че освен лактозата другият заподозрян за стомашния им дискомфорт може да е и бета-казеин А1. Според други изследователи пък А1 е свързан с по-голям риск от сърдечно съдови заболявания, аутизъм и шизофрения.

Интересното е, че в Австралия е забранено на производителите да твърдят категорично за ползата от консумацията на даден продукт, ако това не е напълно доказано. Ето защо ”мляко А2” се позиционира по-скоро в редичката на храните, даряващи по-добро самочувствие. И това е напълно възможно, ако говорим за ефекта на самоубеждението, при условие че сте си купили мляко, струващо три пъти по-скъпо от обикновеното.

Критиците

Като всяка нова супер-храна и по отношение на ”мляко А2” се срещат достатъчно много критици, основно  сред потребителите на традиционното мляко, съдържащо бета-казеин А1. По-голяма част от тях се съмняват в позитивния ефект на новото „супер мляко”, като дори и от Европейската агенция по храните все още нямат точни доказателства за неговата полезност. В тяхна полза е и твърдението, че все още липсват достатъчно изследвания за ефекта му върху организма на хората, а тези, които ги има или не са достатъчно задълбочени, или са проведени чрез пренебрегване на определени фактори, нещо което  се потвърждава и от Германския Макс Рюбнер институт. Според експертната му оценка по-голяма част от досегашните изследвания за ефекта от употребата на „мляко А2” са направени от компании-производители, докато определено липсват независими изследвания.

Според експертите без наличието на точни  доказателства, не може да се оправдае и по-високата му цена. „Фермерите трябва да инвестират повече, без това да им гарантира, че ще получат по-висока добавена стойност”, смята един от експертите проф. Екхард, който се съмнява, че потребителите ще продължат устойчиво да търсят „мляко А2”. Никакви шансове за това не вижда и д-р Бьорн Бьоргерман от браншовата организация на германските млекопреработватели, според  който „това мляко може да е алтернатива за някои потребители, но ще си остане нишов продукт в премиум класа на млечните продукти”, още повече че в момента все по-голяма популярност набират по-емоционални теми като регионалните продукти и хуманното отношение към животните.  „Който се насочи основно към производството на „мляко А2” , ще трябва да се ограничи по отношение на наследствеността при животните”. Животновъдите според него не трябва да жертват такива важни наследствени белези за животните, отговорни за по-продължителното им отглеждане в името на модерни и краткотрайни тенденции.

Мартин Иванов по материали от ОРТ

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 13