Ресурс от 1 452 500лева за 2019 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 720 хил. лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.

Целта на помощта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Кандидатите следва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Публикувана в Животновъдство

Помощта се дава за преработка от 200 до 1000 литра мляко на ден. Кандидатите трябва да са регистрирани по Наредба 26 и Наредба 3 и да не са свързани лица

Лили Мирчева

От тази година животновъдните ферми, регистрирани по

Наредби 3 и Наредба 26 на МЗХГ, ще имат право на допълнителна държавна помощ за изграждане на мини мандри. От 18 март 2019 г. стопаните могат да кандидатстват за „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. Схемата беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на миналата година и ще се прилага до края на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс. Общият бюджет на помощта е в размер на 1,5 млн. лв., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един кандидат, но няма да превишава 60 000 лева.

В указанията, подписани от изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков, се казва, че праговете не трябва да се заобикалят

чрез изкуствено разделяне на схемите или проектите

Целта на помощта е да финансират собственици и наематели на животновъдни ферми, които са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, вкл. организации и групи на производители. Те трябва да подадат заявление за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри), или закупуване на временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване. Това са преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират. Ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, които произвеждат качествени храни от животински произход, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните

изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни

от животински произход.

Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията.

Схемата е достъпна за всички лица, които отговарят на няколко условия. Както вече уточнихме, те трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Да извършват доставка на храни от животински произход съгласно чл. 1 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. Необходимо е също да са вписани по реда на чл. 39 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Кандидатите е необходимо да са регистрирани по реда на чл. 40 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Те

трябва да са собственици или наематели на животновъдни ферми

регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД и да отговарят на дефиницията за малки и средни предприятия.

Фермите, които искат да получат финансиране по схемата, не трябва да са предприятия в затруднено положение.

Ако кандидатите са едноличните търговци и юридическите лица - търговци, е необходимо да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност. Освен че не бива да са в производство по ликвидация, да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

От фонд „Земеделие“ уточняват, че категорията на микро-, малки и средни предприятия (МСП) обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро.

Дефиниция за „предприятие в затруднено положение”

Приема се, че това е дружество с ограничена отговорност (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), при което повече от половината от записания акционерен капитал е изразходван поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите води до отрицателен кумулативен резултат, който надвишава половината от записания акционерен капитал. В указанията, публикувани на сайта на ДФЗ, са описани точните допълнителни изисквания за такова предприятие.

Заявления за кандидатстване се приемат до един месец преди изтичане срока на прилагане на схемата.

Бюджетът на помощта, възлизащ общо на 1 500 000 лв., се определя ежегодно с решение на УС на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване.

Максималният интензитет на помощта е

до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект

на един бенефициер, но не повече от 60 000 лева. Праговете не трябва да се заобикалят чрез изкуствено разделяне на схемите или проектите.

За инвестиции, които изискват оценка на въздействието върху околната среда съгласно Директива 2011/92/ЕС, по отношение на помощта се прилага изискването, че тази оценка трябва да е извършена и разрешението за изпълнение на съответния инвестиционен проект трябва да е издадено преди датата на предоставяне на индивидуалната помощ. За допустими по схемата се считат инвестициите за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или за закупуване на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти (включително закупуване на необходимото оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Допустими по схемата са разходите за изграждане на мини мандра за преработката на 200 -1000 литра сурово мляко и производството на млечни продукти, както и за изграждане на

площадка за позициониране на мобилни фургони и хладилни съоръжения

Не е задължително да имат осигурена електрическа и ВИК инсталации.

Държавната помощ ще се отпуска за създаване на помещение за коагулация и охлаждане на кисело мляко. Стопаните трябва да знаят, че се изисква обособен на входа санитарен възел. Към помещението трябва да има гардероб за съхранение на лични и предпазно облекло, място за измиване и дезинфекциране на инвентар, шкаф за съхранение на почистващи и дезинфекционни препарати, шкаф за съхранение на допълнителни суровини и добавки, както и място за съхранение на амбалаж. Към изискванията се прибавя и наличието на бойлер, хладилнo съоръжение, работна маса, вана, пастьоризатор или сиреноизготвител.

Хладилните помещения за зреене и съхранение на произведения продукт трябва да имат стелажи.

Може да се финансира закупуването на затворени, некорозивни съдове за доставка на суровото мляко във временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко. Дори и мобилните мандри трябва да отговарят на изискването за преработката на 200 -1000 литра сурово мляко на ден за производството на млечни продукти.

Държавна помощ по схемата няма да се отпуска за разходи, възникнали в резултат от припокриване на допустими инвестиции при кандидатстване за помощ за изграждане на временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко за повече от един вид продукт.

Няма да получи финансиране и фермер, който вече е получил помощ за същия вид инвестиция. Не се подпомагат и

разходи за закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба

Схемата не работи и за финансиране на разходи за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност. Не се покриват разходи за застраховка, за финансиране на лихви, за транспорт, както и направени преди подаване на заявление за кандидатстване.

Фонд „Земеделие” предоставя помощта след доказване целево изпълнение на инвестицията и подаване на заявление за изплащане на помощта. Трябва да се подготви цял набор от документи. Там се включва удостоверение за регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните, разходооправдателни документи,3. Протокол от извършена проверка от Областната дирекция (ОД) на ДФ „Земеделие” за изпълнение на инвестицията.

Изисква се застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на ДФ „Земеделие“ и копие от квитанция/платежно нареждане за платена застрахователна премия, както и копие от документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка, чийто титуляр е ползвателят.

След представяне на документите сумата на помощта се превежда по банкова сметка на ползвателя. В случай че кандидатът има изискуемо задължение към ДФ „Земеделие”, сумата на помощта ще бъде използвана за цялостно или частично погасяване на задължението.

Документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено изрично пълномощно. Необходимо е да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициера. В случай на представяне на заверени от бенефициера копия на документи, техните оригинали се представят за преглед от служител на ОД на ДФЗ. Документите трябва да са на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.

При кандидатстване за участие в схемата за държавна помощ земеделските стопани представят следните документи: заявление за предоставяне на помощ (по образец), решение на компетентния орган на управление за ползване на помощта (за юридически лица) – оригинал, финансово-счетоводни документи (представят се от ЕТ и Юридически лица, в случаите когато тази информация не е налична на сайта на Търговския регистър).

Необходима са и копия от годишни данъчни декларации за две предходни финансови години, счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и справки за ДМА за две предходни финансови години. Изисква се също счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последния отчетен период (тримесечие, шестмесечие, деветмесечие).

Задължително към заявлението се прибавя копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се приспособяват и/или в които ще се монтира оборудването. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 5 години след датата на подаване на заявлението за кандидатстване.

Освен копие от одобрен проект с количествени сметки, изготвен от правоспособно лице, се иска и становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от копие от архитектурно заснемане. Подробният списък на документите е публикуван на страницата на ДФЗ.

Срокът за изпълнение на инвестицията

респективно за предоставяне на помощта за покриване на част от разходите за инвестицията, е до 9 месеца от датата на сключване на договор за помощта, когато не се включват строително-монтажни работи, или до 18 месеца, когато се включват строително-монтажни работи. След изпълнение на инвестицията ползвателят на помощта е длъжен за срок от 4 години, считано от датата на договора за отпускане на държавна помощ, да използва подобрените активи по предназначение. Не може да се прехвърля правото на собственост и/или да се преотстъпва правото на ползване под каквато и да е правна форма върху активите, предмет на подпомагане, без съгласието на ДФ „Земеделие”.

Чрез Областните дирекции на ДФЗ ще се следи за спазването на договорните отношения и

най-малко веднъж годишно ще има текущ контрол

При неизпълнение на задълженията или при деклариране на неверни данни, помощта става изискуема и подлежи на възстановяване, заедно със законна лихва.

Земеделски стопани, които не са малки или средни предприятия по смисъла на Регламент (ЕС) 702/2014, нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й. Земеделски стопани, които са предприятия в затруднено положение по смисъла на Регламент (ЕС) 702/2014, нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

Работата по проекта или дейността, предмет на подпомагане с държавната помощ, не може да започне преди подаване на писмено заявление до Разплащателна Агенция.

Помощта не може да се натрупва с друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, както и с помощ de minimis за едни и същи допустими разходи.

При подпомагане по тази схема не се допуска промяна по отношение на субектите, които се подпомагат. Договорът между Фонда и земеделския стопанин не може да се променя по отношение на страни по договора, включително не са допустими прехвърляния на права и задължения по него.

Подробните записи с информация и подкрепяща документация, чрез които може да се установи изпълнението на всички условия, определени в Регламент (ЕС) 702/2014, се съхраняват за период от 10 години от датата на предоставяне на последна помощ по схемата. Във фонд ”Земеделие” се съхраняват всички документи за предоставяне на помощта.

Публикувана в Животновъдство

Схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на минимандри“ ще бъде отворена на 18 март, съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов по време на днешния блиц контрол в Комисията по земеделието и храните към Народното събрание.

Схемата е нотифицирана от Европейската комисия. С решение на Управителния съвет е одобрен бюджетът за подпомагане за тази година. Той е в размер на 1,5 млн. лв. Държавата ще подпомага 50% от инвестицията, но не повече от 60 хил. лв. Изчисленията на ресорното министерство показват, че вероятните инвестиции ще достигат 100–120 хил. лв.  
 
Указанията за отварянето на схемата са одобрени преди две седмици. До края на седмицата Държавен фонд „Земеделие“ ще качи на своята интернет страница изискуемите документи, които никак не са сложни, допълни Румен Порожанов. 
 
Земеделският министър уточни, че след началото на приема на 18 март, той ще остане отворенпрез цялото време. Животновъдите разполагат с достатъчно време да си подготвят проекта, да го внесат за разглеждане и да чакат одобрение за финансиране.
Публикувана в Бизнес

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“. Целта е да бъдат подпомогнати собственици или наематели на животновъдни ферми, които са регистрирани земеделски стопани. Кандидатите трябва да произвеждат качествени хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.


Схемата ще стартира в началото на 2019 г. и ще продължи до края на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявленията за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата. Бюджетът на помощта е в размер 1,5 млн. лева. Той се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване.
Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева. Този интензитет е допустим на основание на член 17(9)(в) от Регламент (ЕС) 702/2014.


Допустимите инвестиции по схемата ще бъдат за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуването на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти, (включително закупуване на необходимото оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Публикувана в Бизнес

От следващата година животновъдните ферми, регистрираните по двете наредби 3 и 26, ще имат право на допълнителна държавна помощ за изграждане на мини мандри, след като Европейската комисия одобри искането на България.

Самият срок за прилагане на схемата „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“ ще важи от датата на одобрението й от Еврокомисията до 31 декември на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс.

Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един кандидат, но няма да превишава 60 000 лева. Този интензитет е допустим на основание на член 17(9)(в) от Регламент (ЕС) 702/2014. Праговете не трябва да се заобикалят чрез изкуствено разделяне на схемите или проектите.

Допустимите инвестиции по тази схема ще покриват разходите за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или покупка на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти (включително покупка на необходимото оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26.

Предвиденият максимален бюджет за помощта ще бъде 1,5 млн. лева, като той ще се определя ежегодно с решение на управителния съвет на фонд „Земеделие“ и ще се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване.

Съгласно проектa на схемата за държавната „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“ целта е подпомагане на собственици или наематели на животновъдни ферми, които са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители), които произвеждат качествени хранителни продукти от селскостопански животни, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Заявления за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане срока на прилагане на схемата.

Министерството на земеделието подготвя още две схеми за държавна помощ, които са в процес на подготовка, съобщиха експерти от ведомството.

Става въпрос за „Помощ за инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ и държавна помощ за „Инвестиции за закупуване на мобилни доилни апарати“.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта