Предупреждение, че мерките по новата Обща селскостопанска политика могат да се забавят с 2 години, публикува ирландското министерство на земеделието. Според информирани източници, новите мерки е твърде възможно да не могат да бъдат приети и съгласувани преди 2022 г, а говорителят на министерството заяви, че началната дата на новата ОСП е "твърде несигурна".


"Докато преговорите в Брюксел не бъдат завършени, не е възможно да посочим потенциална начална дата за новата ОСП", се казва в изявлението на ирландското министерство на земеделието.

Според първоначалната програма на Еврокомисията, държавите членки трябва да представят стратегическите си планове до 1 януари 2020 г. След това те трябва да бъдат одобрени в рамките на 8 месеца, като очакванията са новите мерки да стартират от 2021 г.

Но този график е тотално нарушен поради Брексит и неговото огромно влияние върху бюджета на ЕС и Многогодишната финансова рамка, тъй като вноската на Великобритания в бюджета на ЕС е 10 млрд. евро годишно.

Ирландските земеделски съюзи изразиха загриженост за директните плащания, и заявиха, че те трябва да бъдат защитени.

Публикувана в Бизнес

Над 2 млрд. лв. са средствата, изплатени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 и директни плащания през 2018 г. са изплатили Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Разплащателната агенция  сочи годишният им отчет  пред Министерският съвет. От правителствената пресслужба съобщават,че документът е одобрен.

Данните показват,че за миналата година са подписани 789 договора по ПРСР 2014-2020. Преведените средства са на стойност 582 882036 лв. В Кампания 2018 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети 110 944 заявления

През 2018 г. преведените субсидии за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието възлизат на 1 542 050 690 лв.

Финансовото подпомагане по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2018 г. възлизат на 78 855 781 лв. От тях 51 932 666 лв. са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 26 923 115 лв. – национални средства.

През миналата година са изплатени 146 984 266 лв. по 20 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 20 500 земеделски стопани.

Публикувана в Новини на часа

В срок до 10 юни 2019 г., включително, земеделските стопани могат да извършват промени без санкция във вече подадените заявления по директните плащания. Това стана след изменения на  Наредба №5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, публикувани в днешния брой на Държавен вестник. Възможно е земеделските производители да добавят и допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.

Крайният срок за подаване на заявления и извършване на промени в подадени заявления за подпомагане със санкция от 1% на всеки работен ден закъснение е 17 юни включително.

В резултат на промяната в срока за подаване на заявления  за подпомагане, настъпват изменения и в крайните срокове за задържане на животните. За Кампания 2019, по схемите за обвързана подкрепа, периодът на задържане е 80 дни  от 18 юни до 5 септември 2019 г. включително, а по схемата за преходна национална помощ за овце и кози периодът на задържане е 100 дни  от 18 юни до 25 септември 2019 г. включително. Променя се и датата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си. За  Кампания 2019  тя е 17 юни.

Срокът за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2019 без санкция приключи на 23 май. По предварителни данни  подадените заявления са над 105 хил. Общата очертана площ е над 38 млн. дка.

Публикувана в Бизнес

Всяка година воплите по кампанията за очертаването на площите за подпомагане по директните плащания са едни и същи. Очаквано, и този път МЗХГ удължи срока с 1 седмица. Има ли обаче реални основания за ежегодния смешен плач?

Наша проверка показва, че прословутият бутон за приключване на подадените заявления реално е бил извън строя едва 2 дни. Ясно е, че това е софтуерен проблем. Шефове на областни дирекции „Земеделие“ признават, че системата никога не е работила по-бързо и по-добре. Като не крият обичайното закъснение от страна на МЗХГ и ДФЗ по отношение на нормативната уредба, свързана с очертаването. Липсата на такава в нужния срок всяка година е причина кампанията да не може реално да стартира на 1 март. Когато цялата нормативна уредба на национално ниво е окомплектована, останалото е

въпрос на организация на местно ниво

Земеделските служби вече имат опит с очертаването. Повечето от тях въвеждат железен ред. Съвместно с кметовете, изготвят графици на населените места, включително и по часове – за да може работата да се отхвърля бързо. Така в някои служби са обработват по 800 заявления на ден.

Проблеми с големите арендатори няма. Веднъж очертани, техните площи рядко търпят промени. Само културите са различни. Самите земеделци носят цялата информация на електронен носител и обработването на техните заявления отнема минути. Проблем се оказват малките и новите стопани. Те обикновено не са докрай наясно с нужните документи, често нямат правно основание за ползването на земите. Което, естествено, забавя целия процес по очертаването.

Плачът по така и нестартиралата електронна форма за очертаване на земеделските площи също донякъде е смешен. Защото това е софтуерен проблем и е въпрос на време да бъде решен. Без съмнение, този начин ще улесни големите арендатори и ползватели на земя. Той обаче едва ли ще има голямо значение за малките стопани, особено за онези в полупланинските райони. Повечето от тях вероятно нямат персонален компютър. Дори и да имат, не се знае дали интернетът е стигнал до тяхното село.

И не на последно място, типично по нашенски, българинът подава документи в последния момент. Тогава обаче може да се сърди единствено на себе си.

Анета Божидарова

Публикувана в Коментари

Към 11 часа на 13 май са подадени 93 100 заявления по кампанията за директни плащания 2019 г. Общата очертана площ е около 3,6 млн. хектара или 36 млн. дка. Данните са съпоставими към същата  дата на миналата година.

Независимо че кампанията върви към приключване, Министерството на земеделието, храните и горите има готовност за удължаването й с 1 седмица до 23 май.

Удължаването ще бъде възможно, след като излезе регламентът за дерогация от регламент за изпълнение (ЕС) №809/2014 по отношение на крайния срок за подаване на единното заявление за 2019 г. Той се очаква да бъде подписан и публикуван до 15 май в Официалния вестник на Европейския съюз.

Публикувана в Бизнес
Земеделското министерство публикува днес на своята страница в интернет „Наръчник за кандидатстване. Директни плащания 2019 г.“ Брошурата описва на 44 страници най-важното, което земеделските стопани трябва да знаят за всяка от схемите за директни плащания през тази година.
 Право на подпомагане имат единствено фермерите, които отговарят на определението за активен земеделски стопанин. Регистрация като земеделски стопани не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ.
 Информацията е систематизирана в четири категории: схеми за подпомагане на земеделски стопани, базирани на площ; схеми за подпомагане на земеделски стопани за селскостопански животни; схеми за подпомагане на земеделски стопани за плодове и зеленчуци; и други схеми.
В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани. Това са физическите и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. Към тях, с национално решение на България, са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения. Лицата от негативния списък ще бъдат признати за активни земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания: 1. годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства; 2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през найблизката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето; 3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност; 4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.
Изискванията за активен земеделски стопанин не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро. В Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) има изискване всички кандидати за директни плащания да бъдат регистрирани като земеделски стопани.
Регистрацията се извършва по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. 
Публикувана в Бизнес

до 17 февруари се приемат становища за промените в наредбата за директните плащания за 2019 г., съобщиха от министерството на земеделието. За първи път схемите за обвързаното подпомагане при зеленчуци се разделят с отделни бюджети, промени има и в изискването за броя на животните при предстоящото подпомагане.

Според предложените поправки при подпомагането, обвързано с производството, схемите ще бъдат 16 - за млечни крави; за млечни крави под селекционен контрол, за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни); за месодайни крави и/или юници; за месодайни крави под селекционен контрол; за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни); за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол; за биволи; за плодове (основна група); за плодове (сливи и десертно грозде); за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан); за зеленчуци (пипер); за зеленчуци (картофи, лук и чесън); за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши); за оранжерийни зеленчуци и за протеинови култури.

След нотификациите от ЕК, приети на 1 август 2018 г., се въвеждат и следните промени в схемите за обвързано подпомагане за животни.

1. Промяна в модела на диференцирано подпомагане, която се изразява в отпадането му при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането в чл. 28 на прилагането на модулиран размер на подпомагането:

- за първите 30 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 30-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1 към 1 по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол. Съответно модулацията по чл. 19, ал. 5 и чл. 20, ал. 5 се отменя, а в чл. 28, ал. 2 референцията към чл. 18, т . 8 се заличава;

-  за първите 100 (включително) допустими животни за всички стопанства и за над 100-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1 към 1 по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

2. Промяна в начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни – досегашното изискване за наличие на новорегистрирани приплоди в стопанството на кандидата се заменя с изискването по чл. 20 за реализация на животни на пазара, съответстващи най-малко на 0,2 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, по чл. 21 за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко на 0,25 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол, както и по чл. 23, ал. 4, т. 2 за месодайни породи овце и кози за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко 0.5 животни на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. За целта се въвеждат и съответните дефиниции в §1, т. 15-19 от Допълнителната разпоредба;

3. Промяна в изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните:

 – по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол се предвижда реализация от поне 1 500 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко за застрашените от изчезване породи и породите с комбинирано използване;

- по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол по чл. 23, ал. 4, т. 1 се предвижда реализация на пазара за млечни породи овце и кози най-малко на 70 кг. мляко и/или еквивалентни млечни продукти на допустимо животно, или най-малко на 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти и реализирани на пазара 0.2 животни на допустимо животно, а за автохтонните породи овце и кози по чл. 23, ал. 4, т. 3 - най-малко на 0.2 животни на допустимо за подпомагане животно или 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти.

В тази връзка се актуализират и списъците на застрашените от изчезване и комбинирани породи говеда под селекционен контрол по Приложение № 6 към чл. 19а, ал. 4, както и на млечните породи овце и кози под селекционен контрол и на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол по Приложение № 7 към чл. 23, ал. 4, т. 1, 2 и 3.

С изготвения проект на нормативен акт в чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 2 се пояснява, че замяната на животни се заявява писмено от кандидата лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице с цел избягване на случаи, при които замяната се заявява по пощата.

Българската агенция по безопасност на храните следва да предоставя на ДФЗ – РА до 31 октомври в годината на кандидатстване актуална извадка от списъци и регистри за доказване на директните продажби, а Министерството на земеделието, храните и горите ще предоставя на ДФЗ – РА в гореуказания срок списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и подали декларация като производители на първични фуражи.

Определят се и допустимите документи за доказване реализация по схемите за месодайни животни. Съгласно ал. 1 от същия реализация по чл. 20, чл. 21 и чл. 23, ал. 4, т. 2 ще се доказва с:

- фактури, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

- документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

- приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.

На основание ал. 2 гореизброените документи няма да се изискват при затворен цикъл на производство.

Алинея 3 от горецитираната разпоредба постановява при придвижване на животни на територията на страната включително при затворен цикъл на производство ДФЗ–РА да извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ Ветис, а при търговия в ЕС и износ на живи животни да извършва проверка въз основа на сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.

С ал. 4 се предвижда изискването документите да бъдат издадени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септемврина годината на кандидатстване.

Алинея 5 регламентира възможност документите да бъдат предоставени от страна на ДФЗ – РА на Националната агенция за приходите за проверка.

С проекта се създава чл. 27в, с ал. 1 от който се въвежда изискването кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за млечни крави под селекционен контрол, за месодайни крави и/или юници, за месодайни крави под селекционен контрол, за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и за биволи да удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко или реализираните на пазара животни, като към документите по чл. 27а, ал.1 и чл. 27б, ал.1 представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Когато земеделските стопани кандидатстват едновременно по повече от една от горепосочените схеми, следва да отбележат в декларацията по ал. 1 по коя схема представят всеки документ.

Алинея 3 от тази разпоредба постановява кандидатите по трите схеми за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, за месодайни крави под селекционен контрол и за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол да описват документите по ал.1, като към всеки документ посочат номер на ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване на животни, за което документът се отнася.

Във връзка с промените в изпратената до ЕК към 1 август 2018 г. нотификация по схемите за обвързано подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци с проекта се предлагат следните изменения и допълнения:

1. Променя се обхватът на културите в схемите за обвързана директна подкрепа за зеленчуци, без да се променят условията за подпомагане, като за кампания 2019 ще се прилагат Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, кромид лук и чесън) и Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);

2 . Съгласно Приложение 5 се занижават изискваните добиви при част от схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци по чл. 29, чл. 29а и чл. 31, а именно изискваните за реализация на пазара добиви за ябълки, круши и вишни по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група), изискваният за реализация на пазара добив за сливи по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде), както и изискваните за реализация на пазара средни добиви за домати и краставици по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.

Анализът на прилагането на схемите за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство“ показа необходимостта от насочване на субсидии по недискриминационни изисквания, произтичащи от обективните потребности на сектора. Прилаганите до 2018 г. схеми за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“ бяха обвързани с реализация на продукция (мляко или новородени животни, регистрирани в стопанството на бенефициента), с изключение на схемите за подпомагане на животни в планинските райони и овцете-майки и козите-майки под селекционен контрол от автохтонни породи.

От кампания 2019 се предвижда изискването за реализация на продукция да бъде въведено и за животните от автохтонни породи от рода на овцете и козите, които са под селекционен контрол, като по този начин се цели постигане на равнопоставеност на земеделските стопани, по отношение на изискванията към отглежданите от тях животни, независимо от породата и предназначението им.

Въвеждането на това изискване за подпомагане ще е приложимо за около 110 000 животни, които представляват около 30% от заявяваните животни по схемата. Същевременно поради факта, че автохтонните породи животни са националният генофонд на страната, формиращ биологичното разнообразие не само в страната, но и в ЕС, предвид локалното им адаптиране, технологията на отглеждане, ниската им млечна продуктивност и запазване на популацията, изискванията при определяне на критериите за доказване на реализация на продукция за този вид животни са по-облекчени от останалите породи.

От кампания 2019 са въведени по-гъвкави възможности за реализация на продукция от овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, включително и от автохтонни породи, които дават възможност на земеделските стопани да докажат реализираната от тях продукция от месо и мляко, съобразно предназначението на животните, производствените програми на стопанствата и технологията на отглеждане на животните. През 2017 и 2018 г. за да получат подпомагане по Схемата за дребни преживни животни под селекционен контрол,  земеделските стопани, отглеждащи млечни породи овце и кози, трябваше да докажат реализация на пазара на мляко на най-малко 70 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко за всяко заявено за подпомагане животно.

От кампания 2019 земеделските стопани ще имат и опционална  възможност за доказване на реализация от млечни породи овце и кози, като трябва да докажат чрез определените в Наредба №3/2015 г. документи,  реализация на пазара на най-малко 35 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко от допустимо за подпомагане животно и 0,2 броя животни на допустимо за подпомагане животно. За животните от автохтонни породи тази възможност е алтернативно приложима, като ще имат възможност за доказване на реализация на продукция на мляко и/ или млечни продукти в еквивалент мляко от 35 кг. на допустимо за подпомагане животно или 0,2 реализирани на пазара животни. За животните от месодайни породи овце и кози под селекционен контрол необходимата реализация за едно допустимо за подпомагане животно е определена на 0,5 животни. Надграждането на подхода за реализация на животните от месодайни породи чрез замяна на критерия за отчитане на новородените животни в стопанството с пазарна реализация на животни е свързано с по-целенасочено подпомагане, ориентирано към резултати.

Предвижда се този вид реализация да се извършва и отчита в съответствие с ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, обмен, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по Закона за ветеринарномедицинската дейност. С цел намаляване на административната тежест, за земеделските стопани се предвижда документите за придвижване на животни да се предоставят по електронен път от БАБХ на ДФЗ за извършване на необходимите административни проверки. Земеделските стопани ще имат задължението да предоставят единствено счетоводните документи (фактури, касови бележки и документите по чл.6, ал.1 от Закона за счетоводството) за реализираните на пазара животни.

Въвеждането на изискването за реализация на пазара на животни ще бъде приложимо за около 26 000 броя животни, което представлява около 7 % от общия броя животни за месо, заявени по схемата през кампания 2018 и автохтонните породи животни с предназначение за месо.

Следвайки последователността на политиката за недопускане на дискриминационни условия за подпомагане на земеделските стопани от кампания 2019, се предвижда въвеждане на изискване за доказване на реализация на мляко от застрашените от изчезване породи говеда, заявявани за подпомагане по Схемата за млечни крави под селекционен контрол. За животните от тези породи се въвежда изискване за реализация на мляко, съответстващо най-малко на 1500 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко на едно на допустимо за подпомагане животно по схемата.

Същевременно се въвеждат облекчени условия за земеделските стопани, които отглеждат крави от комбинирани породи, за които земеделските стопани ще трябва да доказват реализация на мляко и/или млечни продукти от 1 500 кг. за едно допустимо за подпомагане животно, вместо изискваните през кампания 2017 и 2018 – 4000 кг.

Следвайки подхода за надграждане на изискванията за реализация, ориентирана към резултати, от кампания 2019 земеделските стопани, отглеждащи месодайни говеда, ще трябва да доказват реализация на пазара на животни, съответстваща най-малко на 0,25 животни за месодайните крави под селекционен контрол или 0,2 животни за месодайните крави и/или юници, които не са под селекционен контрол. Документите за реализация са идентични с тези по схемата за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол. Промяната в начина на доказване на реализация от месодайни говеда е насочена към около 6 400 броя бенефициенти, които през 2018 година са заявили подпомагане 157 206 броя животни.

Във основа на изготвения анализ, на база на данните от кампания 2017 и 2018 по отношение на нивото на подкрепа на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“ по отделните схеми за обвързаното с производството подпомагане, беше адаптиран моделът на подкрепа, съобразно необходимостта от допълнително подпомагане до нивото на запазване  на устойчивостта на стопанствата.

При отчитане на новите условия и в търсене на възможности за по-балансирано подпомагане на земеделските стопанства и предвид структурните различия в животновъдния сектор, от 2017 г. България прилага различен размер подкрепа на земеделските стопанства, чрез въвеждане на модулирана ставка. Границата на модулацията е определена на база на общата структура на земеделските стопанства (брой стопанства с брой животни), като е съобразена с обхвата на схемите за обвързана подкрепа и минималния брой животни допустими за подпомагане по отделните схеми.

Коефициентът на завишение на подпомагането при определяне на модулираната ставка е базиран на факторите за ефективност и рентабилност на земеделските стопанствата в отделните структурни диапазони, с цел гарантиране на необходимото ниво на допълване на доходите на земеделските стопани за осигуряване на тяхната устойчивост.

Същевременно България преразгледа и нивото на подпомагане в отделните стопанства, като отчете постигнатата степен на устойчивост и в тази връзка преразгледа праговете на модулация и размера на подпомагането. Новият модел на прилагане на модулация при схемите за обвързана подкрепа за животни е изграден на база на необходимостта от насърчаване на малките и средни стопанства, чрез по-балансирано разпределение на подкрепата към тях.

Структурата, категоризацията и размерът на подпомагането на стопанствата, за които се предвижда по-високо ниво на подкрепа включва: завишен размер на подпомагането с 10% за първите 30 животни (говеда – млечни и месодайни) от всички стопанства, допустими за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа, с изключение на животните в планинските райони, за които е обособена самостоятелна схема, чрез която се осигурява необходимото ниво на подкрепа. 

С цел намаляване на административната тежест от 2019 г. отпада ограничението за горен праг на подпомагане на животните по схемите за млечни крави и месодайни крави и юници, който през кампания 2017 и 2018 беше с таван на подпомагането до 250-тото животно. Анализът на данните показва, че през 2018 г. от това ограничение са засегнати едва 16 стопанства по двете схеми и 939 броя животни.

В резултат на адаптирането на нивото на подпомагане чрез промяна на параметрите на модулацията 62 % от земеделските стопани по Схемата за млечни крави и 80% от земеделските стопани по Схемата за месодайни крави и/или юници ще получат завишен размер на подпомагането за първите 30 животни, заявени за подпомагане по схемата.

При схемите за млечни и месодайни крави  под селекционен контрол промяната засяга по-малък брой земеделски стопани, но предвид факта, че голяма част от тях имат комбинирани стопанства, отражението на това решение се мултиплицира върху цялото стопанство.

Анализът на данните за подпомагането в сектор „Биволовъдство“дава основание за промяна на модела на модулирано подпомагане и въвеждане на еднакъв размер на подпомагането за всички заявени по Схемата за обвързано подпомагане за биволи. От кампания 2019 около 280 земеделски стопани, отглеждащи 12 500 бивола ще получат еднакъв размер на подпомагането.

От 2019 г. се въвежда и завишен размер на подпомагането с 10 % за  първите 100 животни (овце-майки и/или кози-майки – млечни и месодайни) от всички стопанства, допустими за подпомагане по Схемата за обвързано с производството подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол. Чрез адаптирането на модела на подкрепа 55 % от земеделските стопанства ще получат по-високо ниво на подпомагане. 

Изключение от тази възможност са животните в планинските райони, за които е обособена самостоятелна схема, чрез която се осигурява необходимото ниво на подкрепа.

Прагът и размерът на подпомагането са съобразени със структурата на стопанствата и необходимото ниво на подкрепа за запазване на прага им на устойчивост, при условията на обвързването им с пазарната реализация.

Публикувана в Бизнес
По време на блиц-контрол в парламента министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов отговори на въпрос за директните плащания, поставен от председателя на комисията Десислава Танева.
 „Графикът ще го публикуваме до края на другата седмица. Той няма да се различава съществено от това, което беше през миналата година“, обясни Румен Порожанов, цитиран от „Фокус“. 
 Публикуването на графика ще стане най-вероятно в сряда. Министърът припомни, че миналата седмица са били платени 50% от субсидиите за говеда, кози и биволи. Оценката на Румен Порожанов е, че през миналата година не е имало забавяне на директните плащания.
 Наредбата за обвързано производство е качена за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ, за да може да бъде приета до края на месец февруари, добави Порожанов.
 "За първи път схемите за обвързаното подпомагане при зеленчуци се разделят с отделни бюджети, промени има и в изискването за броя на животните при предстоящото подпомагане. Зеленчуците са разделени на три групи по сходство на себестойността, като целта е ставките да покриват еднакъв относителен дял на тези култури. За плодовете е запазена една единна ставка", каза още министърът.
Няма отпаднали или добавени нови култури. По отношение на схемите за животни е добавена реализацията на месо. Предвидено е доказване чрез приплод 50% и 50 на сто чрез продадено мляко. 
Относно агроекологичните мерки от ПРСР, които се прилагат по време на кампанията за директни плащания, от няколко дни на сайта на МЗХГ са качени предложенията за изменение на наредбите.
 
Публикувана в Бизнес

До 17 февруари се приемат становища за промените в наредбата за директните плащания за 2019 г., съобщиха от министерството на земеделието. За първи път схемите за обвързаното подпомагане при зеленчуци се разделят с отделни бюджети, промени има и в изискването за броя на животните при предстоящото подпомагане.

Според предложените поправки при подпомагането, обвързано с производството, схемите ще бъдат 16 - за млечни крави; за млечни крави под селекционен контрол, за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни); за месодайни крави и/или юници; за месодайни крави под селекционен контрол; за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни); за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол; за биволи; за плодове (основна група); за плодове (сливи и десертно грозде); за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан); за зеленчуци (пипер); за зеленчуци (картофи, лук и чесън); за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши); за оранжерийни зеленчуци и за протеинови култури.

След нотификациите от ЕК, приети на 1 август 2018 г., се въвеждат и следните промени в схемите за обвързано подпомагане за животни.

1. Промяна в модела на диференцирано подпомагане, която се изразява в отпадането му при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането в чл. 28 на прилагането на модулиран размер на подпомагането:

- за първите 30 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 30-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1 към 1 по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол. Съответно модулацията по чл. 19, ал. 5 и чл. 20, ал. 5 се отменя, а в чл. 28, ал. 2 референцията към чл. 18, т . 8 се заличава;

-  за първите 100 (включително) допустими животни за всички стопанства и за над 100-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1 към 1 по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

2. Промяна в начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни – досегашното изискване за наличие на новорегистрирани приплоди в стопанството на кандидата се заменя с изискването по чл. 20 за реализация на животни на пазара, съответстващи най-малко на 0,2 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, по чл. 21 за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко на 0,25 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол, както и по чл. 23, ал. 4, т. 2 за месодайни породи овце и кози за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко 0.5 животни на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. За целта се въвеждат и съответните дефиниции в §1, т. 15-19 от Допълнителната разпоредба;

3. Промяна в изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните:

 – по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол се предвижда реализация от поне 1 500 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко за застрашените от изчезване породи и породите с комбинирано използване;

- по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол по чл. 23, ал. 4, т. 1 се предвижда реализация на пазара за млечни породи овце и кози най-малко на 70 кг. мляко и/или еквивалентни млечни продукти на допустимо животно, или най-малко на 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти и реализирани на пазара 0.2 животни на допустимо животно, а за автохтонните породи овце и кози по чл. 23, ал. 4, т. 3 - най-малко на 0.2 животни на допустимо за подпомагане животно или 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти.

В тази връзка се актуализират и списъците на застрашените от изчезване и комбинирани породи говеда под селекционен контрол по Приложение № 6 към чл. 19а, ал. 4, както и на млечните породи овце и кози под селекционен контрол и на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол по Приложение № 7 към чл. 23, ал. 4, т. 1, 2 и 3.

С изготвения проект на нормативен акт в чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 2 се пояснява, че замяната на животни се заявява писмено от кандидата лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице с цел избягване на случаи, при които замяната се заявява по пощата.

Българската агенция по безопасност на храните следва да предоставя на ДФЗ – РА до 31 октомври в годината на кандидатстване актуална извадка от списъци и регистри за доказване на директните продажби, а Министерството на земеделието, храните и горите ще предоставя на ДФЗ – РА в гореуказания срок списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и подали декларация като производители на първични фуражи.

Определят се и допустимите документи за доказване реализация по схемите за месодайни животни. Съгласно ал. 1 от същия реализация по чл. 20, чл. 21 и чл. 23, ал. 4, т. 2 ще се доказва с:

- фактури, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

- документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

- приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.

На основание ал. 2 гореизброените документи няма да се изискват при затворен цикъл на производство.

Алинея 3 от горецитираната разпоредба постановява при придвижване на животни на територията на страната включително при затворен цикъл на производство ДФЗ–РА да извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ Ветис, а при търговия в ЕС и износ на живи животни да извършва проверка въз основа на сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.

С ал. 4 се предвижда изискването документите да бъдат издадени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септемврина годината на кандидатстване.

Алинея 5 регламентира възможност документите да бъдат предоставени от страна на ДФЗ – РА на Националната агенция за приходите за проверка.

С проекта се създава чл. 27в, с ал. 1 от който се въвежда изискването кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за млечни крави под селекционен контрол, за месодайни крави и/или юници, за месодайни крави под селекционен контрол, за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и за биволи да удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко или реализираните на пазара животни, като към документите по чл. 27а, ал.1 и чл. 27б, ал.1 представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Когато земеделските стопани кандидатстват едновременно по повече от една от горепосочените схеми, следва да отбележат в декларацията по ал. 1 по коя схема представят всеки документ.

Алинея 3 от тази разпоредба постановява кандидатите по трите схеми за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, за месодайни крави под селекционен контрол и за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол да описват документите по ал.1, като към всеки документ посочат номер на ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване на животни, за което документът се отнася.

Във връзка с промените в изпратената до ЕК към 1 август 2018 г. нотификация по схемите за обвързано подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци с проекта се предлагат следните изменения и допълнения:

1. Променя се обхватът на културите в схемите за обвързана директна подкрепа за зеленчуци, без да се променят условията за подпомагане, като за кампания 2019 ще се прилагат Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, кромид лук и чесън) и Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);

2 . Съгласно Приложение 5 се занижават изискваните добиви при част от схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци по чл. 29, чл. 29а и чл. 31, а именно изискваните за реализация на пазара добиви за ябълки, круши и вишни по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група), изискваният за реализация на пазара добив за сливи по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде), както и изискваните за реализация на пазара средни добиви за домати и краставици по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.

Анализът на прилагането на схемите за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство“ показа необходимостта от насочване на субсидии по недискриминационни изисквания, произтичащи от обективните потребности на сектора. Прилаганите до 2018 г. схеми за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“ бяха обвързани с реализация на продукция (мляко или новородени животни, регистрирани в стопанството на бенефициента), с изключение на схемите за подпомагане на животни в планинските райони и овцете-майки и козите-майки под селекционен контрол от автохтонни породи.

От кампания 2019 се предвижда изискването за реализация на продукция да бъде въведено и за животните от автохтонни породи от рода на овцете и козите, които са под селекционен контрол, като по този начин се цели постигане на равнопоставеност на земеделските стопани, по отношение на изискванията към отглежданите от тях животни, независимо от породата и предназначението им.

Въвеждането на това изискване за подпомагане ще е приложимо за около 110 000 животни, които представляват около 30% от заявяваните животни по схемата. Същевременно поради факта, че автохтонните породи животни са националният генофонд на страната, формиращ биологичното разнообразие не само в страната, но и в ЕС, предвид локалното им адаптиране, технологията на отглеждане, ниската им млечна продуктивност и запазване на популацията, изискванията при определяне на критериите за доказване на реализация на продукция за този вид животни са по-облекчени от останалите породи.

От кампания 2019 са въведени по-гъвкави възможности за реализация на продукция от овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, включително и от автохтонни породи, които дават възможност на земеделските стопани да докажат реализираната от тях продукция от месо и мляко, съобразно предназначението на животните, производствените програми на стопанствата и технологията на отглеждане на животните. През 2017 и 2018 г. за да получат подпомагане по Схемата за дребни преживни животни под селекционен контрол,  земеделските стопани, отглеждащи млечни породи овце и кози, трябваше да докажат реализация на пазара на мляко на най-малко 70 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко за всяко заявено за подпомагане животно.

От кампания 2019 земеделските стопани ще имат и опционална  възможност за доказване на реализация от млечни породи овце и кози, като трябва да докажат чрез определените в Наредба №3/2015 г. документи,  реализация на пазара на най-малко 35 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко от допустимо за подпомагане животно и 0,2 броя животни на допустимо за подпомагане животно. За животните от автохтонни породи тази възможност е алтернативно приложима, като ще имат възможност за доказване на реализация на продукция на мляко и/ или млечни продукти в еквивалент мляко от 35 кг. на допустимо за подпомагане животно или 0,2 реализирани на пазара животни. За животните от месодайни породи овце и кози под селекционен контрол необходимата реализация за едно допустимо за подпомагане животно е определена на 0,5 животни. Надграждането на подхода за реализация на животните от месодайни породи чрез замяна на критерия за отчитане на новородените животни в стопанството с пазарна реализация на животни е свързано с по-целенасочено подпомагане, ориентирано към резултати.

Предвижда се този вид реализация да се извършва и отчита в съответствие с ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, обмен, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по Закона за ветеринарномедицинската дейност. С цел намаляване на административната тежест, за земеделските стопани се предвижда документите за придвижване на животни да се предоставят по електронен път от БАБХ на ДФЗ за извършване на необходимите административни проверки. Земеделските стопани ще имат задължението да предоставят единствено счетоводните документи (фактури, касови бележки и документите по чл.6, ал.1 от Закона за счетоводството) за реализираните на пазара животни.

Въвеждането на изискването за реализация на пазара на животни ще бъде приложимо за около 26 000 броя животни, което представлява около 7 % от общия броя животни за месо, заявени по схемата през кампания 2018 и автохтонните породи животни с предназначение за месо.

Следвайки последователността на политиката за недопускане на дискриминационни условия за подпомагане на земеделските стопани от кампания 2019, се предвижда въвеждане на изискване за доказване на реализация на мляко от застрашените от изчезване породи говеда, заявявани за подпомагане по Схемата за млечни крави под селекционен контрол. За животните от тези породи се въвежда изискване за реализация на мляко, съответстващо най-малко на 1500 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко на едно на допустимо за подпомагане животно по схемата.

Същевременно се въвеждат облекчени условия за земеделските стопани, които отглеждат крави от комбинирани породи, за които земеделските стопани ще трябва да доказват реализация на мляко и/или млечни продукти от 1 500 кг. за едно допустимо за подпомагане животно, вместо изискваните през кампания 2017 и 2018 – 4000 кг.

Следвайки подхода за надграждане на изискванията за реализация, ориентирана към резултати, от кампания 2019 земеделските стопани, отглеждащи месодайни говеда, ще трябва да доказват реализация на пазара на животни, съответстваща най-малко на 0,25 животни за месодайните крави под селекционен контрол или 0,2 животни за месодайните крави и/или юници, които не са под селекционен контрол. Документите за реализация са идентични с тези по схемата за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол. Промяната в начина на доказване на реализация от месодайни говеда е насочена към около 6 400 броя бенефициенти, които през 2018 година са заявили подпомагане 157 206 броя животни.

Във основа на изготвения анализ, на база на данните от кампания 2017 и 2018 по отношение на нивото на подкрепа на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“ по отделните схеми за обвързаното с производството подпомагане, беше адаптиран моделът на подкрепа, съобразно необходимостта от допълнително подпомагане до нивото на запазване  на устойчивостта на стопанствата.

При отчитане на новите условия и в търсене на възможности за по-балансирано подпомагане на земеделските стопанства и предвид структурните различия в животновъдния сектор, от 2017 г. България прилага различен размер подкрепа на земеделските стопанства, чрез въвеждане на модулирана ставка. Границата на модулацията е определена на база на общата структура на земеделските стопанства (брой стопанства с брой животни), като е съобразена с обхвата на схемите за обвързана подкрепа и минималния брой животни допустими за подпомагане по отделните схеми.

Коефициентът на завишение на подпомагането при определяне на модулираната ставка е базиран на факторите за ефективност и рентабилност на земеделските стопанствата в отделните структурни диапазони, с цел гарантиране на необходимото ниво на допълване на доходите на земеделските стопани за осигуряване на тяхната устойчивост.

Същевременно България преразгледа и нивото на подпомагане в отделните стопанства, като отчете постигнатата степен на устойчивост и в тази връзка преразгледа праговете на модулация и размера на подпомагането. Новият модел на прилагане на модулация при схемите за обвързана подкрепа за животни е изграден на база на необходимостта от насърчаване на малките и средни стопанства, чрез по-балансирано разпределение на подкрепата към тях.

Структурата, категоризацията и размерът на подпомагането на стопанствата, за които се предвижда по-високо ниво на подкрепа включва: завишен размер на подпомагането с 10% за първите 30 животни (говеда – млечни и месодайни) от всички стопанства, допустими за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа, с изключение на животните в планинските райони, за които е обособена самостоятелна схема, чрез която се осигурява необходимото ниво на подкрепа. 

С цел намаляване на административната тежест от 2019 г. отпада ограничението за горен праг на подпомагане на животните по схемите за млечни крави и месодайни крави и юници, който през кампания 2017 и 2018 беше с таван на подпомагането до 250-тото животно. Анализът на данните показва, че през 2018 г. от това ограничение са засегнати едва 16 стопанства по двете схеми и 939 броя животни.

В резултат на адаптирането на нивото на подпомагане чрез промяна на параметрите на модулацията 62 % от земеделските стопани по Схемата за млечни крави и 80% от земеделските стопани по Схемата за месодайни крави и/или юници ще получат завишен размер на подпомагането за първите 30 животни, заявени за подпомагане по схемата.

При схемите за млечни и месодайни крави  под селекционен контрол промяната засяга по-малък брой земеделски стопани, но предвид факта, че голяма част от тях имат комбинирани стопанства, отражението на това решение се мултиплицира върху цялото стопанство.

Анализът на данните за подпомагането в сектор „Биволовъдство“дава основание за промяна на модела на модулирано подпомагане и въвеждане на еднакъв размер на подпомагането за всички заявени по Схемата за обвързано подпомагане за биволи. От кампания 2019 около 280 земеделски стопани, отглеждащи 12 500 бивола ще получат еднакъв размер на подпомагането.

От 2019 г. се въвежда и завишен размер на подпомагането с 10 % за  първите 100 животни (овце-майки и/или кози-майки – млечни и месодайни) от всички стопанства, допустими за подпомагане по Схемата за обвързано с производството подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол. Чрез адаптирането на модела на подкрепа 55 % от земеделските стопанства ще получат по-високо ниво на подпомагане. 

Изключение от тази възможност са животните в планинските райони, за които е обособена самостоятелна схема, чрез която се осигурява необходимото ниво на подкрепа.

Прагът и размерът на подпомагането са съобразени със структурата на стопанствата и необходимото ниво на подкрепа за запазване на прага им на устойчивост, при условията на обвързването им с пазарната реализация.

 
 
Публикувана в Бизнес

Аграрният комисар Фил Хоган защити предложението на Европейската комисия за тавани на директните плащания от 60 хил. евро на фона на продължаващите критики за това, че огромна част от субсидиите в момента отиват в ръцете на големите индустриални стопанства, информира topagrar.com. Според него подобен таван ще позволи по-справедливото и целенасочено разпределение на субсидиите за земеделие. Както е известно от ЕК предлагат постепенно нарастващ таван с минимална граница  60 хил. евро и максимална 100 хил. евро на стопанство и за година. Държавните и правителствени ръководители на страните членки ще трябва да решат през есента на тази година какъв да бъде таванът на директните плащания, като решението ще е обвързано с приемането на многогодишната финансова рамка за следващия програмен период.

Хоган изтъкна, че определянето на горна граница на таваните на плащанията ще спомогне за намаляване на обществената критика насочена към най-големите земеделски стопанства заради получаваните от тях огромни субсидии. Въвеждането на подобна скала на таваните ще трябва да доведе до намаляване на европейското подпомагане за  тези стопанства.

Средствата остават в страните членки

В същото време аграрният комисар подчерта, че трябва да се намали негативния ефект по отношение на заетостта в земеделския сектор, като за целта се предлага разходите за труд включително и за семейните стопанства да се вземат под внимание при определяне на горната граница на директните плащания. Хоган уверява, че спестените средства вследствие на въведените тавани ще остават в страните членки, и ше отидат за стабилизиране на сегашното ниво  на малките и средни фермери въпреки предвижданото съкращение на бюджета като цяло. „Целта е средства да получат „стандартните семейни стопанства”, подчерта комисарят по земеделие.

Както е известно по време на последното заседание на съвета на аграрните министри по-голяма част от тях се обединиха около даван на възможност за доброволно въвеждане на тавани на директните плащания.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 10

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта