Паленето на стърнища в страната продължава, въпреки предупрежденията и санкциите, които ДФ „Земеделие“ налага. В тази връзка, ръководството на фонда предупреждава стопаните, че ще им бъдат налагани глоби за палене на земеделски площи, независимо от факта, че още не е започнала Кампания 2020. Субсидиите за парцелите, които се опожаряват преди подаването на заявления по схемите на директните плащания, ще бъдат намалявани. Тези площи ще носят предварителна тежест за налагане на глоби още при тяхното очертаване - когато кампанията започне.

     Екипи от „Техническия инспекторат“ на ДФЗ продължават да проверяват на място всички сигнали за запалени стърнища, които се подават към институцията. Сигналите постъпват основно от дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, както и от граждани.

      В периода от февруари до края на ноември 2019 г. от страна на ДФЗ са извършени извънредни проверки по 115 сигнала за горящи земеделски площи в страната. Най-засегнати са областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково. Проверяващите екипи са констатирали основно изгаряния на стърнища от зърнено-житни култури, площи с царевица, слънчоглед, рапица, пасища и сухи треви. Местоположението на пожарите е локализирано с GPS-устройство и са извършени измервания на засегнатите площи.

    Неправомерни практики по опожаряване на стърнища и други растителни остатъци през 2019 г. са установени общо при 244 кандидати по схемите и мерките на директните плащания. Засегнати са 421 земеделски парцела, като опожарената площ възлиза на 2 051 ха (20 510 дка).

    На основание член 10, ал. 2 от Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане, опожарените земеделски площи се считат за неподходящи за субсидиране за съответната година и се водят като наддекларирани.

    Паленето на стърнища е забранено и се санкционира както по българското законодателство, така и по европейските правила. Глобите се налагат в рамките на системата за контрол и по кръстосаното съответствие, които са част от Национален стандарт 6. Когато се установи опожаряване на стърнища от зимни и пролетни култури със слята повърхност (пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик) се отразява нарушение на Национален стандарт 6. Той е част от Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята, съгласно Заповед № РД 09-122/2015 на министъра на земеделието и храните.

      Санкциите за неспазване на условията за кръстосано съответствие се изчисляват в проценти. Те се прилагат върху всяко плащане към кандидата по схемите и мерките на директните плащания. Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване. В случай на неспазване поради небрежност процентът на намалението на плащанията е до 5 %, а в случаите на повторно неспазване - до 15 %. В случай на умишлено неспазване, процентът на намалението е не по-малък от 20 % и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане и може да се прилага в продължение на една или повече календарни години.

Публикувана в Растениевъдство

България стана развъдник на болести и опасно замърсяване на почвите, коментира Йордан Апостолов, депутат от Обединени патриоти в 44 Народно събрание

Лили Мирчева

 • Г-н Апостолов, Вие предложихте пред комисията по земеделие в Народното събрание доста еретичната идея в сега обсъждания проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи да се вкара процедура за разрешаването на строго забраненото палене на стърнища. Какви са мотивите Ви?

 • Хората, които се занимават със земеделие, знаят, че съседни нам държави като Гърция и Румъния, използват опалване на стърнища контролирано, независимо какво иска от тях Европейският съюз. Спокойно може да се помисли за такава процедура за контролирано палене на стърнищата и у нас. Ще ви кажа, че България стана развъдник на болести – фузариум, базично гниене и други все болести, които ги е нямало в миналото. Вече десетилетия наред по българските полета се завръщат нощенки, пеперуди... и ние сме принудени да използваме все по-голяма маса от инсектициди, фунгициди, да тровим земята и съответно – продукцията на животните и храната на хората. Аз предлагам процедурата на контролирано опалване да залегне в новия Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи. По моя преценка, паленето може да бъде извършвано на всеки 3 години, т.е. земеделският стопанин да има право да прилага такива мерки само в определен срок. На всеки три години да може да превърти площите, които обикновено са заети с есенни култури, защото там се извършваха основно дейностите по опалване на стърнища. Така ще може да се намали рискът от болести по растенията и използване на химични продукти за противодействието им.

 • Не се ли страхувате, че еколозите ще скочат срещу предложението ви?

 • Да, те ще излязат със становища, че така се нарушава хумусният слой на почвата. Но мога да кажа, че данните от едно 3-годишно изследване на Русенския университет, проведено в над 20 области на страната, бяха оповестени преди месец. Те сочат, че в последните 20 години хумусният слой е намалял с 45%, т.е. няма процедури по опалване, но хумусът пак си намалява. Този дебат е много тежък, но аз съм сигурен, че везната би наклонила в полза на контролираното палене в тригодишен срок. Така ще се извърши превъртане на площите.

 • Как си представяте тази процедура?

 • Контролирано, с органи на противопожарна защита. Знаем, че всички земеделски стопанства си имат собствени цистерни, оборудвани са с плугове. Когато всичко е направено както трябва – с изорани ивици и с източници на пожарогасене, няма да има абсолютно никаква опасност. А който предизвика пожар или пожароопасна обстановка – да му се налагат тежки санкции. Така всеки ще си прави сметката какви действия извършва на своите полета и в земите на своите арендодатели.

 • Сега се обмисля идеята собствениците да получават 80% от сумите за обработване на нивите, които фермерите плащат в специални сметки в общините, а останалите 20% от тези средства да отиват в държавния бюджет. Приемате ли предложението на земеделското министерство да се задържа по 20% от рентата за белите петна, срещу което скочиха от партия ДПС?

 • Не съм съгласен с мнението на бившия зам.-министър Бюрхан Абазов, че МЗХГ ще се превърне в агенция за недвижими имоти относно администрирането на белите петна. Мога да му дам много примери от Добруджа, където средното плащане на декар се вдига много заради наддаването на свръхвисоки цени на имотите там (има имоти, които на търговете стигат до 167 лв. на дка). В такива случаи някои умни собственици, защото в последните години има много лекари, адвокати и добре платени специалисти от София, използват следната аритметика: според тях е по-добре да не сключват договори с арендатори – те биха получили по-голямо плащане за бяло петно през общината, защото средната цена е висока. По този начин, вместо да стимулираме уреждане на взаимоотношенията чрез договори, където всичко е ясно и всеки знае своите права и задължения, се допуска утежняване на работата на администрацията. Тези собственици използват несъвършенствата на закона, за да могат да извлекат максимални облаги за своите земи.

 • Но те не извършват нарушение...

 • Прави са да разсъждават, че земята е тяхна и могат да търсят най-добрия приход от нея. Но пък този най-добър приход ощетява всички останали в землището. Отделно от това има много собственици, за които покупката на земя е просто вид инвестиция. Те не се интересуват във времето от тази покупка, а по-скоро я приемат като пенсионно наследство, за да имат доходи в определен момент от своя живот. Но така се получава каша сред тези, които искат да обработват земята.

– Какво предлагате Вие?

 • Приветствам идеята да се налага санкция от 20% от арендното плащане за белите петна, както се предлага в проектозакона. При това държавата отделя ресурс за администриране на тези земи. Нека собствениците им да си търсят правото и да сключат договор с най-добрия според тях арендатор, а не да пречат на всички останали в едно землище.

 • Приемате ли двугодишния срок, залегнал в проекта на Закона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, в който трябва да уредят всички реституционни процедури?

 • От 1994 г. досега мина достатъчно време. Това са повече от 27-28 години. Приключени са търговете за имущество от ликвидационните съвети. Няма значение за какво е купено то – дали като строителен материал, или като сгради. Много от хората, които са купили навремето сгради на бившите ТКЗС-та, са ги съборили, за да вземат строителния материал, независимо че се водят собственици на сградите. Те спират процеса за уреждане на отношенията в определени стопански дворове. Мога да ви дам десетки примери на добре уредени стопански дворове на земеделски стопани, в средата на които стои една дупка, обрасла с тръни. Отстрани е добре направено, оградено, с овощни градини, със силози, складове и сгради, а в средата няма нищо, защото някой си е купил нещо, но не го е регистрирал, както изисква законът.

 • Не е ли плащал данъци за този собственост човекът?

 • Не е плащал данъци, а могат да му бъдат начислени за години назад. Това означава, че държавата е изгубила данъци за 20-годишен период от време. При това голяма част от собствениците вече ги няма на белия свят. Те са купили, съборили и взели от сградите строителния материал, а техните наследници дори не знаят, че бащите и дядовците им са участвали в търгове на ликвидационните съвети, защото документите от ликвидационните съвети вече въобще ги няма. Така че тези хора не бива да бъдат стимулирани. Дори този двегодишен срок е изключително голям. Който иска да се регистрира – да се регистрира. Просто трябва да се сложи точка. Знае се, че в България всичко се случва в последния момент и когато наближи крайната дата, всички започваме да си вършим работата и да се оплакваме, да искаме удължаване на сроковете. Това трябва да се стопира, да му се сложи край. Който има да регистрира, да го е направил в този над 20-годишен период, за да може да тръгне процедурата, за да може държавата да продава земята под тези съборени обекти. Крайно време е те да се използват рационално и пълноценно от хора, които искат да развиват своята дейност.

 • Известни ли Ви са примери от практиката – как действат стопаните в такива случаи?

 • Много от земеделските стопани тръгват да правят процедури за промяна на предназначение, т.е. унищожават земеделска земя, за да могат да развиват своята дейност. От другата страна са имоти, които са в рамките на стопанските дворове, независимо дали са в регулация, или не, но с тях хората не могат да правят нищо, тъй като собственикът го няма.

 • Има предложение такива имоти да се прехвърлят на общините. Подкрепяте ли го?

 • Какво ще направят общините с тях две години? – Нищо! А ако този имот е абсолютно опасен за обитателите наоколо? Означава, че общините не могат нищо да направят в този двегодишен срок. Просто им се вменява един ангажимент. Министърът отговаря за земята, а кметът трябва да се справя със самосрутващата се сграда или с ямата на някой стар кантар, в която може да падне някой...

 • Усилено се спори и по въпроса – какъв процент от собствениците трябва да са съгласни, за да се сключи споразумение за обработването на даден имот. Какво мислите Вие?

 • Дали да са 25% , или 50% от собствениците, съгласни с даден договор, за това се водят жестоки полемики. Аз съм заринат с писма, в които хората се оплакват. Те описват случаи, в които два дни след излизането на поправката в закона само 25% от собствениците са подписали договор за аренда, а останалите 75% не могат да направят нищо. По този въпрос трябва да се помисли и да се изравнят нещата като при договорната аренда – с 50% от хората, тъй като има абсолютна неравнопоставеност на собствениците в момента.

Публикувана в Бизнес

Аз съм земеделски стопанин и обработвам около 95 дка земя. Знам, че е забранено да се палят стърнища, но вярно ли е, че се отнася само до засети с определени култури? Какво точно означава „стърнище“?

Въпроса задава Мартин Николов от

Забранява се изгарянето на стърнищата. Това е шестият задължителен национален стандарт, описан в специален наръчник с препоръки за опазване на земята в добро земеделско и екологично състояние. Документът е изготвен от работна група към Министерството на земеделието. Стандартите за земята имат задължителен характер и от 1 януари 2017 г. Техническият инспекторат на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) ще контролира стриктно спазването им. Според текста в документа, стърнище се наричат следжътвените остатъци от зимните и пролетните житни култури със слята повърхност (пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик).

Стандартът е задължителен за изпълнение, ако на площи от стопанството си отглеждате някоя от посочените зимни и/или пролетни житни култури със слята повърхност – пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик. За изпълнение на стандарта, Вие не трябва да изгаряте стърнищата. При изгарянето на стърнищата и другите растителни остатъци се увеличава опасността от пожари. Високата температура унищожава голяма част от органичното вещество в почвата и разрушава хумусния слой. Нещо повече - унищожава се част от почвените микроорганизми, под въздействието на които се разграждат органичните вещества. Същевременно се увеличава процентът на въглеродните емисии и фините прахови частици във въздуха. Това е записано в шестия национален стандартен стандарт за опазване на земята в добро земеделско и екологично състояние, публикуван от МЗХ.

Когато не изгаряте стърнищата и другите остатъци, а ги заоравате, Вие поддържате оптимални условия за подобряване на почвеното плодородие, водопропускливостта, влагоемността на почвата. Така увеличавате ерозионната устойчивост на почвата.

Вярно е, че се постига унищожаване на плевелната растителност, потискане развитието на неприятелите и причинители на болести по културите, но растителните отпадъци могат да Ви послужат във фермерската практика. След заораване те попадат при по-благоприятни условия за трансформиране в органично вещество, а по-ранната дълбока оран оказва положително въздействие върху добивите от земеделските култури. Със заораването на стърнищата и другите растителни остатъци се запазва част от полезната почвена микрофлора и фауна, които пряко участват в процесите на преобразуване на органичните вещества в хумус и са важен фактор за повишаване плодородието на почвата и устойчивостта й на ерозия.

Растителните отпадъци могат да се раздробят и разхвърлят с помощта на раздробители (мулчери). При оползотворяването им те могат да се ползват за постеля или за фураж на животните. Възможно е да се включат като почвен субстрати при някои култури. Растителните отпадъци могат да се използват за получаване на брикети/пелети за директно изгаряне като биогориво или пък за за получаване на биогаз, т.е. за получаване на „зелена“ енергия.

С една дума - растителните остатъци като цяло, вкл. остатъците в овощни градини и оранжерии, можете да оползотворите чрез използването им за мулчиране, за производство на компост и други. Досега, въпреки заканите, от ДФЗ не са спирали субсидии на фермерите заради палене на стърнища, но по Закона за МВР глобите са между 200 и 2000 лв.

Публикувана в Растениевъдство

Навременната жътва при зърнено житните култури е един от най-важните елементи от контрола на плевелите. С нея се ограничава попадането на голям брой плевелни семена в почвата от видове, които узряват едновременно с житните култури.

Непосредствено след приключване на жътвата, на площите с доминиращо заплевеляване от коренищни и кореновоиздънкови плевели, задължително да се извърши основна оран. Тя спомага за изсушавате на изнесените върху почвената повърхност коренища и загиването на голяма част от спящите пъпки. Ако след оранта паднат валежи и се появят нови издънки, те трябва да се унищожат навреме с допълнителна обработка на почвата или с тотални хербициди. При използването на хербициди определяща е фенофазата на плевелите - за широколистни плевели фенофаза „бутонзация“, а за житните плевели „изкласяване“.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта