За поредна година кандидатите с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП) могат да кандидатстват за кредити, отпуснати пряко от ДФ „Земеделие“. Със свое решение Управителният съвет на ДФЗ утвърди условията, при които бенефициерите по НПП 2020-2022 г. ще имат възможност да реализират проектите си чрез кредит.

Възможността за кредитиране ще позволи на пчеларите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата – за закупуване на нови кошери, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, както и за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

Схемата допринася за значително увеличение в усвояването на средствата по НПП. Максималният размер на отпусканите средства е до 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. За първи път през настоящата година отпада еднократната такса за обработка и управление, която беше 0,5 % от размера на кредита. Погасяването на заема се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по Програмата.

Днес Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2020 година.

Публикувана в Пчела и кошер

От 05 до 18 март 2020 г. пчеларите могат да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б и Е от Национална програма по пчеларство (НПП) 2020-2022г. Документи за настоящата финансова година ще се приемат в централно управление на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Приемът се осъществява съгласно заповед на изпълнителния директор на институцията, публикувана на сайта на ДФЗ – РА.

По Мярка А ще се приемат заявления за подпомагане за дейност 2 „Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства“ и за дейност 3 „Популяризиране на българските пчелни продукти, чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари“.

По Мярка Б пчеларите могат да кандидатстват за дейност 3 „Изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната“. По Мярка E приемът е отворен за дейност 3 (тема) „Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г. Програмата е с общ бюджет от близо 19, 2 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% национални средства. За 2020 година финансовият ресурс е в размер на 6 399 307 лева.

Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-РА. Там е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от НПП 2020-2022 г. Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и на място - в централно управление на ДФЗ-РА, в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“.

Източник: ДФЗ

Публикувана в Пчела и кошер

 На 24 февруари ДФ „Земеделие” отваря приемът по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г. Документи за финансовата 2020 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продължи до 9 март 2020 г.

  Ръководството на ДФ „Земеделие” уверява пчеларите, че административният капацитет на фонда ще бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и одобряване на заявленията на кандидатите, като очаква първото подписване на договори по пчеларската програма да стане в края на месец март.

    Мерки Б, Г и Д от Национална програма по пчеларство (НПП) 2020-2022 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

   Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г., като общият бюджет възлиза на 19.2 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2020 година финансовият ресурс е 6 399 307 лева.

    Информация за мерките от НПП 2020-2022 г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите лица могат да получат в областните дирекции на ДФЗ в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.

   Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

Публикувана в Пчела и кошер

Пчеларите, изпълнили договорите си от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г., могат да подават заявления за плащане до 15 август в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Документи се приемат по пет от мерките на програмата – А, Б, В, Г и Д.
    Пчеларите могат да заявят плащане за всяка една дейност от НПП, която са се ангажирали да изпълнят. За да получат финансиране те трябва да имат валидна регистрация като земеделски стопани и да са подали актуална информация в регистъра на пчелините на БАБХ.
     Подадените заявления за плащане подлежат както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора. Припомняме, че кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са кандидатствали.
    Финансовата помощ по Пчеларската програма се изплаща до 45 дни от приемането на заявленията. Условие за получаването й е кандидатите да са изпълнили стриктно инвестициите, за които имат сключен договор с фонд „Земеделие“.
    Образец на заявлението за плащане и информация за особеностите по окомплектоване на документите могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“.
  Напомняме, че и тази година ДФ "Земеделие" дава възможност за реализиране на одобрените инвестиции по НПП чрез кредит, който се отпуска при годишна лихва от 3%. Крайният срок за кандидатстване за кредит е до 15 юли 2019 г. Подробна информация за условията и реда за кандидатстване можете да бъде получена на следния адрес, а също и чрез областните дирекции на Фонда или на телефоните на дирекция "Инвестиционни схеми за подпомагане" 02/81 87 216 и 02/81 87 574.

Публикувана в Апибизнес

Общо 1900 кандидати са заявили желание за подпомагане по време на двата приема по Национална програма по пчеларство за финансовата 2019 г.
    Готово е първото класиране на проектите за закупуване на кошери и за закупуване на отводки по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС". Предварителното класиране по двете дейности е направено, защото подадените заявления надхвърлят разпределения бюджет за тях. Списъците на класираните пчелари са качени на сайта на ДФЗ.
    Общо 682 пчелари са кандидатствали за финансиране по дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина“. Предвидените средства за дейността са в размер на 1 287 451 лв., а подадените заявления са за 1 313 271 лв.
    По дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“ за приема са заделени 990 069 лв. Документи за участие са депозирали 350 пчелари на стойност 1 046 591 лв.
    За третата дейност, за закупуване на пчелни майки, бюджетът от 782 166 лв. е достатъчен да покрие подадените 771 заявления за подпомагане. Класирането е направено според критериите за оценка, определени в Наредбата за условията и реда за прилагане на пчеларската програма. 
    Общо за двата приема за финансовата 2019 г., проведени през ноември и януари, най-голям интерес се наблюдава по мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”, която е с бюджет в размер на 1 262 278 лв., с подадени 1 302 заявления. Подпомагане по мярка Г „Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ очакват 380 земеделски стопани. Разполагаемият ресурс по мярката е 73 922 лева. За техническа помощ по мярка А бяха приети 279 заявления. Бюджетът за този прием е 354 267 лв., а стопаните, които отглеждат от 20 до 100 пчелни семейства, могат да получат финансова помощ за закупуването на центрофуги, ножове за разпечатване, матуратори, восъкотопилки, вани за разпечатване. За подвижно пчеларство по мярка В са приети 4 заявления. Мярката предвижда 8 435 лева за закупуването на пчеларски ремаркета, платформи и системи прикачен инвентар.
    Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на фонда, където са подали документи за участие. 
   Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2019 година ресурс е 4 758 590 лева.

Публикувана в Пчела и кошер

Държавен фонд „Земеделие“ приключи административните проверки на приетите 1742 заявления по мерки А, Б, В, Г и Д, за финансовата 2018 г., от Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г.

Готово е и първото класиране на кандидатите за подпомагане в бюджета по мярка Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз", съответно дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина“, дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“ и дейност 3 „Закупуване на пчелни майки“. Класирането е направено според критериите за оценка, определени в Наредбата за условията и реда за прилагане на пчеларската програма.

Списък на класираните пчелари с одобрени заявления е качен на сайта на ДФ „Земеделие“. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие.

    Припомняме, че през 2018 г. най-голям е интересът за финансиране по мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”, с 1259 подадени заявления. 1235 пчелари са заявили желание за подкрепа по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”. Подпомагане по мярка Г „Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ очакват 327 земеделски стопани. За техническа помощ по мярка А бяха приети 324 заявления и за подвижно пчеларство по мярка В - 6 бр.

Приемът по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ ще приключи на 23 февруари 2018 г.

   Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2018 година ресурс е 4 758 594 лева. 

   

Публикувана в Пчела и кошер

Възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони предизвикват сериозен интерес сред пчеларите и стимулират мнозина от тях да излязат на светло и да направят крачка напред от чисто любителските стопанства. Въпреки това, сравнително високият праг за допустимост възпрепятства повечето от тях, дори що се отнася до мерките, насочите към по-малките стопанства. Границата от 8000 евро СПО означава 126 пчелни семейства, при 42 среден размер на стопанствата в България. В тази ситуация, Националната програма по пчеларство (НПП), с по-ниския си праг за допустимост, се очерта като подходящ „мост“ за пчеларите да получат финансиране за инвестиции в стопанството, да увеличат размера му и евентуално да се доближат до изискванията на ПРСР.

В тази връзка представяме в резюме основните възможности и условия на новата, нотифицирана от ЕК, НПП 2017-2019 г. Предстои приемането на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от програмата, чийто проект можете да намерите в прикачения документ.

Общи изисквания:

 • Регистрирани земеделски производители с пчелни семейства или организации на такива производители;
 • Регистриран или пререгистриран пчелин;
 • Пчелни семейства под ветеринарен контрол;
 • Кошерите да са маркирани според Наредба 10 от 2015 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

Мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари – 400 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за закупуване на нови:

 • центрофуга;
 • нож за разпечатване;
 • матуратор;
 • восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи;
 • вана за разпечатване.

Специфични изисквания:

 • От 20 до 100 пчелни семейства към датата на кандидатстване
 • По един брой от актив за една година
 • Активът не трябва да е получил финансиране по ПРСР или в предходна година от НПП

Финансиране: 50% от одобрените инвестиционни разходи, но до 2500 лв. годишно

Мярка Б - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата – 2 000 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за: закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, одобрени, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност

Специфични изисквания:

 • Използване само на един вид препарат за всички семейства за едно третиране;
 • Препарати с различно активно вещество за пролетно и есенно третиране

Финансиране: 80% от одобрените разходи за третиране на едно семейство за всеки препарат (85% за организации на производители).

Мярка В - Рационализиране на подвижното пчеларство – 100 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за: закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремарке, платформа) с вместимост поне 10 кошера.

Специфични изисквания:

 • От 20 до 100 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • Практикуване на подвижно пчеларство поне 3 години от датата на изплащане на помощта;
 • Еднократно финансиране по мярката за периода 2017-2019 г.;
 • Активът не трябва да е получил финансиране по ПРСР.

Финансиране: 50% от одобрените инвестиционни разходи, но до 2500 лв. за периода 2017-2019 г.

Мярка Г  - Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност – 50 000 лв. годишен бюджет.

Допустими разходи за: Извършване на лабораторен анализ на пчелния мед за следните показатели:

 • хидроксиметилфурфурол /ХМФ/ - задължително;
 • диастазна активност /количествено/ - задължително;
 • редуциращи захари и захароза - задължително;
 • полен;
 • водно съдържание;
 • неразтворими във вода примеси;
 • електропроводимост;
 • свободна киселинност.

Специфични изисквания:

 • Анализ в акредитирана от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” лаборатория за всеки показател;
 • Партиди произведени от кандидата;

Финансиране: 80% от одобрените разходи (85% за организации на производители).

Мярка Д - Подкрепа на подновяването на пчелните кошери

Д-1 - Закупуване на нови кошери за подмяна или увеличаване на пчелина - до броя на наличните пчелни семейства при кандидатстването, но максимум 50 – 1 000 000 лв. годишен бюджет.

Специфични изисквания:

 • От 20 до 150 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • До 149 кошера, закупени с финансиране по предишни НПП;
 • При подаване на заявлението за плащане, новите кошери трябва да са заселени.

Финансиране: 50% от одобрените инвестиционни разходи.

Д-2 - закупуване на отводки - до броя на наличните пчелни семейства при кандидатстването, но максимум 50 – 1 100 000 лв. годишен бюджет.

Специфични изисквания:

 • Поне 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 • До 149 отводки, закупени с финансиране по предишни НПП;
 • Новозакупените отводки са настанени в кошери и са маркирани по Наредба 10;

Финансиране: 70% от одобрените разходи (75% за организации на производители).

Д-3 - закупуване на пчелни майки – 450 000 лв. годишен бюджет.

Специфични изисквания:

 • До 50 пчелни семейства при кандидатстване – закупуване на  майки до 1,5 пъти техния брой;
 • 51-150 пчелни семейства при кандидатстване – закупуване на майки до този брой;
 • Над 150 пчелни семейства при кандидатстване – закупуване на майки до ½ от този брой.
 • Новозакупените майки са настанени в кошери и са маркирани по Наредба 10;
 • Недопустими са производителите на пчелни майки, а тези на отводки и голи роеве могат само да подменят основни семейства.

Финансиране: 70% от одобрените разходи (75% за организации на производители).

Мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.

По тази мярка се финансират проучвания на университети, висши учебни заведения, научни институти и научни организации в областта.

При стойност на заявленията за подпомагане по мерки А, В и Д по-голяма от съответния годишен бюджет, заявленията се точкуват по следните критерии:

 • Първо кандидатстване по тази мярка от НПП – 20 т.
 • Средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или 30-часов курс – 15 т.
 • Кандидат извършил всички дейности от договорирана помощ по НПП от 2011 г. досега – 10 т.
 • Северозападна България – 10 т.
 • Необлагодетелстван район – 10 т.
 • Организация на производители – 10 т.
 • Регистриран ЗП от 1+ години от датата на кандидатстване – 15 т.
 • Минимум 3 години опит като пчелар – 10 т.

Източник: Интелиагро

Публикувана в Пчела и кошер
На 17 ноември 2014 г. започва приемът за Кампания 2015 г. по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. Бюджетът по четирите мерки: А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”, е малко над 4,4 млн. лв. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Иванка Багдатова по време на информационния ден за българските пчелари. Събитието се състоя днес в парк-хотел „Севастократор”, с. Арбанаси, общ. Велико Търново.
       Експерти от ДФ „Земеделие” обясниха на присъстващите пчелари, че приемът на документи по четирите мерки за настоящата кампания ще продължи 10 работни дни. Заявленията ще се приемат от 17 ноември до 28 ноември 2014 г. Образци на документите за кандидатстване са публикувани на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”.
       Експерти от отдел „Месо и пчеларство” учочниха, че документите по мерките за борба с вароатозата, физикохимичен анализ на пчелния мед и купуване на кошери, отводки и пчелни майки трябва да се подава лично или чрез упълномощено лице. Те ще се приемат в 28-те областни дирекции на ДФЗ по адрес на регистрация за физическите лица и по адрес на управление - за юридическите лица. Експертите допълниха, че часът на подаване на документите няма да бъде водещ критерий за класирането. Размерът на финансовата помощ по трите мерки ще бъде между 60% и 80% от одобрените разходи, в зависимост от изискванията по конкретната мярка, заложени в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г.
       По-късно през деня експерти от отдел „Промоционални програми” разясниха на пчеларите и изискванията за кандидатстване по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”. Документите по мярката ще се подават в Централно управление на ДФ „Земеделие” в град София. Новото през Кампания 2015 г. е, че поради успешното прилагане на мярката общият й бюджет е увеличен от 150 хил. лв. на 350 хил. лв. Средствата ще покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, участие в международни изложения и др.
       По време на информационния ден пчеларите се запознаха и с възможностите за получаване на кредити от ДФ „Земеделие”. Те ще се отпускат пряко от Фонда на кандидати с одобрени проекти по мерки Б „Борба с вароатозата” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”. Лихвеният процент при тях е 5 % на годишна база. Кредитите ще се отпускат за четвърта поредна година. Те покриват 95% от помощта по мерките, а останалата част от средствата се осигурят от самите бенефициенти.
       По време на събитието зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” представи и обобщени данни за усвояемостта на бюджета по пчеларската програма за Кампания 2014 г. Иванка Багдатова каза, че въпреки по-късно започналия прием, през миналогодишната кампания са усвоени 74% от предвидения бюджет по мерките за борба с вароатозата, физикохимичен аналаиз на пчелния мед и за купуване на кошери, отводки и пчелни майки. Тя допълни, че с изплатените малко над 3,1 млн. лв. са финансирани 1315 договора на пчелари от цялата страна.
       Зам.-изпълнителният директор на ДФЗ обърна специално внимание и на мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”. По нея през Кампания 2014 г. успешно е реализиран един промоционален проект на пчелен мед. Това беше първият проект, обединил осемте най-големи пчеларски организации в страната. Иванка Багдатова акцентира, че за реализацията на „Силата на пчелния мед” са отпуснати 150 хил. лв., които са усвоени почти на 100%.
 
Публикувана в Новини на часа

Кандидатите, подписали договори по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016,  могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие”. По тези мерки се отпуска помощ за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и адрес на регистрация на юридическите лица, не по-късно от 31 юли 2014 г.

         Кредитите се отпускат пряко от Фонд „Земеделие” при лихвен процент от  5 % на годишна база. Спрямо миналата година лихвата е намалена с 1 пункт. Кредитът  покрива до 95% от помощта по мерки Б и Г, а останалата част се осигурява от бенефициента. Затова преди да получат кредит, кандидатите трябва да докажат възможността си за съфинансиране на инвестицията със съответните разходооправдателни документи. Погасяването на кредита и дължимите по него лихви се осъществява еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят получава по мерки Б и Г от НПП.

         През последните две години  схемата за кредитиране помогна усвояването на средствата по НПП да се увеличи от 82% през 2012 г. до 90% през 2013 г. Размерът на отпуснатите кредити в периода нарасна от 932 889 лв. на 1 546 607 лв., а броят им -  от 141 на 217. ДФ „Земеделие” очаква през 2014 г. броят на пчеларите, желаещи да получат кредити, да се повиши.

         Повече информация за схемата може да намерите на страницата на фонд „Земеделие” www.dfz.bg в раздел „Държавни помощи”/Кредитиране по Националната програма по пчеларство.  

Публикувана в Апибизнес

Фонд „Земеделие” одобри 1720 заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г. Към този момент в областните дирекции на ДФ "Земеделие" са подготвени всички договори за безвъзмездна финансова помощ по одобрените заявления. Те вече се подписват от страна на ДФЗ и на кандидатите.

На страницата на Фонда www.dfz.bg в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ Месо и пчеларство са публикувани и списъците с окончателно класираните кандидати по Мярка Г, дейност 1: „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/ или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина” и дейност 2: „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства”.

Пчеларите с одобрени заявления могат да изпълняват плановете си, дори все още да не са подписали договори за подпомагане. Според условията в контрактите им, разходите по одобреното заявление могат да бъдат извършвани и преди подписването на договора. 

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта