Правителството одобри проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Законопроектът предвижда промяна в списъка на търговските дружествас повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях. Министерство на земеделието, храните и горите иска спирането на процедура по приватизация на търговското дружество - „Сортови семена – Елит“ ЕАД. По този начин държавата ще може чрез дружеството да провежда собствена политика в семепроизводството, особено по отношение на структурообразуващи култури - зърнени, житни, технически и др. Освен че имат стратегическо значение за всяка една икономика и формират основния дял от износа на земеделска продукция в България, тази група култури изисква голям обем посевен материал както и адаптиране на сортовете към местните почвено-климатични и агрономически условия.

Наличието на работеща държавна структура за семепроизводството като „Сортови семена – Елит“ ЕАД, гр. София ще бъде фактор, гарантиращ по-голяма устойчивост и стабилност на земеделското производство в страната и ще запази способността за намеса в производството и пазара на семена при необходимост, например за регулация на цените.

Публикувана в Новини на часа

Бюджетът за директните плащания за България през следващия програмен период след 2020 г. няма да бъде намален с 0,7%, каквито бяха първоначалните разчети, а дори ще има увеличение с около 250 млн. евро. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на дискусия на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г.“, ротационен домакин на която беше Националната асоциация на зърнопроизводителите. За 2020-2024 г. парите по първи стълб – директни плащания за България се планира да бъдат 5,6 млрд. евро при около 5,35 млрд. евро през настоящия програмен период.

България ще се присъедини и към страните, които настояват да няма намаление като цяло на средствата за Общата селскостопанска политика и те да бъдат запазени, обясни още министър Порожанов. Това нямаше как да стане по-рано, защото страната ни не можеше да подкрепи подобна декларация преди края на председателството на Съвета на ЕС.

Предвиденото на този етап намаление на парите за развитие на селските райони ще може да бъде компенсирано с национални средства.

По многогодишната финансова рамка всяка страна от ЕС има различни претенции и ще бъде голям успех, ако преговорите приключат до април 2019 г., каза земеделският министър. На този етап повечето от държавите в ЕС изразяват позиция, че предложените от ЕК тавани на субсидиите трябва да са доброволни и всяка страна след анализ да взема решение за размера им. България настоява и в ОСП да бъде поне запазен или увеличен процентът на т.нар. обвързана подкрепа и да продължи прилагането на преходната национална помощ. В дискусията участваха и зам.-министър Вергиния Кръстева и експерти от земеделското министерство.

Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще проведе поредица от срещи в понеделник за обсъждане на мерките и борбата срещу африканската чума по свинете. В 10 часа той ще направи оглед на оградата по сухоземната граница с Румъния край Силистра, а след това в 11 ч ще започне среща с индустриалните свиневъди в областната администрация.

По-късно през деня – около 14 ч  министър Порожанов ще проведе и срещи в Букурещ за координиране на борбата с АЧС с румънските си колеги на земеделието и развитието на селските райони Петре Дея и на водите и горите – Йоан Денеш.

Публикувана в Новини на часа

Бордовете и контролните съвети са партийни хранилки. Анализът на АБВ сочи, че на 15 милиона лева годишно се равнява сумата по фонд работна заплата само на пет министерства, съобщи на пресконференция зам.- председателят на ПП АБВ доц. Христо Михайлов. Той посочи, че партията настоява за премахването им. „Ще потърсим среща с вицепремиера Томислав Дончев за разработване на ясни критерии за образователен и професионален ценз за работата на държавните предприятия и дружества“.

Доцент Михайлов даде и съответните примери. „Към Министерството на земеделието, храните и горите има шест големи горски предприятия, с шест управителни съвета с по трима членове, и още девет търговски дружества – 1 милион.Към Министерството на енергетиката има 9 търговски дружества с 34 човека, за които Фондът „Работна заплата“ изплаща не по-малко от 800 хил. лева годишно като възнаграждение. Към Министерството на здравеопазването в 80 болници има 240 членове на УС, които само за членството си получават над 6 млн. лева. В Министерството на икономика има 60 допълнително назначени в бордове, които получават над 2 млн. лева за работна заплата. В Министерството на туризма 2 млн. лева са разходите за работна заплата“. Зам.-председателят на ПП АБВ уточни, че в посочените няколко примера не влизат нито сумите за допълнително материално стимулиране, нито тези за коли, секретарки, офиси, телефони и т.н.

Публикувана в Бизнес
Общинските служби по земеделие трябва в срок до 1 август да изготвят предварителни регистри на имотите, които трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване. В срок до 20 август местни комисии с участие на кметовете и службите по земеделие определят върху копие от кадастралната карта територията, върху която са създадени масиви за ползване и техните граници. Това е записано в заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с указания за прилагане на два от новите членове на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Документът от десет страници разписва всички процедури и срокове за внасяне на декларации в общинските служби по земеделие, както и за създаване на масиви за ползване на земеделски земи. Заповедта на министъра урежда прилагането на два члена от Закона – член 37б и 37в.
 
Споразуменията за ползване на масивите се сключват в срок до 30 август по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. За стопаните е важно да знаят, имотите, които са декларирани за ползване в реални граници, както и имотите с траен начин на ползване - пасища, мери, ливади, не се включват в процедурата за създаване на масиви за ползване.
 
Общинската служба по земеделие в срок до 25 август публикува обява да изготвените регистър и карта на ползването в кметството и в сградата на службата. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната областна служба „Земеделие".
Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.
 
В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция „Земеделие" издава заповед, с която одобрява сключеното споразумение за масивите за ползване, като до 10 октомври те трябва да бъдат обявени в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страниците им.
 
 
Ако собствениците и особено тези от тях, които обработват лично земите си и ги заявяват за подпомагане, не подадат декларация за ползването, имотите за които не са сключени договори за наем или аренда ще се включат в процедурата за създаване на масиви за ползване, като т.нар. имоти - бели петна.
 
За целта се публикуват съобщения на интернет страницата на МЗХГ и на областните дирекции „Земеделие“, както и обяви на видни места в кметствата, общините, областните администрации и местния печат. Декларациите за начина, по който ще се използва имотът през следващата стопанска година, се подават в срок до 31 юли, гласят Указанията.Всеки от съсобствениците може да подаде декларация, като всички останали съсобственици в имота могат да се ползват от нея. Ако собственик не желае някой от имотите му да се включва в масиви за ползване, той трябва изрично да посочи това в декларацията си.
 
Службите по земеделие няма да се занимават със споровете кой от два или повече договора за ползване на един и същи имот е действителен за съответната стопанска година. Това ще се решава от съсобствениците, а ако те не могат да се разберат, ще трябва да се обърнат към компетентен съд.
Публикувана в Новини на часа

Правителството промени статута на имот, управляван от Министерството на земеделието, храните и горите, Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Лесидрен“, от публична в частна - държавна собственост. Имотът се намира в с. Лесидрен и представлява терен с площ 4883 кв. м и четири сгради в него. Промяната на статута ще позволи учредяване правото на строеж в имота, с което ще се постигне по-ефективното му стопанисване, тъй като той не се използва от години от горското стопанство.

Част от имот - публична държавна собственост се предоставя безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Обектът се намира в землището на гр. Шумен, м. „Илчов баир“ и е необходим на Изпълнителната агенция за разполагане на нов радар за наблюдение на метеорологичната обстановка в Северна Централна и Североизточна България.Правителството реши също да бъде учредено безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от поземлен имот - публична държавна собственост, находящ в област София, община Столична, район Лозенец, местност НПЗ „Хладилника-Витоша“, за изграждане на отливен канал. Съоръжението представлява част от Главен канализационен клон I, обслужващ три района на Столична община - „Триадица“, „Витоша“ и „Лозенец“.

Отчуждават се части от имоти — частна собственост, в землищата на селата Розово, Равногор и Фотиново в Област Пазарджик, за въздушна линия от ВЕЦ „Въча 1“ до ВЕЦ „Цанков камък“. Терените ще бъдат използвани за изграждане на нов електропровод, представляващ втора връзка на съществуваща ВЕЦ „Цанков камък“ с електроенергийната система на България, по която трябва да се изнася произведената електроенергия от централата. Средствата за отчуждаване на имотите се осигуряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София. Решението на МС може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Безсрочно право на строеж се учредява върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на гр. Шумен, община Шумен. Имотът е с площ 1 000 кв. м и се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Шумен“ към ДП „Североизточно държавно предприятие“ - Шумен. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „SHU0129. A Дивдядово – Нова“. „А1 България“ ЕАД ще заплати по сметката на ДП „Североизточно държавно предприятие“ - Шумен цена за учредяване безсрочно право на строеж в размер на 15 515,50 лв., цена на дървесината на корен в сегашна възраст за оценяваното насаждение - 32,40 лева и цена за компенсационно залесяване - 336,04 лева. На Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 310,31 лева. По сметката на община Шумен ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет.

Публикувана в Новини на часа

Георги Праматаров отново пое поста на директор в дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ в Министерството на земделието, храните и горите.

Ще припомним, че до отстраняването на експерта от длъжност се стигна след протест на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) на 18 юли 2018 г. Решението тогава взе премиерът Бойко Борисов след среща с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и представители на протестиращите животновъди. Веднага след това над 20 браншови организации излязоха с отворено писмо, в което защитиха професинализма на експерта и поискаха той да остана не поста си.

Едновременно с това колеги на Праматаров възразиха срещу отстраняването му и се подписаха в негова подкрепа. „Един от малцината експерти в специфичната материя на Географските информационни системи, както и в областта на Общата селскостопанска политика, правото на ЕС, чиито знания са търсени и ценени както от администрациите на други държави-членки, така и от страна на ЕК", заявиха тогава негови колеги. Според служителите в Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели" уволнението на Праматаров щеше да остави празнота в експертизата по отношение идентификацията на земеделските парцели в страната.

След като бе постигнат консенсус и с представителите на НОКА, експертът се връща на шефското място в дирекцията.
 
Публикувана в Новини на часа
Средно по 714 кг лавандула от дка ожънаха в Разградско, сочи последният оперативен анализ на министерството на земеделието. Близо два пъти повече лавандула е събрана тази година спрямо 2017-та, като тазгодишните количества достигат 32 716 тона, показват данните на МЗХГ. Причината е не само в повечето валежи, които благоприятстваха развитието на маслодайните култури, но и силно увеличените площи с етерично-маслената култура. Ако през 2016 г. лавандуловите полета са били върху 68 хиляди декара, то през миналата година достигат 81 445 дка, което е с близо 67% повече.

По последни данни на статистиката плододаващите площи с лавандула в страната надхвърлят 103 хил. декара. Най-много реколтирани площи с лавандула тази година отчитат в област Добрич, където от 39 640 дка плододаващи досега са реколтирани общо  38 703 дка при среден добив от 525 кг от декар.

Ръст в реколтата се отчита тази година и при маслодайната роза. Последните данни на статистиката сочат, че са прибрани 15 889 т розов цвят, което е с 28 на сто повече от пролетта на миналата година. Основната причина за тези количества е ръстът в средния добив, нараснал с цели 19 процента спрямо 2017 г. Така средният добив от декар това лято е достигнал 447 кг розов цвят.

Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна с представители на браншовите организации от сектор „Плодове и зеленчуци“. Бяха обсъдени нотифицираните от България промени в схемите за обвързано производство след 2019 г., съобщиха от пресцентъра на агроведомството.

            Министър Порожанов представи аргументите на страната ни за групирането на зеленчуците в 4 групи, в зависимост от разходите или себестойността им. Във всяка  група са зеленчуци с относително равни разходи.

            Целта е по-справедливо разпределение на бюджета, така че обвързаната подкрепа да покрива еднакъв процент от разходите за производство.  За полските зеленчуци се получава 11,52% подпомагане.

            На представителите на оранжерийните производители на зеленчуци беше обяснено, че това е и причината за намаляване на бюджета за тях с 1,2 млн. лв., които се прехвърлят към полското производство. Въпреки това според разчетите на Министерството на земеделието, храните и горите при оранжерийното производство пак делът на  обвързаната подкрепа е по-висок, или 21,13%. Заради несъгласие на част от производителите с изчислените разходи за неотопляемите и отопляемите оранжерии беше постигнато съгласие експерти от министерството да посетят различен тип оранжерии, които да покажат извършените действителни разходи с фактури и счетоводни документи.

            Редовните срещи с представителите на браншовите организации от сектор „Плодове и зеленчуци“ ще продължат.

Публикувана в Новини на часа
След като агроминистерството внезапно предложи за нотификация съкратен с над 1.220 млн. лева бюджет по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, от бранша скочиха срещу решението. От Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) изпратиха протестно писмо, с което искат спешна среща с ръковоството на МЗХГ, промяна в схемата и уволнение на експертите, работили по нотификацията. Припомняме, че срокът за промени в схемите за обвързана подкрепа, които ще се прилагат от Кампания 2019, беше до1 август, а решението на министерството стана известно късно снощи.
Прилагаме пълния текст на писмото на асоциацията на оранжерийните производители, изпратено до министър Румен Порожанов, зам.-министър Вергиния Кръстева, премиера Бойко Борисов, председателя на Комисията по земеделие Десислава Танева, председателят на народното сърание Цвета Караянчева и до омбудсмана Мая Манолова. 
 П Р О Т Е С Т Н О П И С М О 
от БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ ОТНОСНО: Промени в схемата за обвързано с производството подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ, Във връзка с решението относно промените в бюджета на Схема 9 - обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, които Министерството на земеделието, храните и горите предложи за нотификация, а именно от 7 878 017 лв. на 6 657 572 лв., Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция /БАПОП/ изказваме абсолютното си недоумение и несъгласие с така предложения за нотификация бюджет. Смятаме, че това намаление не почива на ясни критерии и на принципна основа особено при положение, че във всички разговори с нас до този момент, Заместник-министър Вергиния Кръстева ни уверяваше, че промени в бюджета за оранжерийно производство няма да има. Така намалената субсидия ще влоши още повече тежкото състояние на бранша. За пореден път се убеждаваме в това, че Министерството на земеделието, храните и горите не спазва дадените по време на работни групи обещания, което абсолютно навява на мисълта, че там, основна роля имат скритото влияние или субективната предопределеност. Никога до този момент, по време на работните групи, не сме обсъждали вариант с разделянето за зеленчукопроизводството на 5 схеми и отделянето на ресурс от схемата за подпомагане на оранжерийните зеленчуци за сметка на друга такава. Особено притеснителен е факта, че зеленчукови култури като морковите, главестото зеле, дините и пъпешите, които са с пъти по-ниски разходи имат същия като нас бюджет по схемите за обвързано подпомагане. Огромна въпросителна е също и защо се отделя схема за културите картофи, лук и чесън с бюджет от над 50 % от общия бюджет за зеленчукопроизводство и защо предложението на самите картофопроизводители не бе прието?! Кой и с какви мотиви предложи намаление с 15 % на средствата по схемата за оранжерийно производство? Защо промените се правят без съгласуването им с бранша? Защо промените по схемите се предоставят на браншовите организации при свършен факт? 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ, не можем да приемем и факта, че „експертите“ от МЗХГ, Ви подвеждат чрез лъжлива и манипулирана информация, която Ви предоставят, като по този начин Вие няма как да вземете правилните решения. По технологичните карти в Приложение 1- Технологична карта на МЗХГ, с които работят „експертите“ от МЗХГ средните разходи за страната за отглеждане на оранжерийните зеленчуци са само в сферата на фантастиката и едно добро пожелание за производителите, но не почиват на никаква логика и истинност. Не можем да приемем факта, че Вашите „експерти“ не са си направили и труда да оптимизират тези карти, а това би станало изключително лесно – с едно телефонно позвъняване или чрез един имейл до Селскостопанска Академия – София, която Академия разработи през 2016 г. по-актуални технологични карти със Заповед № РД07-84 от 29.06.2016 г. на Председателя на ССА. За улеснение на Вашите „експерти“ и за да подпомогнем вземането на обосновано решение, за което да няма съмнение ние Ви изпращаме в Приложение 2, разработените от учените в ССА карти. Промените, които ние предложихме, целяха достигането на средствата до възможно най-широк кръг от производители. Няма съмнение и в това, че не всички оранжерии в страната използват отопление, но за тази цел ние предложихме и се прие през 2016 г. диференцираното плащане на субсидията. Тя е между 3 и 5 % от разходите за производство. Видно е, че анализите които са Ви предоставени от „експертите“ в МЗХГ и твърденията в тях, че оранжерийните производители получават от 30 до 50 % от разходите за производство на продукцията са абсолютно неверни и целят облагодетелстването на определени задкулисни интереси, и вземане на решения на база манипулираща Ви информация. За жалост заради такива похвати страдат реалните производители на селскостопанска продукция в Република България. УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ, В тази връзка от Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция настояваме за: 1. Незабавна среща с Вас, на която да обсъдим създалата се ситуация; 2. Преразглеждане на размера на средствата по схема 9 за оранжерийни зеленчуци изпратени за нотификация; 3. Прецизиране на технологичните карти за оранжерийните култури в съответствие с реалните резултати, справка ; 4. УВОЛНЕНИЕТО на „експертите“, предоставили Ви подвеждаща информация и директора на Дирекция „Директни плащания“. В случай, че исканията ни не бъдат удовлетворени ще предприемем протестни действия и други обществени прояви! 
Писмото е подкрепено с таблици, доказващи производствени разходи за различните зеленчуци. 
От бранша се чудят защо сега МЗХГ предлага  зеленчукопроизводството да се дели на 5 схеми и да се отдели ресурс от схемата за подпомагане на оранжерийните зеленчуци към сметката на такава.
Отново припомняме, че 1 август беше крайният срок, в който страните-членки на ЕС имаха възможност да направят преглед и промени по мерките от Схема 9 за обвързана подкрепа в Кампания 2019 г. Ежегодното преразглеждане на схемите е възможно, благодарение на Регламент (ЕС) 2017/2393 на ЕП и на Съвета от 13 декември 2017 г. Преди крайния срок се състояха редица срещи, като накрая, по предложението на работната група, трябва да се формират три схеми за подпомагане на зеленчуци: основна (домат и пипер), нова (краставици, корнишони, патладжан и картофи) и допълнителна (кромид лук-зрял, моркови, чесън-зрял, дини, пъпеши и главесто зеле). 
 
По първата схема предложеният бюджетът е 11 240 млн. лева. По втората схема, бюджетът е 13 637 800 лева. Третата група е с предложен бюджет 7 947 000 лева. При плодовете се запазват условията за подпомагане на културите, както и бюджетите, уверяват от земеделското министерство. Промяна в тази схема има само за доказването на по-високи добиви от ябълки, круши, сливи и вишни.
 
Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта