Допълнителни средства в размер до 5 млн.лв. бяха одобрени от Правителството. Парите ще влязат в бюджета на Държавен фонд земеделие. Те ще покрит допълните разходи направени през 2018 г. Със средствата ще бъдат възстановят изразходваните такива за изпълнение на мерките, свързани с националните доплащания и държавните помощи.

Отпуснатите пари ще бъдат разпределени към земеделските стопани. Това ще се случи, когато е необходима по-сериозна допълнителна подкрепа. Тук са взети под внимание неблагоприятните климатични условия и усложнената епизоотична обстановка.
Публикувана в Новини на часа

Правителството прие Решение за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Измененията целят да подобрят управлението и отчитането на резултатите от прилагането на ПМДР.

Едната част от подготвените изменения е във връзка с прехвърлянето на средства за финансиране на две местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Стратегиите на МИРГ Самоков и МИРГ Силистра са в списъка с резервните проектни предложения, за които не достигна бюджет, но същевременно беше отчетено важното им значение за развитието на местните общности.

Друга част от промените е насочена към включване в текста на ПМДР на методика за компенсации за акваекологични производители. Това е задължително условие, за да може да бъде стартирана мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. По мярката ще може да кандидатстват производители на аквакултура, които търпят допълнителни загуби вследствие на ограниченията на екологичното законодателство. Методиката се прилага както за стопанства в НАТУРА 2000, така и за такива извън защитените територии на Европейската мрежа.

Третата група изменения в ПМДР е в Рамката за изпълнение. Те касаят промяна на индикатори, с цел тяхното актуализиране към текущите резултати по програмата и повишаване на изпълнението на междинните и крайните цели по ПМДР.

Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри промени в Съвместната декларация за намерение във връзка с обявяването на „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ като сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

С решение от 41-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, състояла се в Краков, Полша през юли 2017 г., вековните букови гори на резерватите в Национален парк „Централен Балкан“ станаха част от серийния обект на ЮНЕСКО. С Решение от 21 февруари 2018г. правителството одобри съвместна декларация за намерение с цел опазването на обекта, който е разположен на територията на 12 европейски държави. Освен България това са Австрия, Албания, Белгия, Германия, Испания, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Украйна и Хърватска. В процеса на преговори по уточняване на окончателния вариант на Съвместната декларация между участващите европейските държави, бяха направени предложения за промени от страна на някои от партньорите. Това наложи повторно разглеждане на документа на заседание на Министерски съвет и приемането на ново решение за неговото одобрение.

Със Съвместната декларация за намерение участващите държави се ангажират да създадат интегрирана система за управление на серийния обект, която да гарантира неговото опазване и ефективно управление. Подписвайки Съвместната декларация, България се ангажира да изпълнява своите ангажименти по опазване на серийния обект, наравно с останалите европейски партньори. С обявяването на буковите гори в Национален парк „Централен Балкан“ за част от обекта на световното наследство не се налагат допълнителни режими и ограничения, тъй като те и сега са в територии с най-строг режим на опазване.

Публикувана в Новини на часа

Поради отпаднала необходимост от Българската агенция по безопасност на храните се отнема управлението върху имот-публична държавна собственост, реши кабинетът днес. Той се намира в гр. Върбица и представлява терен с площ 1100 кв. м, заедно с построените в него сгради. Имотът се предава в управление на областния управител на Шумен съгласно Закона за държавната собственост.

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Министерството на икономиката имот - публична държавна собственост за осъществяване на дейността му. Имотът се намира на ул. „Славянска“ № 8 в гр. София и представлява триетажна административна сграда. Досега имотът е управляван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, но вече е с отпаднала необходимост. Поради близостта му с централната сграда на Министерството на икономиката, имотът е подходящ за задоволяване на административните потребности на ведомството от допълнителни работни помещения.

На Агенцията по геодезия, картография и кадастър се предоставя управлението върху част от имот - публична държавна собственост, който се намира на ул. „Беломорски“ № 79 в град Кърджали и представлява самостоятелен обект с площ 78 кв. м. Целта е да се увеличат архивните помещения и да се подобрят условията на труд на служителите в Службата по геодезия, картография и кадастър - град Кърджали. Досега частта от имота е била в управление на Областното пътно управление - град Кърджали към Агенция „Пътна инфраструктура“, но не се ползва от него.

Съгласно друго правителствено решение капиталът на „МОБА“ ЕООД, гр. София, се увеличава със стойността на непарична вноска, представляваща четири недвижими имота - частна държавна собственост. Имотите се намират в ж.к. „Дружба“, ж.к. „Овча купел“, ж.к. „Младост 3“ и на ул. „24-та“ в район „Връбница“ в София.

Статутът на управлявани от Министерство на отбраната имоти се променя от публична в частна държавна собственост. Имотите са общо пет и се намират в гр. Варна, гр. Банкя, с. Калояновец и в местностите „Калето“ и „Скотовъден фонд – Боруна“, които са съответно в общините Плевен и Царево.

Публикувана в Новини на часа

Правителството удължи срока по извеждане на несъюзните стоки от Свободна зона-Свиленград от два на десет месеца. Причината за това е, че след като през месец юни беше прекратен статутът на Свободна зона-Свиленград бе установено, че в три от закритите складови помещения се съхраняват стоки под митнически контрол, които следва да бъдат освободени от режима „свободна зона“ и изведени от територията на зоната, за което се изисква по-дълъг срок.

Публикувана в Новини на часа
Четвъртък, 22 Ноември 2018 05:31

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прехвърля безвъзмездно на община Ботевград имоти - частна държавна собственост с обща площ 30 хил. кв. м. Имотите представляват стадион „Христо Ботев“ в града и поземлен имот в близост, който ще бъде използван за изграждане на паркинг и озеленени площи. По този начин ще бъдат задоволени нуждите на общината от обект за спортни дейности, а обособяването на зони за пешеходци и автомобили ще допринесе за по-безопасно придвижване в района около спортното съоръжение. Дейностите ще бъдат с изцяло неикономически цели, ще задоволят обществени потребности и ще подобрят общинската инфраструктура.

На община Пловдив безвъзмездно се прехвърля имот, чийто статут се променя от публична на частна държавна собственост. Имотът се намира в местността между Голямо Конарско и Пазарджишко шосе в града и е с площ 4999 кв. м. Той ще бъде използван от общината за дейности по овладяване популацията на безстопанствените кучета на нейна територия. Имотът досега е управляван от Министерство на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

Безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на община Мадан се учредява върху част от имот - публична държавна собственост. Имотът с площ 34,42 кв. м се намира в гр. Мадан и е част от река Малка река, протичаща в съседство на здравното заведение. С покриване на част от коритото й общината ще може да изпълни обект „Паркинг към Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Константин Чилов“ - гр. Мадан“. Той е част от проект „Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг“. С реализирането на проекта, който е в интерес на общините Мадан, Златоград, Рудозем и други съседни, ще се осигурят места за паркиране на служебни автомобили и автомобили на пациенти, посещаващи здравното заведение, ще се подсигурят по-добри условия за пациентите и хора с увреждания. От паркинга ще може да се осъществява връзка и с двора на болницата, който ще бъде ползван от автомобилите на спешната помощ или като авариен изход. Тротоарът от страната на болницата ще преминава в рампа за директен достъп до двора на здравното заведение, като ще се обособят две зони, даващи възможност за сядане, разходка и отдих на пациентите и посетителите в зелена и природосъобразна среда.

От частна на публична държавна собственост се променя статутът на имоти, управлявани от Агенцията за социално подпомагане. Те се намират на ул. „Ангел Кънчев“ № 1 в град Русе и представляват терен с площ 174 кв. м и два самостоятелни обекта на първия етаж в изградена в него сграда. С решението на Министерския съвет Агенцията запазва правото си на управление върху имотите, които се ползват за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ в града.

От публична държавна в частна държавна собственост се променя статутът на сгради, предоставени за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Сградите са едноетажни постройки с обща застроена площ 495 кв. м. и са разположени в пристанищен терминал „Варна Изток“. Те са в много лошо техническо състояние и отпаднала необходимост от използването им по предназначение. Промяната ще даде възможност за събарянето на сградите и разчистването на терена в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. Премахването на сградите ще увеличи откритите складови площи и ще даде възможност за привличане на повече товари, както и увеличение на обработените кораби в пристанището.

С друго Решение правителството предоставя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество управлението върху части от имоти - публична държавна собственост в град София за нейните нужди, като ще позволи преместването в една сграда на структурите, които се вливат в Комисията с влезлия в сила Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Частите от имоти представляват част от сутерен с площ 151,80 кв. м и четвърти етаж с площ 577,03 кв. м в административна сграда, намираща се на пл. „Света Неделя“ № 6, кв. 204. Досега те са били в управление на Министерството на вътрешните работи. По решение на Министерския съвет сега то получава управлението на четири етажа в друга сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 112.

По реда на Закона за устройство на територията ще бъдат премахнати три сгради - частна държавна собственост, намиращи се в кв. „Източна промишлена зона“ в гр. Русе. Сградите са с обща площ 582 кв. м, а премахването им ще позволи на Агенция „Митници“ да направи реконструкция на инфраструктурата на трасе „Изход“ в зона „Запад“ на ГКПП „Дунав мост – Русе“. Ще се обособят два независими изходящи потока - за леки и за товарни автомобили. Подобрената организация на движение ще допринесе за по-качествено и експедитивно изпълнение на задачите на митническата администрация по контрол на превозни средства, стоки и товари и ще се увеличи пропускателната способност на трасетата.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, Министерският съвет възложи на Националната агенция за приходите да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по 7 случая.

Правителството даде съгласието си ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ да продаде недвижим имот, частна държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване. Имотът се намира в местност „Сръбчето“ в гр. Русе и е с обща площ от 7 409 кв. м., вкл. сграда със застроена площ 1 459 кв. м. Той не е необходим за дейността на предприятието.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. - Аграрен доклад 2018. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. и са представени прогнозни данни за 2018 г.

През 2017 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 4,1 млрд. лева по текущи цени, като бележи реален ръст от 8,9% спрямо предходната година.

Търговията с аграрни стоки продължава да формира значително положително салдо за България, в размер на над 1 млрд. евро за 2017 г.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания ‘2017 към края на юни 2018 г. са оторизирани средства в размер на близо 1,7 млрд. лева - общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

В рамките на 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са извършени плащания в размер на 487,9 млн. лева.

В подкрепа на земеделските производители в страната, през 2017 г. са
предоставени 250,8 млн. лева под формата на държавни помощи, се казва в правителственото прессъобщение.

Публикувана в Бизнес

Касовите бележки, които ще показват данъците и надценките на горивата, да влязат в сила от 1 март 2019 г. - това се предлага в проекта за промяна на наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти. Финансовият министър Владислав Горанов обяви преди седмица предложението. 

Бензиностанциите ще трябва да отпечатват във фискалния бон информация за размера на ДДС, акциза, продажната цена на горивото без акциз и без ДДС (нето стойност) и покупната цена на горивото без акциз и без ДДС (покупна стойност).

Информацията ще трябва да бъде изписвана на отделни редове по видове течни горива.

Промяната се отнася както за търговците на течни горива, така и за лицата, които извършват зареждания с течни горива за собствени нужди и регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна система с фискална памет, посочват от финансовото министерство. Това означава, че и ведомствените бензиностанции на фермерите също подлежат на изискването.

"Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца", обясняват от ведомството на Горанов. 

Очаква се настройката на софтуера да струва на търговците около 200 лева на обект. 

Срокът на общественото обсъждане на проектонаредбата е до 21 декември.

Публикувана в Новини на часа
На  редовното заседание на правителството днес министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов представя на Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. 
Ключовият документ е известен с името Аграрен доклад и се приема от Министерския съвет по силата на Закона за подпомагане на земеделските производители.
 
 „Министърът на земеделието, храните и горите внася до 31 октомври за одобряване в Министерския съвет годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието“, гласи законът.
Годишният Аграрен доклад задължително трябва да съдържа две части. Едната е „Отчет и анализ на състоянието на земеделието за предходната година и очаквани данни за текущата година“, а втората е „Програма, включваща целите, мерките, финансовите инструменти и средства за осъществяването й през следващата година“.Значението, което годишният Аграрен доклад има за финансирането на сектора, е накарало законодателя да задължи правителството да прием ключовия документ „преди внасянето на законопроекта за държавния бюджет в Народното събрание“.
През тази година обаче това изискване на Закона за подпомагане на земеделските производители вече е нарушено. Правителството внесе в парламента законопроекта за държавния бюджет за 2019 г. на 29 октомври тази година, а Аграрният доклад влиза за разглеждане от правителството едва днес. 
Публикувана в Новини на часа

Безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от имот - публична държавна собственост се учредява в полза на шуменското дружество „ЕЛЕТЕХ“ ООД за изграждане на захранващ водопровод към поливна система. Поземленият имот с площ 73,098 дка се намира в м. „Средна лъка“, в землището на село Реселец, община Червен бряг, област Плевен. За нуждата от напояване ще бъде изградено водовземно съоръжение в река Искър, подземен вододовеждащ водопровод от реката до смукателна шахта и помпена станция, както и водовземна шахта с утаечна камера. За напояване на трайни насаждения ще бъде изградена дъждовална система, състояща се от главни и второстепенни подземни тръбопроводи. Областният управител на област Плевен следва да състави акт за публична държавна собственост за имота, да издаде заповед за учредяване на безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху имота, след заплащане на стойността на правото от титуляра, и да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

Министерският съвет предоставя също така безвъзмездно части от имот - публична държавна собственост за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ - Търговище, и на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. По този начин ще се подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса и ще се разшири сътрудничеството между структурите на ведомствата. Ще се удовлетвори нуждата от помещения за изпълнение на специфичната дейност на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ - Търговище, сектор „Пробация“. Частите от имота - държавна собственост представляват помещения на първия и на третия етаж в триетажна административна сграда на ул. „Христо Ботев“ в гр. Търговище, заедно със съответните идеални общи части.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта