Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) бе организатор за трета поредна година на церемония по отбелязване началото на жътвата на ръж по проекта „Хляб на мира“. Събитието се проведе на 20 юни 2016 г. в землището на с. Кликач (обл. Бургас).

Церемонията бе бъде открита с пресконференция на НАЗ, министъра на земеделието и храните Десислава Танева и Асоциация „Хляб на мира“ (Германия). Всички гости посетиха ръженото поле в с. Кликач, където бе изпълнен тържествения ритуал.

Тазгодишните домакини на полето „Хляб на мира“ са председателят на Съюза на зърнопроизводителите от Бургаска област Николай Киров и председателят на Съюза на зърнопроизводителите „Маркели” (Карнобат) Теодор Тодоров, съобщават организаторите.

Публикувана в Бизнес

България заема около 23-25 място в света като производител на зърно и около 12-13 място като износител. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Ангел Вукодинов, член на Контролния съвет на Национална асоциация на зърнопроизводители в интервю за Агенция „Фокус”. „Естествено големите износител производители няма да ги броим – САЩ, Германия, Франция, Канада, Англия. България обикновено се съревновава за присъствие на международните пазари с Черноморския басейн – Украйна, Русия, Казахстан”, заяви той. Вукодинов обясни, че много голяма част от зърнопроизводството отиват за износ. „Ние традиционно произвеждаме между 4 – 5 млн. тона пшеница, а понякога и повече. От тях за вътрешни нужди се употребяват около 1 млн. и 200-300 хиляди, за семена ако се употребяват около 200-300 хиляди тона. Всичко останало от производството отива за износ – 2-3 млн. тона”, поясни той.
Ангел Вукодинов уточни, че България заема достойно място върху картата на зърнопроизводството като цяло. „България заема достойно място независимо от определенията за монокултурно производство, което аз не приемам, защото всеки от нас произвежда поне по 7-10 култури”, уточни Вукодинов.
Той отправи пожелания към своите колеги в бранша да бъдат винаги здрави и упорити, както и добра реализация на продукцията. „Очакваме нормална, не бих казал идеална, жътвена кампания. Надяваме се най-вече на добри пазари, защото може да е много добра продукцията като количество, ако са лоши пазарите, няма да е съвсем удовлетворяващо, както и обратното”, каза още той.

Публикувана в Растениевъдство

На 10.03.2016г. в гр. Стара Загора се проведе редовното Общо отчетно-изборно събрание на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Делегатите на Общото събрание изразиха остро недоволство от водената политика срещу сектор „Зърнопроизводство”. Членовете на НАЗ изразиха силно безпокойство от липсата на прозрачност и обществен мониторинг при одобрение на проектните предложения и сключването на договори по мярка 4 „Инвестиции в материални активи”, от неспазването на публично обявените срокове за договориране, от липсата на контрол по отношение ефективността и устойчивостта на одобряваните проектни предложения, от „кухи” и спекулативни проекти, от липсата на информация относно точкуването на проектите и достиганите минимални прагове на одобрение. Казусът с липсата на достатъчна прозрачност и съмненията за нелоялни практики по мярка 4 на ПРСР 2014-2020г. поражда критично напрежение сред членовете на НАЗ. В тази връзка, делегатите на ОС на НАЗ настояха за спешна промяна в условията и правилата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Членовете на НАЗ изразиха възмущение и от поетия и неизпълнен ангажимент от Министерство на земеделието и храните и Парламентарната комисия по земеделие и храни по отношение на неспазените срокове за приемане на Закон за браншовите организации в сектор „Земеделие”.

Оперативната работа на делегатите на ОС по взимане на решения по точките от дневния ред на заседанието протече конструктивно и при добър диалог. Поради изтичане мандата на председателя на организацията г-жа Румяна Ангелова, делегатите на Общото събрание избраха и новия председател на НАЗ – г-н Светослав Русалов, председател на „Съюз на зърнопроизводителите – Пловдив”. Новият председател на НАЗ ще представлява организацията на национално и европейско ниво през следващите две години.

Делегатите на Общото събрание приеха и Правилник за организацията и дейността на Сдружението, с който се прецизират задълженията и отговорностите на органите на НАЗ.

Публикувана в Новини на часа

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) остро се противопоставя на публикувания за обществено обсъждане на сайта на МРРБ проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 от 2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

Така публикуваният проект на наредба не само не решава проблемите на земеделските стопани с придвижването на извънгабаритната селскостопанска техника, а напротив увеличава логистичната и финансова тежест за целия сектор „Земеделие” и прави техническото спазване на нормативните текстове практически невъзможно.

НАЗ припомня, че досега само за извънгабаритните пътни превозни средства, с широчина над 3.50 м, е съществувал разрешителен режим и се е налагало съпровождане (за справка чл.10, ал.1 на Наредба 11). НАЗ счита за абсолютно необосновано да се натоварват с непосилна финансова и логистична тежест малките земеделски производители, които се движат със земеделска техника в рамките на допустимите габарити. Така разписана новата алинея вменява задължения за всички земеделски стопани, независимо от габаритите на техниката им, да плащат годишна такса, да осигуряват два съпровождащи автомобила и да се движат само в светлата част на деня. Нека не забравяме, че всеки един ТИР, който се движи по републиканската пътна мрежа е с подобна широчина на габарита, но не се налага да бъде съпровождан от два автомобила и да се движи само в светлата част на денонощието.

Земеделската техника е оборудвана задължително с една, а на някои машини съществуват и по две мигащи жълти светлини (на комбайните са и по три - две отпред и една отзад), видими в далечина поради големия обем и височина на специфичната земеделска техника и се явява, като доста добра сигнализация, каквато е практиката в цяла Европа. Изискването за два съпровождащи автомобила отпред и отзад, които са по-ниски от всяка една земеделска машина няма да доведе за подобряване на сигнализацията за движение на същата, напротив ще доведе до:

- увеличаване на бавнодвижещите се  участници в движението (до 25 км/ч за комбайни);

- удължаване на бавнодвижещата се колона;

- затруднено и рисково изпреварване на бавнодвижещи се ППС;

- всичко това са предпоставки за увеличаване вероятността за ПТП. 

В една жътвена кампания участва всичката налична техника в едно стопанство и при придвижване всяка една машина ще трябва да се придружава от по два автомобила , т.е. ще се вкарат в републиканския трафик изкуствено още два пъти повече бавнодвижещи се автомобили.

Относно забраната за движение на земеделска техника в тъмната част на денонощието НАЗ твърди, че тя е неприемлива, поради спецификата на земеделската дейност, която е зависима от времевия фактор за навременно прибиране на реколтата и от въздействието на метеорологичните влияния върху неприбраната произведена продукция. За избягване на тази опасност земеделският производител работи с удължен работен ден, за да прибере успешно плодовете на своя труд, а след края на усърдния ден трябва да прибере и техниката от полето, за да бъде обслужена в базите.

НАЗ твърди, че така предложеният от МРРБ проект на НИД на Наредба №11 е невъзможен за изпълнение и приложение. Предложените нормативни изисквания блокират работата на земеделските производители на полето.

НАЗ ще защити с всички възможни средства правото на земеделските стопани да произвеждат храната на България.

Публикувана в Новини на часа

Във връзка с последното разкритие на незаконна рафинерия за дизелово гориво, Националната асоциация на зърнопроизводителите приветства ефективната борба срещу контрабандното производство и разпространение на течни горива. Неотдавна НАЗ предложи на държавните органи пакет от мерки за засилване на контрола, целящи ограничаване на злоупотребите и нелегалната търговия с горива в страната. 

Публикувана в Новини на часа

Днес, 26 ноември 2015 г., заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще открие Петия национален агросеминар, който се организира от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Събитието ще се проведе от 13:00 ч. в конферентна зала „Пловдив“ на Новотел „Пловдив“.

Публикувана в Новини на часа

Във връзка с предложението на Управляващия орган на ПРСР за 15-то изменение на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013г.), Националната асоциация на зърнопроизводителите изказва следното становище:

НАЗ категорично не подкрепя така предложеното от УО на ПРСР 15-то изменение на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. НАЗ настоява да бъдат запазени сега действащите условия по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" до приключване на поетите от бенефициентите петгодишни агроекологични ангажименти.

Аргументите на НАЗ за несъгласие с предложеното 15-то изменение на ПРСР 2007-2013г. са следните:

  1. Предложените нови изисквания по направлението сеитбооборот, и по-конкретно изискването за поддържане на растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ, описана в плана за сеитбообращение, е практически неприложимо при агро-климатичните условия на зърнопроизводителните региони в страната. Поддръжката на зимна покривка на площи, които са предвидени за сеитба с пролетни култури, води до пълно компрометиране на посевите със слънчоглед и царевица. Традиционна и утвърдена агротехническа практика е извършването на есенна оран на площите, които ще бъдат засети с пролетници. Тази практика не може да бъде спазена при изпълнение на изискването за поддържане на зимна покривка, при което последствията за земеделските производители ще са изключително негативни.

  2. Така предложеното 15-то изменение на ПРСР 2007-2013г. е напълно лишено от икономическа логика. Би следвало при увеличаване на специфичните изисквания по направлението, при които има и повишаване на разходите за земеделските производители за постигането им, ставката на компенсаторното плащане да нараства. Противно на очакванията, предложението на УО на ПРСР е за двойно намаление на сега действащата ставка.

  3. Предложените драстични промени в условията и реда на прилагане, както и в нивата на компенсаторните плащания, касаещи направлението сеитбооборот, са в разрез с принципите на водената обща селскостопанска политика за осигуряване на сигурност, предвидимост и възможност за дългосрочно планиране що се отнася до усилната и рискова дейност на европейските земеделски производители.

В случай че бъдат приети промени в условията и ставките по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”, НАЗ настоява да се даде възможност на бенефициентите нормативно да прекратят участието си по агроекологичния ангажимент, без да търпят санкции и да възстановяват средства, преди стартирането на новата стопанска година 2015/16г. (тоест до 15-ти септември 2015г.).

Публикувана в Коментари

С официално писмо до Комисията по земеделие и храни към Народното събрание, Генералната дирекция по земеделие и развитие на селските райони към Европейската комисия и МЗХ, НАЗ настоява за незабавен отговор относно бъдещото прилагане на направлението за сеитбообръщение на мярка 214 „Агроекологични плащания” на ПРСР 2007-2013 г .

В продължение на няколко месеца тече устна неформална комуникация между Министерство на земеделието и храните и НАЗ относно развитието на съществуващите ангажименти по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” на м.214. Въпреки входираните в МЗХ по надлежния ред писма-запитвания от страна на НАЗ, земеделските производители в България все още нямат яснота относно това дали поетите петгодишни агроекологични задължения по ПРСР 2007-2013 г. трябва да продължат да се спазват, при липсата на финансиране за оставащия период на ангажимента.

На този етап НАЗ е получила единствено официална информация от МЗХ, че в одобрената нова Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. компенсаторно плащане за ротация на културите за борба с почвената ерозия не е предвидено. В допълнение, НАЗ в информирана, че плащания с финансови средства по ПРСР 2007-20013 г. могат да се извършват до 31.12.2015 г., а земеделските производители са посъветвани да съобразят съществуващите си агроекологични ангажименти с одобрените дейности и направления от ПРСР 2014-2020 г.

НАЗ счита за недопустимо липсата на категоричен и еднозначен отговор, както и официална позиция от страна на МЗХ, по въпроса относно съдбата на агроекологичното направление за сеитбооборот. В новата ПРСР 2014-2020 г. липсва аналогично или подобно направление за борба с почвената ерозия, тоест няма практическа възможност сега съществуващата агроекологична дейност да бъде съобразена с одобрено направление по ПРСР 2014-2020 г.

Българските земеделски производители категорично се противопоставят на едностранната промяна на правилата на дългогодишни агроекологични ангажименти и считат за недопустимо да продължават на изпълняват поетия ангажимент за ротация на културите, да правят допълнителни разходи за поддържането на сеитбооборота, да заплащат по високи ренти за земеделските земи, покрити с агроекологичен ангажимент, а същевременно да не получават полагаемото по направлението компенсаторно плащане.

В тази връзка, НАЗ настоява компетентните европейски и национални органи да се произнесат ясно и категорично относно това дали следва земеделските производители да продължават да изпълняват агроекологичен ангажимент, за който не получават компенсаторно плащане.

С оглед започващата подготовка на площите за новата стопанска година и стартирането на процедурите по изготвяне на доброволните споразумения за ползване на земеделските земи по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/16 година, НАЗ очаква категоричен отговор в най-кратки срокове, но не по-късно от средата на м.юли 2015 г.

Публикувана в Новини на часа

НАЗ категорично се противопоставя на промяната в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана в бр. 49 на Държавен вестник от 30 юни 2015 г. Нормативните изменения вменяват на земеделските производители непосилната финансова и административна тежест за монтиране на фискални и нивомерни устройства.

Въпреки няколкомесечните дебати с НАЗ, Министерството на финансите не успя да аргументира по достоверен и обективен начин с цифри и факти намерението си за въвеждане на изискванията за отчитане на потребеното в земеделските стопанства гориво.

На проведената в началото на м.юни т.г.  съвместна среща между МФ, НАП, КРИБ, НАЗ и Българска петролна и газова асоциация (БПГА), бе изразено единомислие между НАЗ и БПГА относно това къде и как се случват злоупотребите с горива и че нарушителите следва да се проверяват и санкционират, вместо вината за контрабандата да се прехвърля върху земеделските производители.

Невъзможността на държавата да осъществява своите функции и липсата на ефективен контрол върху производството, вноса и търговията с горива, не оправдава по никакъв начин решението на Министерството на финансите да накаже работещия земеделски сектор. Непонятно остава за НАЗ какво точно се цели с въвеждането на репресивни мерки срещу земеделските производители и защо трябва именно те да бъдат не само излишно обременени, а и ощетени финансово. В тази връзка са налице основания да се предвиди, че неефективните мерки на МФ ще доведат до неефективни резултати.

НАЗ, в качеството си на обществено отговорна браншова организация, подкрепя борбата с контрабандата с цел редуциране на злоупотребите с течни горива. НАЗ счита за крайно наложително извършването на системни проверки на всички рискови обекти и налагане на значителни санкции за нарушителите – глоби, започващи от 100 000 лв.; затваряне на обекти; конфискации на имущество; лишаване от свобода.

По повод промяната в Наредбата и въвеждането на изисквания за монтиране на фискални и нивомерни устройства на съдовете за горива в стопанствата на земеделските производители, НАЗ свиква спешно извънредно заседание на Управителния съвет.

Публикувана в Новини на часа

На Четвъртия национален агросеминар на НАЗ в Пловдив производителите направиха равносметка и погледнаха към предизвикателствата на новия сезон

Петър Кръстев
В рамките на Четвъртия национален агросеминар в Новотел – Пловдив (27 – 29.11.2014 г.) на специална пресконференция Румяна Ангелова – председател на  УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), заяви пред представителите на медиите, че за тях е чест да организират подобно мащабно събитие. На семинара присъстват 462 членове на асоциацията от всички регионални съюзи на зърнопроизводителите в страната, около 60 презентатори и журналисти, отчете г-жа Ангелова.
Ангел Вукадинов, зам.-председател на УС на НАЗ, сподели, че по тяхна оценка това е най-престижният форум, където ежегодно се срещат зърнопроизводителите с представителите на бизнеса, държавните институции в земеделието, търговските компании от агросектора и др., за да направят равносметка и да погледнат към предизвикателствата на новия сезон.
Агросеминарът, превърнал се в ежегодна традиция и очакван от членовете на асоциацията поради ползите за бизнеса им,  се проведе под мотото:
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО – НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В отговорите на журналистическите въпроси се включи и Радослав Христов, зам.-председател на УС на НАЗ. Той съобщи, че при разговор на ръководството на асоциацията с новия министър на земеделието, Десислава Танева е споделила големите си очаквания – и в бъдеще зърнопроизводството да бъде водещ сектор. Освен това министър Танева е подчертала, че се надява зърнопроизводителите да инвестират и в други подсектори на аграрния отрасъл – животновъдство, преработвателна промишленост, диверсификация на културите и т. н. Спрямо очакванията на държавните институции г-н Христов е на мнение, че всичко зависи от пазара. Той подчерта, че по отношение на диверсификацията на културите от голяма важност са агроклиматичните особености и отново на преден план  изниква проблемът дали производството от по-различни култури ще намери пазар. Ако се създадат благоприятни пазарни условия, в сеитбооборота ще бъдат застъпени с по-големи площи и нови култури, включително протеинови, азотфиксиращи и др. Оправдават се очакванията зърнопроизводителите да инвестират в животновъдството, заяви Радослав Христов. В асоциацията са убедени, че по този начин секторът ще генерира добавена стойност, която ще остава в страната.
Ръководството на НАЗ смята, че
ЗЕЛЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ САМО НА ПРЪВ ПОГЛЕД ИЗГЛЕЖДАТ СЛОЖНИ
Става въпрос по-скоро за схемите, по които ще се кандидатства за допълнителни субсидии. Пред журналистите Румяна Ангелова и Ангел Вукадинов изразиха убеждението си, че ако се подходи внимателно и се обърне внимание на детайлите, земеделските производители, използвайки своите бази с данни, ще могат успешно да подадат заявления за зелени плащания, без да се налага да използват услугите на консултанти. За да улесни членовете си, НАЗ е организирала поредица от семинари в страната, свързани с темата,  и не само с нея, а с новите изисквания за еврофинансиране, които са заложени в новия програмен период 2014 – 2015 г. Предстоят още семинари, заяви председателката.
НЯМА КОНФЛИКТ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА НАЗ И РЕГИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ
На въпроса – има ли конфликт между ръководството на НАЗ и отделни регионални съюзи на асоциацията от страната, които твърдят, че без да са се допитали до тях, на практика ръководството се е съгласило да има таван на плащанията по схемата за единно плащане на площ, отговори Румяна Ангелова, допълнена от своите заместници. Тя съобщи, че когато са подписали становището (б.ред. – на среща, инициирана от МЗХ, в която  участваха 30 браншови организации в земеделието), те са взели предвид категоричното мнение на 15 регионални съюза, стоящи зад предложението да има таван на плащанията, от всичко 21 съюза в страната. Другите не изказаха мнение, въпреки че им беше поискано, допълни Ангелова. За конфликт не може да става и дума, продължи Ангел Вукадинов, защото по съвсем демократичен начин сме поискали становище от всички регионални структури. Отначало документът беше подписан с особено мнение, по-късно дебатът продължи – схемата за тавана на плащанията беше конкретизирана и в този вариант напълно удовлетворява мнозинството от нашите членове, заяви той. На практика голямата част от българските земеделци, с изключение на няколко десетки (б. ред. – 8 фирми), няма да бъде  засегната от т. нар. таван на плащанията.

Мнението на ръководството на НАЗ:
Не правете повече опити за сеитба на есенници
Благоприятният срок изтече,
предупреди Радослав Христов
зърнопроизводителите в страната
На въпрос на „Гласът на фермера“ по текущите въпроси за есенната сеитба и прибиране на реколтата от царевица Радослав Христов потвърди данните, изнесени в последното заседание на Консултативния съвет по зърното. Той съобщи, че към 25.11. т. г. засетите площи с есенници са с 20% по-малко в сравнение с данните от предходната година, което за пшеницата означава, че от 12 млн. дка, засети през 2013 г., сега площите с тази култура са 10 млн. дка. Причините: лоши климатични условия и неприбрани слънчоглед и царевица, вследствие на преовлажняване на полетата. Радослав Христов се обърна към медиите да информират производителите за мнението на НАЗ, а именно – че там, където площите с есенници не са засети, да не се правят повече опити, защото благоприятният срок за сеитба е изтекъл. Същевременно производителите трябва да подадат заявление в общинските земеделски служби  и да съобщят, че поради лоши и форсмажорни обстоятелства не могат да изпълнят плановете си за сеитбообороти, които са им предоставили за кандидатстване за субсидии по различни схеми, и да поискат промени.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта