С официално писмо до Комисията по земеделие и храни към Народното събрание, Генералната дирекция по земеделие и развитие на селските райони към Европейската комисия и МЗХ, НАЗ настоява за незабавен отговор относно бъдещото прилагане на направлението за сеитбообръщение на мярка 214 „Агроекологични плащания” на ПРСР 2007-2013 г .

В продължение на няколко месеца тече устна неформална комуникация между Министерство на земеделието и храните и НАЗ относно развитието на съществуващите ангажименти по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” на м.214. Въпреки входираните в МЗХ по надлежния ред писма-запитвания от страна на НАЗ, земеделските производители в България все още нямат яснота относно това дали поетите петгодишни агроекологични задължения по ПРСР 2007-2013 г. трябва да продължат да се спазват, при липсата на финансиране за оставащия период на ангажимента.

На този етап НАЗ е получила единствено официална информация от МЗХ, че в одобрената нова Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. компенсаторно плащане за ротация на културите за борба с почвената ерозия не е предвидено. В допълнение, НАЗ в информирана, че плащания с финансови средства по ПРСР 2007-20013 г. могат да се извършват до 31.12.2015 г., а земеделските производители са посъветвани да съобразят съществуващите си агроекологични ангажименти с одобрените дейности и направления от ПРСР 2014-2020 г.

НАЗ счита за недопустимо липсата на категоричен и еднозначен отговор, както и официална позиция от страна на МЗХ, по въпроса относно съдбата на агроекологичното направление за сеитбооборот. В новата ПРСР 2014-2020 г. липсва аналогично или подобно направление за борба с почвената ерозия, тоест няма практическа възможност сега съществуващата агроекологична дейност да бъде съобразена с одобрено направление по ПРСР 2014-2020 г.

Българските земеделски производители категорично се противопоставят на едностранната промяна на правилата на дългогодишни агроекологични ангажименти и считат за недопустимо да продължават на изпълняват поетия ангажимент за ротация на културите, да правят допълнителни разходи за поддържането на сеитбооборота, да заплащат по високи ренти за земеделските земи, покрити с агроекологичен ангажимент, а същевременно да не получават полагаемото по направлението компенсаторно плащане.

В тази връзка, НАЗ настоява компетентните европейски и национални органи да се произнесат ясно и категорично относно това дали следва земеделските производители да продължават да изпълняват агроекологичен ангажимент, за който не получават компенсаторно плащане.

С оглед започващата подготовка на площите за новата стопанска година и стартирането на процедурите по изготвяне на доброволните споразумения за ползване на земеделските земи по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/16 година, НАЗ очаква категоричен отговор в най-кратки срокове, но не по-късно от средата на м.юли 2015 г.

Публикувана в Новини на часа

НАЗ категорично се противопоставя на промяната в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана в бр. 49 на Държавен вестник от 30 юни 2015 г. Нормативните изменения вменяват на земеделските производители непосилната финансова и административна тежест за монтиране на фискални и нивомерни устройства.

Въпреки няколкомесечните дебати с НАЗ, Министерството на финансите не успя да аргументира по достоверен и обективен начин с цифри и факти намерението си за въвеждане на изискванията за отчитане на потребеното в земеделските стопанства гориво.

На проведената в началото на м.юни т.г.  съвместна среща между МФ, НАП, КРИБ, НАЗ и Българска петролна и газова асоциация (БПГА), бе изразено единомислие между НАЗ и БПГА относно това къде и как се случват злоупотребите с горива и че нарушителите следва да се проверяват и санкционират, вместо вината за контрабандата да се прехвърля върху земеделските производители.

Невъзможността на държавата да осъществява своите функции и липсата на ефективен контрол върху производството, вноса и търговията с горива, не оправдава по никакъв начин решението на Министерството на финансите да накаже работещия земеделски сектор. Непонятно остава за НАЗ какво точно се цели с въвеждането на репресивни мерки срещу земеделските производители и защо трябва именно те да бъдат не само излишно обременени, а и ощетени финансово. В тази връзка са налице основания да се предвиди, че неефективните мерки на МФ ще доведат до неефективни резултати.

НАЗ, в качеството си на обществено отговорна браншова организация, подкрепя борбата с контрабандата с цел редуциране на злоупотребите с течни горива. НАЗ счита за крайно наложително извършването на системни проверки на всички рискови обекти и налагане на значителни санкции за нарушителите – глоби, започващи от 100 000 лв.; затваряне на обекти; конфискации на имущество; лишаване от свобода.

По повод промяната в Наредбата и въвеждането на изисквания за монтиране на фискални и нивомерни устройства на съдовете за горива в стопанствата на земеделските производители, НАЗ свиква спешно извънредно заседание на Управителния съвет.

Публикувана в Новини на часа

На Четвъртия национален агросеминар на НАЗ в Пловдив производителите направиха равносметка и погледнаха към предизвикателствата на новия сезон

Петър Кръстев
В рамките на Четвъртия национален агросеминар в Новотел – Пловдив (27 – 29.11.2014 г.) на специална пресконференция Румяна Ангелова – председател на  УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), заяви пред представителите на медиите, че за тях е чест да организират подобно мащабно събитие. На семинара присъстват 462 членове на асоциацията от всички регионални съюзи на зърнопроизводителите в страната, около 60 презентатори и журналисти, отчете г-жа Ангелова.
Ангел Вукадинов, зам.-председател на УС на НАЗ, сподели, че по тяхна оценка това е най-престижният форум, където ежегодно се срещат зърнопроизводителите с представителите на бизнеса, държавните институции в земеделието, търговските компании от агросектора и др., за да направят равносметка и да погледнат към предизвикателствата на новия сезон.
Агросеминарът, превърнал се в ежегодна традиция и очакван от членовете на асоциацията поради ползите за бизнеса им,  се проведе под мотото:
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО – НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В отговорите на журналистическите въпроси се включи и Радослав Христов, зам.-председател на УС на НАЗ. Той съобщи, че при разговор на ръководството на асоциацията с новия министър на земеделието, Десислава Танева е споделила големите си очаквания – и в бъдеще зърнопроизводството да бъде водещ сектор. Освен това министър Танева е подчертала, че се надява зърнопроизводителите да инвестират и в други подсектори на аграрния отрасъл – животновъдство, преработвателна промишленост, диверсификация на културите и т. н. Спрямо очакванията на държавните институции г-н Христов е на мнение, че всичко зависи от пазара. Той подчерта, че по отношение на диверсификацията на културите от голяма важност са агроклиматичните особености и отново на преден план  изниква проблемът дали производството от по-различни култури ще намери пазар. Ако се създадат благоприятни пазарни условия, в сеитбооборота ще бъдат застъпени с по-големи площи и нови култури, включително протеинови, азотфиксиращи и др. Оправдават се очакванията зърнопроизводителите да инвестират в животновъдството, заяви Радослав Христов. В асоциацията са убедени, че по този начин секторът ще генерира добавена стойност, която ще остава в страната.
Ръководството на НАЗ смята, че
ЗЕЛЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ САМО НА ПРЪВ ПОГЛЕД ИЗГЛЕЖДАТ СЛОЖНИ
Става въпрос по-скоро за схемите, по които ще се кандидатства за допълнителни субсидии. Пред журналистите Румяна Ангелова и Ангел Вукадинов изразиха убеждението си, че ако се подходи внимателно и се обърне внимание на детайлите, земеделските производители, използвайки своите бази с данни, ще могат успешно да подадат заявления за зелени плащания, без да се налага да използват услугите на консултанти. За да улесни членовете си, НАЗ е организирала поредица от семинари в страната, свързани с темата,  и не само с нея, а с новите изисквания за еврофинансиране, които са заложени в новия програмен период 2014 – 2015 г. Предстоят още семинари, заяви председателката.
НЯМА КОНФЛИКТ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА НАЗ И РЕГИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ
На въпроса – има ли конфликт между ръководството на НАЗ и отделни регионални съюзи на асоциацията от страната, които твърдят, че без да са се допитали до тях, на практика ръководството се е съгласило да има таван на плащанията по схемата за единно плащане на площ, отговори Румяна Ангелова, допълнена от своите заместници. Тя съобщи, че когато са подписали становището (б.ред. – на среща, инициирана от МЗХ, в която  участваха 30 браншови организации в земеделието), те са взели предвид категоричното мнение на 15 регионални съюза, стоящи зад предложението да има таван на плащанията, от всичко 21 съюза в страната. Другите не изказаха мнение, въпреки че им беше поискано, допълни Ангелова. За конфликт не може да става и дума, продължи Ангел Вукадинов, защото по съвсем демократичен начин сме поискали становище от всички регионални структури. Отначало документът беше подписан с особено мнение, по-късно дебатът продължи – схемата за тавана на плащанията беше конкретизирана и в този вариант напълно удовлетворява мнозинството от нашите членове, заяви той. На практика голямата част от българските земеделци, с изключение на няколко десетки (б. ред. – 8 фирми), няма да бъде  засегната от т. нар. таван на плащанията.

Мнението на ръководството на НАЗ:
Не правете повече опити за сеитба на есенници
Благоприятният срок изтече,
предупреди Радослав Христов
зърнопроизводителите в страната
На въпрос на „Гласът на фермера“ по текущите въпроси за есенната сеитба и прибиране на реколтата от царевица Радослав Христов потвърди данните, изнесени в последното заседание на Консултативния съвет по зърното. Той съобщи, че към 25.11. т. г. засетите площи с есенници са с 20% по-малко в сравнение с данните от предходната година, което за пшеницата означава, че от 12 млн. дка, засети през 2013 г., сега площите с тази култура са 10 млн. дка. Причините: лоши климатични условия и неприбрани слънчоглед и царевица, вследствие на преовлажняване на полетата. Радослав Христов се обърна към медиите да информират производителите за мнението на НАЗ, а именно – че там, където площите с есенници не са засети, да не се правят повече опити, защото благоприятният срок за сеитба е изтекъл. Същевременно производителите трябва да подадат заявление в общинските земеделски служби  и да съобщят, че поради лоши и форсмажорни обстоятелства не могат да изпълнят плановете си за сеитбообороти, които са им предоставили за кандидатстване за субсидии по различни схеми, и да поискат промени.

Публикувана в Растениевъдство

Стопаните не са информирани за изискванията, които трябва да покрият, за да получат „зелените субсидии“. Това твърди Светлана Боянова, директор на Института за агростратегии и иновации. НАЗ започна обучителни семинари

Лили Мирчева
Земеделските стопани няма да могат да очертаят екологично насочени площи през следващата кампания. А това е задължително условие, за да получат преките плащания на декар обработваема земя за 2015 г. Това прогнозира Светлана Боянова, директор на Института за агростратегии и иновации, пред в. „Гласът на фермера“. По думите й съществуват опасности да се изгубят евросубсидии, ако догодина фермерите не успеят да заявят „зеления компонент“ в нивите, които обработват и поне 5% от стопанството да е  покрита с т. нар. екологично насочени площи.
Същата опасност грози и администрацията на земеделското министерство, която не е наясно как точно ще контролира различните изисквания на „зелените плащания“. Още повече, че трябва да въведе и специален софтуер, за който никой не може да каже на какъв етап на разработка и внедряване се намира.
Европейският регламент дава възможност за предоставяне на „зеленото“ директно плащане на декар, само когато земеделския стопанин изпълнява в своето стопанство три изисквания.
Първото е за диверсификация на културите  
Важи за стопанства над 300 декара. В тях трябва да се отглеждат минимум три култури за една стопанска година. Ако фермерът има между 100 до 300 декара, ще трябва да отглежда две култури. За стопанствата до 100 дка няма изискване за диверсификация. Приема се, че тъй като са много малки, не засягат екологията и няма нужда да спазват тези зелени изисквания, но си получават зелените плащания.
Второто важно изискване, с което трудно ще се справят земеделските стопани и администрацията, е
5% от земеделската площ на стопанството да е покрита с т. нар. екологично насочени площи
Това се отнася за стопанства с над 150 дка обработваема земя. В тях влизат земя, оставена под угар,  тераси, особености на ландшафта, буферни ивици, площи с култури, които обогатяват почвата с азот и т.н. Примерно, на 300 дка това са 15 дка, за които фермерът трябва да докаже, че са част от неговото стопанство, но че той няма да ги ползва директно за земеделие. Тези земи не могат да бъдат оставени необработени и трябва да се поддържат в добро състояние.
Съществува и трето изискване за „зелените плащания“ и то е
поддържане на съществуващи постоянно затревени площи
То се отнася само за стопаните, които имат пасища, мери и ливади.
От трите компонента, най-много са неизвестните около 5-те процента екологично насочени площи. „Може да бъдат дървета, редица от дървета, угар, буферни ивици край реките, може да са азотфиксиращи култури като соя, бобови и др., могат да бъдат междинни култури“, коментира Светлана Боянова. По думите й все още не се знае какво ще обхващат т. нар. междинните култури. Те трябва да бъдат предложени от страната ни и одобрени от Европейската комисия.
Не са ясни и критериите, определящи какво представлява т. нар.

„ОТ ТАЗИ СТОПАНСКА ГОДИНА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ НЕЩАТА, ЗА ДА ГИ УТОЧНИМ И АЗ СЕ ПРИТЕСНЯВАМ, ЧЕ ХОРАТА НЕ СА НАЯСНО, НЕ СА ИНФОРМИРАНИ ДОСТАТЪЧНО“, КОМЕНТИРА СВЕТЛАНА БОЯНОВА.


слой постоянно затревени площи
Според европейския регламент, в него се включват тези ливади, пасища и мери, които са били заявени през 2012 г. и новите затревени площи, които ще се опишат през 2015 г., обяснява Светлана Боянова. Но тук отново съществува „български вариант“, какъвто няма в нито една страна от ЕС – площ, заявена по документ нива, а на практика си е пасище. „Тъкмо това трябва да оправим, за да знаем какво можем да заявим като пасище, ливада или мера и в същото време да помним, че постоянно затревените площи не бива да се разорават“, коментира Боянова.
Тази година стана пълна каша
„Тези, които имаха животни, заявяваха само с животни пасища и мери, а тези, които нямат животни, но на практика имат ливади и пасища, ги заявиха като ливади за косене. Сега фонд „Земеделие“ си събра едни правни основания и аз не знам какво ще ги правят тези правни основания като ги събраха. Освен това, от следващата година, за да заявиш плащане на декар, не само на зеленото, трябва да е ясно, че могат да заявят само ако предварително е регистрирано правното основание в софтуер. Обаче този софтуер работят ли го, не го ли работи МЗХ – не се знае“, казва още Боянова. Тези уж дребни детайли обаче могат
да спънат целия процес на преките плащания
Все още в пълна мъгла тъне и слоят екологично насочени площи. Повечето стопани не са наясно и с диверсификацията на културите – не знаят, примерно какъв да е сеитбооборота, за да са изпълнени зелените изисквания. А още по-лошото е, че при неспазването им, ще подлежат на санкции. Какви точно – пак никой не им казва.
За да намали донякъде „информационното затъмнение“, от браншовата асоциация на зърнопроизводителите стартираха национална разяснителна кампания. След първата разяснителна среща в Стара Загора, предстоят още две - на 9 септември във Враца, а на 11 септември – в Разград. Защото 2015 г. вече чука на вратата, а тогава ще трябва и българските фермери да са наясно що е то зелен компонент в стопанството и колко ще му струва. Най-малкото защото той обхваща 30% от  пакета по директните плащания.

Публикувана в Бизнес
Сряда, 30 Юли 2014 09:57

Обръщение на НАЗ

Национална асоциация на зърнопроизводителите изказва благодарност на всички браншови организации подкрепили и отстояли позицията си докрай в Общо становище относно прилагането на схемите по директните плащания 2015-2020г.

Обръщаме се към всички министри в оставка с апел, утре на последното заседание на Министерски Съвет, да вземат национално отговорно решение и да подкрепят единната позиция на неправителствения сектор, изразена в Общо становище.

За цялото българско земеделие е жизнено необходимо одобрената Концепция за директните плащания да е подкрепена от реалния земеделски сектор. Предлаганата от МЗХ Схема за дребни земеделски стопани е популистки ход и е в разрез с единния глас на земеделската общественост.  

Обръщаме се към всички настоящи и бъдещи политици да предотвратят разрухата на българското земеделие.

Публикувана в Новини на часа

Националната асоциация на зърнопроизводителите призовава да не се спекулира с очакваните добиви на зърното, защото така се подбива цената му на пазара. Стопаните ги чака тежка жътва, тъй като 80 % от ечемика и 20% от пшеницата са повалени на земята от поройните дъждове.
Заради влагата пшеницата в Русенско е нападната от най-вредните болести – септория, жълта и кафява ръжда, които ще доведат до високи загуби от декар. Падалото по земята зърно е негодно дори за фураж.
Иван Караиванов – член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите: Ние останахме без флагов лист на пшеницата, а той храни последно зърното. Бихме се радвали на 400 кг, 450 кг и мисля, че за България не бихме могли да очакваме 6-те милиона тона, които изрази министърът на земеделието Греков. Едно такова заключение повлиява и върху пазара и върху цената на зърното, което ще се купува, а е и нереалистично.
В началото на изкупната кампания зърнопроизводителите очакват цената на пшеницата да е 300 лева за тон. Не изключват Украйна и Русия допълнително да сринат цените в Черноморския басейн. Въпреки слабата реколта, която се очаква, страната ни няма да остане без пшеница, тъй като са засети и сортове, които издържат на тежки климатични условия, категорични са от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Затова не бива да се спекулира и с темата за повишаване цената на хляба.
 
Източник БНТ

Публикувана в Бизнес

И при тази жътвена кампания зърнопроизводителите ще плащат глоби зарази неспазването на две архаични наредби за земеделските машини, които отдавна трябваше да се променят, алармират от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Това са Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника. И Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

В активния сезон всички земеделски производители трябва да изкарват разрешителни за движение по пътищата, защото според заложените параметри в наредба 11 дори най-обикновените селскостопански машини попадат в графата „извънгабаритни”.

„Неизпълнимо е изискването десетки хиляди земеделски стопани да изваждат такъв документ, указващ маршрута на движение, всеки ден, още повече, че това би затруднило и работата на обслужващите органи. Поради интензивността на земеделската дейност в определени периоди на годината и променливите агрометеорологични условия е много трудно земеделските производители да направят точен план. Често се налага първоначалните маршрути за деня да претърпят промени, поради невъзможност за извършване на селскостопанска дейност, което предизвиква още по-голям хаос при издаването на разрешителните“, пише в съобщение на своята страница НАЗ.

През последните няколко години НАЗ многократно алармира земеделското министерство за наличието на сериозни проблеми, произтичащи от движението на селскостопанска техника по националната пътна мрежа и липсата на алтернативни маршрути за придвижване. Решение на въпроса до този момент не е намерено .

В началото на месец май 2014 г. министерството на земеделието информира за предстоящо сформиране на такава работна група с участие на НАЗ и компетентните ведомства (МЗХ, МВР, МРРБ, Министерство на транспорта и Агенция „Пътна инфраструктура“) със задача да изработи необходимите решения и да намали административната тежест върху земеделците. Заседание на новата група все още не е насрочено, а земеделските машини тепърва ще активизират своята работа.

Публикувана в Агротехника

Независимо от множеството сигнали, изпратени от НАЗ и земеделски производители към МЗХ и МФ, повече от десет дни след старта на кампанията по издаване на ваучерите, все още нито един земеделски производител не е успял да си закупи гориво с ваучер.

Доставчиците на горива и бензиностанциите отказват да приемат ваучерите за гориво, поради недостатъчната яснота в процедурата или поради икономическата неефективност на схемата. На този етап ваучерите за гориво са ялова държавна помощ, популистки предоставена предизборно на земеделците.

Публикувана в Новини на часа

НАЗ изпрати писмо до институциите по повод ваучерите за намален акциз. Асоциацията изказва силното си възмущение от невъзможността за използване на ваучерите за гориво и от неефективността на разработения механизъм за преотстъпен акциз. Това бе заявено в писмото на НАЗ, адресирано до Председателя на Парламентарната комисия по земеделие и храни проф. Бъчварова, зам.-министъра на земеделието Бюрхан Абазов и зам.-министъра на финансите Людмила Петкова.

Независимо от множеството сигнали, изпратени от НАЗ и земеделски производители към МЗХ и МФ, повече от десет дни след старта на кампанията по издаване на ваучерите, все още нито един земеделски производител не е успял да си закупи гориво с ваучер.

Доставчиците на горива и бензиностанциите отказват да приемат ваучерите за гориво, поради недостатъчната яснота в процедурата или поради икономическата неефективност на схемата. На този етап ваучерите за гориво са ялова държавна помощ, популистки предоставена предизборно на земеделците.

НАЗ настоява компетентните органи спешно да вземат необходимите мерки за справяне с проблема, тъй като земеделските производители са в усилена кампания по извършване на интензивни агротехнически мероприятия и ежедневно се нуждаят от горива. 

Публикувана в Агротехника
Вторник, 25 Февруари 2014 08:16

Становище на НАЗ по наредби на МЗХ

На проведено заседание на Управителния Съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите на 24.02.2014 г. в гр. Монтана бяха обсъдени последните публикувани от МЗХ проекти на наредби за изменение и допълнение на ключови за земеделския сектор нормативни актове. В тази връзка НАЗ отправя следните конкретни предложения по готвените промени в наредбите:
 
1) Наредба 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане;
НАЗ приветства започналото обществено обсъждане на Наредба 2 и задълбочаването на дискусиите относно приемане на схемата за преразпределително плащане.
Въпреки всичко НАЗ пита защо МЗХ започва обществено обсъждане в последната минута, след като държавите членки трябва да уведомят до 1 март 2014 г. ЕК за решенията си относно преходната 2014 г. съгласно Регламент 1310/2013 г.?
 
За да се вземе аргументирано решение по отношение прилагането на схемата и за да протече общественото обсъждане възможно най-прозрачно и ефективно е наложително МЗХ да предостави на земеделската общественост следните базови материали:
 
А) Изготвения анализ от страна на МЗХ за ефекта от прилагане на преразпределителното плащане върху земеделските стопанства в България;
Б) Изготвения анализ от страна на МЗХ зе ефекта от прилагане на намаление на директните плащания над 150 хил.евро;
В) Изготвените условия и начин на прилагане на схемата за преразпределителното плащане.
С оглед на стратегическата значимост на конкретната схема, като инструмент на Общата селскостопанска политика 2014-2020 г., НАЗ настоява готвените промени в Наредба 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане в частта за въвеждане на схемата за преразпределително плащане да бъдат временно стопирани.
 
2) Наредба 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на м.214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г.;
А) В готвените промени на Наредбата се разрешават корекции на допусканите грешки в някои от под-мерките на мярка „Агроекологични плащания”. НАЗ смята, че е справедливо всички кандидати за подпомагане по м.214 във всички под-мерки и направления да бъдат поставени при равни условия;
Б) Не става достатъчно ясен текстът в §7, чл. 47, ал.1, т.3 – необходимо е да се конкретизира „за оставащия период от ангажимента”;
В) §16 от Преходни и заключителни разпоредби звучи нелогично и неадекватно спрямо останалите промени в Наредбата – необходимо е конкретният параграф да отпадне.
3) Наредба 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване на, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за административен контрол;
 
Във връзка с готвените промени в Наредба 105 НАЗ смята, че ще бъде по-оперативно, ефективно и прозрачно за работата на земеделските производители, подготвяният специализиран слой „Постоянни пасища”, както и специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние” да бъдат публични по аналог на площите в НАТУРА 2000 и площите с висока природна стойност.
 
4) Наредба 11 от 03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 (НР1) и мярка 212 (НР2) от ПРСР 2007-2013 г.
НАЗ смята, че с отпадането на петгодишния ангажимент за земеделските производители от необлагодетелстваните райони ще се постигне благоприятен ефект върху българското земеделие и ще се ограничи отливът на фермерите от земеделска дейност или преминаването им към други икономически сфери.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта