Независимо от множеството сигнали, изпратени от НАЗ и земеделски производители към МЗХ и МФ, повече от десет дни след старта на кампанията по издаване на ваучерите, все още нито един земеделски производител не е успял да си закупи гориво с ваучер.

Доставчиците на горива и бензиностанциите отказват да приемат ваучерите за гориво, поради недостатъчната яснота в процедурата или поради икономическата неефективност на схемата. На този етап ваучерите за гориво са ялова държавна помощ, популистки предоставена предизборно на земеделците.

Публикувана в Новини на часа

НАЗ изпрати писмо до институциите по повод ваучерите за намален акциз. Асоциацията изказва силното си възмущение от невъзможността за използване на ваучерите за гориво и от неефективността на разработения механизъм за преотстъпен акциз. Това бе заявено в писмото на НАЗ, адресирано до Председателя на Парламентарната комисия по земеделие и храни проф. Бъчварова, зам.-министъра на земеделието Бюрхан Абазов и зам.-министъра на финансите Людмила Петкова.

Независимо от множеството сигнали, изпратени от НАЗ и земеделски производители към МЗХ и МФ, повече от десет дни след старта на кампанията по издаване на ваучерите, все още нито един земеделски производител не е успял да си закупи гориво с ваучер.

Доставчиците на горива и бензиностанциите отказват да приемат ваучерите за гориво, поради недостатъчната яснота в процедурата или поради икономическата неефективност на схемата. На този етап ваучерите за гориво са ялова държавна помощ, популистки предоставена предизборно на земеделците.

НАЗ настоява компетентните органи спешно да вземат необходимите мерки за справяне с проблема, тъй като земеделските производители са в усилена кампания по извършване на интензивни агротехнически мероприятия и ежедневно се нуждаят от горива. 

Публикувана в Агротехника
Вторник, 25 Февруари 2014 08:16

Становище на НАЗ по наредби на МЗХ

На проведено заседание на Управителния Съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите на 24.02.2014 г. в гр. Монтана бяха обсъдени последните публикувани от МЗХ проекти на наредби за изменение и допълнение на ключови за земеделския сектор нормативни актове. В тази връзка НАЗ отправя следните конкретни предложения по готвените промени в наредбите:
 
1) Наредба 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане;
НАЗ приветства започналото обществено обсъждане на Наредба 2 и задълбочаването на дискусиите относно приемане на схемата за преразпределително плащане.
Въпреки всичко НАЗ пита защо МЗХ започва обществено обсъждане в последната минута, след като държавите членки трябва да уведомят до 1 март 2014 г. ЕК за решенията си относно преходната 2014 г. съгласно Регламент 1310/2013 г.?
 
За да се вземе аргументирано решение по отношение прилагането на схемата и за да протече общественото обсъждане възможно най-прозрачно и ефективно е наложително МЗХ да предостави на земеделската общественост следните базови материали:
 
А) Изготвения анализ от страна на МЗХ за ефекта от прилагане на преразпределителното плащане върху земеделските стопанства в България;
Б) Изготвения анализ от страна на МЗХ зе ефекта от прилагане на намаление на директните плащания над 150 хил.евро;
В) Изготвените условия и начин на прилагане на схемата за преразпределителното плащане.
С оглед на стратегическата значимост на конкретната схема, като инструмент на Общата селскостопанска политика 2014-2020 г., НАЗ настоява готвените промени в Наредба 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане в частта за въвеждане на схемата за преразпределително плащане да бъдат временно стопирани.
 
2) Наредба 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на м.214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г.;
А) В готвените промени на Наредбата се разрешават корекции на допусканите грешки в някои от под-мерките на мярка „Агроекологични плащания”. НАЗ смята, че е справедливо всички кандидати за подпомагане по м.214 във всички под-мерки и направления да бъдат поставени при равни условия;
Б) Не става достатъчно ясен текстът в §7, чл. 47, ал.1, т.3 – необходимо е да се конкретизира „за оставащия период от ангажимента”;
В) §16 от Преходни и заключителни разпоредби звучи нелогично и неадекватно спрямо останалите промени в Наредбата – необходимо е конкретният параграф да отпадне.
3) Наредба 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване на, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за административен контрол;
 
Във връзка с готвените промени в Наредба 105 НАЗ смята, че ще бъде по-оперативно, ефективно и прозрачно за работата на земеделските производители, подготвяният специализиран слой „Постоянни пасища”, както и специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние” да бъдат публични по аналог на площите в НАТУРА 2000 и площите с висока природна стойност.
 
4) Наредба 11 от 03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 (НР1) и мярка 212 (НР2) от ПРСР 2007-2013 г.
НАЗ смята, че с отпадането на петгодишния ангажимент за земеделските производители от необлагодетелстваните райони ще се постигне благоприятен ефект върху българското земеделие и ще се ограничи отливът на фермерите от земеделска дейност или преминаването им към други икономически сфери.

Публикувана в Новини на часа

Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати благодарствено писмо на министър-председателя на Република България и министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков относно съблюдаването на подписания между НАЗ и изпълнителната власт Протокол от 1-ви октомври 2013г.

НАЗ отчита изпълнените до този момент договорености за земеделския сектор, а именно въвеждане на механизма за намалена акцизна ставка на газьол; облекчаване на режима за обратно начисляване на ДДС при зърнените култури; изплащане в срок на европейските и националните средства на единица площ.

Националната асоциация на зърнопроизводителите разчита ползотворното сътрудничество с изпълнителната власт да продължи, а проблемите в сектор „Земеделие” да се решават с конструктивен диалог.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 04 Ноември 2013 11:14

НАЗ излъгани за пореден път

Националната асоциация на зърнопроизводителите свика пресконференция, където изрази възмущението си, че и това правителство не е спазило поетите и подписаните ангажименти към Асоциацията.

Този път става въпрос за обратното възстановяване на ДДС.Въпреки предвиденият едномесечен срок за изплащането му от държавата са оставени хиляди възможности това да стане и в много по-дълъг период. Така зърнопроизводителите няма да могат да разполагат в предвиденото време със свободни средства за инвестиции. По-големите от тях ще започнат да закупуват препарати, семена и машини от страни членки на ЕС, за да избягнат плащането на ДДС. 

От Асоциацията обявиха, че са възмутени от „безкрайните лъжи и неизпълнение на ангажиментите, които управляващите поемаха и към зърнопроизводителите, и към останалите сектори от селското стопанство”. И призоваха за морал. За други действия засега не става дума, но ще чакат решението на местните структури по места.

Дано призивите за морал да вразумят управляващите, че идва янури и ще чакаме да видим дали ще бъдат изплатени и субсидиите за нивите. Лошото е, че моралните политици в България не са много, а по-често се налага да им се въздейства с други средства. Само не разбираме защо за пореден път влиятелна структура като НАЗ е излъгана толкова лесно.

Публикувана в Новини на часа
Петък, 11 Октомври 2013 10:20

"Не съм съгласен..."

Ангел Върбанов

През тези дни на редакционния телефон се обадиха десетки възмутени фермери и членове на земеделски кооперации. Тяхното искане бе едно. "Искаме си незабавно полагащите ни се европейски субсидии за декар обработвана земя". И допълваха: "Възмутени сме от примиренческата позиция на ръководството на Националната Асоциация на зърнопроизводителите, което се съгласи това да стане догодина. Нас никой не ни е питал за това".

Ние в редакцията също се чувстваме меко казано пообъркани. Поместихме не едно и две изявления на известни фермери и производители, включително и от ръководството на НАЗ, които твърдяха, че ако не се получи националното доплащане още тази есен, нивите няма да бъдат засети и едва ли не земеделието ще фалира като отрасъл.

Всички знаем приказката за лъжливото овчарче. В същото време ни е напълно ясно, че ситият на гладния не вярва. Не е възможно фермери, обработващи десетки хиляди декара земя да са на едно и също финансово дередже с такива, които обработват 203 хиляди или пък с по-малките земеделски кооперации. Но пък земеделието в България е едно. А сегашните действия на НАЗ отново поставят въпросът за браншовото представителство на българският фермер и производител. Да припомним опитът на вече братската ни Дания, където има организация на едрите фермери и друга организация на дребните такива. Които са равнопоставени в Съвета по земеделие, който решава големите проблеми на страната и включително одобрява кандидатурата на министъра на земеделието. Подобно е положението и в някои други европейски държави.

Така, че въпросът за земеделското представителство пред ръководството на МЗХ трябва да се реши в най-скоро време. Естествено, ръководството на МЗХ има интерес да общува с една-единствена съглашателска организация. Но никак не ни се ще да сме на мястото на ръководството на тази организация, когато европейските субсидии не бъдат изплатени през обещания им месец януари. Нека не сме големи песимисти, смятаме, че тези пари ще бъдат платени, но очевидно това ще стане през някои други месеци, когато буквата "р" ще изпадне от тях...

Публикувана в Коментари

Националната асоциация на зърнопроизводителите съобщи, че обратното начисляване на ДДС в търговията със зърнени и технически култури ще стартира от 1 януари 2014 г. Това бе договорено след среща с премиера Пламен Орешарски във вторник. Компенсациите за земеделските производители вследствие въвеждането на този вид облагане, ще се изразяват в 60 млн. лв. и ще бъдат платени заедно с европейските директни плащания през 2014 г. и 2015 г.

От Асоциацията са договорили ускореното възстановяване на ДДС да се извършва в 30-дневен срок след подаване на съответните данъчни декларации от производителите с над 50 на сто основна дейност „производство на зърнени и технически култури”.

Предвижда се и въвеждане на специален механизъм за стриктно спазване на сроковете за възстановяване на ДДС, посочиха още от НАЗ.

Публикувана в Новини на часа

1 118 000 000 лв. европейски субсидии ще получат зърнопроизводителите до 31 януари 2014 г. За това се споразумяха ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и правителството на тричасова среща с премиера Пламен Орешарски в Министерски съвет, предаде Агенция „Фокус”.
Министърът на земеделието Димитър Греков обясни пред журналисти, че всички европейски и национални доплащания за зърнопроизводителите ще бъдат извършени до 31 януари 2014 г. За онези, които имат неточности, плащанията ще се извършват до 30 април. Националните доплащания ще са по 2 лв. на декар, което общо е около 60 млн. лв. 
Това е отстъпка от наша страна, но е в полза на земеделските производители, заяви министърът на земеделието. Той посочи, че днес е било поставено началото на правила за изплащане на субсидиите.
Под споразумението с правителството стоят подписите на министъра на земеделието Димитър Греков, зам.-министъра на финансите Людмила Петкова и председателя на НАЗ Ангел Вукодинов.
Досега европейските субсидии се изплащаха в периода декември – юни. „С оглед на възможностите на бюджета, тези 200 млн. лв., които се предлагаха за декември, са под 20% от целия пакет плащания. Смятаме, че няма да имат осезаем ефект върху земеделската дейност и земеделските производители. Затова предпочетохме да се плати максимално възможният размер през януари. Тогава ще се набляга на новата дейност, която започва да кипи през февруари, март”, обясни Вукодинов.
„Очаквахме по-съществен процент, но разбирайки параметрите на бюджета, предпочетохме да се договорим за януари. Европейските средства се връщат в 45-дневен срок от европейския бюджет и по този начин няма да има преминаване от едната в другата година”, каза още той.

Публикувана в Новини на часа

Ангел Върбанов

Не е необходима голяма предвидливост, за да се направи извод, че след като цените на зърното от новата реколта катастрофално спадат, то и покупките на нова земеделска техника ще намалеят. Няма случай човек да е надскочил себе си, а още повече пък фермер, който да е похарчил повече пари отколкото разполага. Още повече, че и банките са твърде внимателни и все по-трудно ще отпускат кредити за земеделие, което  за жалост, се връща в едни позабравени времена на стагнация и дори рецесия.

Трябва да отдадем нужното на фирмите производителки на нова техника, които отново предлагат нови машини и подобрения в съществуващите. Изкушението за нашите фермери да станат техни щастливи собственици и съответно, да произвеждат все по-ефективно и рентабилно зърнени култури е твърде силно. Няма съмнение, че големите фермери в България, които разбират, че тяхното производство има цикличен характер са натрупали необходимите резерви и едва ли ще излязат от пазара на селскостопанска техника. Мисълта ни е за средните и по-дребни селскостопански производители, които изведнъж ще изпитат „несподелените“ чувства от страна на банките, а и не разполагат с необходимите свободни средства.

В този ред на мисли разбираема и обяснима е срещата на ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводителите с министър Греков. Да, действително, те имат право да получат европейските субсидии още в рамките на тази година. Да, действително, те се единствените европейски фермери, които не ползват акцизни облекчения за гориво. Но ако съдим от резултатите, поне от публикуваните, те са постигнали едно голямо нищо. Дори и по такъв изключително актуален и жизненоважен въпрос като обратното начисляване на ДДС не получиха никакъв конкретен отговор, а им се обеща нова среща по-натам, когато да им бъде обяснено за какво става дума. Питаме се къде е здравата логика при положение, че и да стане тази среща някога в бъдещето, то зърното вече ще бъде продадено и платено (неплатено) по нов начин.

В ръководството на НАЗ виждаме авторитетни и доказали се фигури в българското земеделие. Трудно ни е да разберем какви мотиви са ги водили, когато са приемали предложението за една такава среща. На практика  те бяха употребени от сегашните управляващи. За всеки е ясно, че в късната есен, когато им бяха обещани някакви пари, тези управляващи или вече няма да бъдат на власт, или ще трябва да потушават очакваните гладни бунтове на населението, или пък просто да отблъскват атаките, примерно на миньорите, които вече обявиха готовност за стачни действия. А известно е, че това е социално група, която не просто ще вика „Оставка“ и „Искаме хляб“, а нищо чудно да носи в ръце и най-употребяваните от тях средства  за производство – лопати и кирки.

Публикувана в Агроновини
Тенденцията  за понижение на цените на зърното на международните пазари, която продължава в последните месеци с голяма сила, е основната причина за ниските изкупни цени на пшеницата в България, коментира  председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Ангел Вукодинов. В момента няма много купувачи, или тези, които купуват, предлагат драстично по-ниски цени от цените в Европа. Ако цените в Европа са от порядъка на 370 – 380 лв. за тон, у нас пазарът се подбива с 280 лв. за тон, посочи Вукодинов.
Качеството на над 60% на реколтата от пшеницата в страната е отлично, съобщи още председателят на НАЗ. Той изтъкна и факта, че в световен мащаб се очаква по-голяма реколта от обичайно, особено в Черноморския басейн.
Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта